Amstelveen Kroniek – A9

Particulier plan voor A3

27 September 2005 13:36: Johan Bos

Aannemer BAM heeft op eigen initiatief een studierapport bij Rijkswaterstaat ingediend voor (alsnog) de aanleg van de A3, als rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam, die de verkeersdruk in de randstad zou ontlasten. In de zestiger jaren werd met die aanleg begonnen, maar onder druk van de milieulobby (die tegen doorsnijding van het Groen Hart was) verdween het project van de politieke agenda. Het gedeelte van het tracé in Amstelveen is intussen goeddeels volgebouwd. Amstelveen heeft toch maar even het rapport opgevraagd, omdat het tenslotte ook over het grondgebied van de gemeente gaat. BAM heeft twee varianten uitgewerkt, waarvan er een door de Bovenkerkerpolder zou lopen een aansluiten bij het destijds al gemaakte klaverblad. Amstelveen wil de polder groen houden en gelooft overigens niet dat een A3 de mobiliteitsproblemen in de randstad zal oplossen.(6) Reacties  |

Luchtkwaliteit op veel plaatsen slecht

22 Augustus 2005 15:51: Johan BosOp diverse locaties in de gemeente is ook vorig jaar de wettelijke norm voor de hoeveelheid stikstofdioxide overschreden. Dat blijkt uit onderzoek naar de luchtkwaliteit. De overschrijdingen vonden grotendeels plaats in woongebied. De vervuiling is het ernstigst langs beide zijden van de A9, als gevolg van het verkeer. Andere locaties die als bronnen van luchtvervuiling gelden: Legmeerdijk, Schinkeldijkje, Beneluxbaan, Hammerskjöldsingel, Sportlaan, Groenelaan, Startbaan, Bovenkerkerweg, Keizer Karelweg, Amsterdamseweg, Van der Hooplaan en Noorddammerlaan.

(2) Reacties 

Gemeenteraad tegen kilometerheffing A9

22 December 2005 12:18: Johan Bos
De gemeenteraad voelt er niets voor dat in de Amsterdamse regio eerder een kilometerheffing wordt ingevoerd dan in de rest van het land. Hij verwierp woensdag (21 december) een motie van GroenLinks, PvdA en D66, waarin erop werd aangedrongen te streven naar voorrang bij de invoering op de door Amstelveen lopende A9. VVD, CDA en Burgerbelangen (BBA) zien daar niets in. “Wij vinden het onjuist betaald in de file te staan,” zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker.Volgens hem en andere tegenstanders lost rekening rijden niet wezenlijk de verkeersproblemen in de regio op, maar worden de files hooguit iets korter.Lees verder…(1) Reacties CDA tregen verbreding rijksweg A9

[Geplaatst door Johan Bos] 27 Februari, 2006
De A9 moet niet worden verbreed,vindt het CDA. Door verbreding van de dwars door de gemeente lopende rijksweg zou de overlast voor burgers nog toenemen, zegt de partij. Verdere verslechtering van luchtkwaliteit en leefomgeving zou ook resulteren in minder mogelijkheden voor woningbouw.
Evenals de VVD ziet het CDA ook niets in kilometerheffing. Volgens haar staan mensen dan betaald in de file en neemt het sluipverkeer door Amstelveen toe. Het CDA meent dat de N201 een volwaardige rijksweg moet worden, die als derde ring rond Amsterdam kan fungeren.
Ook pleit de partij voor afbuiging van toenemend verkeer uit Almere (A6) langs de noordkant van Amsterdam naar Schiphol. Zij wil wel, anders dan voorheen, nu wel instemmen met het verlagen van de snelheid op de A9 naar 80 kilometer.
(0) Reacties 

VVD: ´Regouin schoffeert gemeenteraad´

27 Februari 2006 18:40: Johan Bos

B en W hebben een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd en hem daarmee geschoffeerd door in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat te blijven aandringen op oplossing van de verkeersproblematiek op de A9 door middel van kilometerheffing, zonder uitbreiding van de infrastructuur. Dat verwijt komt van de VVD, die vooral verkeerswethouder Paul Regouin beschuldigt van het handelen tegen gemaakte afspraken en niet honoreren van uitgezet beleid.
Lees verder…

Onderzoek naar A9 door tunnel

26 Juni 2006 12:55: Johan Bos

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

Onderzoek naar A9 door tunnel

De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols.

In het masterplan wordt ook de ontwikkeling van de Carmenlaan meegenomen. Sloop en herbouw van de flats daar zijn nu opgeschort in verband met mogelijke andere haltering van de trams op de Beneluxbaan. Het college blijft zich verzetten tegen bovengrondse verbreding van de A9, ook al zou daarvoor – volgens Rijkswaterstaat – geen bebouwing hoeven te verdwijnen.

