Amstelveen Kroniek – A9

Particulier plan voor A3

27 September 2005 13:36: Johan Bos

Aannemer BAM heeft op eigen initiatief een studierapport bij Rijkswaterstaat ingediend voor (alsnog) de aanleg van de A3, als rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, die de verkeersdruk in de randstad zou ontlasten. In de zestiger jaren werd met die aanleg begonnen, maar onder druk van de milieulobby (die tegen doorsnijding van het Groen Hart was) verdween het project van de politieke agenda. Het gedeelte van het tracé in Amstelveen is intussen goeddeels volgebouwd. Amstelveen heeft toch maar even het rapport opgevraagd, omdat het tenslotte ook over het grondgebied van de gemeente gaat. BAM heeft twee varianten uitgewerkt, waarvan er een door de Bovenkerkerpolder zou lopen een aansluiten bij het destijds al gemaakte klaverblad. Amstelveen wil de polder groen houden en gelooft overigens niet dat een A3 de mobiliteitsproblemen in de randstad zal oplossen.(6) Reacties  |

Luchtkwaliteit op veel plaatsen slecht

22 Augustus 2005 15:51: Johan BosOp diverse locaties in de gemeente is ook vorig jaar de wettelijke norm voor de hoeveelheid stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit onderzoek naar de luchtkwaliteit. De overschrijdingen vonden grotendeels plaats in woongebied. De vervuiling is het ernstigst langs beide zijden van de A9, als gevolg van het verkeer. Andere locaties die als bronnen van luchtvervuiling gelden: Legmeerdijk, Schinkeldijkje, Beneluxbaan, Hammerskjöldsingel, Sportlaan, Groenelaan, Startbaan, Bovenkerkerweg, Keizer Karelweg, Amsterdamseweg, Van der Hooplaan en Noorddammerlaan.

(2) Reacties 

Gemeenteraad tegen kilometerheffing A9

22 December 2005 12:18: Johan Bos
De gemeenteraad voelt er niets voor dat in de Amsterdamse regio eerder een kilometerheffing wordt ingevoerd dan in de rest van het land. Hij verwierp woensdag (21 december) een motie van GroenLinks, PvdA en D66, waarin erop werd aangedrongen te streven naar voorrang bij de invoering op de door Amstelveen lopende A9. VVD, CDA en Burgerbelangen (BBA) zien daar niets in. “Wij vinden het onjuist betaald in de file te staan,” zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker.Volgens hem en andere tegenstanders lost rekening rijden niet wezenlijk de verkeersproblemen in de regio op, maar worden de files hooguit iets korter.Lees verder…(1) Reacties CDA tregen verbreding rijksweg A9

[Geplaatst door Johan Bos] 27 Februari, 2006
De A9 moet niet worden verbreed,vindt het CDA. Door verbreding van de dwars door de gemeente lopende rijksweg zou de overlast voor burgers nog toenemen, zegt de partij. Verdere verslechtering van luchtkwaliteit en leefomgeving zou ook resulteren in minder mogelijkheden voor woningbouw.
Evenals de VVD ziet het CDA ook niets in kilometerheffing. Volgens haar staan mensen dan betaald in de file en neemt het sluipverkeer door Amstelveen toe. Het CDA meent dat de N201 een volwaardige rijksweg moet worden, die als derde ring rond Amsterdam kan fungeren.
Ook pleit de partij voor afbuiging van toenemend verkeer uit Almere (A6) langs de noordkant van Amsterdam naar Schiphol. Zij wil wel, anders dan voorheen, nu wel instemmen met het verlagen van de snelheid op de A9 naar 80 kilometer.
(0) Reacties 

VVD: ´Regouin schoffeert gemeenteraad´

27 Februari 2006 18:40: Johan Bos

B en W hebben een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd en hem daarmee geschoffeerd door in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat te blijven aandringen op oplossing van de verkeersproblematiek op de A9 door middel van kilometerheffing, zonder uitbreiding van de infrastructuur. Dat verwijt komt van de VVD, die vooral verkeerswethouder Paul Regouin beschuldigt van het handelen tegen gemaakte afspraken en niet honoreren van uitgezet beleid.
Lees verder…

Onderzoek naar A9 door tunnel

26 Juni 2006 12:55: Johan Bos

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

Onderzoek naar A9 door tunnel

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

In het masterplan wordt ook de ontwikkeling van de Carmenlaan meegenomen. Sloop en herbouw van de flats daar zijn nu opgeschort in verband met mogelijke andere haltering van de trams op de Beneluxbaan. Het college blijft zich verzetten tegen bovengrondse verbreding van de A9, ook al zou daarvoor – volgens Rijkswaterstaat – geen bebouwing hoeven te verdwijnen.

1 REACTIES OP “ONDERZOEK NAAR A9 DOOR TUNNEL”

Geplaatst door Marike Froentjes tunnel A9 [ Antwoord ] 04/07/2006, 21:55
Een positief bericht dat me zeer de moeite waard lijkt als bewoner van een huis op 200 meter afstand van de A9. Het zou het aangezicht van dit gedeelte Amstelveen zeker ten goede komen want de snelweg snijdt dit gedeelte van Amstelveen in tweeen en het zou een hoop geluidsoverlast en stank voorkomen. Nu ruik ik op sommige avonden de benzine in de lucht als ik naar huis fiets.

[Geplaatst door Johan Bos] 30 Januari, 2007 20:25
 

Geen geboorde tunnel wil de gemeente voor het Amstelveense deel van de A9, maar gewoon de weg op een lager niveau brengen en die vervolgens overkappen. Die keuze van B en W is gebaseerd op een in hun opdracht uitgevoerd onderzoek. De oplossing zou bijna 800 miljoen euro kosten. Boven de weg zou dan kunnen worden gebouwd en dat levert de gemeente naar schatting 100 miljoen euro op.

Volgens een aan de raad gepresenteerde nota kunnen er boven de weg circa drieduizend woningen komen. Ook wordt gedacht aan faciliteiten die het Stadshart versterken. Mede daardoor denkt de gemeente financieel winst te kunnen boeken door de overkapping.

Dat geld wil zij in het project investeren, althans als de gemeenteraad met de door het college gekozen aanpak akkoord gaat. Het gaat er vooral om of ook het Rijk bereid is te investeren in de overdekte weg. Maar verkeersminister Peijs lijkt, hoe welwillend zij in principe ook tegenover de plannen staat, niet te trappelen om de hoge kosten op zich te nemen.
B en W denken aan een tweemaal vierbaans weg. Of het allemaal gaat lukken is afhankelijk van keuzen van het nieuwe kabinet.

 

College blij met aandacht voor Amstelveen in urgentieprogramma Eurlings

Het college zegt ervan uit te gaan gaat dat beslissingen die genomen worden bij de uitwerking van de Bestuurlijke Taskforce Amstelveen zwaar zullen meewegen bij de verdere uitwerking van de toekomst van Schiphol.

Lees ook:Eurlings komt voor A9-tunnelplannen naar Amstelveen
Lees ook:Eurlings: meer auto’s, minder overlast op A9
Lees ook:College wil inhaalslag leefbaarheid rond Schiphol
Lees ook:VVD voor verhuizing vlieglawaai naar Lelystad
Lees ook:Ondernemers: KPMG gebouw moet Raadhuis worden

 

GroenLinks geeft ‘mager zesje’ voor collegeplan schone lucht

1. onder geen beding een bovengrondse verbreding van de A9
2. een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9
3. invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt
4. meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum
5. lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9
6. actief fietsbeleid; snelle en veilige fietsroutes
7. fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen
8. voor elke Amstelvener een boom langs drukke wegen
9. invoering van “groene” parkeerplaatsen met variabele tarieven
10. gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodating

Vieze lucht is verschrikkelijk ongezond, laat de fractie nog maar eens weten. “In Nederland overlijden jaarlijks rond de 20.000 mensen te vroeg door luchtvervuiling, voor Amstelveen komt dat neer op rond de 100 mensen per jaar. In Europa zijn dat er rond de 370.000. Daarnaast belanden nog eens honderdduizenden in het ziekenhuis met aandoeningen aan hart, luchtwegen, lever of nieren. De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen, ouderen en astmapatiënten. Kosten voor de samenleving: tussen de 276 en 790 miljard euro per jaar.” Het gaat vooral om fijnstof.

Maarse: “Het College van B&W brandt van ambitie als het gaat om sport, cultuur, groenvoorzieningen en het op de kaart zetten van Amstelveen. Het vindt het nooit een probleem daar ruimhartig geld voor uit te trekken. Maar als het gaat om de luchtkwaliteit die 100 Amstelveners per jaar fataal wordt, worden moeilijke keuzes vooruit geschoven en wordt er nauwelijks geld gereserveerd. We hadden van onze ambitieuze Milieuwethouder meer verwacht! Voor GroenLinks heeft luchtkwaliteit wel topprioriteit.”

GroenLinks vindt dat de gemeente zich krachtig moet verzetten tegen plannen om de A9 te verbreden. Zij ziet die weg als dé bedreiging voor de leefbaarheid in Amstelveen. ‘Volgens het Rijk moet de capaciteit van de A9 omhoog, maar verbreding van de A9 levert alleen maar bredere files op en gaat ten koste van de leefbaarheid in Amstelveen,’ vindt de fractie.
Zij pleit ook voor rekeningrijden op het drukke wegennet rondom Amstelveen. De opbrengst zou moeten worden geïnvesteerd in betere luchtkwaliteit in de regio, onder andere door beter Openbaar Vervoer van oost naar west en van noord naar zuid. Ook wil GroenLinks meet beplanting langs de drukke wegen om fijnstof uit de lucht te vangen en CO2 te binden.

Lees ook:Geen vuiltje aan de lucht, wel lawaai in Bankrashof
Lees ook:Halsema: ‘Er is asfalt genoeg’
Lees ook:GroenLinks verwijt college ‘holle kreten’
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad
++++++++++++++++++++++

Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Het door een tunnel leiden van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt extra woningbouw in de stad en meer hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk. Als de A9 wordt overbrugd verdwijnt de scheiding van Amstelveen-noord en -zuid. Tegelijk krijgt de A9 meer capaciteit.

Lees ook:Versneld politiek groen licht gevraagd voor tunnel A9
Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie
Lees ook:Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel
Lees ook:300 mensen bekeken plannen Stadshart

+++++++++++++++++

Raad akkoord met A9 tunnel

Geheel volgens verwachting heeft de gemeenteraad donderdag (1 november) unaniem ingestemd met medewerking van Amstelveen aan de overkapping van de A9. Sommige fracties hadden wel wat kanttekeningen. GroenLinks zou de gemeentelijke investering van 100 miljoen in het project graag gekoppeld zien aan een kilometerheffing, die aan Amstelveen ten goede zou moeten komen. De ChristenUnie zou graag zien dat in het gebied rond de A9 niet alleen circa 4000 woningen komen, maar ook de mogelijkheid voor kerkenbouw open wordt gehouden.

Over de instelling van een maximale snelheid zijn de meningen verdeeld. Volgens wethouder Tabak staat die hoog op de agenda. Zij noemde het een van de actiepunten, hoewel haar eigen VVD-fractie er tegenstander van is. Burgerbelangen stelde voor de tunnel de naam van burgemeester Van Son te geven, evenals de voormalige weg met ongeveer het tracé van de A9. Wethouder Pols liet weten dat voor de naamgeving de bevolking zal worden ingeschakeld. De huidige naam Keizer Kareltunnel is een werknaam, legde hij uit.

Lees ook:Politieke vraagtekens bij uitbannen werkende jongeren Uilenstede
Lees ook:Gemeente gaat meningen inwoners weer peilen
Lees ook:Gemeente wil nu veel geld in N201 pompen
Lees ook:SP blijft doorvragen over sloop woningen Oude Dorp
Lees ook:Bedelbrief RTVA aan raad niet naar B&W

Rob Nijkamp
Maar de daadwerkelijke overkapping is 10 jaar verder als het inderdaad allemaal doorgaat. De gemeente Amstelveen heeft vaker een handtekening gezet en is op korte termijn daarna een eigen zelfstandige koers gaan varen.
Maar als het door mocht gaan dan is een wethouder Polstunnel ook een mooie benaming. Eindelijk een naam die verbonden is met de persoon die getekend heeft voor datgene wat 10 jaar later, na in ieder geval 2 verkiezingen, misschien wordt gerealiseerd.
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Dat de A9 wordt overkapt is op zich goed en zeker een compliment waard aan de gemeente Amstelveen. Een beetje hypocriet vind ik echter het eerder gehanteerde argument dat hierdoor de gemeente weer één geheel zou worden. Want een dergelijke wens heb ik de afgelopen 35 jaar nooit eerder gehoord. Waarom dus nu opeens?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Misschien ook nog plek voor een Hans van der Liet-pad voor de onvermoeibare pleitbezorger voor betaalbare woningen voor starters en jongeren?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Die wens komt nu op tafel, meneer Demming, omdat sinds anderhalf jaar een steengoede coalitie de gemeente Amstelveen regeert.
   /   Beantwoorden  /
Taz
Aan e heren Demming en Nijkamp.
Heb toch eens een keertje een positieve insteek en niet altijd maar dat azijnzure gezeik.
Of, verhuis, ga lekker weg, …
Of, wees een reeel en opbouwend …Taz
   /   Beantwoorden  /
 
Hans van der Liet
Meneer Demming heeft zich nu eenmaal voorgenomen om, nu hij dankzij de commerciële luchtvaart zijn schaapjes op het droge heeft, tegen alles te fulmineren wat hem niet aanstaat in Amstelveen. Je zou dan zeggen: waarom keert hij niet terug naar de Achterhoek, war de wereld (hopelijk) nog in orde is, maar nee: hij heeft in De Meent het plechtanker gevonden dat hem helaas voor eeuwig aan Amstelveen bindt.
En Rob heeft een politieke carrière achter zich die in de knop werd gebroken en nu wil hij via andere wegen zijn mening ventileren. Zelfs bij de SP pruimden ze hem niet meer.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Overigens: de CDA-wethouder geeft een extraatje weg voor de minima. Maar daar hoor je weer niemand over, want dat past niet in het beeld van het kille, onchristelijke CDA dat sommige mensen in stand willen houden!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Bedoelt u niet dat het college iets weggeeft? Of maakt de CDA-wethouder dat in z’n uppie uit?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
a) voor u maakt dat niets uit, want voor u zijn onze coalitiegenoten PvdA en VVD eveneens instrumenten van de duivel
b) nee, dit was een initiatief van de CDA-wethouder
c) hieruit blijkt wederom dat het beeld van het kille, onchristelijke CDA door sommige mensen koste wat kost in stand moet worden gehouden, ook al is het met de waarheid in flagrante tegenspraak
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Inderdaad, het was een goed initiatief van de Christen Unie om iets voor de zwakkeren in de Amstelveense samenleving te doen!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Niet realiseerbare proefballonnen oplaten, daar kan zelfs bij de minima de schoorsteen niet van roken! Praktische oplossingen voor reële problemen, daarvoor is men bij het CDA aan het goede adres!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
In elk geval kwam het initiatief voor dat extraatje niet van et CDA, maar van de ChristenUnie. Ook al kreeg het een andere vorm, omdat wat de CU wilde wettelijk niet kon. Maar nu niet doen of die wethouder er zelf al op was gekomen. Het is pronken met andermans christelijke veren.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ok, dan stel ik bij dezen voor, dat we de minima allemaal een miljoen euro cadeau doen. Krijg ik nu van u ook een compliment voor dit loffelijke idee?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik heb u ook nog niets horen zeggen over dat besluit van GS inzake de golfbaan. Was zeker een tegenvaller? Zonde van uw tijd op 6 september, daar in dat zaaltje van het Dorint hotel. Tja, zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd had!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
U hebt inderdaad eens gemeld dat politici niet te vertrouwen zijn, maar ik dacht dat die opmerking cynisch bedoeld was.
En wat die golfbaan betreft…. DAT ZULLEN WE NOG EENS ZIEN!!!!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ironisch bedoeld, niet cynisch. Degene die meent dat politici niet te vertrouwen zijn, is de heer Bos.Tot nu toe loopt het goed voor meneer Loogman, uw wapenfeiten op dit terrein zijn een stuk minder indrukwekkend. U zou lering moeten trekken uit de bouw van Middenhoven, die heeft u ook niet kunnen tegenhouden, ondanks dat u als een dief in de nacht de piketpaaltjes uit de grond stond te trekken.
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Wat een onzin. Het extraatje dat de CU in gedachten had liep echt niet meer in de papieren dan wat zij nu krijgen. Alleen kon het wettelijk niet. De wethouder heeft dus een creatieve oplossing gezocht om het voorstel van de CU (dat veel bijval oogstte)uit te voeren. Of gunt die partij gewoon niet iets constructiefs te hebben bijgedragen. Waarom begint toch altijd over miljoenen, dure auto’s enzovoort.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
De CU kan blaffen wat zij wil, als het college het niet wil, gebeurt het niet. Dus hulde aan de CDA-wethouder!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Dus als ik het goed begrijp heeft op een politieke partij stemmen geen enkele zin (dacht ik al trouwens), want raadsleden kunnen blaffen wat zij willen, het college maakt de dienst uit. Het serieuze voorstel van de CU was niet meer dan geblaf. Al heeft de wethouder daar kennelijk wel naar geluisterd. Of niet, volgens u? Waar zijn in hemelsnaam die raadsvergaderingen van de blaffers nog voor nodig, als die toch geen enkele invloed hebben op wat B en W wensen te doen?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Nee, niet goed begrepen. Stemmen heeft wél zin, mits je op een partij stemt die in het college zit! Want het college steunt op de raadsleden van de partijen die er deel van uitmaken. Snapt u?
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Zal een lekkere boel worden als constant dezelfde partijen het college vormen. Ook wel eens totalitair regime genoemd. Ik dacht dat u democraat was!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik kan het ook niet helpen dat het CDA en haar voorgangers als enige partij in Amstelveen altijd deel heeft uitgemaakt van het college. Kennelijk zijn de kiezers ervan overtuigd, dat hun belangen bij ons in beste handen zijn…Overigens zijn in Zwitserland ook al sinds de jaren ’50 dezelfde vier partijen aan de macht en Zwitserland is toch een model-democratie. Meneer Demming, denk toch eens na voor u iets opschrijft! Zijn uw hersens ook met pensioen gegaan soms?

++++++++++++++++

Gemeente wil beroemde stedenbouwkundige voor A9 project

Door Johan Bos op 23 jan 2008 om 14:16, in de categorie A9.

De gemeente wil een stedenbouwkundige ‘van naam en faam’ aanstellen voor het grootschalige project van de overkapping van de A9 en de ontwikkeling van het gebied langs die weg. Wethouder Pols heeft dat dinsdag (22 januari) aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur meegedeeld. Tijdens die commissievergadering bleek ook dat de politiek de komende jaren voortdurend de vinger aan de pols houden. Het is waarschijnlijk het grootste bouwproject in de Amstelveense geschiedenis, waarmee heel veel geld is gemoeid. Om er honderd miljoen aan over te houden, als financiële aan het rijk af te dragen bijdrage aan de overkapping, zou een veelvoud daarvan moeten worden geïncasseerd. In ambtelijke wandelgangen wordt een bedrag van minstens een miljard genoemd.

B&W hebben zich overigens tot nu toe niet gewaagd aan concrete financiële voorspellingen. De raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur drong dinsdagavond (22 januari) aan op optimale communicatie met burgers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
Voor het communicatiemanagement, maar ook voor andere facetten van het project, moet naar verwachting externe expertise worden ingehuurd. De VVD pleitte er voor zoveel deskundigen bij de gemeente in dienst te nemen, wat goedkoper is dan met externe bureaus te werken. Wethouder Renco Pols vroeg zich af of voor een goede politieke begeleiding niet een afzonderlijke raadscommissie voor het project nodig is. Dat gaat verder dan de klankbordgroep die zijn PvdA-partijgenoot Smits voorstelde. De meeste fracties waarschuwden dat de gemeente niet al te euforisch naar het project moet kijken. “Ik hoop niet dat de stemming bij de ambtenaren al te optimistisch is,” zei CDA-er Arjen Siegman.
Volgens GroenLinks ligt er een unieke kans eindelijk het duale bestuurlijke stelsel eens tot zijn recht te laten komen. Fractievoorzitter Sander Mager constateerde dat het er op lijkt dat de raad weer op traditionele wijze een stuk van B&W krijgt voorgeschoteld, ontwikkeld door ambtenaren, en daarover een besluit kan nemen. Volgens hem moet de raad zelf zich actiever opstellen, initiatieven nemen, met voorstellen komen en die aan het college voorleggen. “Die opdracht moeten wij onszelf geven,” zei hij. D66 deelt die mening.
De VVD-er Jochai van Bergen zei graag financiële ramingen te willen zien. Hij herinnerde er aan dat bij de ontwikkeling van het Stadshart altijd is gezegd dat er ‘kwartjes tussen de dubbeltjes’ zouden zitten, wat achteraf toch ook nogal tegenviel. Berger vreest dat de gemeente, gezien de omvang van het project, wel eens zware verliezen zou kunnen lijden. Hij vreest ook dat de burgers niet voor de zomer goed kunnen worden gehoord, zoals in de planning is vastgelegd. Overigens vroeg hij zich af wat er gebeurt als de bevolking met talloze leuke ideeën komt en die vrijwel allemaal worden genegeerd.

 
Geplaatst door Rob NijkampAntwoord
26/01/2008, 09:14Dat is een heel mooi streven met meteen een heleboel hobbels daarin. Als de politiek zegt de vinger aan de pols te willen houden ben ik zeer benieuwd hoe ze dit gaan doen. Er is namelijk geen controle op het ambtelijk apparaat en deze zijn toch degene die het beleid niet alleen uitvoeren, maar vaak ook maken zonder dat de politiek enig idee heeft wat er gebeurd. En als ik dan lees wat er terugverdiend moet gaan worden, is een invulling ook te maken. Worden geen woningen voor starters op de woningmarkt of sociale woningbouw. Belangrijke drager heeft Remco Pols zich laten ontvallen is een nieuw gebouw van de KLM. Maar pas op met rijk rekenen en ook daadwerkelijk rijk worden. Advies aan de politiek, als je de vinger daadwerkelijk aan de pols wilt houden, zorg dan dat je maandelijks of per kwartaal de ambtelijke informatie krijgt. Waar dit niet past met de politieke uitgangspunten doorstrepen en nieuw beleid laten maken. Dat is vinger aan de pols houden en politieke verantwoordelijkheid nemen. Succes ermee!
 

+++++++++++++++++++

Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

Door Johan Bos op 02 feb 2008 om 19:08, in de categorie A9.
Het Amstelveens Weekblad en Amstelveens Nieuwsblad zijn nu eigendom van hetzelfde bedrijf. De huis-aan-huisblade divisie van Telegraaf Media Groep (TMG), Holland Combinatie, heeft namelijk alle activa en passiva van Argo Press overgenomen en werd honderd procent aandeelhouder van dat bedrijf. Argo Press is uitgever van onder meer Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad. Holland Combinatie geeft onder meer de Echo en het Amstelveens Nieuwsblad uit. Door de overname verwerft TMG zich ook de weekbladen Diemer Courant, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en De Ronde Vener. In totaal laat Agro Press wekelijks een half miljoen kranten verschijnen. Lees verder

+++++++++++
 
Door Johan Bos op 07 feb 2008 om 11:10, in de categorie A9.
Er komt een aparte raadscommissie voor de gebiedsontwikkeling langs de te overkappen A9. Om dat mogelijk re maken wordt de Verordening op de Raadscommissies aangepast. Dat heeft de gemeenteraad woensdag (6 februari) besloten. Hij nam een door alle fracties ondertekend amendement aan. In maart worden de leden van het nieuwe orgaan, inclusief een voorzitter en vice-voorzitter, benoemd. De commissie krijgt een werkbudget van 50 mille.
De VVD wil de inspraak door burgers bij de ontwikkeling van het A9-gebied tot een minimum beperken. Voor de planontwikkeling stelde de raad een werkbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar. Lees verder
 

Raadsleden onbereikbaar per email

 

Leden van de gemeenteraad zijn onbereikbaar op hun gemeentelijke emailadres. Dat ontdekte Ilja Scholten, voormalig bestuurslid en programmamaker van Amstelveen Lokaal. Een testje door Amstelveen.blog.nl leidde tot hetzelfde resultaat. Via de op de site van de gemeente aangegeven emailadressen van raadsleden is alleen de VVD-er Alberts te bereiken. Inmiddels heeft ook PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost geconstateerd dat de adressen van de raadsleden naar een ‘onbereikbare pagina’ leiden. Dat is pikant, omdat Amstelveen dezer dagen luidruchtig de zogenoemde balie online in gebruik nam om de communicatie met de burgers sterk te verbeteren. Gewoon contact tussen kiezers en gekozen raadsleden lukt blijkbaar nog niet. Lees verder

++++++++++++++++

Volkstuinders beducht voor ontwikkeling gebied A9

B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.