1 REACTIES OP “ONDERZOEK NAAR A9 DOOR TUNNEL”

Geplaatst door Marike Froentjes tunnel A9 [ Antwoord ] 04/07/2006, 21:55
Een positief bericht dat me zeer de moeite waard lijkt als bewoner van een huis op 200 meter afstand van de A9. Het zou het aangezicht van dit gedeelte Amstelveen zeker ten goede komen want de snelweg snijdt dit gedeelte van Amstelveen in tweeen en het zou een hoop geluidsoverlast en stank voorkomen. Nu ruik ik op sommige avonden de benzine in de lucht als ik naar huis fiets.

[Geplaatst door Johan Bos] 30 Januari, 2007 20:25
 

Geen geboorde tunnel wil de gemeente voor het Amstelveense deel van de A9, maar gewoon de weg op een lager niveau brengen en die vervolgens overkappen. Die keuze van B en W is gebaseerd op een in hun opdracht uitgevoerd onderzoek. De oplossing zou bijna 800 miljoen euro kosten. Boven de weg zou dan kunnen worden gebouwd en dat levert de gemeente naar schatting 100 miljoen euro op.

Volgens een aan de raad gepresenteerde nota kunnen er boven de weg circa drieduizend woningen komen. Ook wordt gedacht aan faciliteiten die het Stadshart versterken. Mede daardoor denkt de gemeente financieel winst te kunnen boeken door de overkapping.

Dat geld wil zij in het project investeren, althans als de gemeenteraad met de door het college gekozen aanpak akkoord gaat. Het gaat er vooral om of ook het Rijk bereid is te investeren in de overdekte weg. Maar verkeersminister Peijs lijkt, hoe welwillend zij in principe ook tegenover de plannen staat, niet te trappelen om de hoge kosten op zich te nemen.
B en W denken aan een tweemaal vierbaans weg. Of het allemaal gaat lukken is afhankelijk van keuzen van het nieuwe kabinet.

 

College blij met aandacht voor Amstelveen in urgentieprogramma Eurlings

Het college zegt ervan uit te gaan gaat dat beslissingen die genomen worden bij de uitwerking van de Bestuurlijke Taskforce Amstelveen zwaar zullen meewegen bij de verdere uitwerking van de toekomst van Schiphol.

Lees ook:Eurlings komt voor A9-tunnelplannen naar Amstelveen
Lees ook:Eurlings: meer auto’s, minder overlast op A9
Lees ook:College wil inhaalslag leefbaarheid rond Schiphol
Lees ook:VVD voor verhuizing vlieglawaai naar Lelystad
Lees ook:Ondernemers: KPMG gebouw moet Raadhuis worden

 

GroenLinks geeft ‘mager zesje’ voor collegeplan schone lucht

1. onder geen beding een bovengrondse verbreding van de A9
2. een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9
3. invoering van kilometerheffing; de vervuiler betaalt
4. meer en schoon openbaar vervoer; nieuw OV-knooppunt ter hoogte van Amstelveen Centrum
5. lightrailverbinding over het tracé Zuidtangent/A9
6. actief fietsbeleid; snelle en veilige fietsroutes
7. fietsenstallingen bij alle openbaar vervoersvoorzieningen
8. voor elke Amstelvener een boom langs drukke wegen
9. invoering van “groene” parkeerplaatsen met variabele tarieven
10. gedeeld autogebruik; meer aandacht voor autodating

Vieze lucht is verschrikkelijk ongezond, laat de fractie nog maar eens weten. “In Nederland overlijden jaarlijks rond de 20.000 mensen te vroeg door luchtvervuiling, voor Amstelveen komt dat neer op rond de 100 mensen per jaar. In Europa zijn dat er rond de 370.000. Daarnaast belanden nog eens honderdduizenden in het ziekenhuis met aandoeningen aan hart, luchtwegen, lever of nieren. De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen, ouderen en astmapatiënten. Kosten voor de samenleving: tussen de 276 en 790 miljard euro per jaar.” Het gaat vooral om fijnstof.

Maarse: “Het College van B&W brandt van ambitie als het gaat om sport, cultuur, groenvoorzieningen en het op de kaart zetten van Amstelveen. Het vindt het nooit een probleem daar ruimhartig geld voor uit te trekken. Maar als het gaat om de luchtkwaliteit die 100 Amstelveners per jaar fataal wordt, worden moeilijke keuzes vooruit geschoven en wordt er nauwelijks geld gereserveerd. We hadden van onze ambitieuze Milieuwethouder meer verwacht! Voor GroenLinks heeft luchtkwaliteit wel topprioriteit.”

GroenLinks vindt dat de gemeente zich krachtig moet verzetten tegen plannen om de A9 te verbreden. Zij ziet die weg als dé bedreiging voor de leefbaarheid in Amstelveen. ‘Volgens het Rijk moet de capaciteit van de A9 omhoog, maar verbreding van de A9 levert alleen maar bredere files op en gaat ten koste van de leefbaarheid in Amstelveen,’ vindt de fractie.
Zij pleit ook voor rekeningrijden op het drukke wegennet rondom Amstelveen. De opbrengst zou moeten worden geïnvesteerd in betere luchtkwaliteit in de regio, onder andere door beter Openbaar Vervoer van oost naar west en van noord naar zuid. Ook wil GroenLinks meet beplanting langs de drukke wegen om fijnstof uit de lucht te vangen en CO2 te binden.

Lees ook:Geen vuiltje aan de lucht, wel lawaai in Bankrashof
Lees ook:Halsema: ‘Er is asfalt genoeg’
Lees ook:GroenLinks verwijt college ‘holle kreten’
Lees ook:Fijnstof reductie systeem kan lucht rond A9 schoner maken
Lees ook:Gemeente wil schonere lucht in de stad
++++++++++++++++++++++

Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Het door een tunnel leiden van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt extra woningbouw in de stad en meer hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk. Als de A9 wordt overbrugd verdwijnt de scheiding van Amstelveen-noord en -zuid. Tegelijk krijgt de A9 meer capaciteit.

Lees ook:Versneld politiek groen licht gevraagd voor tunnel A9
Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie
Lees ook:Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel
Lees ook:300 mensen bekeken plannen Stadshart

+++++++++++++++++

Raad akkoord met A9 tunnel

Geheel volgens verwachting heeft de gemeenteraad donderdag (1 november) unaniem ingestemd met medewerking van Amstelveen aan de overkapping van de A9. Sommige fracties hadden wel wat kanttekeningen. GroenLinks zou de gemeentelijke investering van 100 miljoen in het project graag gekoppeld zien aan een kilometerheffing, die aan Amstelveen ten goede zou moeten komen. De ChristenUnie zou graag zien dat in het gebied rond de A9 niet alleen circa 4000 woningen komen, maar ook de mogelijkheid voor kerkenbouw open wordt gehouden.

Over de instelling van een maximale snelheid zijn de meningen verdeeld. Volgens wethouder Tabak staat die hoog op de agenda. Zij noemde het een van de actiepunten, hoewel haar eigen VVD-fractie er tegenstander van is. Burgerbelangen stelde voor de tunnel de naam van burgemeester Van Son te geven, evenals de voormalige weg met ongeveer het tracé van de A9. Wethouder Pols liet weten dat voor de naamgeving de bevolking zal worden ingeschakeld. De huidige naam Keizer Kareltunnel is een werknaam, legde hij uit.

Lees ook:Politieke vraagtekens bij uitbannen werkende jongeren Uilenstede
Lees ook:Gemeente gaat meningen inwoners weer peilen
Lees ook:Gemeente wil nu veel geld in N201 pompen
Lees ook:SP blijft doorvragen over sloop woningen Oude Dorp
Lees ook:Bedelbrief RTVA aan raad niet naar B&W

Rob Nijkamp
Maar de daadwerkelijke overkapping is 10 jaar verder als het inderdaad allemaal doorgaat. De gemeente Amstelveen heeft vaker een handtekening gezet en is op korte termijn daarna een eigen zelfstandige koers gaan varen.
Maar als het door mocht gaan dan is een wethouder Polstunnel ook een mooie benaming. Eindelijk een naam die verbonden is met de persoon die getekend heeft voor datgene wat 10 jaar later, na in ieder geval 2 verkiezingen, misschien wordt gerealiseerd.
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Dat de A9 wordt overkapt is op zich goed en zeker een compliment waard aan de gemeente Amstelveen. Een beetje hypocriet vind ik echter het eerder gehanteerde argument dat hierdoor de gemeente weer één geheel zou worden. Want een dergelijke wens heb ik de afgelopen 35 jaar nooit eerder gehoord. Waarom dus nu opeens?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Misschien ook nog plek voor een Hans van der Liet-pad voor de onvermoeibare pleitbezorger voor betaalbare woningen voor starters en jongeren?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Die wens komt nu op tafel, meneer Demming, omdat sinds anderhalf jaar een steengoede coalitie de gemeente Amstelveen regeert.
   /   Beantwoorden  /
Taz
Aan e heren Demming en Nijkamp.
Heb toch eens een keertje een positieve insteek en niet altijd maar dat azijnzure gezeik.
Of, verhuis, ga lekker weg, …
Of, wees een reeel en opbouwend …Taz
   /   Beantwoorden  /
 