Lees ook:Gemeente wil ‘stadsdialoog’ over A9-tunnel
Lees ook:Stadsdialoog A9 is begonnen
Lees ook:Golfbaan buiten bestemmingsplan landelijk gebied gehouden
Lees ook:Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied
Lees ook:Raad wil wel en niet bezuinigen

 1. Dr.Herman de Vries
  Als een groep van meer dan 350 èchte Amstelveners zo ongeveer de helft van hun leven hebben gegeven om van een stukje Amstelveen een natuurgebied te maken, zo mooi, dat er een sterrenwaardering aan toegekend is als mooiste tuincomplex van Nederland, dan zal een trotse gemeenteraad zo’n waardevolle, groene long koesteren, in het hart sluiten en er voor waken, dat er niets en niemand ook maar de geringste schade aan zo’n mooi bezit zou kunnen aanrichten.
     /   Beantwoorden  /
 2. C.Franken
  Ben het volkomen eens met Dr. de Vries. De gemeente heeft, net als ieder individu, wel degelijk een morele verplichting tegenover zijn burgers. En zéker tegenover deze burgers. Maar de druk en macht van de projektontwikkelaars is erg groot. Geld speelt geen rol. Ik heb het parkcomplex gezien. Het is ongelooflijk wat die bewoners daar gepresteerd hebben. Daar is inderdaad jaren en jaren aan gewerkt. Het is onvervangbaar. Bovendien zullen die mensen er geestelijk aan kapot gaan als het zou moeten verdwijnen.
     /   Beantwoorden  /
 3. Martijn
  Neem van mij aan dat het tegen de vlakte gaat. B&W mogen dan de mond vol hebben over de groene stad die Amstelveen zou moeten blijven, dat moet natuurlijk niet de haaks gaan staan op de belangrijkste ambitie: Amstelveen als Manhatten van de lage landen. Amstelveen internationaal op de kaart als kantorenstad. Daarvoor is de wethouder met een stel ambtenaren net weer naar India geweest. Om bedrijven binnen te slepen, zonder zich af te vragen waar de werknemers moeten wonen, want dat kan hier niet.
     /   Beantwoorden  /
 4. Hr.W.v.d.Berg
  Mijne Heren,
  Gaarne reageer ik op het bericht, dat de gemeente het, mijns inziens, zéér verwerpelijke en vrijwel onmenselijke plan heeft, het beeldschone tuinkomplex “Langs de Akker” te verwijderen. Als je over dit park wandelt, ook aan de rechterzijde met de stille watertjes, dan voel je gewoon de liefde en warmte die hier al die jaren geïnvesteerd is. Je wordt a.h.w. opgenomen door de hier heersende serene rust en schoonheid.
  En dat alles verworven door jaren noeste handenarbeid. Er is geen elektra.
  En dan lees ik ook nog, dat het park een landelijke onderscheiding heeft gekregen. En terecht! De plm 360(!) tuinders, (er zijn 180 tuinen), wonen vrijwel allen in flats in Amstelveen en zijn met hart en ziel verknocht aan “hun” stukje natuur. De gemeente moet die mensen toch met trots in het hart sluiten.
  Het kán toch niet zo zijn, dat de gemeente wijkt voor de belangen van o.a. projektontwikkelaars en door de knieën gaat i.p.v. dit stukje overvalst Amstelveen te koesteren. Een kind kan zien, dat dit stukje goud bij de planning gespaard kan worden. Verplaatsing is uit den Boze. Absoluut onmogelijk.
  Moge het Amstelveense volk en masse in opstand komen.
     /   Beantwoorden  /
 5. Rob Nijkamp
  Ik ben het eens met de personen die voor behoud van het complex zijn, maar vergeet niet dat na een avondje rustig eten opeens 15 miljoen euro was verdwenen. En dat geld moet terug verdiend worden. Er is een goede oplossing voor, maar dat komt uit de eigen geldbuidel en dat is onmogelijk, dus dan toch maar grond aan de hoogste bieder weggeven en proberen politiek een beetje goed weg te komen. Waarom schrijf ik weggeven, omdat ik van mening ban dat iets moois en unieks niet mag verdwijnen. Daarin meegaan is weggeven los van de bedongen prijs.

++++++

Info-meeting over gevolgen voor ondernemers van A9-tunnel

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsondernemingen (VAD) houdt maandag 17 november een voorlichtingsavond voor ondernemers.over de overkapping van de A9. De bijeenkomst, waarin economiewethouder Groot spreekt, vindt plaats in het KPMG gebouw. Groot belicht de bereikbaarheid, overlast en kansen voor de ondernemers. Respectievelijk tijdens en na de werkzaamheden. Hert KPMG gebouw ligt aan de Burgemeester Reinderslaan 10. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Van 18.15 uur af is er inloop met broodjes. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden bij de
VAD: dillen.vad@wxs.nl

Lees ook:VAD houdt bijeenkomst over online winkelen
Lees ook:CDA wil gratis weekendparkeren terug bij KPMG
Lees ook:Debat over landbouw met D66-Kamerlid
Lees ook:Debat over koopzondag op jaarvergadering VAD
Lees ook:Weer lokale klimaattop over duurzaam ondernemen

Geen reacties

+++++++++++++

Winkeliers Stadshart vrezen omzetverlies door aanleg A9-tunnel

De Annakerk kan nog net blijven staan, maar bewoners van het Smedemanplein raken in elk geval een deel van hun achtertuin kwijt, als hun huizen ook aan sloop ontkomen. De luchtvervuiling bij de Operabuurt in Bankras stijgt boven de nog net toegestane limieten uit, zodat daar in elk geval een scherm moet komen om het vuil naar hogere regionen te stuwen, waar het dan zou verwaaien. Zo maar enkele consequenties van de tunnelaanleg voor de A9, die maandag op een informatiebijeenkomst voor winkeliers werden gemeld door een bij het project betrokken woordvoerder van de gemeente.

Bovenop de tunnel komt een zogenoemde stadsboulevard te lopen, die aansluit op een speciaal voor afslaand bestemmingsverkeer – naar omhoog lopende – buitenste buis erin. Bij de Operabuurt komt de oostelijke in- en uitgang van de tunnel. Anders dan die aan de westkant, waar die op verschillende niveaus zijn gepland, zullen ze daar op dezelfde hoogte naast elkaar liggen. Dat zorgt voor meer stikstofconcentratie. Tijdens de aanleg van nieuwe A9 blijft de oude – versmald – gehandhaafd voor het verkeer. Wel zal het Stadshart moeizamer bereikbaar zijn en mogelijk minder bezoekers, vooral van buiten Amstelveen, gaan trekken. Dat vrezen althans de daar gevestigde winkeliers, die pas weer een huurverhoging voor de keizen hebben gekregen. “Is er een potje voor schadeclaims?” wilde een van hen weten tijdens de door de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) georganiseerde bijeenkomst. Nou nee, moest wethouder Groot (Economie) toegeven. En dat de huren tijdens de aanleg omlaag gaan valt ook niet te verwachten van de verhuurder. Trouwens, waar zou die dan weer de schade kunnen claimen? Groot zei wel begrip te hebben voor de door de winkeliers voorziene problematiek, maar kon nog geen oplossingen aanreiken.

VAD-voorzitter Raadschelders herinnerde eraan dat het bezoek aan het Stadshart ook tijdens de nieuwbouw daar dramatisch daalde. Hij en anderen pleitten voor extra reclame in de richting van in de wijde regio wonende consumenten, waarbij wordt aangegeven dat het centrum bereikbaar blijft. Ook drongen winkeliers aan op extra evenementen tijdens de bouw.

Lees ook:College wil met Stadshart-ondernemers praten over bereikbaarheid
Lees ook:Tunnel A9: minstens tien jaar verder
Lees ook:Gevaarlijkste kruispunt krijgt rotonde
Lees ook:ChristenUnie wil toch busbuis in A9-tunnel
Lees ook:Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Geen reactie

+++++++++++++++++

Opzet projectorganisatie A9 kost 6,5 miljoen

Door Johan Bos 25 november 2008 om 14:29, in de categorie A9.

http://amstelveen.blog.nl/a9/2008/11/25/opzet-projectorganisatie-a9-kost-65-miljoen#more-2110

De gemeente gaat een projectorganisatie opzetten voor de ontwikkeling van het gebied langs de A9. Daarvoor vragen B&W nu vijf miljoen euro extra van de gemeenteraad. Die komt bij de 1,5 miljoen die nog resteert van het eerder gevoteerde budget voor het project. De organisatie zal elf (full time) arbeidsplaatsen omvatten. Die worden voor de helft door medewerkers van de gemeente ingevuld, de rest door externe specialisten. Volgens wethouder Remco Pols (ruimtelijke ordening) moeten er in het komende jaar cruciale keuzes worden gemaakt. Daarom willen B&W het bestaande projectteam tot een complete organisatie opwaarderen.

“Het tunnelen van de A9 is voor de stad van groot belang, maar ook heel complex,” zegt Pols. Er moeten marktpartijen worden gezocht om tot publiekprivate samenwerking te komen, waarmee de gemeente ervaring heeft opgedaan bij de ontwikkeling van het Stadshart. “Het betekent dat de vraag rijst met welke partijen wij aan de slag gaan.”

De vijf miljoen die nu nodig is moet volgens Pols en financieel wethouder Hellendall worden terugverdiend via het project. Uit de ontwikkeling van het A9 gebied moet honderd miljoen euro winst komen, die de gemeente volgens afspraak met het Rijk zal bijdragen aan de bouw van de tunnel. In werkelijkheid betekent het dat er tientallen miljoenen meer moeten worden verdiend, legt Hellendall uit, omdat met de totale projectorganisatie ook wel kosten zijn gemoeid. Bovendien wordt de aan het Rijk af te dragen hoofdsom geïndexeerd.

Het college wil zo snel mogelijk een visie voor het gebied ontwikkelen. Het denkt primair aan het realiseren van woningen. In beperkte mate is kantorenbouw waarschijnlijk mogelijk, maar volgens Pols is het niet de bedoeling te gaan concurreren met de Zuid-as.

Het college heeft bureau Boer & Croon om advies gevraagd over de aanpak van het project. Dat ligt ook ten grondslag aan de opzet van de projectorganisatie. Bij de uitwerking van de plannen zullen belangrijke openbaar vervoer ontwikkelingen, zoals doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar zuidelijk Amstelveen en een OV-hub bij het stadshart,  worden betrokken.

Boer en Croon heef geadviseerd het project te verdelen in de deelgebieden ruimtelijke ordening, verkeer & vervoeren en contracting & financiering. Aan de uitvoering moeten volgens het bureau de fasen kwartier maken, voorbereiding en marktbenadering vooraf gaan.

B&W vrezen niet dat de recessie roet in het eten zal gooien. “Wij hebben nog geen enkele aanwijzing dat private partijen niet zijn geïnteresseerd. Wij staan nadrukkelijk in de belangstelling van de markt,” zegt Pols. Hij wijst erop dat er sprake is van een jarenlang durend project. In het komende jaar worden de mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het gebied. “Wij zien dit als een enorme kans voor de stad, maar het is een megaproject.”

Inmiddels heeft het college ook een risicoanalyse gemaakt, zodat de gemeenteraad zicht krijgt op de financiële spankracht van de gemeente. Daarin is ook de naar IJsland verdwenen 16 miljoen euro verwerkt. Pols maakt zich geen zorgen dat de tunnel er om financiële redenen niet komt. “Maar wij willen alle risico’s wel goed in beeld hebben.”

Lees ook:Coalitie houdt bouw in Bovenkerkerpolder mogelijk
Lees ook:Grondverkoop A9-tunnel te optimistisch geraamd
Lees ook:Pols doet dringend beroep op VVD niet tegen tunnel te stemmen
Lees ook:Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project
Lees ook:Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

Geen reacties

+++++++++

B&W: raadhuis naar centrum van A9-tunnelgebied

De huidige raadzaal

Verplaatsing van het raadhuis naar de omgeving van het Stadshart is een van de opties van B&W voor de ontwikkeling van de A9-zone, het gebied op en langs de toekomstige tunnel voor de rijksweg. Bovenop het tunneldak zou volgens het college een ‘Esplanade’ moeten komen, bestaande uit een weg voor bestemmingsverkeer met een brede middenberm en daarin terrassen. Het te ontwikkelen gebied omvat overigens een fors deel van de gemeente en niet alleen de direct aan de weg grenzende strook, vinden B&W. Logisch, want er moet wel 100 miljoen mee worden verdient, de bijdrage die het Rijk vraagt van Amstelveen aan de tunnelbouw. Het voorstel van het college is gebaseerd op vier scenario’s voor de inrichting. De bureaus Urhahn Urban Design en Architekten Cie ontwikkelden er elk twee. 

CDA mist oog voor burgers in plannen A9-gebied

Ben Jonker

Het CDA deinst er niet voor terug op de rem te trappen als de ontwikkeling van het A9-gebied teveel nadelen voor de burgers veroorzaakt. B&W hebben een ambitieuze visie op tafel gelegd, maar daarin geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitvoering voor de inwoners. Het college overweegt onder meer verplaatsing van het raadhuis naar het Stadshart en (verdere) sloop van woningen aan de Carmenlaan. Ook zal het volkstuinencomplex aan Langs de Akker worden aangetast. “Er is daarbij amper aandacht geschonken aan de impact die dit heeft op belanghebbenden,” vindt het CDA.

BBA: Geen kantoren, wel groen en villa’s in A9-gebied

Uitreiking door Linda Roos aan de wethouders Groot (l), Pols (3e v l) en Tabak (r)

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil geen kantoren ,aar hoogwaardige woningbouw, met veel groen en waterpartijen in het A9-gebied. De lokale politieke partij heeft woensdag (2 september) een eigen plan gepresenteerd, dat nogal afwijkt van de door B&W op tafel gelegde visie.  Volgens BBA is (her)ontwikkeling van een veel kleiner gebied nodig dan het college meent om 100 miljoen euro te verdienen. Dat is de door het rijk van de gemeente gevraagde bijdrage aan de bouw van de A9-tunnel. In het plan, dat aan de wethouders Pols, Tabak en Groot werd overhandigd, ontbreekt overigens een financiële onderbouwing. Volgens de partij, die het gebied ‘Het Groene Loopveld’ heeft gedoopt, zijn financiële specialisten en landschapsarchitecten ingeschakeld voor de ontwikkeling ervan. Fractievoorzitter Linda Roos zei dat het lastig cijfers te tonen, maar is de uitvoering wel degelijk financieel haalbaar. “Daar hebben wij onze mannetjes voor.” 

Raad neemt nog geen besluit over locaties A9-gebied

De gemeenteraad zal volgende week woensdag (16 september) een minder ingrijpend besluit over de ontwikkeling van het A9-gebied nemen dan B&W hebben voorgesteld. De speciale A9-raadscommissie heeft dinsdag aangedrongen op een aangepast voorstel. Zij wil nog geen besluiten nemen over locaties die bij de (her)ontwikkeling worden betrokken, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, de Carmenlaan en de Poeloever. GroenLinks verklaarde zich, evenals eerder al Burgerbelangen, een tegenstander van kantorenbouw. De commissie baseerde het opschorten van definitieve plannen voor de gebiedsindeling mede op een rapport van Deloitte, waaraan zijn een second opinion had gevraagd. Ook de stadsdialoog, waarmee B&W al wilden beginnen, wordt opgeschort totdat er concrete plannen aan de bevolking kunnen worden voorgelegd. 

‘Goede berekening A9-gebied nu nog niet mogelijk’

Door Johan Bos op 09 sep 2009 om 12:12, in de categorie A9.

Eerst moet de gemeenteraad meer principiële keuzes maken, voordat een goede berekening is te maken van de opbrengsten en kosten van herontwikkeling van het A9-gebied. Dat zegt bureau Deloitte, waaraan de raadscommissie A9 een seceond opnion heeft gevraagd over het door B&W aangeboden exploitaytieplan (Business Case A9), de financiële vertaling van het project. Deloitte vindt wel dat het door het college op tafel gelegde model er solide uitziet, als bais voor toekomstige doorrekening en analyse van kosten, opbrengsten en  resultaat. Maar in de huidige projectfase kan dat nog niet. De commissie wilde een second opinion om goede afwegingen te kunnen maken bij vaststelling van de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Lees verder

 

Raad kiest voor later besluiten over locaties A0-gebied

Jacqueline Koops (ChristenUnie)
Jacqueline Koops (ChristenUnie)

De gemeenteraad ging woensdagavond (16 september) akkoord met het aangepaste voorstel van B&W over de ontwikkeling van het A9-gebied. In de speciale raadscommissie A9 had de politiek eerder laten weten wat minder snel van stapel te willen lopen met gedetailleerde besluitvorming. Daardoor komt bijvoorbeeld de zogenoemde stadsdialoog een jaar later. De commissie drong aan op een minder gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten voor het gebied, nadat zij een second opinion aan Deloitte had gevraagd. De raad heeft nu bijvoorbeeld besloten dat nader onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van de locaties die B&W bij de ontwikkeling wilden betrekken. Enkele daarvan zijn omstreden, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, het huidige gemeentehuis (dat verplaatst zou worden naar het Stadshart), de Noordelijke Poeloever en de Carmenlaan en omgeving.

Lees verder

ChristenUnie tevreden met verruiming begrip ‘duurzaam’

De ChristenUnie, die daarover een amendement en een motie indiende, is tevreden met wat zij beschouwt als aangepaste opvatting van het college van B&W over het begrip duurzaamheid. “Het college gaf toe dat het begrip duurzaam in de tekst van het raadsvoorstel niet uitging van luchtkwaliteit, tegengaan van geluidshinder en andere op de gezondheid gerichte maatregelen, maar dat dit wél de bedoeling is. Het begrip duurzaam moet dus in het vervolg op die wijze worden uitgelegd. Daarmee zijn wij tevreden,” zegt fractievoorzitter Koops. Zij wenste aandacht voor luchtkwaliteit, vermindering van de uitstoot van fijnstof, reductie van geluidshinder en stressfactoren, zoals veel auto’s en woningen op één plek. Lees verder

Raadsleden bekijken tunnelplannen van Maastricht

20091023_excursie_A2_project_Maastricht[1]Door Johan Bos op 30 okt 2009 om 13:10, in de categorie A9.

Een groep raadsleden heeft de plannen voor een tunnel in Maastricht bekeken, waar de A2 doorheen gaat lopen. Het project lijkt namelijk op dat in Amstelveen, waar een tunnel voor de A9 zal worden aangelegd. Voor beide steden geldt dat de leefbaarheid erdoor wordt vergroot en ook een aanpalend gebied wordt (her) ontwikkeld. Dat gaat in Maastricht ´De Groene Loper´heten. Volgens de gemeente deden de raadsleden ‘veel interessante informatie’  op tijdens hun excursie. Welke dat dan wel is, vertelt zij er niet bij. Lees verder

 

Rijk: Aan 100 miljoen voor tunnel val niet te tornen

Wethouder Pols
Wethouder Pols

Door Johan Bos op 03 nov 2009 om 21:05, in de categorie A9.

Met het Rijk valt niet te praten over een lagere bijdrage dan 100 miljoen euro aan de A9-tunnel. Wethouder Remco Pols meldde dat in de speciale raadscommissie voor het project. Die behandelde de uitvoering van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Daarin werd er bij B&W op aangedrongen het risico zoveel mogelijk te verminderen, door te pogen optimale financiële medewerking te verkrijgen van Provincie en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Het is volgens B&W niet mogelijk wegens de slechte financiële positie van de gemeente nu al aanspraak te maken op de hardheidsclausule in de overeenkomst met het Rijk.

Lees verder

Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen

Ged. Post (links) krijgt uitleg van weth. Pols

Vooral om zich te laten informeren over de A9-tunnel en de gemeentelijke plannen voor herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg bracht gedeputeerde Elisabeth Post vrijdag (20 november) een werkbezoek aan Amstelveen. Zij beheert voor de provincie de portefeuilles Financiën, Wegen en Vervoer & Verkeer. Post zij open te staan voor samenwerking om de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid te realiseren. Wethouder Pols lichtte voor haar de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van de A9 en de toekomstige verkeersafwikkeling toe.

Lees verder

CDA: stadsdialoog over A9-gebied

Door Johan Bos op 22 feb 2010 om 18:51, in de categorie A9.

Burgers en bedrijven moeten, bijvoorbeeld via een stadsdialoog, zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de A9-tunnel. Dat zegt het CDA. Zij vindt dat het bij het project niet alleen om betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid gaat, maar vooral om wat zij noemt ‘de menselijke maat.’ En die houdt volgens de partij in dat het een project van en voor de Amstelveners moet worden.  Het mag wat haar betreft geen gemeentelijk prestigeobject worden, zegt A9-specialist Geert Janssen van het CDA, maar breed door bevolking worden gedragen. Lees verder

 

‘A9-school verbinden aan tunnelaanleg’

Jan-Willem Groot

Het overkappen van de A9, door de aanleg van een tunnel, moet werk voor jongeren in Amstelveen en omstreken opleveren. Dat vindt het CDA. Het denkt onder meer aan leerling-werkplaatsen door middel van een ‘A9-school.’ De toegenomen werkloosheid onder jongeren is volgens het CDA een serieuze zorg. Maatschappelijke aanbesteding via een A9-school kan een flinke impuls geven, meent de partij. Lijsttrekker Jan-Willem Groot constateert dat werkervaring veelal cruciaal is bij het vinden van een baan. Op dat punt kan het werken aan de A9-tunnel volgens hem uitkomst bieden. Zijn partij wil daarom harde afspraken met bedrijven maken over een aan het project verbonden school. Lees verder

Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied

Door Johan Bos op 01 mrt 2010 om 16:23, in de categorie A9

Op basis van onder een aselecte steekproef onder bewoners gehouden onderzoek constateert de gemeente dat de bevolking tevreden is over de informatieverstrekking over de aanleg van de A9-tunnel en de herontwikkeling van het gebied langs de snelweg. Tegenover beide staat men pover het algemeen positief, meldt de gemeente. Volgens haar is het onderzoek representatief. 85 procent van de respondenten volgt de ontwikkelingen rond het project. Een ruime meerderheid haalt de informatie uit de gemeentepagina en de lokale media. Men is vooral geïnteresseerd in wanneer de werkzaamheden beginnen, hoe de bereikbaarheid wordt en hoe het gebied er uit komt te zien. Zestig procent van de respondenten verwacht dat het leefklimaat door de tunnel beter wordt. Twaalf procent is het daar niet mee eens. Lees verder.

 

Bouw A9-tunnel op losse schroeven

01[1]Door Johan Bos op 05 apr 2010 om 17:57, in de categorie A9.