Hans van der Liet
Meneer Demming heeft zich nu eenmaal voorgenomen om, nu hij dankzij de commerciële luchtvaart zijn schaapjes op het droge heeft, tegen alles te fulmineren wat hem niet aanstaat in Amstelveen. Je zou dan zeggen: waarom keert hij niet terug naar de Achterhoek, war de wereld (hopelijk) nog in orde is, maar nee: hij heeft in De Meent het plechtanker gevonden dat hem helaas voor eeuwig aan Amstelveen bindt.
En Rob heeft een politieke carrière achter zich die in de knop werd gebroken en nu wil hij via andere wegen zijn mening ventileren. Zelfs bij de SP pruimden ze hem niet meer.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Overigens: de CDA-wethouder geeft een extraatje weg voor de minima. Maar daar hoor je weer niemand over, want dat past niet in het beeld van het kille, onchristelijke CDA dat sommige mensen in stand willen houden!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Bedoelt u niet dat het college iets weggeeft? Of maakt de CDA-wethouder dat in z’n uppie uit?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
a) voor u maakt dat niets uit, want voor u zijn onze coalitiegenoten PvdA en VVD eveneens instrumenten van de duivel
b) nee, dit was een initiatief van de CDA-wethouder
c) hieruit blijkt wederom dat het beeld van het kille, onchristelijke CDA door sommige mensen koste wat kost in stand moet worden gehouden, ook al is het met de waarheid in flagrante tegenspraak
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Inderdaad, het was een goed initiatief van de Christen Unie om iets voor de zwakkeren in de Amstelveense samenleving te doen!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Niet realiseerbare proefballonnen oplaten, daar kan zelfs bij de minima de schoorsteen niet van roken! Praktische oplossingen voor reële problemen, daarvoor is men bij het CDA aan het goede adres!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
In elk geval kwam het initiatief voor dat extraatje niet van et CDA, maar van de ChristenUnie. Ook al kreeg het een andere vorm, omdat wat de CU wilde wettelijk niet kon. Maar nu niet doen of die wethouder er zelf al op was gekomen. Het is pronken met andermans christelijke veren.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ok, dan stel ik bij dezen voor, dat we de minima allemaal een miljoen euro cadeau doen. Krijg ik nu van u ook een compliment voor dit loffelijke idee?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik heb u ook nog niets horen zeggen over dat besluit van GS inzake de golfbaan. Was zeker een tegenvaller? Zonde van uw tijd op 6 september, daar in dat zaaltje van het Dorint hotel. Tja, zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd had!
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
U hebt inderdaad eens gemeld dat politici niet te vertrouwen zijn, maar ik dacht dat die opmerking cynisch bedoeld was.
En wat die golfbaan betreft…. DAT ZULLEN WE NOG EENS ZIEN!!!!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ironisch bedoeld, niet cynisch. Degene die meent dat politici niet te vertrouwen zijn, is de heer Bos.Tot nu toe loopt het goed voor meneer Loogman, uw wapenfeiten op dit terrein zijn een stuk minder indrukwekkend. U zou lering moeten trekken uit de bouw van Middenhoven, die heeft u ook niet kunnen tegenhouden, ondanks dat u als een dief in de nacht de piketpaaltjes uit de grond stond te trekken.
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Wat een onzin. Het extraatje dat de CU in gedachten had liep echt niet meer in de papieren dan wat zij nu krijgen. Alleen kon het wettelijk niet. De wethouder heeft dus een creatieve oplossing gezocht om het voorstel van de CU (dat veel bijval oogstte)uit te voeren. Of gunt die partij gewoon niet iets constructiefs te hebben bijgedragen. Waarom begint toch altijd over miljoenen, dure auto’s enzovoort.
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
De CU kan blaffen wat zij wil, als het college het niet wil, gebeurt het niet. Dus hulde aan de CDA-wethouder!
   /   Beantwoorden  /
Johan Th. Bos
Dus als ik het goed begrijp heeft op een politieke partij stemmen geen enkele zin (dacht ik al trouwens), want raadsleden kunnen blaffen wat zij willen, het college maakt de dienst uit. Het serieuze voorstel van de CU was niet meer dan geblaf. Al heeft de wethouder daar kennelijk wel naar geluisterd. Of niet, volgens u? Waar zijn in hemelsnaam die raadsvergaderingen van de blaffers nog voor nodig, als die toch geen enkele invloed hebben op wat B en W wensen te doen?
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Nee, niet goed begrepen. Stemmen heeft wél zin, mits je op een partij stemt die in het college zit! Want het college steunt op de raadsleden van de partijen die er deel van uitmaken. Snapt u?
   /   Beantwoorden  /
Jan Demming
Zal een lekkere boel worden als constant dezelfde partijen het college vormen. Ook wel eens totalitair regime genoemd. Ik dacht dat u democraat was!
   /   Beantwoorden  /
Hans van der Liet
Ik kan het ook niet helpen dat het CDA en haar voorgangers als enige partij in Amstelveen altijd deel heeft uitgemaakt van het college. Kennelijk zijn de kiezers ervan overtuigd, dat hun belangen bij ons in beste handen zijn…Overigens zijn in Zwitserland ook al sinds de jaren ’50 dezelfde vier partijen aan de macht en Zwitserland is toch een model-democratie. Meneer Demming, denk toch eens na voor u iets opschrijft! Zijn uw hersens ook met pensioen gegaan soms?