De overkapping van de A9 is onzeker geworden. De tunnel staat namelijk op de door ambtenaren samengestelde lijst van bezuinigingen voor het nieuwe kabinet. Omdat de rijksweg wordt verbreed, wilde Amstelveen dat er op haar grondgebied de weg dan door een tunnel zou moeten lopen. Daarmee ging het Rijk akkoord, mits de gemeente zelf honderd miljoen euro zou bijdragen. Dat bedrag moet dan weer komen uit herontwikkeling van het gebied langs de A9. Maar nu staat het hele project dus op losse schroeven. De VVD  heeft al laten weten dat zij geen verbrede rijksweg door de stad wil als die niet door een tunnel gaat lopen. Maar die tunnel wil zij weer alleen als de gemeente kans ziet honderd miljoen euro uit grondverkoop langs de weg te halen. Of dat kan lukken moet blijken uit een rapport dat in mei beschikbaar komt. De tunnel mag in geen geval ten koste gaan van andere voorzieningen, zegt VVD-fractievoorzitter Herbert Raat op zijn weblog. Lees verder

 

College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie

Door Johan Bos op 06 apr 2010 om 16:44, in de categorie A9Openbaar vervoer.

De gemeente vindt dat doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, de aanleg van de zogenoemde Amstelveenlijn, en de bouw van de A9-tunnel niet ter discussie mogen staan als gevolg van bezuinigingen bij het rijk. Uit de ambtelijke rapportages over te schrappen rijksuitgaven blijkt dat in Den Haag wel degelijk met heroverweging van beide projecten rekening wordt gehouden. Maar B&W constateren dat er een harde overeenkomst tussen rijk en regio ligt. In de ambtelijke rapportage over de infrastructuur is de tunnel genoemd als mogelijk te schrappen post. Maar B&W vinden verbreden van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere van groot belang. En als dat gebeurt, willen zij ter wille van het leefklimaat een tunnel. Daardoor zou meteen de stad ‘geheeld’ worden, doordat er geen zichtbare rijksweg meer dwars doorheen loopt. Lees verder

 

Wijkplatform Bankras vormt werkgroep voor overleg A9 met gemeente

Wijkplatform Bankras-Kostverloren vormt een werkgroep als gesprekspartner van de gemeente over de A9-tunnel, de bouw van een vervoersknooppunt en die van een eindstation van de Noord-Zuidlijn bij de Carmenlaan. De gemeente heeft het platform als gesprekspartner erkend, maar dat vindt dat er een aparte werkgroep van bewoners moet komen voor de uitvoering. Het roept bewoners op zich aan te melden daarvoor. Overigens omvat het plangebied langs de A9 meer wijken. Het platform denkt dat samenwerking met vertegenwoordigers van die wijken zinvol zal zijn. Ook de buurtregisseur van de politie gaat deel uitmaken van de werkgroep in Bankras. Lees verder

‘Schrappen vluchtstroken oprit A9 onaanvaardbaar’

De verbreding van de A9 is maatschappelijk alleen verantwoord als het Amstelveense deel ervan door een tunnel komt te lopen. Onacceptabel is het in het ontwerp schrappen van de (Amstelveense) vluchtstroken op de op- en afrit. B&W zeggen dat in hun bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM ingediende zienswijze op het ontwerp tracé besluit (OTB) voor de weg (Schiphol-Amsterdam-Almere). Over dat ontwerp is het college overigens positief. Het vindt dat toenemende drukte op de wegen een besdreiging vormt voor de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van Amstelveen. Daarom is uitbreiding van A1, A6, A10-Oost en A9 belangrijk. Maar de overlast door de rijksweg moet voor Amstelveners worden beperkt en de leefbaarheid mag er niet op achteruit gaan, zegt het college in een reactie op het tracéontwerp. Lees verder

 

Financiële buffer gemeente waarschijnlijk te mager voor A9-tekorten

euro_biljet1_cm[1]De buffer van de gemeente om financiële klappen op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen, heeft louter theoretische waarde. De vraag rijst of het voldoende is om toekomstige risico’s, zoals rond het A9-project, af te dekken. Dat zegt de rekeningcommissie van de gemeenteraad in haar rapport over het financiële jaarverslag 2009. Het eigen vernogen van de gemeente bedroeg eind vorig jaar ongeveer 163 miljoen euro, waarvan het grootste deel (ruim 130 miljoen) is geoormerkt, dus bestemd voor al bestuurlijk vastgelegde voorzieningen. De alkgemene reserve bedraagt ruim 18 miljoen euro. Dat bedrag is onderdeel van de weerstandsreserve van 67,76 miljoen euro.   Lees verder

 

Operabuurt krijgt alleen ellende door A9-tunnel’

De Operabuurt in Bankras krijgt alleen ellende en geen enkel voordeel door de verbreding van de A9 en de aanleg van een tunnel. Tot die conclusie komt de werkgroep A9 Operabuurt van het wijkplatform Bankras-Kostverloren. De tunnel zal niet tot de Operabuurt reiken, omdat die bij de Beneluxbaan stopt. Het wijkplatform heeft bezwaar gemaakt bij het Rijk tegen het nu geplande tracé en de tunnel. Aan bewoners is gevraagd met die zienswijze in te stemmen. Volgens het platform dreigt de Operabuurt onleefbaar te worden. Het vindt dat er een overkapping moet komen voorbij de tunnelmond, waar om te voorkomen dat fijnstof, stank en verkeerslawaai in de wijk tot schrikbarende proporties stijgen. 

Wandeltochten door A9-gebied

Volksuniversiteit Amstelland en de gemeente Amstelveen organiseren drie twee uur durende wandeltochten door de A9 zone. Die vinden plaats op de vrijdagen 4 juni, 2 juli en 6 augustus.Het is de bedoeling deelnemers beter te informeren over de toekomstplannen voor het gebied langs de te verbreden en overkluizen rijksweg. Zij krijgen uitleg over de herontwikkelinglocaties, de toekomstige tunnel, de plaats van de tunnelmonden en de plannen  voor het openbaar vervoerstation. Gemeente en VU Amstelland zeggen op die manier een goed beeld te willen geven van wat er de komende tijd gaat veranderen. Lees verder

 
 

KKC wil opdracht gemeente voor energiewinning in A9-tunnel

Wethouder Groot (l) met 'knappe koppen' van KKC

Het Keizer Karel College (KKC) wil van de gemeente een concrete opdracht voor een project om in of rond de toekomstige A9-tunnel energoe op te wekken. Een proefopstelling daarvan was maandag te zien op een expositie in het informatiecentrum A9 Zone in de bibliotheek. Daar waren vondsten van zestien projectgroepen uit het technasium, het technisch atheneum van het KKC, te zien. Die zijn allemaal gebruikt voor het vak ‘Onderzoek en Ontwerpen’. Zeven weken geleden kregen de zestig tweedejaars leerlingen van het informatiecentrum A9 de opdracht te onderzoeken of en hoe duurzame energie in de tunnel is op te wekken. En als dat mogelijk zou zijn, hoe die dan toe te passen. Lees verder

 

Gemeente bezorgd over bijdrage 100 miljoen aan tunnel

Of die A9-tunnel er echt komt, lijkt nu toch wel zeer de vraag. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat doorgaat met de plannen ervoor, maar betwijfelt of zij de daarvoor van het Rijk gevraagde eigen bijdrage van € 100 miljoen wel kan ophoesten. Het vorige college was er optimistisch over en dacht dat bedrag wel uit de winst op herontwikkeling van een ruim gebied langs de rijksweg te kunnen halen. Het nu aangetreden college denkt dat het een zware opgave zal zijn, gelet op de nu bestaande economische situatie. B&W gaan met het Rijk praten over een betalingsregeling, zodat het geld niet in één keer hoeft te worden opgehoest. Lees verder

 

Sperwers moeten vluchten voor A9

Sperwer180906N[1]Jammer voor ze, maar de A9 verdrijft de sperwers die op veertig meter afstand ervan een nest hebben. Nu ja, niet meteen, want de werkzaamheden aan de weg, die op Amstelveens grondgebied goeddeels wordt overkapt, beginnen pas op zijn vroegst volgend jaar, maar vrijwel zeker later. Tussen 2011 en 2013, denkt Gerald Derksen van de Nederlandse Vogelbescherming. Die klaagt over het toekomstige verjagen van de vogels in Het Parool. Een broedplaats van sperwers mag dan officieel heel het jaar bescherming genieten op grond van de Flora- en Faunawet, tegen een als groot algemeen maatschappelijk belang aangemerkte operatie als de wegverbreding leggen de vogels het mooi af. De A9 loopt door het Amsterdamse Bos, waarvan een groenstrook van honderd meter breedte aan de weg wordt opgeofferd. En in die strook bevindt zich het sperwernest. Lees verder

 
 

Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen

Wethouder Herbert Raat

De gemeente kan geen 100 miljoen euro meebetalen aan de A9-tunnel. B&W vinden dat bedrag niet langer haalbaar en willen het daarover gesloten contract met het Rijk openbreken. Wethouder Herbert Raat van financiën noemt het onverantwoord onder de nu bestaande economische omstandigheden de eerder afgesproken loodzware last te blijven dragen. Hij vindt dat van Amstelveen niet meer kan worden gevraagd het volledige bedrag op te hoesten en gaat het Rijk vragen substantieel bij te springen. Dat heeft hij woensdag (22 september)  in een brief aan de gemeenteraad meegedeeld. De 100 miljoen zou uit winst op de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen, maar er zijn volgens Raat inmiddels teveel onzekere factoren, zoals het instorten van de vastgoedmarkt, om daar aan vast te houden. Een business case (exploitatieplan) over de A9-tunnel, opgesteld door een extern bureau, zag er nog rooskleurig uit. De van de stad gevraagde bijdrage zou geheel uit de grondexploitatie kunnen komen, al bleef er nog wel een financieel risico. Lees verder

 

VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’

Kees Noomen

Het Rijk moet de bijdrage die het van de gemeente vraagt voor de bouw van de A9-tunnel fors terugschroeven. De nu gevraagde honderd miljoen kan Amstelveen niet ophoesten, zonder dan de burgers er de dupe van worden. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Zij staat dan ook achter het voornemen van B&W met het nieuwe kabinet, als dat er is, te gaan praten over de kwestie. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen constateert dat de gemeente nu al minstens 25 miljoen euro tekort komt. Het Rijk vraag van Amstelveen 100 miljoen als bijdrage aan de tunnelbouw.  Noomen wijst er op dat zijn fractie zich al jarenlang zorgen maakt over de financiering van de plannen. “Honderd miljoen is ongeveer de helft van wat wij op jaarbasis hebben te besteden,” zegt hij. Lees verder

 

PvdA wil spoeddebat A9-raadscommissie

Dolf Veenboer

De PvdA wil dat de speciale raadscommissie voor de A9 zo snel mogelijk bij elkaar komt om te spreken over de door B&W verwachte tekorten op de bouw van een tunnel. De fractie zegt niet te weten waarop het college baseert dat er een tekort van minstens twintig miljoen euro ontstaat bij herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg. Een nieuwe business case (exploitatieplan), die dat tekort zou aangeven, zegt de PvdA nooit te hebben gezien. “En het college zegt op basis van een bij ons onbekend stuk met Rijk en Provincie te willen gaan onderhandelen,” aldus PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer. Volgens hem geeft het college ook niet aan met welke inzet B&W aan die onderhandelingen beginnen. Lees verder

 
 

Raad wil eensgezinde politieke lobby tunnelbijdrage

Sander Mager (GroenLinks)   ........geen scheidslijnen.....

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde landelijke partijen gaan bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer het financiële probleem van Amstelveen rond de A9-tunnel onder de aandacht brengen. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Het voorstel kwam van PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer, die samen met D66 en GroenLinks de problematiek op de agenda had laten zetten. De fracties willen naar Den Haag eensgezind optrekken om vermindering van de door het Rijk gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel te bewerkstelligen. “Dit is zo cruciaal dat we het nooit via de scheidslijnen van oppositie en coalitie mogen aanpakken,” zei fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks. Andere partijen bevestigden die opvatting en wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) dankte de fracties voor de uitgestoken handen. Lees verder

 
 

Voorbereiding A9-tunnel opgeschort wegens geldgebrek

Burgemeester en wethouders schorten hun voorbereidende werkzaamheden voor A9-tunnel op, totdat er overeenstemming is bereikt met het Rijk over de eigen gemeentelijke bijdrage aan het project. Het projectbureau, dat van inmiddsels ruim zes miljoen euro heeft opgemaakt, is per 1 januari verkleind van tien medewerkers tot twee part timers. De gemeente zou 100 miljoen euro aan de tunnel moeten bijdragen, maar het ziet er niet naar uit dat zij dat bedrag kan ophoesten. Het zou uit grondexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen. Maar het college betwijfelt steeds meer of dat kan lukken, mede door de economische crisis en het goeddeels instorten van de vastgoedmarkt. Ook mag er door veranderde wetgeving minder grond worden bebouwd dan eerst was voorzien. In elk geval ontstaat volgens berekeningen een tekort van 20 tot 25 miljoen euro. B&W wachten dan ook nog maar even met verder werken aan een visie voor het A9-gebied. Lees verder

 
 

Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

De gemeente kan de met het Rijk overeengekomen bijdrage van 100 miljoen euro voor de bouw van de A9-tinnel onmogelijk ophoesten. B&W willen daarom het contact erover open breken en vragen minister Schultz deze week in een brief om overleg. Dat een gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen er niet in zit, heeft het college al eerder gemeld. Het verschil tussen dat bedrag en wat redelijkerwijs van Amstelveen gevraagd kan worden is veel te groot, constateren B&W. De overkapping van de A9 is onderdeel van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, waarmee de gemeenteraad in 2007 instemde. Lees verder

 
 

‘Geen uitverkoop van de stad voor A9-tunnel’

“We gaan niet heel Amstelveen in de uitverkoop om de A9 maar te kunnen overkappen,”zegt wethouder Herbert Raat van Financiën. Op zijn weblog geeft hij nog eens een persoonlijke toelichting op het besluit van B&W alles te doen om onder de door een vorige college beloofde bijdrage van 100 miljoen euro aan het project uit te komen. Die tunnel zou er moeten komen bij verbreding van de A9, maar het nu zittende college betwijfelt sterk of die nog wel realistisch is. “De gemeenten rondom Amsterdam, bijeen onder de prestigieuze naam Metropoolregio Amsterdam, geloofden er ook helemaal in,” zegt Raat. En er zouden miljoenen binnen komen uit grondverkoop. Maar Amstelveen en regio staan er nu heel wat minder rooskleurig voor. Lees verder

 
 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 
 

SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’

Uit het feit dat B&W het contract over de A9-tunnel willen openbreken, omdat de gemeente de door het Rijk gevraagde bijdrage van 100 miljoen niet kan ophoesten, maakt de SP-fractie in de gemeenteraad op dat zij in feite haar verkiezingsprogramma uitvoeren. Daarin stond dat de partij geen voorstander van de verbreding van de A9 is. De partij sprak in dat programma uit de tunnel weliswaar een mooie optie lijkt, maar de financiële onderbouwing naar haar mening nogal zacht was. Ook de op te offeren ruimte, in verband met de voor de financiering noodzakelijke herontwikkeling van het gebied langs de weg, lag de socialisten zwaar op de maag. De SP ze grenzen te willen stellen aan de financiering van de A9. Eigenlijk zou naar haar mening het Rijk alles moeten betalen, omdat de weg ook een rijksproject is. Lees verder

 
 

SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9

Niet de gemeente, maar Rijk en provincie moeten betalen voor overkapping van een verbrede A9. Dat vindt de SP in de Provinciale Staten. Volgens haar raakt het openbreken door Amstelveen van het contract over de A9-tunnel ook de provincie, die vijftig miljoen euro beschikbaar wil stellen voor het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Dat is maar de helft van de bijdrage die van Amstelveen wordt gevraagd als bijdrage aan de overkapping van de rijksweg op haar grondgebied. De statenfractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk gevraagd of die, nu Amstelveen onder de contractuele verplichting uit wil, nog steeds die vijftig miljoen wil investeren in het wegennet. De SP zelf vindt verbreding van de A9 niet nodig. Als die toch doorgaat, moet er wat haar betreft een tunnel komen. En daaraan zou de gemeente geen cent moeten meebetalen, omdat het om een weg van het Rijk gaat. Het Rijk moet dan ook maar betalen voor behoud van de leefbaarheid in Amstelveen, vindt de statenfractie. De SP wil ook dat de tunnel pas voorbij de Operabuurt in Bankras zal eindigen en dus langer wordt dan nu is gepland. Lees verder

 
\

Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project

Adviesbureau Boer & Croon heeft zich, evenals haar twee externe partners, met ingang van vrijdag (25 februari) teruggetrokken uit de gemeentelijke projectorganisatie voor de A9-tunnel. De drie bureaus speelden daarin een sleutelrol en leverden onder meer de projectdirecteur, een aantal teamleiders en andere specialisten. Maar nu B&W hebben besloten het contract met het Rijk over de tunnel open te breken, omdat zij geen kans zien de bijdrage van 100 miljoen aan de tunnel te leveren, bestaat er volgens de bureaus geen basis meer voor voortzetting van de werkzaamheden. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk dat de onder het vorige college voor het projectbureau beschikbaar gestelde 6,5 miljoen euro vrijwel is opgesoupeerd. Wethouder Herbert Raat van Financiën meldde kort na zijn aantreden meteen geen aanvullende middelen beschikbaar te zullen stellen. Er was toen al vijf miljoen euro opgemaakt. Lees verder

 
 

Ook Burgerbelangen vreest ‘Stad in beton’ door tunnel

Ook Burgerbelangen (BBA) heeft nu bij voorbaat al haar op geen enkele mannier verrassende standpunt over de A9-tunnel, waarmee zij vanavond in de extra raadsvergadering komt, geventileerd. Het komt vrijwel volledig overeen met dat van de VVD en naar kan worden aangenomen de rest van de coalitie. BBA vindt evenals de VVD dat Amstelveners niet de dupe mogen worden van de zware financiële last die de tunnel voor de gemeente met zich meebrengt: de bijdrage van 100 miljoen euro, waarvoor het vorige college tekende. Dat geld zou uit herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen, maar dat gaat niet lukken. Om aan honderd miljoen euro te komen, moet zo ongeveer alles wat groen is in de stad met beton worden volgeplempt, praat BBA de VVD na.   Lees verder

 

VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen

Wat maandag in de extra raadsvergadering, bijeengeroepen door de oppositie, over de A9 gezegd gaat worden is in feite al via de media door alle partijen geventileerd. Nadat eerder PvdA, D66 en GroenLinks lieten weten het openbreken van het contract met het Rijk door B&W schandalig te vinden en de SP wel de oproep voor de extra raadsvergadering steunde, maar niets liever dan onder de verbreding van de A9 uit wil, meldt de VVD nu blij te zijn met de actie van het college. Dat was te verwachten want haar eigen wethouder Herbert Raat is er primair verantwoordelijk voor. Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Noomen wil het college de in het contract vastgelegde Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro voor de tunnel alleen omlaag hebben. Die dreigt naar zijn mening namelijk ten koste van alle inwoners te gaan. Overigens denkt Nooten dat de tunnel er, ook als Amstelveen die honderd miljoen niet ophoest, toch wel komt. Lees verder

 
 

VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’

Herrie in de VVD-gelederen. Terwijl de Amstelveense VVD-wethouder van financiën Herbert Raat onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de A9-tunnel uit wil, omdat de gemeente die naar zijn mening niet kan betalen, vindt zijn partijgenote en gedeputeerde van Noord-Holland Elisabeth Post dat Amstelveen geld genoeg heeft. “Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen betalen,” betoogde Post, die ook provinciaal lijsttrekker voor de Statenverkiezingen is. Wat haar betreft moet dan de OZB maar omhoog om de zaak te financieren. Zij haalde donderdagavond naar Raat uit tijdens het door D66 georganiseerde verkiezingsdebat in de bibliotheek aan het Stadsplein. Dat B&W publiekelijk min of meer de stekker uit het tunnelproject hebben getrokken en aangekondigd het contract met het Rijk te willen openbreken, vindt Post – evenals de lokale oppositie – onbehoorlijk en verbazingwekkend. Lees verder

 
 

Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat

Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Lees verder

 
 

SP: Streep door verbreding A9 in zicht

 

Volgens de SP is na de raadsvergadering van maandag de kans dat de verbreding van de A9 doorgaat een stuk kleiner geworden, nu Amstelveen geen honderd miljoen euro meer voor een tunnel wil uitgeven. In een motie sprak de gemeenteraad ook unaniem uit dat verbreding zonder een tunnel onwenselijk is. Daarmee is volledig afblazen van het project een stapje dichterbij gekomen, meent de SP. Die heeft zich al sinds haar aantreden in de raad fel tegenstander van een bredere rijksweg getoond en wil – evenals de coalitie – ook niet dat er geld van de gemeente in een tunnel wordt gestoken. Zoals bekend heeft wethouder Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten het contract met het rijk en andere partijen over de bijdrage van Amstelveen te willen openbreken. Hij wilde de inhoud in de reguliere raadsvergadering van 23 maart behandelen, maar de oppositie, inclusief SP, vroeg een spoedvergadering aan. Lees verder

 

Raat: ‘PvdA houdt burgers een worst voor met tunnelactie’

De PvdA vindt dat de honderd miljoen, die Amstelveen aan een A9-tunnel zou moeten bijdragen, geen probleem hoeft te zijn. Wat die partij betreft moet de tunnel er hoe dan ook komen en mag geld geen rol spelen. Ronnie Naftaniël, voormalig voorzitter van de plaatselijke partijafdeling, stelde volgens een bericht in De Weekkrant Amstelveen zelfs voor actie te voeren met bijvoorbeeld bumperstickers: wij willen een tunnel. Hij wilde nog wel eens zien of B&W, die vinden dat de gemeentelijke spaatpot te leeg is voor zo’n risicovolle investering, met veel lawaai uit de bevolking bij hun standpunt blijven. Wethouder Raat van Financiën ziet liever stickers voor betere onderwijsgebouwen en vindt dat de PvdA mensen een worst voor houdt, die niet reëel is. Hij reageert als volgt:  ‘Prominent Amstelveense PvdA’er Ronnie Naftaniël wil een bumperstickeractie organiseren om zo het college te bewegen 100 miljoen te betalen voor de tunnel A9. Amstelveners zullen de dupe worden als de PvdA haar zin krijgt en het college wordt gedwongen dit te doen. We kunnen ons geld namelijk net zoals elke Amstelvener maar een keer uitgeven. De PvdA zal dus keuzes moeten maken. Ik vind als VVD’er dat je de lessen uit het verleden ten harte moet nemen. Wij hebben in Amstelveen al te vaak leergeld moeten betalen.’ Lees verder

 
 

PvdA: ‘Coalitie maakt stad onleefbaar’

 

“Ik mis nog de beschuldiging dat wij heel Amstelveen willen verkopen aan de hoogst biedende, maar die zal nog wel komen.” Met die woorden reageert PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer op uitspraken van wethouder Herbert Raat. Die reageerde op zijn beurt op het voorstel van Ronnie Naftaniël een actie onder inwoners te starten, met onder meer bumperstickers, om de A9-tunnel er te krijgen. Volgens Raat heeft Amstelveen de daarvoor contractueel vastgelegde 100 miljoen euro niet, maar Veenboer en zijn PvdA menen dat het bedrag geen probleem kan zijn. Veenboer zegt zich de laatste tijd aangevallen te voelen wegens het PvdA-standpunt over de A9-tunnel. Hij vindt dat Raat daarop niet inhoudelijk, maar beschuldigend heeft gereageerd door te beweren dat de PvdA blijkbaar liever in een tunnel dan in scholen en andere voorzieningen investeert. Lees verder

 
 

Bezwaren tegen verbreding A9 van tafel geveegd

Alle bezwaren tegen verbreding van de A9 zijn woensdag door de Raad

van State van tafel geveegd. Het waren er 41. Nou ja, die hadden niet expliciet allemaal op de A9 betrekking, maar op het totaal van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Die mogen allemaal, in overeenstemming met de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur (VVD), worden uitgebreid om files tegen te gaan. Volgens de minister zijn de vele verkeersproblemen in de Randstad slecht voor de economische ontwikkeling daar. De gemeente hinkt op diverse gedachten. Als de A9 wordt verbreed wil zij dat het Amstelveense deel ervan door een tunnel van twee kilometer lengte gaat lopen. Maar de daarvoor door het Rijk gevraagde – en contractueel vastgelegde – eigen bijdrage van € 100 miljoen kan zij onmogelijk ophoesten, heeft wethouder Raat van Financiën uitgerekend. Hij wil het contract, in feite een door wethouder Pols (PvdA) in het vorige college van B&W getekende blanco cheque, open breken. Lees verder

 
 

Nieuw onderzoek: 100 miljoen A9-tunnel niet realistisch

Het standpunt van B&W dat de gemeente onmogelijk 100 miljoen euro kan bijdragen aan de bouw van een A9-tunnel is juist. Dat blijkt uit door Grontmij verricht onderzoek, waaraan het college een second opinion had gevraagd. Het heeft minister van Infrastructuur en Milieu meegedeeld dat van Amstelveen onmogelijk het volledig nakomen van contractuele financiële verplichtingen kan worden gevraagd. Het geld zou, zo was eerder de bedoeling, uit de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen. Het nu zittende college sprak onmiddellijk na zijn aantreden twijfels uit over het realiteitsgehalte van het door het vorige getekende contract. Door de ook nog eens sterk veranderde economische omstandigheden, is de bijdrage onhaalbaar en onverantwoord, schrijven B&W nu, op basis van het Grontmij-onderzoek. Lees verder

 
 

D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel

D66 zegt volledig in te stemmen met de conclusie van Grontmij dat de van Amstelveen gevraagde financiële bijdrage van 100 miljoen euro buiten alle proporties is. Er ligt eindelijk volgens D66-raadslid Frank Berkhout een gedegen onderzoek op tafel dat die conclusie staaft. Er kan door de gemeente gewoon niets worden verdiend aan herontwikkeling van het gebied langs de en (als de tunnel er is) boven de A9, maakt Berkhout uit het rapport van Grontmij op. Dat komt door de economische crisis en als gevolg van aanpassingen van het tracé van de rijksweg. Van een substantiële bijdrage van Amstelveen kan volgens D66 geen sprake meer zijn.  “We zijn nu alweer een jaar verder sinds de raadsvergadering over de A9 in februari 2011,” zegt Berkhout. Lees verder

CDA: Gemeente moet alternatief hebben voor A9-tunnel

De gemeente kan inderdaad onmogelijk de 100 miljoen euro voor de A9-tunnel ophoesten, waartoe het vorige college van B&W zich contractueel heeft verplicht, maar dat mag niet betekenen dat die tunnel er niet en verbreding van de rijksweg er wél komt. Dat vindt het CDA. Maar mocht de tunnel er toch niet komen, dan moeten B&W een ‘plan B’ achter de hand hebben en aan het Rijk voorleggen. Omdat inmiddels het tracébesluit voor de verbrede weg onherroepelijk is geworden, krijgt Amstelveen vrijwel zeker een tweemaal vierbaansweg over zijn grondgebied, constateert het CDA. De gemeenteraadsfractie vindt dat met alle mogelijke uitkomsten van het overleg met de minister en de andere partijen rekening moet worden gehouden. En als het Rijk de tunnel schrapt uit de plannen, betekent dat volgens het CDA voor de gemeente een ramp op het gebied van de leefbaarheid. ‘Je zou kunnen zeggen dat dit een zaak van de rijksoverheid is, omdat die het initiatief voor het project nam en dus ook verantwoordelijkheid draagt voor de beperking van geluidsoverlast en luchtverontreiniging,’ meent de fractie. Maar die redenering is haar te simpel.                Lees verder

Vervenne (VVD): PvdA niet realistisch over A9-tunnel

VVD-raadslid Walter Vervenne vindt het PvdA-standpunt dat verbreding van de A9 alleen acceptabel is met een tunnel op Amstelveens grondgebied blijkbaar niet realistisch. Hij reageert op wat PvdA-fractievoorzitter zei tijdens een ledenvergadering van de lokale afdeling van diens partij. Veenboer zei ook: “Het huidige College van B en W vindt geld vaak belangrijker dan de tunnel”. Hij heeft verder de indruk dat B&W in het uiterste geval de tunnel willen laten schieten om aan de gemeentebijdrage van 100 miljoen te ontkomen.  “Waar haalt Dolf Veenboer dit vandaan?” vraagt  Vervenne, die overigens geen antwoord geeft op de vraag of de VVD inderdaad van de tunnel wenst af te zien als die voor de gemeente te duur zou worden. Vervenne: “De PvdA gaat volledig voorbij aan alle regels omtrent kosten en baten en dus goed financieel beheer van de gemeentekas. Hoe kun je zeggen dat geld geen rol mag spelen?”Lees verder

 
 

Vijf partijen aan Kamer: ‘Geen brede A9 zonder tunnel’

Vijf politieke partijen in de gemeenteraad hebben er in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan gedrongen de A9 niet te verbreden als dat niet gepaard gaat met een tunnel in Amstelveen.  De gemeente zelf kan de gevraagde bijdrage van honderd miljoen euro aan de tunnel, waarvoor zij eerder tekende, niet betalen. PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en D66 zeggen nu te vrezen dat de bredere weg er zonder tunnel komt. Dat vinden zij onacceptabel en schadelijk voor de gezondheid en leefbaarheid van Amstekveners. Zij denken ook dat investering in openbaar vervoer, zoals in een lightrail tussen Almere en Schiphol, die volgens de partijen de druk op de snelweg zou wegnemen. Als er geen tunnel komt, moet in elk geval de verbreding van het Amstelveense wegdeel worden geschrapt, vinden de fracties. Maar volgens hen dreigt het ministerie nu toch tot verbreding van de A9 dor te gaan en die bovengronds te laten lopen, of in een half verdiepte tunnelbak. ‘Wij achten dit een zeer onwenselijke oplossing,” aldus de fractievoorzitters. Lees verder

 

SP: ‘Politieke tegenstanders nemen nu ons A9-standpunt over’

 

“Gedraai”, noemt de SP de brief van vijf raadsfracties aan de Tweede Kamer over de A9-tunnel. Daarin verwoorden VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA een standpunt dat de socialisten volgens hen al in 2010 huldigde.  “Over dat standpunt – geen verbreding zonder tunnel – werd de SP destijds door die partijen fel bekritiseerd”,  zegt fractievoorzitter Joep van Erp. “Nu hebben ze opeens hetzelfde standpunt als de SP en schrijven ze hierover een brief aan het parlement, zonder de SP hierbij te betrekken.” De fractie vindt dat de meerderheid van de gemeenteraad zich tot nu toe onverantwoord heeft gedragen en constateert dat het de Amstelveense belastingbetaler alsnog honderd miljoen euro kan kosten, als minister Schultz wethouder Raat aan de handtekening van diens voorganger Pols (PvdA) houdt. Lees verder

 

Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel

De Tweede Kamer fractie van GroenLinks deelt volledig het standpunt van de Amstelveense gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en D66 over de A9. Kamerlid Ineke van Gent wil snel een reactie van minister Melanie Schultz van Haegen op de brief van de vijf raadsfracties aan de Kamervoorzitter.  In hun brief zeiden de vijf lokale fracties dat zij geen wegverbreding zonder tunnel wensen, maar ook dat de gemeente geen 100 miljoen aan die tunnel kan bijdragen, zoals eerder afgesproken. Van Gent: “Het verbreden van de drukke A9, dwars door dichtbevolkt gebied zonder tunnel is wat mij betreft echt een no go zone. De leefbaarheid voor Amstelveners staat op het spel. De A9 is nu al een lelijk litteken door de gemeente, laat staan als de weg straks flink wordt uitgebreid. Desnoods stellen we de verbreding inclusief de ondertunneling een paar jaar uit”. Lees verder

 

A9-brief aan Tweede Kamer verbaast BBA

Burgerbelangen (BBA) zegt te zijn verrast door de op initiatief van de PvdA door vijf gemeenteraadsfracties van landelijke politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurde brief over de A9. Volgens Burgerbelangen staan er in die brief nieuwe Amstelveense wensen – zoals een hoogwaardige OV-verbinding – en kost het realiseren daarvan geld. En eerder was er een unaniem akkoord van de gemeenteraad over de Amstelveense inzet en uitgangspunten. De brief van PvdA, CDA,VVD, GroenLinks en D66 preludeert volgens BBA op het niet doorgaan van een tunnel. Maar de lokale partij vindt dat Amstelveen beter een pas op de plaats kan maken, alvorens nieuwe wensen neer te leggen. “Het vragen om een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding is gezien de economische situatie nu niet aan de orde,” zegt de fractie. Lees verder

 

Meander aan minister: gemeente kan betalen aan tunnel

Een verbrede A9 mag in Amstelveen alleen door een tunnel lopen. Dat schrijft de Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) opnieuw in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Die nogal ontstemd lijkt over de kennelijk door haar gesignaleerde gemeentelijke poging volledig onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel uit te komen. Die vindt zij kortzichtig. Zij beklaagt zich verder over een totaal gebrek aan contact met het nu zittende college van B&W. De vereniging is ook niet gelukkig met de door vijf raadsfracties aan de minister voorgelegde alternatieven, bij het niet doorgaan van de tunnel, zoals een spitsstrook, een maximum snelheid van 80 kilometer en een lightrail-verbinding van Almere naar Schiphol. De BVMB schat de financiële positie van de gemeente blijkbaar rooskleuriger in dat B&W. ‘Wij vinden het prima dat heronderhandeld moet worden als de contractueel overeengekomen situatie is gewijzigd, maar dat houdt niet in dat plotseling niets meer moet worden bijgedragen’, aldus het verenigingsbestuur. Lees verder

 

Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’

Zonder bijdrage van Amstelveen geen A9-tunnel, maar de verbreding van die rijksweg gaat wel gewoon door. Die boodschap komt van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij reageerde op een brief van vijf fracties in de gemeenteraad (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en CDA) aan de Tweede Kamer. Die vroegen de verbreding van de A9 te schrappen als er geen tunnel komt. Maar volgens de minister is het tracébesluit voor de weg, na een uitspraak door de Raad van State, onherroepelijk en valt daarover niet meer te praten. Zij heeft begrepen dat de eerder door de gemeente aangeboden bijdrage van € 100 miljoen aan de tunnel onhaalbaar is geworden, doordat het geld onmogelijk uit gebiedsontwikkeling is te halen. Lees verder

 
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
 

AMSTELVEEN De aannemerscombinatie Veenix is afgelopen week begonnen met het kappen van bomen in het kader van de verbreding en het verdiept aanleggen van de rijksweg A9. Ruim vijfduizend bomen moet het veld ruimen.

Verbreding snelweg A9 moet eind 2026 voltooid zijn

3 dagen geleden
Lokaal/Verkeer en vervoer

 

AMSTELVEEN Het werk aan de verbreding van de A9 is na de jaarwisseling echt begonnen. De snelweg wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht van twee keer drie naar twee keer vier rijstroken verbreed. Een groot karwei dat volgens de planning pas eind 2026 gereed komt. Wat gebeurt er momenteel en wat gaat er de komende tijd zoal gebeuren?

Het begin van het werk biedt een wat deprimerende aanblik. 5300 bomen langs de A9 worden gekapt om ruimte te maken voor de bredere weg en voor werkruimte om de klus te kunnen klaren. De kaalslag vindt plaats tussen de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan, in het Meanderpark en langs de Van Hallweg. Een troost daarbij is dat er mettertijd weer minstens zoveel bomen terugkomen als dat er nu moeten wijken.

Aanvankelijk zouden er 6000 bomen verdwijnen, maar aannemers die dit aantal konden beperken, vergrootten hun kansen aanzienlijk bij de aanbesteding. “De uitgekozen aannemerscombinatie Veenix heeft 700 bomen kunnen behouden,” zegt Lammert Postma van Rijkswaterstaat, die als omgevingsmanager bij het A9-project betrokken is. “Dat doet Veenix vooral door de benodigde werkruimte rond de A9 zo klein mogelijk te houden en een slimme fasering van het werk.”

VLEERMUIZEN Er wordt bij het kappen van de bomen rekening gehouden met dieren. Op diverse plekken hangen inmiddels vleermuiskasten als alternatieve huisvesting. Bij het Kazernepad komt zelfs een speciaal scherm dat de sonargeluiden van vleermuizen weerkaatst. Met hun sonar oriënteren die zich op boomkruinen, maar als door het verdwijnen van bomen de afstand tussen kruinen te groot wordt, dan werkt de sonar niet goed en dan verdwalen de diertjes. Ook aan eekhoornverblijven is gedacht.

Afbeelding

Het kappen moet half maart zijn afgerond, want dan begint het broedseizoen. “Als dat onverhoopt niet lukt, dan moeten we wachten tot oktober tot we met het kappen verder kunnen,” zegt Postma. “Maar het is ook zo dat als er vogels vóór half maart beginnen te broeden, we de betreffende bomen ook niet mogen kappen. We hebben wel tijdbuffers ingebouwd in de planning om het werk ook bij tegenvallers eind 2026 gereed te krijgen. De eerder voltooide trajecten die net als de A9 deel uitmaken van het aanpassen van de wegen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, waren op tijd klaar of zelfs eerder dan gepland.”

OP- EN AFRIT Aannemerscombinatie Veenix heeft de kansen op het binnenslepen van de opdracht niet alleen vergroot met het sparen van bomen, maar ook door een geplande jarenlange afsluiting van de op- en afrit van de A9 nabij het Stadshart (van/uit de richting Amstel) overbodig te maken. “Dat doet Veenix door de bodem van de bouwput waar de toekomstige rijbanen doorheen komen, te gebruiken voor machines in plaats van die machines in te zetten vanaf de bovenrand van de bouwput,” zegt Postma. “Dat spaart ruimte uit en daardoor kunnen de op- en afrit open blijven. Er komen wel afsluitingen, maar heel beperkt en op rustige momenten, bijvoorbeeld op zondagochtend.”

In Amstelveen was overigens al begonnen met versterking van de lokale wegen  om de door de geplande afsluiting verwachte extra drukte te compenseren. Een voorbeeld is de verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan. Die klus wordt gewoon afgemaakt, maar een voorgenomen aanpassing van de Oranjebaan gaat niet door. “Die is nu niet meer nodig,” zegt Postma. “Dat heeft als voordeel dat de vrije busbaan daar behouden blijft. De bus zou die vrije baan als gevolg van de aanpassingen deels kwijtraken.”

SLOPEN Rijkswaterstaat heeft diverse panden aangekocht die zo dicht bij de A9 staan dat ze gesloopt moeten worden. Binnenkort verdwijnen de pastorie van de Annakerk, panden in de Dorpsstraat, aan het Smedemanplein, in de Dr. Schaepmanlaan en bij de Schipholbrug. Het zuidelijke tankstation langs de A9 in het Amsterdamse Bos is al weg. “Dat komt ook niet meer terug,” zegt Postma. “Het tankstation aan de noordzijde krijgt een nieuwe plek verderop. Het huidige station blijft open tot het nieuwe gereed is. De bedoeling is dan in één nacht te verhuizen.”

BUIZEN Na het bomen kappen komen de honderden buizen, kabels en leidingen die onder de weg doorlopen aan de beurt om te worden verplaatst. Voor een deel is dat al gebeurd, maar er vindt nog onderzoek plaats naar hoe de resterende ondergrondse verbindingen het beste kunnen worden aangepakt. In principe is iedere eigenaar daarvan zelf verantwoordelijk voor benodigde aanpassingen. Soms worden in dergelijke gevallen grote mantelbuizen aangelegd waar de diverse eigenaren hun leidingen doorheen kunnen leggen, maar het is nog onduidelijk of dat ook hier gaat gebeuren, aldus Postma.

BYPASS Belangrijk is de aanleg van een ‘bypass’ langs de Burgemeester Rijdersweg, die tijdelijk extra wegcapaciteit moet bieden. “De ondergrond waar die bypass op moet komen is slecht,” zegt Postma. “De grond moet inklinken en zich zetten. Een uitdaging is dat we voor het traject in Amstelveen te maken hebben met maar liefst zeven verschillende polders met allemaal hun eigen waterpeil. Daarbij kan het hoogteverschil van het waterpeil tussen die polders wel drie meter zijn. Dat moet allemaal op orde blijven en daarvoor moeten we diverse waterkeringen aanleggen.”

“Omdat het rond de A9 gaat om veengrond, moeten we goed opletten dat de omgeving geen schade oploopt. We houden de situatie goed in de gaten. We plaatsen bijvoorbeeld peilbuizen om schommelingen in het grondwaterpeil te monitoren. Te grote schommelingen kunnen leiden tot schade. We plaatsen ook trillingsmeters. Die geven aan dat ergens schade kan ontstaan, zodat we op tijd kunnen bijsturen om dat te voorkomen. Als er toch schade is, dan betreft dat meestal net gestucte muren waar barsten komen in het stucwerk. Als wij daar inderdaad de oorzaak van zijn, dan volgt schadevergoeding. Soms verzakken schuttingen of tuinmuren. Die verzakken gewoonlijk sneller dan panden. Vaak is het afschuren van tuindeuren al voldoende om het probleem op te lossen. Dat verhelpen aannemers ter plekke. Dat gaat vlotter dan een schadeprocedure.”

FIETSBRUGGEN Voor voetgangers en fietsers komen er tijdelijke bruggen over de A9: bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad, de Keizer Karelweg en het Bovenlandpad. Bij de laatstgenoemde brug moeten fietsers afstappen en verder via trappen. Er is vanwege de nabijheid van de Burgemeester Rijnderslaan onvoldoende ruimte voor een niet te steile helling.

Ingewikkeld wordt nog de afstemming van de werkzaamheden met de verbouwing van het vroegere KPMG-complex aan de Rijnderslaan. Ook de aannemers die deze klus uitvoeren, hebben ruimte nodig, deels dezelfde ruimte die nodig is voor het werk aan de A9. “Daar moeten we nog afspraken over maken,” aldus Postma.

De eigenlijke aanleg van bakken waarin de rijbanen komen te liggen begint pas over twee jaar. In 2022 en 2023 wordt de noordelijke rijbaan aangepakt en in 2024 en 2025 de zuidelijke.

HINDER Omwonenden krijgen veel te verstouwen met zo’n ingrijpende klus vlak voor hun deur maar er is veel aandacht voor beperking van de overlast. “Ook daarmee konden aannemers punten verdienen om meer kans te maken bij de aanbesteding,” zegt Postma. “Wat veel decibels scheelt is dat palen niet de grond in worden geheid, maar dat er wordt geboord. Het gaat om duizenden palen, bedoeld als fundering voor de bakken waarin de verdiepte weg komt. Dat zijn trekpalen die de bakken in de grond verankeren. De druk van het grondwater is zo groot dat als je dit niet doet, de bakken door het water omhoog worden geduwd.”

“Verder gebruiken we voor de tijdelijke rijstroken geluiddempend asfalt en plaatsen we zo vroeg mogelijk de definitieve geluidsschermen om tijdens de bouw de overlast zoveel mogelijk te beperken. Werkvoertuigen maken bij het achteruitrijden geen storende, luide signalen maar een minder doordringend, gericht geluid dat minder hoorbaar is in de omgeving. Het overgrote deel van het werk vindt doordeweeks overdag plaats.”

Afbeelding

“We willen bewoners ook zoveel mogelijk bij het project betrekken,” vervolgt Postma. “Zo houden we met bewoners kleinschalige evenementen, die we ‘Buurbouw’ noemen. Bij Meander kregen bewoners gelegenheid om boompjes die toch weg moesten, uit te graven voor hun eigen tuin of volkstuin. Dat kon ook bij de Van Hallweg. Ook komen er rondleidingen. Gepensioneerde collega’s treden daarbij op als gidsen. Opgeven hiervoor kan mettertijd via de website. Tenslotte komen er drie uitzichtpunten vanwaar je de werkzaamheden goed kunt overzien: bij het Bovenlandpad, bij de Schipholbrug en bij de brug over de Amstel.”

Meer informatie: zie bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/

René de Leeuw

 
 
 

Verbannen. (Artikel J.Th.Bos en discussie op Amstelveen.blog, 18-08-2014)

Verbannen

Natuurlijk komt deze site niet verder dan  een doel van de Telegraaf. Ooit werd Amstelveen.blog.nl nog geregeld genoemd als bron, maar nadat die een primeur had, werd deze site volkomen verbannen. En dichtbij.nl heeft natuurlijk absoluut geen behoefte aan concurrentie van een niet vrijwel volledig door lezers gevulde site. Sommigen weten, terwijl wij ouder zijn dan die nieuwere uitingen, niet eens van het bestaan van amstelveen.blog.nl. En de lokale media zullen er echt geen reclame voor maken. Noch de lokale kranten.

Nou ja, afgezien van degenen die wat dieper kijken natuurlijk. Maar die vormen een fractie van lees- en schrijf minnend Amstelveen. Van degenen die niet helemaal klakkeloos overnemen wat de gemeente, c.q. het college van B&W, zegt. Want de gemeentelijke communicatie is evident een reclamebureau van het college, c.q. van het college programma. Het hoofd van dat bureau woont standaard de vergaderingen van B&W bij en in overleg wordt dan bepaald hoe iets naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk zonder enige schade voor B&W, want daarvoor werkt die royaal bemande – pardon bevrouwde – afdeling nu eenmaal primair. Op kosten van ons allen uiteraard. Persberichten komen ook standaard voordat de pers kan beschikken over de daaraan ten grondslag liggende stukken. Gemeentelijk excuus: die zijn dan nog niet door de ambtelijke molen. De persinformatie blijkbaar wel en het is vooral de bedoeling dat die vast wordt overgenomen.

De democratie schuilt misschien nog een beetje in de gemeenteraad, maar die heeft veel minder geld beschikbaar voor communicatie. Die is dus vooral afhankelijk van wat de fracties in de raad doorspelen. Natuurlijk ook niet geheel zonder politieke propaganda. En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders. Zo kun je tenminste spuien wat je kwijt wilt en de nog bestaande media nemen dat wel klakkeloos over. Het kan ook niet anders. Bij de lokale media is geen geld meer, die bedienen zich primair van wat burgers vinden, zeg maar tot semijournalistiek verheven ingezonden brieven van lezers. Hoe meer hoe liever, anders krijg je die krant of digitaal medium niet vol.

Okay, echte lokale journalistiek bestaat niet meer. Leuk voor de overheid, dramatisch voor de inwoners, die nu al wekenlang – als zij er ooit nog naar kijken – telkens hetzelfde slecht belichte concert op de plaatselijke door de gemeente gesubsidieerde tv zien. Zal wel niet anders kunnen, maar geeft wel te denken.

Nou ja, relatief weinigen zien deze blog. Sommige organisaties lijken er zelfs een uitgesproken hekel aan te hebben. Het zij zo. Misschien is amstelveen.blog.nl – met alle beperkingen- nog de enige luis in de pels. Hoewel: dat kan ook teveel zijn gezegd. In elk geval een medium dat  nog wel eens vragen stelt bij informatie van de gemeente. Bij die propaganda.