++++++++++++++++

Gemeente wil beroemde stedenbouwkundige voor A9 project

Door Johan Bos op 23 jan 2008 om 14:16, in de categorie A9.

De gemeente wil een stedenbouwkundige ‘van naam en faam’ aanstellen voor het grootschalige project van de overkapping van de A9 en de ontwikkeling van het gebied langs die weg. Wethouder Pols heeft dat dinsdag (22 januari) aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur meegedeeld. Tijdens die commissievergadering bleek ook dat de politiek de komende jaren voortdurend de vinger aan de pols houden. Het is waarschijnlijk het grootste bouwproject in de Amstelveense geschiedenis, waarmee heel veel geld is gemoeid. Om er honderd miljoen aan over te houden, als financiële aan het rijk af te dragen bijdrage aan de overkapping, zou een veelvoud daarvan moeten worden geïncasseerd. In ambtelijke wandelgangen wordt een bedrag van minstens een miljard genoemd.

B&W hebben zich overigens tot nu toe niet gewaagd aan concrete financiële voorspellingen. De raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur drong dinsdagavond (22 januari) aan op optimale communicatie met burgers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
Voor het communicatiemanagement, maar ook voor andere facetten van het project, moet naar verwachting externe expertise worden ingehuurd. De VVD pleitte er voor zoveel deskundigen bij de gemeente in dienst te nemen, wat goedkoper is dan met externe bureaus te werken. Wethouder Renco Pols vroeg zich af of voor een goede politieke begeleiding niet een afzonderlijke raadscommissie voor het project nodig is. Dat gaat verder dan de klankbordgroep die zijn PvdA-partijgenoot Smits voorstelde. De meeste fracties waarschuwden dat de gemeente niet al te euforisch naar het project moet kijken. “Ik hoop niet dat de stemming bij de ambtenaren al te optimistisch is,” zei CDA-er Arjen Siegman.
Volgens GroenLinks ligt er een unieke kans eindelijk het duale bestuurlijke stelsel eens tot zijn recht te laten komen. Fractievoorzitter Sander Mager constateerde dat het er op lijkt dat de raad weer op traditionele wijze een stuk van B&W krijgt voorgeschoteld, ontwikkeld door ambtenaren, en daarover een besluit kan nemen. Volgens hem moet de raad zelf zich actiever opstellen, initiatieven nemen, met voorstellen komen en die aan het college voorleggen. “Die opdracht moeten wij onszelf geven,” zei hij. D66 deelt die mening.
De VVD-er Jochai van Bergen zei graag financiële ramingen te willen zien. Hij herinnerde er aan dat bij de ontwikkeling van het Stadshart altijd is gezegd dat er ‘kwartjes tussen de dubbeltjes’ zouden zitten, wat achteraf toch ook nogal tegenviel. Berger vreest dat de gemeente, gezien de omvang van het project, wel eens zware verliezen zou kunnen lijden. Hij vreest ook dat de burgers niet voor de zomer goed kunnen worden gehoord, zoals in de planning is vastgelegd. Overigens vroeg hij zich af wat er gebeurt als de bevolking met talloze leuke ideeën komt en die vrijwel allemaal worden genegeerd.

 
Geplaatst door Rob NijkampAntwoord
26/01/2008, 09:14Dat is een heel mooi streven met meteen een heleboel hobbels daarin. Als de politiek zegt de vinger aan de pols te willen houden ben ik zeer benieuwd hoe ze dit gaan doen. Er is namelijk geen controle op het ambtelijk apparaat en deze zijn toch degene die het beleid niet alleen uitvoeren, maar vaak ook maken zonder dat de politiek enig idee heeft wat er gebeurd. En als ik dan lees wat er terugverdiend moet gaan worden, is een invulling ook te maken. Worden geen woningen voor starters op de woningmarkt of sociale woningbouw. Belangrijke drager heeft Remco Pols zich laten ontvallen is een nieuw gebouw van de KLM. Maar pas op met rijk rekenen en ook daadwerkelijk rijk worden. Advies aan de politiek, als je de vinger daadwerkelijk aan de pols wilt houden, zorg dan dat je maandelijks of per kwartaal de ambtelijke informatie krijgt. Waar dit niet past met de politieke uitgangspunten doorstrepen en nieuw beleid laten maken. Dat is vinger aan de pols houden en politieke verantwoordelijkheid nemen. Succes ermee!
 