Lees ook: Blog: nieuw nieuwsmedium voor Amstelveen e.o. van start
Lees ook: Amstelveen.blog bestaat vijf jaar
Lees ook: Model Máxima was in Amstelveen
Lees ook: Stichting ‘Mijn Amstelveen’ komt met eigen nieuwswebsite
Lees ook: Glas

158 Reacties // Reageer

CeeBee
Wat precies het punt dat je wilt maken met het bovenstaande? Dat je je werk niet kunt doen? Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn.
Anderzijds, het is natuurlijk niets nieuws dat overheden zelf bepalen wat naar buiten komt, of althans, dat proberen. De journalist is er wat mij betreft om daar dan eens lekker in te graven en te grasduinen. Is het ooit anders geweest?
Overigens lees ik met grote regelmaat amstelveen.blog.nl. En ja, wat meer bekendheid en vooral ook eens andere lezers die reageren zou wat mij betreft zeer welkom zijn. Het zal de levendigheid zeker vergroten. Maar ja, hoe regel je dat nietwaar? Dat wordt (weer) ‘invechten’ in het ‘medialandschap’ vrees ik.
Tot slot. Goed dat er een Johan is die een kritische blik werpt op de Amstelveense perikelen. Daarom lees ik ook je blog. Ik ben het er niet altijd mee eens, maar het scherpt de geest en zo hoort het ook.
19 augustus 2014 at 10:00

Robert van Waning
Stadhuis Pravda`s zijn in Engeland zelfs verboden.*) Terecht, want zij vormen een gevaar voor de democratie (en niet alleen de lokale).
Dichtbij is een kritiekloze spreekbuis voor het gemeentebestuur en voor de lokale politiek en bureaucratie. Door kritische burgers dmv verbanning de mond te snoeren, schendt de redactie fundamentele, onvervreemdbare mensen- en burgerrechten die zijn vastgelegd in onze Grondwet, het EVRM, Universele Verklaringen, etc. Dichtbij manipuleert zodoende het publieke debat en beïnvloedt eenzijdig de publieke meningsvorming. (Ik ben zelf door ‘community manager` Jantine vd Hoven verbannen en mag geen reacties en bijdragen op Dichtbij schrijven. De reden van deze zware sanctie is mij niet medegedeeld.
Het kwalijke is dat onze bestuurders en raadsleden van deze praktijken op de hoogte zijn en het kennelijk prima vinden. Zij houden niet van tegenspraak en kritiek en zijn blij dat lastpakken op die manier worden uitgeschakeld. **)
*)
“Net als Nederlandse hebben ook Britse gemeenten de plicht om hun burgers op de hoogte te houden van vergunningen, bouwwerkzaamheden en aangepaste tijden van de vuilophaal. Nogal wat gemeenten gebruiken deze verplichting als een reden om een complete krant uit te geven waarin de gemeentevoorlichters alle ruimte krijgen om het beleid van hun meerderen aan te prijzen.
In deze zogeheten ‘Town Hall Pravda’s’, de term verwijst naar de krant van de Communistische Partij in de voormalige Sovjet-Unie, staat geen woord over gifgronden, frauderende gemeenteraadsleden of beroerde beoordelingen van scholen in de gemeente.
Een bijkomend nadeel is dat deze kranten een overbodige luxe zijn in crisistijden. De Londense deelgemeente Waltham Forest bezuinigt op bibliotheken, onderwijs en bejaardenhuizen, maar houdt wel de verliesgevende Waltham Forest News overeind door er jaarlijks 75.000 pond in te pompen. Ter verdediging van hun krantjes stellen gemeenten dat ze er gratis kunnen adverteren en dat er geld wordt binnengehaald door advertenties van buitenaf. Met dat laatste halen ze inkomsten weg bij onafhankelijke kranten die de neiging hebben om, net als de Killdendoornse Courant in Annie M.G. Schmidts Minoes, kritisch te berichten over de handel en wandel in het gemeentehuis.
[..]
Minister van Plaatselijke Bestuur Eric Pickles gaat deze ‘Town Hall Pravda’s’ middels nieuwe wetgeving verbieden. Dit gebeurt mede op aandringen van The Newspaper Society, een organisatie die opkomt voor de belangen van de onafhankelijke pers in de regio.”
Bron: ‘Nieuwe wet maakt einde aan Britse ‘stadhuis-Pravda’s’ De Volkskrant 09 juli 2012, Patrick van IJzendoorn.
Vindplaats: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3284162/2012/07/09/Nieuwe-wet-maakt-einde-aan-Britse-stadhuis-Pravda-s.dhtml
**) Zie http://www.amstelveenkanbeter.nl
19 augustus 2014 at 10:32

Johan Bos
Het is anderzijds een recht van elke redactie te selecteren wat wel en niet voor publicatie in aanmerking komt.
19 augustus 2014 at 13:47

Robert van Waning
Mbt reactie- en discussieruimten gaat de Grondwet boven redactionele vrijheid.
Een redactie die aan burgers een publiek toegankelijke gelegenheid biedt om hun meningen te uiten onder de voorwaarde dat zij daarbij regels van (Grond)wet, fatsoen en gebruiksvoorwaarden respecteren, moet zelf ook de Grondwet en de fundamentele mensen- en burgerrechten van de reageerders respecteren.
Journalisten en redacteuren staan niet boven de (Grond)wet.
19 augustus 2014 at 14:02

Johan Bos
Er is nu eenmaal beperkte ruimte. Dat gold vroeger zeker in kranten. Maar ook redactionele capaciteit is beperkt. Journalisten staan niet boven de Grondwet, maar mogen wel bepalen wat zij wel en niet uit de orkanen van informatie doorgeven.
19 augustus 2014 at 16:36    /

Robert van Waning
Het excuus van de beperkte ruimte geldt alleen voor een papieren krant en met name voor het redactionele gedeelte. Dat is het ‘journalistieke product’ waarvoor de redactie verantwoordelijk is en waarop zij haar stempel mag drukken.
Reactie- en discussieruimten zijn in principe openbaar en daar gelden de regels van de (Grond)wet en die van de gebruiksvoorwaarden (mits die niet in strijd zijn met de (Grond)wet.
19 augustus 2014 at 16:48    /

Johan Bos
Media behoren in uw ogen dus klakkeloos doorgeefluiken te zijn?
20 augustus 2014 at 9:15    /

Anonimaatje
Het probleem met deze gemeente is volgens mij, dat alles 10 handen op één buik is. Naar bewoners wordt niet of nauwelijks geluisterd. Daarbij komt de rechtse invalshoek, die te pas en te onpas wordt gebruikt. Door redactie van Dichtbij en door reageerders die mensen afbranden tot op het bot. Daar kan en mag niet aan voorbij gegaan worden en dat is ook de reden, dat ik geen enkele zin meer heb om energie te steken in reageren op welk forum van de gemeente Amstelveen dan ook. Zeer ernstig! Iedereen kent iedereen…als nieuwkomer word je getest en worden er tegenreacties geplaatst die werkelijk niet door de beugel kunnen (en allemaal op de persoon gericht). Echter, de redactie van Dichtbij voelt zich niet geroepen, zelfs niet bij klachten, ooit tot een reactie te komen. Ja, je kan worden verwijderd en verbannen, dat is de makkelijkste weg toch? Want degene die klaagt is de pineut en zal het weten ook. Dus het -ons-kent-ons principe is niet aan mij besteed. Moedeloos word je er van en kan dus dus volledig instemmen met de reacties van Robert van Waning op dit gebied. Deze gemeente laat zich op democratisch gebied in de kaart spelen, want als er straks vrijwilligers worden gezocht, zal ik niet thuis geven. Het is over-en-weer of niet.
En inderdaad zij is er voor de burger en niet andersom. Het enige wat men in deze gemeente meekrijgt, zijn de bijna letterlijk overgenomen berichten uit ons wakker nederland blaadje. Over journalistieke vaardigheden maar te zwijgen. En ‘objectiviteit’is ver te zoeken. Zou blij zijn, als er ooit iemand opstaat hier en onderzoek gaat doen naar de verstrengelingen die spelen. Een tegengeluid dus. Maar goed ijdele hoop denk ik. Met vriendelijke groet.
19 augustus 2014 at 17:25   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Martine, deze gemeente heeft geen democratische instelling. Democratie wordt hoogstens met de mond beleden wordt als dat zo uitkomt, maar verder regelt men het liever met elkaar in onderonsjes.
Een burger die een bijeenkomst van ‘Praat met de Raad’ bezoekt, voelt zich een vreemde, een indringer. Om aandacht van een raadslid te krijgen, moet je een gezellig onderonsje met andere raadsleden of met ambtenaren onderbreken en moet je je voor die stoornis verontschuldigen.
B&W, raadsleden en ambtenaren weten dat kritische burgers dmv verbanning worden buitengesloten van het publieke debat op Dichtbij (dat door de gemeente wordt gesponsord), maar zij vinden dat prima. De gemeenteraad eet uit de hand van Raat c.s.
Het gebrek aan een democratische cultuur wreekt zich op alle fronten. Dichtbij voelt zich daarbij als een vis in het water en profiteert er volop van.
Basta ya! No pasaran. De beuk erin.
19 augustus 2014 at 19:45

Anonimaatje
Ik weet het!
19 augustus 2014 at 19:56

frank bikker
Ik ben het met jullie eens dat de gemeente nagenoeg alle fora in handen heeft op haar mening te spuien (mag!!!!)zoals de kattenbakvulling grotendeels van dichtbij.nl en ronduit kinderlijk slechte propaganda van de plaatselijke tv/omroep en dat allemaal op onze kosten.
Maar bekijk het eens van de andere kant: Hoeveel Amstelveners zijn nu echt geïnteresseerd in de plaatselijke politiek. Er is ook geen vraag naar. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente, maar net zo hard die van de gemiddelde Amstelvener.
Vandaar dat er in het verleden en nu ook nog een reeks lichtgewichten en amateurs zitten. Om het op de situatie van nu te betrekken: Of je nu een voorstander/tegenstander van hr. Raat bent, wie kan hem tegengas geve?
Geen goeie zaak voor de democratie, maar voor de onverschillige Amstelvener; eigen schild, dikke bult.
19 augustus 2014 at 21:18

Anonimaatje
Maar@ frank bikker, hoevelen zijn er inmiddels misschien al afgehaakt, juist om het feit, dat er bijna niet tegenop te boksen valt? Geen idee, want ik doe nog niet zo lang mee, maar weet wel, dat ik er ook geen energie meer in wil steken. En met mij wellicht anderen die er de brui aan hebben gegeven. Het is vechten tegen de bierkaai. Je moet wel erg sterk in je schoenen staan wil je al die negativiteit kunnen en willen aanhoren. En ik denk, dat ik daar niet sterk genoeg voor ben, of misschien te links, waardoor ik niet tegen de rechtse brei aan wil schurken. Omdat je je constant moet verdedigen.
19 augustus 2014 at 21:58

frank
Onverschilligheid of overgave, het resultaat is hetzelfde. Wie zwijgt, stemt toe! Dus laat wel van je horen, ook een minderheid heeft recht op een stem. Trouwens, als er een zaak is van wanbestuur, dan heeft links of rechts er niets meer mee te maken, dan zal een goede rechtse/lin kse bestuurder dat oppakken.
20 augustus 2014 at 13:58

Jan Demming
Niet om het een en ander Anonimaatje, maar in deze gemeente kunt je niet links genoeg zijn om op velerlei gebied tegengas te geven en te blijven vechten tegen de bierkaai. Geef niet op!
20 augustus 2014 at 17:30

Anonimaatje
Dank @ Jan Demming voor je reactie. Ik probeer vol te houden. Maar laat iedereen die een wat ‘afwijkende’reactie geeft in zijn of haar waarde. Het is niet makkelijk idd om nog deel te nemen aan fora die worden gedomineerd door PVV-achtige lieden.
20 augustus 2014 at 17:59

gjzn
Niks verwijderen. Johan je bent top in je vak.
19 augustus 2014 at 23:23

gjzn
Johan, niks verwijderen. Is je eer te na.
20 augustus 2014 at 0:05

Robert van Waning
Gerben/gjzn, je had het weer niet goed begrepen. Johan heeft mijn verzoekjes gelukkig op mijn eigen verzoek verwijderd. Nu verstoren alleen jouw kreten nog het verloop van de inhoudelijke discussie. Suggestie: laat ze verwijderen want zij slaan nergens op en je staat er alleen mee voor gek.
20 augustus 2014 at 18:10

Robert van Waning
Wat is er tegen het (op eigen verzoek) weghalen van twee verzoekjes aan de redactie? Zij hebben geen betrekking op het onderwerp en verstoren alleen het zicht op het verloop van de discussie. Op andere webfora kunnen deelnemers zelf hun bijdragen corrigeren en verwijderen. Dat is wel zo prettig en beter voor de kwaliteit van het forum.
Ik had wel meer inhoudelijke reacties op deze noodkreet van de lokale blogger verwacht.
@Gerben/gjzn, wat vind je van het artikel van Johan Bos? Heeft hij een punt of vind je het allemaal onzin? Waarom gebruik je op Dichtbij een andere schuilnaam dan op AmstelveenBlog? Waarom gebruik je uberhaupt een schuilnaam? Je hoeft je toch niet te schamen voor je meningsuitingen?
20 augustus 2014 at 9:17

Anhoop
Dat is leuk rvw, a.k.a. citoyen op DB, gaat iemand de les lezen over schuilnaam gebruik.
Op DB heeft rvw te pas en te onpas zijn bijdragen aangepast, en dan roepen bij reacties op de nog niet aangepaste bijdragen “maar dat staat er helemaal niet”.
20 augustus 2014 at 10:05

Robert van Waning
Wanhopige stalker, je weet dat ik al een half jaar door Dichtbij verbannen ben en dat ik daar dus alleen soms (vanaf een ander adres) noodgedwongen onder een schuilnaam kan reageren en meediscussieren.
Hoezo, ‘vrijheid van meningsuiting’? In Amstelveen niet, in ieder geval.
20 augustus 2014 at 12:10

Robert van Waning
@Frank Bikker, je schrijft dat een minderheid ook recht op een stem heeft. Dat is nogal logisch, want we leven immers in een democratische rechtsstaat.
Maar hoe zit het met die lastige burgers die in weblogs en op reactie- en discussieplatforms kritiek willen kunnen uiten op het gemeentebestuur, op de lokale politiek zelfs op de redactie van Dichtbij?
Vind jij dat die ook allemaal mogen reageren en meedoen aan de publieke discussies op de door de gemeente gesponsorde platforms? Of mag hun het zwijgen worden opgelegd omdat hun op- en aanmerkingen niet welgevallig zijn?
Ik vraag het je omdat ik jou nooit bezwaar heb zien maken tegen mijn onterechte verbanning. Sterker nog: je probeerde onlangs zelfs om mij uit dit forum te laten verbannen.
Kennelijk vind jij – net als PeterPC, Jantine vd Hoven (Dichtbij) en de Wanhopige Stalker – dat bepaalde mensen hun recht op vrije meningsuiting mag worden ontnomen. Mag dat volgens jou zomaar gebeuren of gelden daar nog regels voor? Zo ja, moeten mensen zich dan verantwoorden als zij die regels schenden? Of regeert in feite de willekeur, net als in een dictatuur?
20 augustus 2014 at 14:52

frank bikker
Als iemand naar het inzicht van een webmaster te veel off topic reageert of constant hetzelfde zegt in verschillende toonaarden en daarnaast de webmaster in een bepaalde hoek wil dwingen, waar ie naar zijn/haar inzicht niet hoort, ja!
Mijn meeschrijfstukjes zijn toch ook niet “des Telegraafs”? Toch is er nog nooit 1tje weggehaald.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen in tegenstelling tot sommige van mijn reacties.
20 augustus 2014 at 20:43

Robert van Waning
@JB, media die burgers de mogelijkheid bieden om hun meningen te uiten, dienen daarbij de Grondwet te respecteren. Simpel.
Hun journalistieke vrijheid om naar eigen keuze nieuws te selecteren en te duiden en dit te doen op de manier die zij willen, is beperkt tot het redactionele gedeelte van hun medium. Zij mogen niet willekeurig meningsuitingen weigeren of verwijderen die hun niet welgevallig zijn.
Als een redactie geen zin heeft om meningen door te geven waar zij het niet mee eens is, moet zij geen zogenaamd openbaar reactie- en discussieforum inrichten dat in feite slechts bedoeld is voor meelopers met instemmende en lovende meningen.
20 augustus 2014 at 15:07

Johan Bos
Als er in uw ogen sprake is van wetsovertreding staat de gang naar de rechter u vrij. Ik veroorloof mij te veronderstellen dat een rechter zal uitspreken dat media niet verplicht zijn klakkeloos alle ingezonden commentaren te plaatsen. Maar wie ben ik….
20 augustus 2014 at 15:20

Robert van Waning
@JB, waarvoor dienen dan nog de Grondwet en de gebruiksvoorwaarden van een forum als een redactie bijdragen klakkeloos mag verwijderen? Wat betekent dan nog vrijheid van meningsuiting als iedere redacteur dat recht willekeurig mag schenden en inperken?
U schrijft zelf in bovenstaande column: “En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders.”
Kennelijk vindt u dat u ten onrechte (en tot schade aan de lokale democratie) in uw rechten en mogelijkheden wordt beperkt door de lokale politieke en bestuurlijke onderonserigheid, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.
Ik ben dat met u eens. Maar waarom trekt u de grens bij journalisten en gunt u burgers minder rechten en mogelijkheden dan uzelf?
Waarom zouden burgers geen luis in de pels mogen zijn van bestuurders, politici en journalisten? Wij leven formeel nog altijd in een DEMOcratie en niet in een MEDIAcratie.
Burgerrechten gaan boven journalistieke rechten. Persvrijheid is afgeleid van (en dus ondergeschikt aan) het fundamentele BURGERrecht van vrije meningsuiting, en niet andersom.
20 augustus 2014 at 15:43

Johan Bos
Vrije meningsuiting betekent dat u zelf mag publiceren wat u wilt. In gedrukte vorm of via uw eigen weblog. Dat is volgens mij iets anders dan media verplichten alles door te geven wat hen wordt toegezonden. Inderdaad: Journalistiek is niet meer dan een afgeleide van burgerrecht. Dus ga u gang, maar neem het niet media kwalijk als die in hun beleid geen ruimte zien voor een bepaald geluid.
20 augustus 2014 at 19:45

Jan Demming
Persoonlijk vind ik dat, in tegenstelling tot de papieren media die uiteindelijk vol geschreven raken, men op een medium als dit onbeperkt reacties en berichten kwijt moet kunnen. Uiteindelijk raakt hier de ruimte namelijk nooit op. Vandaar!
20 augustus 2014 at 17:43

Robert van Waning
Precies. In de papieren krant behoort de ouderwetse ‘brievenrubriek’ nog tot het journalistieke product van de redactie. De strenge selectie van de geplaatste brieven moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de krant.
Dit argument geldt niet voor een internetforum. Integendeel. De aantrekkelijkheid daarvan wordt juist gevormd dat daar de grondwettelijk gegarandeerde (dus de niet-misbruikte) vrijheid van meningsuiting bestaat en dat het forum dus deel uitmaakt van het publieke debat in een open en eerlijke democratie. Censuur past daar niet in.
20 augustus 2014 at 18:04

Johan Bos
Ook een internetforum moet een beetje aantrekkelijk blijven. Of de aantrekkelijkheid wordt vergroot door wat allerlei inzenders menen beschermd door de Grondwet te moeten sturen, is dan wel de vraag. Ik weet ook niet welke ban u trof bij een ander medium. Ongebreideld geleuter staat misschien haaks op censuur, maar volgens mij is er geen rechter die media kan dwingen geen selectie toe te passen. Maar wat let u, als u meent dat u rechten zijn ontnomen: Stap naar de rechter. Lijkt mij beter dan via een ander medium steeds te klagen erover.
20 augustus 2014 at 19:41

Anonimaatje
Heer Bos, ik ben onder mijn eigen naam ook verbannen van Dichtbij.nl. Waarom? Ik zou het niet weten. Je wordt uitgedaagd daar en als je daar op in gaat, en het de redactie blijkbaar niet bevalt, verbannen ze je gewoon. De makkelijkste weg. Of diegene die uitdaagt misschien de fout inging wordt niet verder nageplozen. Die mag nl. gewoon doorgaan. Uw reacties naar RvW zijn wat mij betreft ietwat suggestief. Als journalist zou u ook eens wat onderzoek kunnen doen naar het beleid van Dichtbij ipv uw vrijblijvende en daardoor opportunistische houding naar reageerders te ventileren, die getroffen zijn door wanbeleid van het regerende blaadje in deze gemeente.
20 augustus 2014 at 20:14

Robert van Waning
@Martine, voor een inhoudelijke reactie kan je hier beter kiezen voor ‘Geef een reactie’ (onderaan) dan voor ‘Beantwoorden’. In dat laatste geval wordt jouw reactie namelijk niet onderaan toegevoegd aan het verloop van de discussie maar komt een beetje onvindbaar ergens boven in het draadje terecht.
Hou vol. Gewoon doorgaan, ondanks alle tegenwerking, in het belang van onze lokale democratie.
20 augustus 2014 at 20:34   /   Beantwoorden  /

frank
Verbannen? Welneeee!, misschien eens een niet “gevoeglijke of persoonlijke”reactie. Nou en? RW heeft er 1 en PC het wereldrecord geweigerde reacties, maar daar lacht ie zelf het hardst om waarschijnlijk. Gewoon doorgaan.
20 augustus 2014 at 20:49   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Het willekeurig verwijderen van reacties verbannen van kritische deelnemers maakt een internetforum niet aantrekkelijk. Het is bovendien in strijd met het wezen van democratie en met de Grondwet.
De Grondwet bepaalt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen meningsuitingen en daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Los daarvan moeten reacties en bijdragen inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp en niet nodeloos gericht zijn tegen personen. In de praktijk is ‘off-topic’ de belangrijkste reden voor verwijdering van reacties. Zie bij voorbeeld die kreten van Gerben/gjzn hierboven: weg ermee, want zij verstoren alleen maar de inhoudelijke discussie.
Op http://www.amstelveenkanbeter.nl kunt u lezen hoe mijn verbanning door Dichtbij tot stand is gekomen na een aangifte door PeterPC. Ondertussen worden diens bijdragen het meest door de redactie verwijderd vanwege hun grofheid en persoonsgerichtheid.
U weet dat een gang naar de rechter veel te veel tijd kost en voor een gewoon mens onbetaalbaar is. Media maken hiervan misbruik met hun eigen regels die in strijd zijn met letter en geest van onze Grondwet en met de manier waarop een democratie zou moeten functioneren.
In uw column beklaagt u zich over uw ‘verbanning’. Mogen anderen dat niet?
20 augustus 2014 at 20:26   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ja, hoor. Maar u blijft steeds over hetzelfde klagen, kennelijk zonder resultaat. Als u niet naar de rechter stapt, sanctioneert u dus de door u gesignaleerde wetteloosheid van alle media. Kunt u die verantwoordelijkheid wel dragen?
21 augustus 2014 at 11:35   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Naar de rechter stappen.’ U heeft gemakkelijk praten. Zolang gewoner burgers zo’n procedure niet kunnen betalen, kunnen media hun rechten blijven schenden dmv censuur en verbanning.
21 augustus 2014 at 14:13   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ja, dan duurt in uw ogen de wetteloosheid van media voort. Maar als u heel veel medestanders hebt, lijkt mij het niet lastig een fonds op te richter ter bestrijding van grondwettelijke overtredingen. Eenmaal een uitspraak tot in de Hoge Raad en alle media zijn verplicht klakkeloos alle commentaren van lezers / burgers door te geven.
21 augustus 2014 at 20:24   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
U geeft wel klakkeloos het redeloze gescheld van Peterpc (PG van Faassen) door terwijl dat – zoals gewoonlijk – volkomen off-topic is.
Wat is dan eigenlijk uw bezwaar tegen het plaatsen van meningsuitingen die wél ergens over gaan? U gaat niet inhoudelijk in op mijn argumenten.
Bestudeer de Grondwet eens en vraagt u zich eens waar het in een democratie eigenlijk om gaat. In uw eigen artikel gaf u de indruk te begrijpen dat het daarbij door machtsspelletjes wel eens mis gaat.
21 augustus 2014 at 20:49   /

Johan Bos
Waarom dient u de democratie niet met uw eigen site?
21 augustus 2014 at 21:13   /

Anonimaatje
Jawel @ frank bikker, verbannen. Onder mijn eigen naam mag en kan ik bij Dichtbij.nl niet meer inloggen. Robert van Waning bedankt voor de tip!
20 augustus 2014 at 21:27   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.) 

Robert van Waning
De Grondwet (niet ik) verplicht u als journalistiek media om meningsuitingen van burgers ongemoeid te laten, tenzij:
– er ruimte- of tijdgebrek is;
– regels van wet, fatsoen en van legitieme gebruiksvoorwaarden worden geschonden (opruiing, dreiging, laster, smaad, etc);
– de uiting geen betrekking heeft op het onderwerp (off-topic) en alleen bedoeld is om het forum in diskrediet te brengen, personen of instellingen te beschadigen en/of een discussie te saboteren;

De verplichting om meningsuitingen van burgers vloeit voort uit twee keuzen van uzelf:
– het beheren van een algemeen journalistiek medium;
– het daarop beheren van een openbaar reactie- en uitnodigen waarin iedereen wordt uitgenodigd om zijn/haar mening te uiten.

Het begrip ‘journalistiek medium’ zegt eigenlijk al alles. Het selecteren cq weigeren of verwijderen van onwelgevallige uitingen maakt van een medium een middel tot propaganda en belangenbehartiging. Dichtbij zou om die reden niet langer gesponsord mogen worden door de gemeente.
Censuur en willekeurige uitsluiting van oppositie, dissidenten en critici zijn in strijd met het wezen van democratie en dus met journalistiek.
Journalisten hebben in een democratie een bijzondere status. Hieraan ontlenen zij niet alleen bepaalde voorrechten maar ook verplichtingen. De belangrijkste hiervan is het dienen van de democratie. Verder zijn zij – net als gewone burgers – verantwoordelijk voor schendingen van de (Grond)wet.
21 augustus 2014 at 10:56   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Het wordt tijd dat u naar de rechter stapt en al die overtreders van de wet in journalistieke kring aanklaagt. Iemand die zo overtuigd is van zijn gelijk kan niet anders, dacht ik.
21 augustus 2014 at 11:25   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
PS: Dichtbij wordt bij mijn weten niet gesponsord door de gemeente. Nou ja, zij adverteert daarin, maar ook dat is ten dele een wettelijke verplichting. Van subsidie is geen sprake. Maar u ziet natuurlijk (goeddeels wettelijk verplicht) adverteren ook als sponsoren. En dat mag niet, omdat het medium ú heeft geweigerd.
21 augustus 2014 at 11:30   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Media schenden de Grondwet en handelen bovendien in strijd met de essentie van de democratie. Die is dat burgers het recht EN de mogelijkheid moeten hebben om in vrijheid hun meningen, voorkeuren en bezwaren te uiten.
Media die meningsuitingen van burgers volgens hun eigen voorkeuren manipuleren en beperken, maken misbruik van hun journalistieke status met bijbehorende privileges en ook van hun monopoliepostie, middelen en mogelijkheden. Zij varen onder een valse vlag.
Burgers kunnen zulk wangedrag niet aan de kaak stellen als de media bepalen wat er wel of niet wordt afgedrukt cq uitgezonden. Een gewone burger kan hiervoor niet naar de rechter stappen omdat dat te veel geld kost. Media weten dit en maken daar misbruik van.
Lees uw eigen artikel nog eens door, maar dan met de ogen van een gewone burger. Waarom zou een journalist niet verbannen mogen worden en een burger wel?
Volgens uw eigen gebruiksvoorwaarden mag u alleen reacties weigeren of verwijderen als die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of anderszins in strijd zijn met de wet.
Dichtbij heeft exclusieve commerciële afspraken met de gemeente. Dat mag best als sponsoring worden betiteld. Het blad heeft daarmee een monopoliepositie.
21 augustus 2014 at 11:58   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Media schenden de Grondwet en handelen bovendien in strijd met de essentie van de democratie. Die is dat burgers het recht EN de mogelijkheid moeten hebben om in vrijheid hun meningen, voorkeuren en bezwaren te uiten.”
Maar als diezelfde burger rvw tegenspreekt is dat niet meer van toepassing, want laster, stalken etc.
En dat is waarom rvw op zijn haat blogs niet de mogelijkheid geeft om kommentaar te leveren op ZIJN waarheid en realiteit.
Verder wens ik de heer Bos veel wijsheid en sterkte toe met de aanwinst van rvw.
21 augustus 2014 at 12:28   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Van Faassen, welke ‘haatblogs’ bedoel je? Ook de rest van je verhaal klopt weer niet.
Als je mijn (echte) naam boven deze reactie aanklikt, kan je via WordPress reageren op alle blogs die ik destijds op het voormalige VK Weblog heb geschreven, plus een paar recente.
Als je mij kunt helpen om reacties op mijn website http://www.amstelveenkanbeter.nl mogelijk te maken, dan nodig ik je hierbij nogmaals uit om eens bij mij thuis langs te komen.
Verder zijn reacties op mijn bijdragen op Amstelveen.Blog en Dichtbij natuurlijk altijd mogelijk. Op Dichtbij ben ik door jouw toedoen verbannen en moet ik dus helaas onder een schuilnaam schrijven. Dat zijn oa: Citoyen, EVRM_art10, EVRM_art7, panza, danzomaar en lekkeranoniem. (De meeste hiervan zijn inmiddels door Dichtbij geblokkeerd.)
21 augustus 2014 at 12:55   /   Beantwoorden  /

peterpc
rvw, deze site vergat je nog “https://robertvanwaning.wordpress.com”
En dat je door mijn toedoen als EVRMxx verbannen werd is zeker door mijn toedoen, na een klacht over je misselmakend gezeur m.b.t. jouw stokpaardjes (vrijheid dit, vrijheid dat etc) terwijl het artikel over De Vliegtuigramp ging.
Nog maar een keer, je bent om te kotsen. En dat is ook vrijheid van meningsuiting.
21 augustus 2014 at 14:09   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Die site noemde ik juist wel. Ik schreef: “Als je mijn (echte) naam boven deze reactie aanklikt, kan je via WordPress reageren op alle blogs die ik destijds op het voormalige VK Weblog heb geschreven, plus een paar recente.” Zeuren is minder erg dan het schelden en belasteren dat jij steeds doet.
21 augustus 2014 at 15:25   /   Beantwoorden  /

peterpc
Man, man, man wat ben je een smeerlap. Jouw naam wees eerst die enge “amstelveenkanbeter ” site aan.
En nu opeens niet, kijk maar naar je eerste reactie alhier als je je naam aanklikt. Oplichter, en ja dat is wederom vrijheid van meningsuiting.
Maar goed, ik memoreerde al eerder dat rvw het niet zo nauw neemt met de waarheid, op zijn haat blogs stukken weglaten, op Dichtbij stiekem zijn reacties aanpassen.
Dat is allemaal heel eng hoor.
21 augustus 2014 at 16:30   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Van Faassen, weer zo’n valse beschuldiging en het gebruikelijke gescheld. Je moet goed lezen. Ik schreef: “Als je mijn (echte) naam boven DEZE reactie aanklikt [..]” Die link verwees naar mijn WordPress blog.
Ik kan iedere keer kiezen naar welke van mijn websites ik wil verwijzen. Soms is dat naar http://www.amstelveenkanbeter.nl en soms naar http://robertvanwaning.wordpress.nl. Ik kan ook http://www.contrails.nl of http://www.meteologica.nl of http://www.wanhan.nl kiezen. Die websites zijn in dit verband echter niet zo relevant.
Je weet dat beschuldigingen steeds moeten steeds worden gestaafd, want anders is het smaad of laster, en dat mag niet volgens de gebruiksvoorwaarden.
Zullen we maar weer stoppen? Dit gaat helemaal nergens over. Je wilt alleen weer een onwelgevallige discussie saboteren en Johan Bos geeft jou daartoe alle gelegenheid.
21 augustus 2014 at 17:03   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Waar kan ik eigenlijk reageren op uw site? Ik het kader van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, zal ik maar zeggen.
21 augustus 2014 at 20:15   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, uw reageert niet inhoudelijk op mijn serieuze discussiebijdragen, maar u geeft wel klakkeloos persoonsgerichte beledigingen en valse beschuldigingen door die geen betrekking hebben op het onderwerp van de discussie.
U leest bovendien slecht. Voor de derde keer: Als u op mijn naam boven DEZE reactie klikt, kunt u via WordPress reageren op mijn weblogs. Mijn (inmiddels oude en niet bijgehouden) website http://www.amstelveenkanbeter.nl biedt geen mogelijkheid tot reageren omdat de software destijds die functie nog niet had.
Verder heeft u in dit reactie- en discussieforum volop de vrijheid en de gelegenheid om uw mening tegenover die van mij te zetten.
21 augustus 2014 at 20:36   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Niemand is verplicht om een reactie- en discussieforum op zijn website of weblog te plaatsen, maar een journalistiek medium die dat wél doet, dient de grondrechten van de reageerders respecteren.
21 augustus 2014 at 20:54   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Je kunt dus beter geen reactie mogelijkheid toelaten, want daarmee loop je kans de wet de overtreden, begrijp ik….
21 augustus 2014 at 21:11   /   Beantwoorden  /

gjzn
Nog geen (jeugd-)stadsdichter in Amstelveen benoemd!
21 augustus 2014 at 20:56   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Een journalistiek medium dat dmv een openbaar forum aan burgers de gelegenheid biedt om hun meningen te uiten, dient daarmee de democratie en vervult zodoende zijn journalistieke plicht.
Iedereen die echter iets doet, loopt het risico de wet te overtreden, zeker als men dat opzettelijk doet. Dit is het geval wanneer men bij voorbeeld dmv censuur en verbanning het grondrecht van burgers op vrije meningsuiting schendt.
21 augustus 2014 at 22:15   /   Beantwoorden  /

gjzn
Open deur. We gaan er met z’n allen door. Amen Nu.
21 augustus 2014 at 23:12   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Gerben, dit is jouw 2de poging om deze discussie te saboteren. Als je niet van discussieren houdt, betekent dat niet dat anderen daarmee moeten stoppen.
Dit gaat tenminste ergens over en dan je niet volstaan met de kreten waartoe jij je graag beperkt.
Heb je het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vind jij ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie hebben en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
22 augustus 2014 at 7:31   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Wie is het hoofd van het gemeentelijke communicatiebureau dat volgens Johan Bos fungeert als een reclamebureau van het college c.q. van het college programma? Is die mevrouw extern of een ambtenaar van de gemeente?
In Engeland zijn zulke ‘Stadhuis Pravda’s’ als Dichtbij in Engeland dus bij wet verboden omdat zij eenzijdig de visie van het gemeentebestuur uitdragen en geen ruimte bieden aan kritiek daarop. Door het gebrek een tegenspraak worden de democratische verhoudingen scheefgetrokken en functioneert het democratische proces niet naar behoren.
Dit is een interessante kwestie die dus meer aandacht verdient.
22 augustus 2014 at 13:07   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Anonimaatje
Kan iemand mij misschien uitleggen waarom een gemiddelde gewone doorsnee bewoner überhaupt nog deel zou willen nemen aan een publieke discussie alhier? Je wordt blijkbaar bij afwijkende meningen uitgescholden, voor oplichter en dergelijke uitgemaakt, men wenst een ander diarree toe of kotst de hele boel onder. Ik zou zeggen, braak alles er uit, schijt in tuinen, scooter er een CO2 op los, laat motoren aan, doe net alsof niks aan wetten en regels jou aangaat, doe lekker een racistische opmerking, want vrije meningsuiting…, verneder lekker iedereen en ga daar nog prat op ook. Ik walg van de fora in Amstelveen. Wel moet ik toegeven, dat hier iig geen verwijderingen plaatsvinden. Met dank aan Johan Bos, die mij werd aangeraden door mijn partij. Alleen zijn jammergenoeg de reacties hier hetzelfde als op dat forum van die TMG club. Bedankt alvast voor de reacties! Gegroet, Martine01
22 augustus 2014 at 16:53   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Anonimaatje, gelukkig doet Johan Bos zelf niet aan willekeurige verbanningen, maar hij zou iets minder klakkeloos de beledigingen en (valse) beschuldigingen moeten doorgeven. Anders laat hij zijn forum misbruiken voor de laster, hetze en persoonlijke vendetta’s die op Dichtbij tot ons beider verbanning hebben geleid.
@JB, als regel voor ieder forum zou moeten gelden dat reacties betrekking moeten hebben op het onderwerp (on-topic) en dat beschuldigingen altijd moeten worden gestaafd en eigenlijk alleen onder eigen naam zouden mogen worden geuit.
22 augustus 2014 at 19:22   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Pardon, ik krijg nu telefoontjes en mailtjes van mensen die menen dat deze site wordt gekaapt door Robert van Waning, daardoor zij zelf niet meer reageren. Misschien die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij.
23 augustus 2014 at 18:54   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Off-topic en beledigend, maar toch klakkeloos doorgegeven.
23 augustus 2014 at 12:37   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Wie zo stelselmatig doordramt en ( vaak) serieuze vragen en opmerkingen negeert, roept een dergelijk soort reacties op. Je kan er gewoon niet tegen dat Raat eigenlijk gezegd heeft op een heel beleefde manier dat u een zeurhannes bent, die alles en iedereen naar zijn hand wil zetten. ( staat in 1 van uw eigen onzinnige blogs) Meneer Waning: Leven en laten leven, maar dat is niet altijd op uw voorwaarden!! Maar ja, daar zult u wel weer een eigen onzinnig leuterverhaal als antwoord op hebben, onder het mom van discussie!!
23 augustus 2014 at 15:35   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Zeurhannes? Lees je eigen tekst eens.
23 augustus 2014 at 18:49   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
@Johan Bos op 20/8 om 15:20u schreef u hierboven: “Ik veroorloof mij te veronderstellen dat een rechter zal uitspreken dat media niet verplicht zijn klakkeloos alle ingezonden commentaren te plaatsen.”
Waarom plaatst u dan toch wel klakkeloos al dat gescheld, al die grofheden en al die persoonlijke beledigingen die nergens op slaan? Die hebben geen van alle betrekking op het onderwerp. Ik word hier zonder enige reden of aanleiding uitgemaakt voor oplichter, smeerlap en zeurhannes, terwijl ik als enige probeer om een inhoudelijk discussie over uw artikel te voeren.
Behalve off-topic is dat gescheld erg vervelend en slecht voor de kwaliteit van dit forum.
@Frank, oude koe uit de sloot; slaat nergens op. Laat mij hier gewoon doen wat u ook soms doet: Op fatsoenlijke wijze een inhoudelijke discussie voeren, zonder geschimp en gescheld.
23 augustus 2014 at 18:35   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Tot nu toe heb ik geen commentaar geweigerd. meen ik. U sleept trouwens zelf bij elk onderwerp de scooters en de Grondwet, c.q. vrijheid van meningsuiting. Vroeg of laat komen al uw reacties daarbij terecht.
23 augustus 2014 at 18:48   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Uw artikel gaat over verbanning van uw weblog. Dan gaat het over democratie, Grondwet en vrijheid van meningsuiting. Mijn reacties zijn dus on-topic itt het gescheld van Van Faassen, Bikker en die Wanhopige stalker. Toch heeft u wel kritiek op mijn inhoudelijke bijdragen en niet op dat gescheld en die grofheden van hen. Probeer eens wat minder vooringenomen en partijdig te zijn. Ik heb het niet over scooters gehad.
23 augustus 2014 at 19:04   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
23 augustus 2014 at 20:36   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
RvW, het is één grote zooi in deze gemeente, hoewel ik denk, dat de meesten niet eens de moeite nemen om te reageren. En dat ga ik vanaf nu ook niet meer doen. De reacties zijn toch niet normaal meer? Had nog even de indruk dat frankbikker iemand was waar een normale discussie mee te voeren viel, maar helaas is hij al tig keer gebeld door ene peterpc.( zie Dichtbij, waar hij tegen de heer Wilsemius zei, dat hij en frank zoveel contact hebben). Dus die handen op dezelfde buik blijkt gewoon waar te zijn.Daarom komt niemand tussen hun gespuis en waarschijnlijk zijn zij ook goed bevriend met ene Jantine vd Hoven. Want als ik een klacht deponeer krijg ik nooit reactie, laat staan dat diegene waarover de klacht gaat ooit terecht wordt gewezen. Ik ben het hier zat en sluit nu verder iedere discussie uit. Wens jou iig veel sterkte en wijsheid toe. Mijn steun heb je. Het zal moeilijk worden.

23 augustus 2014 at 19:07   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Beste Anonimaatje,
Ga eens googlen op robert van waning. Je zult veel vinden. Hij is op allerlei blogs eraf gegooid wegens vergaand trollen, waarbij hij diverse mensen zo hard op hun ziel heeft getrapt, dat hij een ban heeft gekregen. Bijvoorbeeld de Volkskrant. Ga zelf zoeken en trek je eigen conclusies en dat zijn geen meningen van PC of mij, maar van mensen die heel wat meer ervaring hebben in dit soort werk.
23 augustus 2014 at 20:13   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Ik kan gewoon onder mijn eigen naam reageren op artikelen in de Volkskrant reageren. Die verbanning was onterecht en diende alleen om een bepaalde columnist tegen gefundeerde kritiek te beschermen.
Hetzelfde geldt voor mijn verbanning door Dichtbij. Iedereen kan dat lezen op http://www.amstelveenkanbeter.nl. Ik werd verbannen omdat ik bezwaar maakte tegen een onterechte schorsing van 1 week zonder dat ik een regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden had geschonden.
Het is een hetze, en die wordt hier voortgezet. Niemand weet of zegt waarom.
Ook Johan Bos geeft liever klakkeloos scheldwoorden door dan fatsoenlijke inhoudelijke bijdragen over Grondwet, vrijheid van meningsuiting, democratie en handhaving.
23 augustus 2014 at 20:32   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Frank bikker, ik ben een zelfstandig denkende vrouw van 57 en heb google niet nodig om mijn meningen te vormen. Laat staan, dat ik mij door anderen laat beinvloeden.
23 augustus 2014 at 21:04   /   Beantwoorden  /

frank
Maar een beetje achtergrondkennis kan nooit kwaad en als je daar niet mee bezig houdt, dan kun je je wel eens in bepaalde zaken ernswstig vergissen.
24 augustus 2014 at 12:17   /

Robert van Waning
Frank, waarom zo geheimzinnig en suggestief? Zeg gewoon wat je bedoelt en waarvan je mij beschuldigt. Dan kunnen wij het ergens anders misschien eens hebben over de mogelijkheid dat jij je vergist.
24 augustus 2014 at 13:37   /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
@JB, uw site wordt gekaapt door mensen die een hetze tegen mij voeren. Dat zijn dezelfden als die op Dichtbij mijn verbanning hebben bewerkstelligd. Zij proberen dat zelfde kunstje hier nu ook. U lijkt daar wel gevoelig voor.
Als u het allemaal naleest, moet het u opvallen dat ik alleen REAGEER op aantijgingen. Dat moet mogen en kunnen.
U vertelt niet door wie u allemaal wordt gebeld. Schimmig.
23 augustus 2014 at 20:50   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Nooit eerder last van gehad, voordat u kwam. Nee ik vertel nooit als iemand mij persoonlijk mailt of belt.
23 augustus 2014 at 21:07   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?
@Johan Bos, ik vroeg u om iets meer te vertellen over het gemeentelijke communicatiebureau waarover u in uw artikel schreef:
“Want de gemeentelijke communicatie is evident een reclamebureau van het college, c.q. van het college programma. Het hoofd van dat bureau woont standaard de vergaderingen van B&W bij en in overleg wordt dan bepaald hoe iets naar buiten wordt gebracht. Natuurlijk zonder enige schade voor B&W, want daarvoor werkt die royaal bemande – pardon bevrouwde – afdeling nu eenmaal primair. Op kosten van ons allen uiteraard.”
Waarom beantwoordt u mijn vraag niet?
23 augustus 2014 at 20:58   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ik heb er voldoende over gezegd in mijn column, vind ik. Bent u het niet mee eens natuurlijk.
23 augustus 2014 at 21:06   /   Beantwoorden  /

gjzn
Doorgaan Johan. Trek je niks aan van de een dimensionale reacties.
23 augustus 2014 at 20:59   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Blaming the victim’, dat is wat u doet. U deelt de kritiek van degenen die mij hier zonder enige reden of aanleiding mogen uitschelden voor oplichter en smeerlap. U vindt kennelijk dat scheldwoorden, persoonsgerichte opmerkingen en off-topic oneliners wel voor publicatie in aanmerking komen, maar fatsoenlijke inhoudelijke reacties niet.
U schrijft dat er druk op u wordt uitgeoefend om een einde te maken aan de ‘kaping’ van uw forum door mij. Ik heb echter alleen op uw verontrustende artikel gereageerd. Het is immers nogal wat dat uw onafhankelijke weblog door de gemeente wordt geboycot en verbannen (de titel van uw stuk).
In plaats van dat er een interessante discussie ontstond heb ik mij voornamelijk moeten verweren tegen persoonlijke aanvallen die nergens op sloegen.
Leest u alles nog eens van het begin na: Uw forum wordt misbruikt voor een hetze tegen een kritisch burger die wél ‘dieper kijkt’, die wél ‘vragen stelt, niet alleen bij de ‘gemeentepropaganda’ maar ook bij de belangenverstrengeling van gemeentebestuur en lokale pers.