+++++++++++++++++++

Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

Door Johan Bos op 02 feb 2008 om 19:08, in de categorie A9.
Het Amstelveens Weekblad en Amstelveens Nieuwsblad zijn nu eigendom van hetzelfde bedrijf. De huis-aan-huisblade divisie van Telegraaf Media Groep (TMG), Holland Combinatie, heeft namelijk alle activa en passiva van Argo Press overgenomen en werd honderd procent aandeelhouder van dat bedrijf. Argo Press is uitgever van onder meer Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad. Holland Combinatie geeft onder meer de Echo en het Amstelveens Nieuwsblad uit. Door de overname verwerft TMG zich ook de weekbladen Diemer Courant, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en De Ronde Vener. In totaal laat Agro Press wekelijks een half miljoen kranten verschijnen. Lees verder

+++++++++++
 
Door Johan Bos op 07 feb 2008 om 11:10, in de categorie A9.
Er komt een aparte raadscommissie voor de gebiedsontwikkeling langs de te overkappen A9. Om dat mogelijk re maken wordt de Verordening op de Raadscommissies aangepast. Dat heeft de gemeenteraad woensdag (6 februari) besloten. Hij nam een door alle fracties ondertekend amendement aan. In maart worden de leden van het nieuwe orgaan, inclusief een voorzitter en vice-voorzitter, benoemd. De commissie krijgt een werkbudget van 50 mille.
De VVD wil de inspraak door burgers bij de ontwikkeling van het A9-gebied tot een minimum beperken. Voor de planontwikkeling stelde de raad een werkbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar. Lees verder
 

Raadsleden onbereikbaar per email

 

Leden van de gemeenteraad zijn onbereikbaar op hun gemeentelijke emailadres. Dat ontdekte Ilja Scholten, voormalig bestuurslid en programmamaker van Amstelveen Lokaal. Een testje door Amstelveen.blog.nl leidde tot hetzelfde resultaat. Via de op de site van de gemeente aangegeven emailadressen van raadsleden is alleen de VVD-er Alberts te bereiken. Inmiddels heeft ook PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost geconstateerd dat de adressen van de raadsleden naar een ‘onbereikbare pagina’ leiden. Dat is pikant, omdat Amstelveen dezer dagen luidruchtig de zogenoemde balie online in gebruik nam om de communicatie met de burgers sterk te verbeteren. Gewoon contact tussen kiezers en gekozen raadsleden lukt blijkbaar nog niet. Lees verder

++++++++++++++++

Volkstuinders beducht voor ontwikkeling gebied A9

B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.  B&W proberen met een brief aan de voorzitter van de tuinvereniging Langs de Akker de gemoederen van de tuinliefhebbers te bedaren. Zij reageren daarmee op een brief van de vereniging aan de gemeenteraad, waarin zij haar zorg uitspreekt over de plannen voor de zone langs de A9. De eigenaren van de volkstuinen vrezen dat hun complex moet wijken voor de nieuwe gebiedsontwikkeling, die samenhangt met de overkapping van de A9. Het college loopt daarmee weliswaar vooruit op wat de behandeling door de gemeenteraad, maar wilde de vereniging zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord geeft trouwens geen enkele aanleiding voor rust in de gelederen. Het college laat weten dat het tuincomplex inderdaad in het herontwikkelingsgebied ligt.  “Wij hebben er alle begrip voor dat u de door u zo zorgvuldig vormgegeven tuinen koestert,” aldus B&W. Maar daar blijft het bij. Verder wordt de procedure in grote lijnen nog eens uitgelegd en aangegeven dat er in deze fase nog geen besluit valt. Het college zegt met zijn brief duidelijkheid te willen bieden, maar doet dat vervolgens allerminst. Uit de brief blijkt dat de tuinen, van de bezitters uit gezien, wel degelijk in de ‘gevarenzone’ ligt. Natuurlijk kunnen belanghebbenden hun mening nog geven, zoals in elke procedure voor gebiedsontwikkeling. Dat schrijven B&W dan ook nog maar eens.  ‘De afgelopen maanden is er in de vorm van een stadsdialoog met de bevolking, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van gedachten gewisseld over de wensen voor de toekomst van deze zone. Daarbij is een groot aantal ideeën ingebracht,’ a;dus het college. ‘De nu volgende stap in het proces is de formulering van scenario’s en, daarvan afgeleid, een visie op de gebiedsontwikkeling voor de A9-zone. Met deze stap zal een begin worden gemaakt na de bespreking van de resultaten van de stadsdialoog in de hiervoor ingestelde commissie A9.’  De visie op de gebiedsontwikkeling wordt waarschijnlijk in december behandeld  door de gemeenteraad.

Lees ook:Gemeente wil ‘stadsdialoog’ over A9-tunnel
Lees ook:Stadsdialoog A9 is begonnen
Lees ook:Golfbaan buiten bestemmingsplan landelijk gebied gehouden
Lees ook:Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied
Lees ook:Raad wil wel en niet bezuinigen

 1. Dr.Herman de Vries
  Als een groep van meer dan 350 èchte Amstelveners zo ongeveer de helft van hun leven hebben gegeven om van een stukje Amstelveen een natuurgebied te maken, zo mooi, dat er een sterrenwaardering aan toegekend is als mooiste tuincomplex van Nederland, dan zal een trotse gemeenteraad zo’n waardevolle, groene long koesteren, in het hart sluiten en er voor waken, dat er niets en niemand ook maar de geringste schade aan zo’n mooi bezit zou kunnen aanrichten.
     /   Beantwoorden  /
 2. C.Franken
  Ben het volkomen eens met Dr. de Vries. De gemeente heeft, net als ieder individu, wel degelijk een morele verplichting tegenover zijn burgers. En zéker tegenover deze burgers. Maar de druk en macht van de projektontwikkelaars is erg groot. Geld speelt geen rol. Ik heb het parkcomplex gezien. Het is ongelooflijk wat die bewoners daar gepresteerd hebben. Daar is inderdaad jaren en jaren aan gewerkt. Het is onvervangbaar. Bovendien zullen die mensen er geestelijk aan kapot gaan als het zou moeten verdwijnen.
     /   Beantwoorden  /
 3. Martijn
  Neem van mij aan dat het tegen de vlakte gaat. B&W mogen dan de mond vol hebben over de groene stad die Amstelveen zou moeten blijven, dat moet natuurlijk niet de haaks gaan staan op de belangrijkste ambitie: Amstelveen als Manhatten van de lage landen. Amstelveen internationaal op de kaart als kantorenstad. Daarvoor is de wethouder met een stel ambtenaren net weer naar India geweest. Om bedrijven binnen te slepen, zonder zich af te vragen waar de werknemers moeten wonen, want dat kan hier niet.
     /   Beantwoorden  /
 4. Hr.W.v.d.Berg
  Mijne Heren,
  Gaarne reageer ik op het bericht, dat de gemeente het, mijns inziens, zéér verwerpelijke en vrijwel onmenselijke plan heeft, het beeldschone tuinkomplex “Langs de Akker” te verwijderen. Als je over dit park wandelt, ook aan de rechterzijde met de stille watertjes, dan voel je gewoon de liefde en warmte die hier al die jaren geïnvesteerd is. Je wordt a.h.w. opgenomen door de hier heersende serene rust en schoonheid.
  En dat alles verworven door jaren noeste handenarbeid. Er is geen elektra.
  En dan lees ik ook nog, dat het park een landelijke onderscheiding heeft gekregen. En terecht! De plm 360(!) tuinders, (er zijn 180 tuinen), wonen vrijwel allen in flats in Amstelveen en zijn met hart en ziel verknocht aan “hun” stukje natuur. De gemeente moet die mensen toch met trots in het hart sluiten.
  Het kán toch niet zo zijn, dat de gemeente wijkt voor de belangen van o.a. projektontwikkelaars en door de knieën gaat i.p.v. dit stukje overvalst Amstelveen te koesteren. Een kind kan zien, dat dit stukje goud bij de planning gespaard kan worden. Verplaatsing is uit den Boze. Absoluut onmogelijk.
  Moge het Amstelveense volk en masse in opstand komen.
     /   Beantwoorden  /
 5. Rob Nijkamp
  Ik ben het eens met de personen die voor behoud van het complex zijn, maar vergeet niet dat na een avondje rustig eten opeens 15 miljoen euro was verdwenen. En dat geld moet terug verdiend worden. Er is een goede oplossing voor, maar dat komt uit de eigen geldbuidel en dat is onmogelijk, dus dan toch maar grond aan de hoogste bieder weggeven en proberen politiek een beetje goed weg te komen. Waarom schrijf ik weggeven, omdat ik van mening ban dat iets moois en unieks niet mag verdwijnen. Daarin meegaan is weggeven los van de bedongen prijs.

++++++

Info-meeting over gevolgen voor ondernemers van A9-tunnel

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsondernemingen (VAD) houdt maandag 17 november een voorlichtingsavond voor ondernemers.over de overkapping van de A9. De bijeenkomst, waarin economiewethouder Groot spreekt, vindt plaats in het KPMG gebouw. Groot belicht de bereikbaarheid, overlast en kansen voor de ondernemers. Respectievelijk tijdens en na de werkzaamheden. Hert KPMG gebouw ligt aan de Burgemeester Reinderslaan 10. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Van 18.15 uur af is er inloop met broodjes. Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden bij de
VAD: dillen.vad@wxs.nl

Lees ook:VAD houdt bijeenkomst over online winkelen
Lees ook:CDA wil gratis weekendparkeren terug bij KPMG
Lees ook:Debat over landbouw met D66-Kamerlid
Lees ook:Debat over koopzondag op jaarvergadering VAD
Lees ook:Weer lokale klimaattop over duurzaam ondernemen

Geen reacties

+++++++++++++

Winkeliers Stadshart vrezen omzetverlies door aanleg A9-tunnel

De Annakerk kan nog net blijven staan, maar bewoners van het Smedemanplein raken in elk geval een deel van hun achtertuin kwijt, als hun huizen ook aan sloop ontkomen. De luchtvervuiling bij de Operabuurt in Bankras stijgt boven de nog net toegestane limieten uit, zodat daar in elk geval een scherm moet komen om het vuil naar hogere regionen te stuwen, waar het dan zou verwaaien. Zo maar enkele consequenties van de tunnelaanleg voor de A9, die maandag op een informatiebijeenkomst voor winkeliers werden gemeld door een bij het project betrokken woordvoerder van de gemeente.