Ondertussen laat u veel terechte opmerkingen en interessante vragen onbeantwoord. Zoals:
“[@Johan Bos] Wat precies het punt dat je wilt maken met het bovenstaande? Dat je je werk niet kunt doen? Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn.” (CeeBee).
“Stadhuis Pravda`s zijn in Engeland zelfs verboden. Terecht, want zij vormen een gevaar voor de democratie (en niet alleen de lokale). Dichtbij is een kritiekloze spreekbuis voor het gemeentebestuur en voor de lokale politiek en bureaucratie.” (RvW)
“Of je nu een voorstander/tegenstander van hr. Raat bent, wie kan hem tegengas geven? Geen goeie zaak voor de democratie, maar voor de onverschillige Amstelvener; eigen schild, dikke bult.” (Frank Bikker)
“Reactie- en discussieruimten zijn in principe openbaar en daar gelden de regels van de (Grond)wet en die van de gebruiksvoorwaarden (mits die niet in strijd zijn met de (Grond)wet.” (RvW)
“Niet om het een en ander Anonimaatje, maar in deze gemeente kunt je niet links genoeg zijn om op velerlei gebied tegengas te geven en te blijven vechten tegen de bierkaai.” (Jan Demming)
“Het probleem met deze gemeente is volgens mij, dat alles 10 handen op één buik is. Naar bewoners wordt niet of nauwelijks geluisterd.” (Anonimaatje)
“Ik ben het met jullie eens dat de gemeente nagenoeg alle fora in handen [..] zoals de kattenbakvulling grotendeels van dichtbij.nl en ronduit kinderlijk slechte propaganda van de plaatselijke tv/omroep en dat allemaal op onze kosten.” (Frank Bikker)
“Maar hoe zit het met die lastige burgers die in weblogs en op reactie- en discussieplatforms kritiek willen kunnen uiten op het gemeentebestuur, op de lokale politiek zelfs op de redactie van Dichtbij? Vind jij dat die ook allemaal mogen reageren en meedoen aan de publieke discussies op de door de gemeente gesponsorde platforms? Of mag hun het zwijgen worden opgelegd omdat hun op- en aanmerkingen niet welgevallig zijn?” (RvW)
“Hoeveel Amstelveners zijn nu echt geïnteresseerd in de plaatselijke politiek. Er is ook geen vraag naar. En dat is niet alleen de schuld van de gemeente, maar net zo hard die van de gemiddelde Amstelvener.” (Frank Bikker)
“De redactie van Dichtbij voelt zich niet geroepen, zelfs niet bij klachten, ooit tot een reactie te komen. Ja, je kan worden verwijderd en verbannen, dat is de makkelijkste weg toch? Want degene die klaagt is de pineut en zal het weten ook.” (Anonimaatje)
“Deze gemeente heeft geen democratische instelling. Democratie wordt hoogstens met de mond beleden wordt als dat zo uitkomt, maar verder regelt men het liever met elkaar in onderonsjes.” (RvW)
“Het kwalijke is dat onze bestuurders en raadsleden van deze praktijken op de hoogte zijn en het kennelijk prima vinden. Zij houden niet van tegenspraak en kritiek en zijn blij dat lastpakken op die manier worden uitgeschakeld.” (RvW)
“Het selecteren cq weigeren of verwijderen van onwelgevallige uitingen maakt van een medium een middel tot propaganda en belangenbehartiging. Dichtbij zou om die reden niet langer gesponsord mogen worden door de gemeente. Censuur en willekeurige uitsluiting van oppositie, dissidenten en critici zijn in strijd met het wezen van democratie en dus met journalistiek.” (RvW)
“Onverschilligheid of overgave, het resultaat is hetzelfde. Wie zwijgt, stemt toe! Dus laat wel van je horen, ook een minderheid heeft recht op een stem.” (Frank Bikker)
“En de lokale journalistiek, in een ver verleden luis in de pels van de overheid, bestaat inmiddels niet meer. Waarschijnlijk tot vreugde van de bestuurders. Zo kun je tenminste spuien wat je kwijt wilt en de nog bestaande media nemen dat wel klakkeloos over.” (Johan Bos)
“Waarom zouden burgers geen luis in de pels mogen zijn van bestuurders, politici en journalisten? Wij leven formeel nog altijd in een DEMOcratie en niet in een MEDIAcratie.” (RvW)
“Persoonlijk vind ik dat, in tegenstelling tot de papieren media die uiteindelijk vol geschreven raken, men op een medium als dit onbeperkt reacties en berichten kwijt moet kunnen. Uiteindelijk raakt hier de ruimte namelijk nooit op.” (Jan Demming)
“Kan iemand mij misschien uitleggen waarom een gemiddelde gewone doorsnee bewoner überhaupt nog deel zou willen nemen aan een publieke discussie alhier? Je wordt blijkbaar bij afwijkende meningen uitgescholden, voor oplichter en dergelijke uitgemaakt.” (Anonimaatje)
“On-topic: Heeft iemand het artikel van Johan Bos eigenlijk wel gelezen? Wat vinden jullie ervan? Moet Dichtbij het monopolie over de gemeentelijke communicatie houden en is het juist dat kritische burgers het zwijgen wordt opgelegd?” (RvW)
24 augustus 2014 at 10:50   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
@frank bikker. U neemt mij niet serieus. Ik heb geen achtergrondinformatie nodig, want die heb ik uit de eerste hand. Zou u ook eens moeten doen. Google publiceert alles, maar de waarheid ligt altijd in het midden en met wat wikken en wegen komt een onafhankelijk mens al snel tot bepaalde ideeën, die soms niet stroken met de hetze die tegen iemand wordt gevoerd. En ook de door mij gedane ‘onderzoekjes’ geven geen eenzijdig beeld van de door u en anderen geschetste veronderstellingen. Ik pleit er dan ook voor alleen te reageren op de stelling die in een bericht wordt weergegeven en niet op de persoon. Zou ten goede komen aan iedereen die mee wil doen aan een forum.
24 augustus 2014 at 18:06   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
En waar ik nog meer voor pleit, is dat journalisten eens een onafhankelijke mening ventileren en zich niet door mails en telefoontjes laten afleiden van de werkelijke vraag: “Hoe kan ik als ‘journalist’ objectief zijn?” (En die dus A zeggen en B niet beantwoorden).Misschien niet altijd mogelijk, maar je kan iig de schijn hoog houden ipv reacties te geven, die een zeer subjectief oordeel vormen en waaraan de gemiddelde lezer niets heeft. Dus heer Bos, waarom A zeggen en B niet beantwoorden????? U bent blijkbaar gebeld, gemaild. Dat schrijft u hier. Maar wat doet u daarmee????? Zou gaarne antwoord krijgen. Dank u bij voorbaat.
24 augustus 2014 at 18:33   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
In elk geval niet doen wat de bellers graag wilden. Maar uw oordeel over mij ligt al klaar blijkbaar. Mij pressen antwoorden te geven op uw vragen, leidt ongetwijfeld weer tot nieuwe vragen, die ik dan ook weer zou moeten beantwoorden. Waarom eigenlijk? Ik weiger gewoon mij door iedereen die reageert te laten manipuleren.
25 augustus 2014 at 15:45   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Wat een enge achterbakse figuren die Johan Bos opbellen om hem ertoe te bewegen mij uit zijn blog te verbannen. Echte democraten. Bij Dichtbij is hun dat gelukt. Brr.
25 augustus 2014 at 17:17   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Heer Bos, ik manipuleer niet, ik vroeg u gericht naar uw melding over bellers. Het zou netjes geweest zijn, als u daar verder niet op ingaat, dat sowieso niet te vermelden. Want dat roept namelijk vragen op. Lijkt me logisch. Ik kan me overigens wel een voorstelling maken hoor van die bellers. Maar het siert u, dat u daar geen gehoor aan geeft.
25 augustus 2014 at 17:18   /   Beantwoorden  /

Nomen Nescio
Maar beste mevrouw Anonimaatje, wat bedoelt u nu precies? De heer Bos geeft niets prijs over vuige insinuaties, maar uzelf suggereert dat u wel een vermoeden heeft over eventuele bellers. Dat is niet echt netjes. Zo geeft u de personen die een hetze voeren tegen u en de heer van Waning wel weer voedsel tot schelden, beschimpen, laster etc.
25 augustus 2014 at 18:29   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Maar als dit soort verwerpelijke acties – gezien de methode en het doel – steeds uit de zelfde hoek komen, lijken te komen, dan neemt het donkerbruine vermoeden steeds vastere vormen aan. En dat schelden en belasteren gaat toch gewoon door. Daar helpt niets tegen.
25 augustus 2014 at 18:44   /

Anonimaatje
Ok….Nomen Nescio. U bent duidelijk. Ik reageerde op de eigen bijdrage van de heer Bos over bellers. Daar vroeg ik naar, maar…..ik krijg een zeer unheimlich gevoel bij uw reacties op mij. Hoe zou dat komen?
25 augustus 2014 at 18:54   /

Anonimaatje
Is het u Nomen Nescio niet gelukt? Is de heer Bos misschien iets meer journalist dan u zou willen? Uw schampere mevrouw dit en dat heeft mij op een spoor gezet.
25 augustus 2014 at 19:01   /

Anonimaatje
Uw taktiek is lachwekkend en erg doorzichtig.
25 augustus 2014 at 19:04   /

Robert van Waning
Nescio heeft gelijk, Anonimaatje. De hetzers benutten alles om hun verderfelijke werk voort te kunnen zetten.
Wat Johan Bos vertelde over de pressie die achterbakse bellers op hem probeerden uit te oefenen, was verhelderend. Zonder namen te noemen heeft hij al genoeg verteld. Ik hoop dat hij gaat inzien welk spel hier wordt gespeeld. Kritische geesten moeten worden ausradiert.
25 augustus 2014 at 21:10   /

Anonimaatje
En als laatste…democratie is ook je gaandeweg rekeningschap geven van andersdenkenden en daar een klein beetje rekening mee houden. Ook al is dat een minderheid. Dat geldt voornamelijk voor journalisten. Die zouden zich namelijk op de vlakte moeten houden en die minderheid een podium moeten bieden zonder hun mening op te dringen. Dat mis ik op deze site. Ik had een ‘gekleurd’verhaal gehoord over J.Bos. Zou een onafhankelijke persoon zijn………mijn ervaring nu is dat hij hetzelfde protocol volgt als heel Dichtbij bij elkaar. Ik zal het mijn partij doorgeven, wie weet gaan er wat vragen worden gesteld.
24 augustus 2014 at 19:03   /   Beantwoorden  /

Nomen Nescio
Mevrouw Anonimaatje, uw verhaal is mij uit het hart gegrepen. Ik ben ook verwijderd van een groot aantal fora, omdat ik mij uitsprak tegen het gevestigde bijna fascistoïde establishment dat tegenwoordig de dienst uitmaakt. Dat een gewoonte maakt om simpele zielen zoals u en mijzelf tot in het uiterste schoffeert, en niet te vergeten de zeer kritische en sociaal begaand zijnde heer van Waning niet serieus wil nemen.
Ik ben echt de weg kwijt in deze wereld van geestelijk verval en anarchie.
24 augustus 2014 at 19:30   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Dank !! Voor uw reactie! Dacht soms even, dat ik zelf niet in orde ben. Maar er zijn toch meerderen die dezelfde mening zijn toegedaan.
24 augustus 2014 at 19:42   /   Beantwoorden  /

gjzn
Eind goed, al goed. Tevens: nieuw begin.
24 augustus 2014 at 20:10   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Ik denk, dat ik paranoïa begin te worden op fora in Amstelveen. Lijkt mij dus ook beter om in het geheel niet meer te reageren. En toch blijf ik mij afvragen waarom er figuren zijn die het andere reaguurders zo moeilijk willen maken. De allereerste reactie, misschien een jaar geleden op Dichtbij op mijn reactie op een dichtbijartikel was : Martine01=RvW? Dacht toen, huh? Maar nu snap ik hoe of wat, de hetze was al in volle gang en ik werd daar in meegesleurd. Een totaal zielige vertoning van een totaal zielig persoon. Ik zal de naam niet noemen, maar sindsdien heeft die persoon iedere discussie gesabboteerd. Wens dat zielige manneke heel veel succes verder met zijn hetze. Hoop alleen, dat er journalisten blijven bestaan, die hem de mond zullen snoeren tbv een eerlijk en oprecht debat in deze gemeente. Succes verder.
25 augustus 2014 at 21:38   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Robert van Waning
Die paranoia is begrijpelijk, Anonimaatje. Tenslotte zijn er buiten dit forum om heimelijke krachten werkzaam die pressie uitoefenen op de redactie ervan om kritische deelnemers te verbannen en zodoende uit te sluiten van deelname aan publieke discussies over onderwerpen van algemeen belang.
Peterpc probeert tenminste nog openlijk (nou ja, onder een schuilnaam) om mensen uit Amstelveen.blog en Dichtbij weg te pesten en het liefst permanent te laten verbannen. Naar zijn eigen zeggen is hem dat bij Dichtbij gelukt.
Na de opmerking van Johan Bos over de telefoontjes en de e-mail die hij kreeg met klachten over het verloop van de discussie en met verzoeken om mij te verbannen, vraag ik mij af of zulke druk van buitenaf niet ook bij Dichtbij de doorslag heeft gegeven. Alleen dat kan mijn onterechte en onbegrijpelijke verbanning door Dichtbij verklaren.
Gezien al zijn door Dichtbij geweigerde bijdragen kan ‘peterpc’ (PG van Faassen) dat nooit in z’n eentje voor elkaar hebben gekregen.
Wij hebben dus te maken met een actieve én succesvolle lobbyclub die geen middel schuwt om de publieke opinie – en zodoende het democratische proces – te manipuleren dmv beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Ik heb er bij de Volkskrant ook al mee te maken gehad. Die verbanning werd echter even plotseling en willekeurig weer opgeheven als hij was ingesteld. Zonder één woord van excuus.

@Frank Bikker, jouw rol is in deze is mij nog steeds niet duidelijk. Je probeert wel steeds om mij zwart te maken mbv suggestieve verwijzingen naar het internet en mijn achtergrond, maar je maakt niet duidelijk welke van mijn vele meningsuitingen dan zo verkeerd was. Ik weet wel dat er óver mij wordt geroddeld, maar dat mag niet meetellen bij de beoordeling (laat staan veroordeling) van iemand.
Ik denk dat het allemaal te maken heeft met mijn openlijke kritiek op het Jodendom (ivm de discriminatoire religie, cultuur, wetgeving en politiek) en op Israël (ivm de etnische zuivering van Palestina en de beroving, bezetting, discriminatie, onderdrukking, blokkade en het bombarderen van de oorspronkelijke Arabische bevolking van dat land).
Er is een krachtige lobby die dergelijke kritiek niet kan verdragen maar die niet bereid is om dit in het openbaar kenbaar te maken.

Volgens Holocaust-overlever Hajo Meijer is kritiek op Israël ‘nodig, moedig en onontbeerlijk voor internationale pressie op Israël om gelijkwaardigheid en vrede toe te staan in zijn relaties met de Palestijnen’. Het heeft volgens hem niets te maken met antisemitisme. Integendeel, want ‘het ontstaat vanuit dezelfde waarden die bij velen juist leiden tot kritiek op antisemitisme en op alle andere vormen van racisme’.
(Bron: NRC Handelsblad, 25-8-2014.) De briljante natuurkundige Hajo Meijer, oa mede-oprichter van Een Ander Joods Geluid, is helaas onlangs overleden.

26 augustus 2014 at 16:08   /   Beantwoorden  /

Anhoop
Geen anti Israel hetze beginnen (alweer, zit dat in de familie?)
Het is Hajo Meyer, en die lag heel fijn bij de KKK zie :
https://www.youtube.com/watch?v=y3ZQPHJ73QQ
Maar ga maar lekker off topic door, heb je het oorspronkelijke bericht van de Heer Bos wel gelezen?
En dan nog hierover : “onderdrukking, blokkade en het bombarderen van de oorspronkelijke Arabische bevolking van dat land”
Sick fuck, waarop is dat gebaseerd? Toen er hier in WOII wat aan de hand was, zat je altijd in veilige landen?
Connectie met die gekke koninklijke familie? Door misschien al die prominente burgemeesters en duikboot matrozen in jou familie.
26 augustus 2014 at 19:16   /   Beantwoorden  /

Anonimaatje
Klopt @Robert van Waning, ook ik heb het gevoel, dat er meer speelt. Het lijkt mij, dat er een duister spelletje wordt gespeeld door mensen, die anoniem het heft in handen willen krijgen. Bij Dichtbij en hier. Denk dat wij allebei wel weten wie er achter zitten. De reactie van P. Van Faassen spreekt boekdelen. Die erg veel contact heeft met F. Bikker. En wie weet zijn er nog meer. Daarom zou het goed zijn, als er eens een andere wind gaat waaien in deze door de Telegraaf media en dus dat soort reaguurders, geclaimde cultuur. Lees daar eens de reacties en je weet genoeg.
26 augustus 2014 at 19:58   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Lieve mensen, ik had het alleen over het gebrek aan lokale journalistiek. Halen jullie daar nou svp niet de holocaust etc. er weer bij. Kritiek op Israel is niet aan de orde in dit verband. Dat voert veel te ver. Blijf svp bok waar het over gaat. En laat Dichtbij er nu eindelijk eens buiten.
26 augustus 2014 at 22:48   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Open uw ogen en erken de werkelijkheid: Kritiek op Israels wandaden speelt juist de hoofdrol bij alle achterbakse pogingen om de vrijheid van meningsuiting op dit forum en op Dichtbij te beperken dmv censuur en verbanning.
27 augustus 2014 at 9:36   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Uw werkelijkheid is de mijne niet per se. Nogmaals: Breng vermeende wandaden van Israel of die van Hamas niet steeds in verband met Dichtbij etc. Of met lokale journalistiek in het algemeen.
27 augustus 2014 at 10:02   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Het CIDI wordt een ‘echt een héle goede lobbyclub’ genoemd in het gelijknamige artikel in NRC Handelsblad van 18/8 jl. Een citaat:
“Toen duidelijk werd dat er op die conferentie steun zou worden uitgesproken voor de Palestijnse vakbeweging, belde het CIDI met de toenmalig voorzitter. Een CIDI-medewerker maakte [FNV-voorzitter] Snoeij in `heel stevige bewoordingen’ duidelijk dat zij de conferentie geen goed idee vond.”
Die FNV-conferentie werd dus afgelast. Zo gaan die dingen in ons ‘open en vrije democratie’..
U schreef dat u telefoontjes en mailtjes kreeg van mensen die menen dat deze site door mij zou zijn gekaapt, zodat zij zelf niet meer reageren. “Misschien heeft die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij,” schreef u zelfs.
U haalde dus zelf Dichtbij en Israël erbij, want er bestaat duidelijk een verband tussen die telefoontjes en de pogingen van ‘peterpc’ (Van Faassen) c.s. om mij verdacht te maken vanwege mijn kritiek (elders) op Israëls wandaden.
Iedereen die ooit heeft gewaagd om zulke kritiek openlijk te uiten, krijgt – direct of indirect – met het CIDI te maken. Ik ben zelf met die lobby geconfronteerd op ieder openbaar discussieforum, zoals Standpunt.nl, VK Opinie, Dichtbij en nu weer hier.
Het is een echte heksenjacht, vergelijkbaar met die van McCarthy destijds in de VS met zijn jacht op vermeende communisten.
De hetzers laten je niet los, als straf voor oprechte meningsuitingen waarin niets verkeerds wordt geschreven of bedoeld.
27 augustus 2014 at 13:26   /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

Nomen Nescio
Mijnheer van Waning en mevrouw Martine01, u kunt beter stoppen om hier uw beginselen van recht en vrijheid te verdedigen. Zolang er nog schuim als peterpc, frans bikker etc. (die allemaal een prive telefoon lijn met de Heer Bos hebben) jullie achtervolgen zoals die oude kommunisten deden van de SP met eerzame burgers, gaat dat niet lukken.
Misschien bestaat de Völkischer Beobachter nog, kun je daar lekker reageren.
27 augustus 2014 at 15:36   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Johan Bos schreef op 23/8 om 18:54: “Ik krijg nu telefoontjes en mailtjes van mensen die menen dat deze site wordt gekaapt door Robert van Waning, daardoor zij zelf niet meer reageren. Misschien die redenering ook een rol heeft gespeeld bij Dichtbij.
Daarmee haalde hij zowel Dichtbij als Israël erbij, want er is maar één Lobby die structureel pressie uitoefent op media om onwelgevallige uitingen de kop in te drukken.
27 augustus 2014 at 15:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
De Völkischer Beobachter was een antisemitische nazikrant die Hitler in 1945 uitriep tot ‘man van de eeuw’.
@Nesccio, uw laatste reactie was nogal tweeslachtig. U noemt ‘peterpc’ en frank bikker ‘schuim’ maar tegelijk raadt u Martine en mij aan om voortaan maar in de VB te gaan schrijven. Niet zo lekker allemaal. Leg eens uit.
27 augustus 2014 at 16:00   /   Beantwoorden  /

[…] (Off-topic. Zie betreffende webpagina voor de complete reacties.)

frank bikker
Dit is een blog over lokale aangelegenheden, en niet over het CIDI,Palestina, algemene FNVzaken die niets met Amstelveen hebben te maken. Er zijn genoeg andere fora, die daar over gaan. Leg je ei daar en niet hier!!
27 augustus 2014 at 18:04   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@Frank Bikker, als dit een blog voor lokale aangelegenheden is, waarom moest Anonimaatje dan van jou mijn naam googlen op het internet? Wat heeft dat te maken met mijn deelname aan het publieke debat in Amstelveen?
Je schreef over de mensen die op het internet over mij kwaadspreken: “Dat zijn geen meningen van PC of mij, maar van mensen die heel wat meer ervaring hebben in dit soort werk.” Bedoelde je het CIDI en Ratna Pelle? Nogmaals: Wat heeft dat met lokale aangelegenheden te maken?
Jij betrok mijn kritiek op Israël in deze discussie. Ik niet. Het ei dat jij hier deponeert, is rot en stinkt een uur in de wind. Weg ermee.
27 augustus 2014 at 21:31   /   Beantwoorden  /

gjzn
Geachte dame(s) en heren,
is een treffen met tomaten op het rode plein een optie?
Kan mogelijk nader verstaan tot elkaar bevorderen.
27 augustus 2014 at 21:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Dus: De gemeentekrant mag burgers zomaar uitsluiten van deelname aan het publieke debat op een door de gemeente gesponsord forum zonder dat er een politieke of journalistieke haan naar kraait.
Hoezo, democratische rechtsstaat? Hoezo, liberaal gemeentebestuur? Hoezo, ‘Vrijheid en Democratie’? Joehoe, raadsleden, bent u daar?!
Dit onderwerp is actueel totdat gemeentebestuur en -raad ons burgerrecht van vrije meningsuiting gaat borgen.
30 augustus 2014 at 11:08   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Ik wist niet dat er een gemeentekrant bestond….
31 augustus 2014 at 14:03   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Waarom heer Johan Bos lokt u een discussie uit, terwijl u het antwoord al weet? En vervolgens, als er al reactie komt, doet u dat af als nonsens? U weet namelijk, volgens mij, heel goed dat het lokale suffertje er niet is voor de inwoners, maar voor de handjeklap elite met hun netwerk naar elkaar.
31 augustus 2014 at 18:31   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
De gemeentekrant is het huis-aan-huis-blad (waarvan ik de naam hier niet mag noemen) waarin de officiële bekendmakingen en andere mededelingen van de gemeente staan en dat daarom ook de p.r. van het gemeentebestuur mag verzorgen. Kritiek van burgers op de gemeente en op de lokale bestuurders en raadsleden wordt zo veel mogelijk geweerd.
31 augustus 2014 at 14:53   /   Beantwoorden  /

peterpc
Graag voorbeelden. Iets roepen zonder ook maar enig bewijs is wel heel gemakkelijk.
31 augustus 2014 at 15:12   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Nou ja, als het een lokaal sufferdje is, bestaan de redactie door u genoemde elite uit sufferds. Wilt u daar dan graag bij horen?
1 september 2014 at 17:50   /   Beantwoorden  /

frank bikker
Kritiek van meeschrijvers wordt echt niet altijd geweerd, zie enkele van mijn artikeltjes en dat weet de hr. van Waning heus wel.
31 augustus 2014 at 19:11   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
De gemeente is één van de adverteerders. Dan is het dus ook de Abinakrant, de Van der Hooplaankrant, de Stadshart krant etc.
1 september 2014 at 17:52   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, opmwrkelijk dat u als journalist geen verschil ziet tussen overheid en particuliere bedrijven. Laat mij u vertellen dat de gemeente een democratische verantwoordelijkheid heeft waarmee het (laten) verbannen van kritische burgers niet strookt.
1 september 2014 at 18:46   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Feit blijft dat zij voor de krant gewoon een van de adverteerders is. Waarom zou die niet voor andere evenzeer buigen als voor de lokale overheid, die overigens – in tegenstelling tot bedrijven – ook nog eens verplicht is in lokale media (er is nog maar één krant) te adverteren. U verwart steeds de democratische verantwoordelijkheid van de overheid met die van media.
2 september 2014 at 11:09   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Mijn verbanning door Dichtbij is het bewijs dat de gemeentekrant geen kritiek op de lokale politiek en journalistiek duldt. Het uitschakelen van oppositie is anti-democratisch en daarom het kenmerk van dictaturen. Kenmerk van democratie is dat het bewind niet bepaalt welke meningen burgers wel of niet mogen uiten.
Lokale democratie is de kern, de basis en de lakmoesproef van een democratie. Zonder de basis van een goed functionerende lokale democratie mist de landelijke democratie een aansluiting met het volk en heeft dus een probleem met haar legitimatie.
@Frank, het selecteren van welgevallige of althans ongevaarlijke kritiek bewijst mijn punt.
31 augustus 2014 at 19:23   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Juist heer Waning! Uiteraard, @ gericht aan frank bikker, zijn sommige bijdragen het lokale suffertje waardig, maar neemt niet weg, dat de reacties op ingezonden stukken worden weggecijferd, ofwel weggeband. Maw, men moet het er wel mee eens zijn. Zoniet, dan zijn de rapen gaar.
31 augustus 2014 at 19:38   /   Beantwoorden  /

peterpc
De gemeente krant volgens rvw is de dode bomen uitgave van Dichtbij op internet, waar hij terecht is verwijderd.
M.i. heeft rvw nooit een poging ondernomen om zijn verhaal te doen bij de papieren uitgave.
Dus wederom vuige aantijgingen die kant noch wal raken.
1 september 2014 at 8:59   /   Beantwoorden  /

gjzn
Dichtbij hef de ban op Robert per direct op.
31 augustus 2014 at 19:36   /   Beantwoorden  /

Warhorse
Dichtbij hef de ban op RvW per direct op.
31 augustus 2014 at 19:42   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
“Je account is gebanned, je mag helaas geen reactie plaatsen. voor meer informatie neem contact op met de redactie.”
Deze mededeling krijg ik als ik de website van Dichtbij bezoek.
De redactie van de gemeentekrant heeft mij op deze manier uitgesloten van deelname van het publieke debat op haar forum. Van Faassen noemt dit hierboven een ‘vuige aantijging’, terwijl hij juist degene is die op mijn verbanning heeft aangedrongen.
Op 21/8 schreef Van Faassen op dit forum onder zijn schuilnaam ‘peterpc’:
“rvw, [..] En dat je door mijn toedoen als EVRMxx verbannen werd is zeker door mijn toedoen, na een klacht over je misselmakend gezeur m.b.t. jouw stokpaardjes (vrijheid dit, vrijheid dat etc) terwijl het artikel over De Vliegtuigramp ging. Nog maar een keer, je bent om te kotsen. En dat is ook vrijheid van meningsuiting.”
Vanaf andere adressen kan ik soms – noodgedwongen onder een telkens andere schuilnaam – meedoen aan de openbare discussies, totdat mijn stalkers mij hebben ontdekt:
“Betrapt, citoyen = Robert van Waning. Joehoe redactie, doe eens even verwijderen. Weer eens het IP adres misbruiken van andere mensen?” Zum Kotzen.”
1 september 2014 at 10:35   /   Beantwoorden  /

peterpc
Volgens rvw is de gemeentekrant van papier, want huis aan huis blad. Vervolgens roepen dat hij daar geen ingezonden stukken kwijt kan is natuurlijk onzin. En vuige laster omdat rvw nog nooit daar iets heeft willen plaatsen.
Het gekke is natuurlijk ook dat rvw, de hoeder van de vrije meningsuiting en de verrader van reageerder geuzen namen, moeilijk doet als anderen dat op hem toepassen.
Blijft onverlet, dat het met elk forum waar rvw niet meer mag komen, een stuk beter gaat.
1 september 2014 at 11:53   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Ik ben juist een voorstander van het reageren onder eigen naam omdat schuilnamen vaak worden misbruikt voor scheldpartijen, zoals nu ook weer blijkt.
@Van Faassen, ik vind het dus prima dat u mijn (echte) naam noemt op Dichtbij, want zelf kan ik dat dus niet. Het is nogal logisch dat ik niet gezellig ga meeschrijven in een krant die mij ten onrechte van haar website verbannen heeft.
Deze hetze mag wat mij betreft nu wel weer even stoppen, want dit dient geen ander doel dan Van Faassens persoonlijke wraakzucht vanwege mijn kritiek op Israëls wandaden. Off-topic, dus.
1 september 2014 at 12:40   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Het is nogal logisch dat ik niet gezellig ga meeschrijven in een krant die mij ten onrechte van haar website verbannen heeft.”
rvw heeft nog nooit voor zijn verbanning, iets in de krant gezet, dus waarom begint rvw daar dan over?
Mijn kritiek op rvw heeft niets te maken met wat Israel doet, dus waarom dan maar weer beginnen over Israel? Over off-topic gesproken.
Maar ga lekker door met de klaagzangen en gehuil over het ondragelijk onrecht wat je ten deel is gevallen. Wat mij betreft is het wel goed zo.
1 september 2014 at 14:41   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
‘Dat is niet de stad die wij willen,’ zei wethouder Raat in een interview waarin hij reageerde op mijn verzoek in het AVN om alsjeblieft het scooterverbod in het Stadshart te handhaven.
Maar waar gaat dit eigenlijk over? Dichtbij heeft mij niet verbannen omdat ik te weinig in de papieren krant schreef. Die verbanning moet worden opgeheven, want er was geen legitieme reden toe.
Van Faassen is zelf topscorer in verwijderde reacties.
1 september 2014 at 15:31   /   Beantwoorden  /

peterpc
“Dichtbij heeft mij niet verbannen omdat ik te weinig in de papieren krant schreef.”
Dat moeten hele rare medicijnen zijn , die rvw tot zich neemt, als je dit kunt zeggen.
1 september 2014 at 18:06   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Aan welke medicijnen denkt u heer van Faassen?
1 september 2014 at 18:17   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Leuke discussie jongens. Laten wij doorgaan. Van Faassen zoals deze meneer PC blijkbaar heet heeft dus een enorme invloed op lokale media. Hoe komt dat? Wat is zijn doel? Wat is zijn gedrevenheid om anderen zwart te maken? Waar komt dat uit voort? Is dat jeugd? Wellicht voer voor psychologen?
1 september 2014 at 17:15   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
Volgens Van Faassen ben ik terecht verbannen, maar ik heb nog steeds geen goede reden gehoord. Ik had zijn echte naam genoemd nadat hij mij had beschuldigd van het verraden van Joden en van verzetsstrijders. Toen vond ik het welletjes. Dichtbij koos zijn zijde en schorste mij voor 1 week. Toen ik daartegen bezwaar maakte, verzwaarde community manager Jantine van den Hoven deze sanctie tot een permanente verbanning. Op http://www.amstelveenkanbeter.nl kan je lezen hoe dit ging. Het zwart maken neemt inderdaad ernstige vormen aan. Dit zou nooit anoniem mogen gebeuren.
1 september 2014 at 18:15   /   Beantwoorden  /

OpenDiscussie
Internet is anoniem. Internet kan mensen uitsluiten.Internet kan ook mensen als van Faassen een podium bieden. Beetje slijmen, beetje op de man/vrouw spelen en het onrecht is al verworden tot een item. En mensen die integer zijn tot criminelen ‘veroordelen’. Het zal een eenzame strijd worden. Hopelijk kijken ‘journalisten’ daar doorheen, anders is het slecht gesteld met de onafhankelijke journalistiek.
1 september 2014 at 18:49   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
@JB, de gemeente moet ivm haar democratische opdracht en verantwoordelijkheid niet adverteren in een krant die in strijd handelt met de beginselen en regels van de democratische rechtsstaat.
Dichtbij ontleent aan de gemeentelijke bekendmakingen een onwenselijke monopoliepositie en tevens een status die zij met haar antidemocratische gedrag niet waar maakt.
Een krant die als enige de (inderdaad wettelijk verplichte) publicaties van de gemeente plus de (veelal overbodige) zelfreclame van de bestuurders en lokale politici mag verzorgen, zou geen misbruik mogen maken van haar monopoliepositie.
Niet alleen de overheid maar ook de journalistieke media hebben een democratische verantwoordelijkheid. De journalistiek dankt haar status en voorrechten aan haar functie om als waakhond van de democratie alle machtsvormen (inclusief de media) in onze samenleving kritisch te volgen en (samen met de burgers) weerwerk en tegenspraak te bieden.
Zonder tegenspraak is van democratie geen sprake. Dit besef is nog niet goed doorgedrongen tot onze lokale bestuurders, politici en journalistiek.
2 september 2014 at 12:19   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
U blijft herhalen. Ik wil hier nu echt vanaf. Wij weten het nu wel. De overheid is fout en de media en journalistiek laten zich voor haar kar spannen. U hebt dat nu ook op deze site voldoende keren gezegd en ik krijg klachten van – mogelijk in uw ogen ondemocratische – mensen over uw in steeds dezelfde langdradige bewoordingen gehulde aanmerkingen op de lokale media, die naar uw mening in strijd met de grondwet handelen. Wilt u daar nu mee ophouden, mede in het belang van de democratie, want anderen – die misschien aan de onderwerpen gerelateerde commentaren hebben, blijven erom weg.
2 september 2014 at 14:10   /   Beantwoorden  /

Robert van Waning
JB, u heeft zelf de discussie heropend. Als u mij ervan beschuldigt dingen met elkaar te verwarren, wilt u dan wel mijn verweer hiertegen plaatsen? Ik heb ook niet beweerd dat de overheid fout is etc.
Dat onafhankelijke journalistiek in Amstelveen niet als luis in de pels van de lokale politiek kan functioneren, had u zelf in uw artikel geschreven. Ik heb daaraan toegevoegd dat kritische burgers door de gemeentekrant worden uitgeschakeld.
2 september 2014 at 17:22   /   Beantwoorden  /

Johan Bos
Dat weten wij nu wel. Dichtbij is in uw ogen een gemeentekrant, in de mijne een uitgave van de Telegraaf. Maar zullen we daarover nu stoppen. De standpunten zijn duidelijk, lijkt me.
2 september 2014 at 17:4

Verbannen door Stand.NL (Standpunt NL) vanwege bezwaar tegen anonimiteit.

“Politici, bestuurders en journalisten praten en schrijven ook onder hun eigen naam. Dan mogen wij als burgers niet achter blijven.”
Deze reactie van mij werd op 4 november 2005 door de redactie van Standpunt NL verwijderd, omdat het niet zou slaan op hun stelling
‘In Nederland moet je kunnen zeggen wat je wilt”.

“Op internet is het zeer normaal om actief te zijn onder een schuilnaam. We denken dat het verplicht stellen van een voor- en achternaam teveel zou afschrikken om  deel te nemen aan het forum. [..] U heeft gemeend dit opnieuw in de dagstelling te moeten aandragen wat heeft geleid tot uw schorsing.”
(NCRV Forums, redactie van Stand.nl (Standpunt NL), 4 november 2005.)
Doorgaan met het lezen van “Verbannen door Stand.NL (Standpunt NL) vanwege bezwaar tegen anonimiteit.”

Het migratiedrama van VK Weblog

Lijst van mijn WordPress blogs

VK Weblog, het weblog van de Volkskrant waarop iedereen een weblog kon onderhouden en waarop ook iedereen kon reageren en met elkaar in discussie kon gaan, werd op 21 augustus 2011 opgeheven. Volgens Ombudsman Thom Meens van de Volkskrant waren de weblogs en de reacties daarop het eigendom van de bloggers. Toch deed de Volkskrant het hele zaakje over aan de uitgeverij Sanoma BV, zonder medeweten laat staan instemming van de bloggers. Dit was in strijd met hun eigendomsrechten op de teksten en afbeeldingen. Sanoma BV kreeg het weblog niet van de grond en liet het aan de VK bloggers over om hun teksten alsnog met veel gedoe veilig te stellen. 

Deze hele gang van zaken was in strijd met de eigendomsrechten van de bloggers op de inhoud van hun weblogs. De Volkskrant deed echter alsof zij boven de wet stond en zich niet hoefde te houden aan afspraken, toezeggingen en andermans eigendomsrechten. 

Hieronder staat mijn correspondentie met de Volkskrant waarin ik probeer om de teksten (blogs plus reacties en discussies) van mijn weblog ‘DONQUI’ te kunnen behouden. Ondanks het wangedrag van de Volkskrant is de correspondentie formeel correct gebleven. Mijn mails waren telkens afgesloten met ‘Vriendelijke groeten’ etc. maar om ruimte besparen is dat hieronder weggelaten.

Veel VK webloggers zijn er uiteindelijk op verschillende manieren maar met een gedeelde ergernis en frustratie in geslaagd om hun weblog ergens onder te brengen, veelal bij WordPress.

De ‘migratiesaga’ begint met een ‘belangrijke mededeling’ van Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant, en eindigt op 28 februari 2013 met de verzuchting van Bvp die acht jaar lang haar weblogs in vertrouwen had ondergebracht bij de Volkskrant:

“Tot mijn grote schrik en verbazing zijn al mijn weblogs echter nu al verdwenen. Ik ben heel boos en verdrietig. Na 8 jaar alles weg. :’-(  “

______________________________
“Belangrijke mededeling: het Volkskrant-blog gaat stoppen. Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het Volkskrant-blog in de afgelopen jaren.”
(P. Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant.)
______________________________

Van: Philippe Remarque – de Volkskrant
Verzonden: vrijdag 7 januari 2011 10:45
Aan: Robert van Waning
Onderwerp: Belangrijke mededeling over VKblog

Beste Volkskrant-blogger,
Via deze mail wil ik u graag persoonlijk op de hoogte brengen van een wellicht vervelende mededeling: het Volkskrant-blog gaat stoppen. Per 1 maart zal de site niet meer toegankelijk zijn, en vervalt de mogelijkheid een weblog bij te houden onder de naam van de Volkskrant.
De reden hiervoor is dat wij het blog helaas niet meer de aandacht en technische ondersteuning kunnen bieden, die het vereist.
Om te voorkomen dat u al uw bijdragen na 1 maart niet meer kunt terugvinden, en u te stimuleren vooral te blijven schrijven, wil ik u graag wijzen op enkele gratis en toegankelijke blog-alternatieven op het web, zoals.
http://wordpress.com/
http://web-log.nl/
Wij onderzoeken nog mogelijkheden om blogs te kunnen bewaren. Mocht u zelf nog goed werkzame tools weten, dan roep ik u op deze de komende maand te delen met uw mede-bloggers in de reactiemogelijkheid onder het moderator-blog van de Volkskrant.
Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen in het Volkskrant-blog de afgelopen jaren.
Hoogachtend,
Philippe Remarque
Hoofdredacteur de Volkskrant

___________________________
“Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u een weblog aanmaken op Weblog.nl. Nadat deze geactiveerd is, kunt u daar onder ‘Plugins’ uw volledige VKblog-archief overzetten.
Veel blogplezier bij Weblog.nl.”
____________________________

Beste Volkskrant-blogger,
Zoals we u begin dit jaar al vertelden, gaat VKblog stoppen. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 augustus gaat VKblog offline.

Doorgaan met het lezen van “Het migratiedrama van VK Weblog”

Volkskrant-blogs al maanden offline door Web-log.nl

Volkskrant-blogs al maanden offline door Web-log.nl

Bron: http://webwereld.nl/nieuws/110682/volkskrant-blogs-al-maanden-offline-door-web-log-nl.html#

Gepubliceerd: Vrijdag 1 juni 2012
Auteur: Tonie van Ringelestijn

Gebruikers van VKblog, de oude blogdienst van de Volkskrant, hebben na negen maanden hun archieven nog niet terug. Sanoma’s Web-log.nl zou daarvoor zorgen.

Meer dan negen maanden na het sluiten van de weblogdienst van de Volkskrant, VKBlog, zijn de archieven van de weblogs nog altijd niet terug online. Dat had wel allang moeten gebeuren. De Volkskrant kwam overeen met Sanoma dat diens blogdienst Web-log.nl de oude VKblogs zou gaan hosten, maar zicht op een migratie is er nog niet.

Reden voor het aanhoudend offline blijven van de VKblogs is dat Web-log zelf te maken kreeg met een grootschalige migratie-malaise. De blogdienst van uitgeverij Sanoma moest onverwacht en met flinke mankementen over van Typepad naar WordPress. Daardoor waren vorig jaar alle blogs bij Web-log na maanden nog niet volledig hersteld en ging een deel van het materiaal van gebruikers verloren.

Import plug-in beloofd
Na het stopzetten van VKblog maakte uitgever De Persgroep van de Volkskrant bekend dat de gebruikers konden overstappen op Web-log.nl van Sanoma. De stekker ging er eind augustus 2011 uit, maar nog altijd zijn de weblogarchieven van VKBlog niet bij Web-log.nl ondergebracht. Aan de ‘volksbloggers’ is toegezegd dat zij hun Volkskrantblog zouden kunnen importeren in Web-log.nl met een speciale importplugin.
De helpdesk van Weblog.nl (tegenwoordig zonder streepje) liet VKblog-gebruikers deze week abusievelijk weten dat dit niet meer ging gebeuren. “We zouden alleen de mogelijkheid bieden om de Vkblogs te importeren bij Weblog.nl. Dit blijkt nu dus helaas niet mogelijk te zijn. We vinden het heel vervelend dat dit antwoord zo lang op zich heeft laten wachten”, aldus een helpdeskmedewerker.

Doorgaan met het lezen van “Volkskrant-blogs al maanden offline door Web-log.nl”

VK-Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wel?

Geplaatst op 19 december 2005 19:07 door Robert van Waning
media –

Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wel?

Alle ellende begint  met het onderdrukken van meningen, Bij voorbeeld door VK-columnist Bert Wagendorp en door VK-redacteuren Henk Müller en G-J Bogaerts. 

Bert Wagendorp heeft mij levenslang verbannen van zijn weblog. Dit gebeurde zonder enige aankondiging, laat staan motivering. Hieronder een weergave van de discussie die aan die beslissing voorafging.

Onrecht aandoen is vrij eenvoudig. Vaak is één woord of handeling al voldoende. Zich verweren tegen onrecht of proberen dit ongedaan te maken is een moeizaam, langdurig en meestal hopeloos proces.

Mijn bijdragen zijn altijd gericht op feiten, standpunten en argumenten, en bevatten geen scheldwoorden of onbehoorlijk taalgebruik.  Zij zijn wel kritisch en sommige mensen vinden het gezeur om niks. Mijn vraag is dan of het verboden is om kritisch te zijn en/of te zeuren?

Doorgaan met het lezen van “VK-Weblog dient niet voor kritiek op journalistiek. Of juist wel?”

‘Publiek debat’ in Amstelveen – 2018-1

Reacties RvW op:

Amstelveen.blog.nl stopt en wordt amstelveenblog.nl

Door Johan Bos op 1 april 2018 om 20:45, in de categorie Algemeen.

Omdat de Amstelveense firma Blog Online BV stopt met zogenoemde themablogs, wordt ook amstelveen.blog.nl opgeheven, maar gaat als amstelveenblog.nl gewoon door. Zonder punt tussen amstelveen en blog dus. Aan het nieuwe blog wordt hard gewerkt.
Via een niet eens van een persoonsnaam voorziene email (‘beste blogger’) liet het bedrijf van Ben Blog en diens zoon Ayalon weten dat er aan een slordige veertien jaar samenwerking een einde komt. Zaterdag is de laatste dag. Lokaal nieuws is in het vervolg te vinden op amstelveenblog.nl. Juridisch heeft het Amstelveense bedrijf zich aan de contractueel verplichte opzegtermijn gehouden. “Moreel is een toch wat ander verhaal”, vindt redacteur Johan Th. Bos. Hoewel in de mail van Blog Online stond dat de bloggers er met vragen en opmerkingen terecht konden, kreeg amstelveen.blog.nl geen antwoord op een reeks van mails en bleek het bedrijf ook telefonisch onbereikbaar. [..]
Kortom: Amstelveen blog zet er een punt achter. Die staat niet meer in het midden. http://www.amstelveenblog.nl is nu nog makkelijker te vinden.

Reacties (selectie):

App [schuilnaam van Robert van Waning, ivm verbanning door Johan Bos (vanwege een aanklacht bij het OM wegens smaad) gedwongen om een schuilnaam te gebruiken]
De gebruiksvoorwaarden van amstelveenblog.nl zal ik met belangstelling bestuderen. De betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en het belang van het weblog hangt immers af van de handhaving daarvan.
Het VK Weblog van de Volkskrant werd destijds ook opeens opgeheven. De weblogs en de discussies werden met veronachtzaming van de auteursrechten verkwanseld aan Sanoma BV die het hele zaakje vervolgens met veel gestuntel verdonkeremaande. Dankzij alerte en kundige medebloggers konden mijn weblogs worden overgeheveld naar donqui.nl, een handig archief voor wie wat op mij wil aanmerken.
Meningsuitingen zijn bij marktpartijen niet in goede handen.
30 maart 2018 at 21:31 / Beantwoorden /

Doorgaan met het lezen van “‘Publiek debat’ in Amstelveen – 2018-1”

Klacht bij O.M. tegen Amstelveen.blog ivm laster, smaad cq belediging

Aan: Politie Amstelveen, De heer Frits Kraamwinkel, Operationeel expert GGP
Van: R.Ch. van Waning
Amstelveen, 20 april 2017

Betreft: Klacht bij het Openbaar Ministerie inzake laster, smaad cq belediging.

Hierbij dien ik een klacht in tegen de heer Johan Th. Bos (hierna: Johan Bos, Bos en op het weblog: JB), oud-journalist, blogger en beheerder van de website Amstelveeen.blog.nl, vanwege het bewust toelaten van lasterlijke beledigingen (‘antisemiet’) op zijn openbare (want voor iedereen toegankelijke) discussieforum.

‘Antisemiet’ is een lasterlijke beschuldiging van een onwaar feit die nooit wordt gestaafd (en ook niet kán worden gestaafd) aan de hand van uitlatingen en/of gedragingen van mij zelf, waar en wanneer dan ook. De bedoeling ervan is om mij te beschadigen en mij de mond te snoeren vanwege mijn meningsuitingen die sommige mensen niet welgevallig zijn.

Ik verafschuw iedere vorm van minachting en discriminatie van mensen vanwege hun afkomst of religie of om welke onveranderlijke reden dan ook. Ik verwerp antisemitisme en alle andere vormen en uitingen van racisme. Ik wil – met inachtneming van wet en fatsoen – in vrijheid mijn mening kunnen uiten over de vele manieren waarop de staat Israël de nakomelingen van de oorspronkelijke Arabische bewoners van het voormalige Palestina discrimineert, onderdrukt en berooft van land, huizen, etc. en van een toekomstperspectief.

Iedereen die dit doet, krijgt echter te maken met verdachtmakingen en persoonsgerichte kritiek.  Dit is wat oud-premier A.A.M. (Dries) van Agt hierover schreef in zijn boek
‘Een Schreeuw om Recht. De tragedie van het Palestijnse volk’:

“Sinds ik het wangedrag van de staat Israël jegens het Palestijnse volk luidop aan de orde heb gesteld, word ik door de protagonisten van die staat onder vuur genomen. Dat was te voorzien. Wie kaatst moet de bal verwachten. Het debat wordt echter vergiftigd wanneer er op de man wordt gespeeld.   Dat gebeurt wanneer pogingen worden ondernomen om mijn geloofwaardigheid als boodschapper aan te tasten, in plaats van te opponeren tegen de inhoud van de boodschap zelf.” (pag. 237)

En:

De vuigst denkbare betichting is die van een antisemiet te zijn.” (pag. 259)

Op het internet komt het Israëlisch-Palestijnse conflict regelmatig ter sprake. Aangezien ik onder mijn eigen naam deelneem aan die publieke debatten, heb ik een ruime ervaring opgedaan met wat oud-premier Van Agt beschrijft.

Doorgaan met het lezen van “Klacht bij O.M. tegen Amstelveen.blog ivm laster, smaad cq belediging”

Kaping van VOC-schip ‘Amsterdam’ – I

Deel 1 – Oorspronkelijk initiatief en voorbereidingen.

Het idee voor het bouwen van een replica van een 17de eeuwse replica ontstond in de winter van 1982-83 toen de restauratie van de Barkentijn ‘Elisabeth Smit’, destijds het grootste Nederlandse zeilschip, bijna af was. De houtbouwers wilden nóg zo’n groot houten zeilschip bouwen, want zij wilden hun opgedane kennis en ervaring in praktijk brengen.

“Jij kan zo mooi brieven schrijven,” zei scheepsbouwmeester Ernst Vos.
“Zorg jij maar dat wij werk houden.”

De Kaping van het VOC-schip ‘Amsterdam’.

Deel 1: De Stille Overname
(Gescande documenten)

Deel 2: De Stille Overname
(Gescande documenten)

Deel 3: De Doofpot
(Gescande documenten)

Doorgaan met het lezen van “Kaping van VOC-schip ‘Amsterdam’ – I”

Kaping van VOC-schip ‘Amsterdam’ – II – De doofpot (Brieven)

De gemeente Amsterdam pikte een werkgelegenheidsproject af van de (werkloze) initiatiefnemers. Het VOC-schip ‘Amsterdam’ was dus al gekaapt voordat het gebouwd was.. 

REDACTIE VOLKSKRANT
Postbus 1002
1000 BA  AMSTERDAM

Amsterdam, 17 oktober 1989

Geachte Redaktie,

In de Volkskrant las ik dat over enige dagen de doop van het V.O.C.-schip “Amsterdam” zal plaatsvinden. Dit feit zou de initiatiefnemer vreugdevol moeten stemmen.

Uit bijgaande greep uit een omvangrijk archief blijkt dat de Gemeente Amsterdam zich dit werkgelegenheidsprojekt als een koekoek heeft toegeëigend. De gedeeltelijk werkloze initiatiefnemer duwde zij daarbij uit zijn eigen nest.

Mijn klacht over het unfaire optreden van het Hoofd van de Afdeling Economische Zaken werd ter behandeling overgedragen aan diezelfde afdeling. Het vervolg was voorspelbaar. Ook de Amsterdamse ombudsvrouw had voor haar eindoordeel voldoende aan de ambtelijke kijk op de zaken. Op mijn aanbod van een nadere toelichting wenste zij liever niet in te gaan. Wie gelooft nou een burger.

Doorgaan met het lezen van “Kaping van VOC-schip ‘Amsterdam’ – II – De doofpot (Brieven)”