Bovenop de tunnel komt een zogenoemde stadsboulevard te lopen, die aansluit op een speciaal voor afslaand bestemmingsverkeer – naar omhoog lopende – buitenste buis erin. Bij de Operabuurt komt de oostelijke in- en uitgang van de tunnel. Anders dan die aan de westkant, waar die op verschillende niveaus zijn gepland, zullen ze daar op dezelfde hoogte naast elkaar liggen. Dat zorgt voor meer stikstofconcentratie. Tijdens de aanleg van nieuwe A9 blijft de oude – versmald – gehandhaafd voor het verkeer. Wel zal het Stadshart moeizamer bereikbaar zijn en mogelijk minder bezoekers, vooral van buiten Amstelveen, gaan trekken. Dat vrezen althans de daar gevestigde winkeliers, die pas weer een huurverhoging voor de keizen hebben gekregen. “Is er een potje voor schadeclaims?” wilde een van hen weten tijdens de door de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) georganiseerde bijeenkomst. Nou nee, moest wethouder Groot (Economie) toegeven. En dat de huren tijdens de aanleg omlaag gaan valt ook niet te verwachten van de verhuurder. Trouwens, waar zou die dan weer de schade kunnen claimen? Groot zei wel begrip te hebben voor de door de winkeliers voorziene problematiek, maar kon nog geen oplossingen aanreiken.

VAD-voorzitter Raadschelders herinnerde eraan dat het bezoek aan het Stadshart ook tijdens de nieuwbouw daar dramatisch daalde. Hij en anderen pleitten voor extra reclame in de richting van in de wijde regio wonende consumenten, waarbij wordt aangegeven dat het centrum bereikbaar blijft. Ook drongen winkeliers aan op extra evenementen tijdens de bouw.

Lees ook:College wil met Stadshart-ondernemers praten over bereikbaarheid
Lees ook:Tunnel A9: minstens tien jaar verder
Lees ook:Gevaarlijkste kruispunt krijgt rotonde
Lees ook:ChristenUnie wil toch busbuis in A9-tunnel
Lees ook:Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel

Geen reactie

+++++++++++++++++

Opzet projectorganisatie A9 kost 6,5 miljoen

Door Johan Bos 25 november 2008 om 14:29, in de categorie A9.

http://amstelveen.blog.nl/a9/2008/11/25/opzet-projectorganisatie-a9-kost-65-miljoen#more-2110

De gemeente gaat een projectorganisatie opzetten voor de ontwikkeling van het gebied langs de A9. Daarvoor vragen B&W nu vijf miljoen euro extra van de gemeenteraad. Die komt bij de 1,5 miljoen die nog resteert van het eerder gevoteerde budget voor het project. De organisatie zal elf (full time) arbeidsplaatsen omvatten. Die worden voor de helft door medewerkers van de gemeente ingevuld, de rest door externe specialisten. Volgens wethouder Remco Pols (ruimtelijke ordening) moeten er in het komende jaar cruciale keuzes worden gemaakt. Daarom willen B&W het bestaande projectteam tot een complete organisatie opwaarderen.

“Het tunnelen van de A9 is voor de stad van groot belang, maar ook heel complex,” zegt Pols. Er moeten marktpartijen worden gezocht om tot publiekprivate samenwerking te komen, waarmee de gemeente ervaring heeft opgedaan bij de ontwikkeling van het Stadshart. “Het betekent dat de vraag rijst met welke partijen wij aan de slag gaan.”

De vijf miljoen die nu nodig is moet volgens Pols en financieel wethouder Hellendall worden terugverdiend via het project. Uit de ontwikkeling van het A9 gebied moet honderd miljoen euro winst komen, die de gemeente volgens afspraak met het Rijk zal bijdragen aan de bouw van de tunnel. In werkelijkheid betekent het dat er tientallen miljoenen meer moeten worden verdiend, legt Hellendall uit, omdat met de totale projectorganisatie ook wel kosten zijn gemoeid. Bovendien wordt de aan het Rijk af te dragen hoofdsom geïndexeerd.

Het college wil zo snel mogelijk een visie voor het gebied ontwikkelen. Het denkt primair aan het realiseren van woningen. In beperkte mate is kantorenbouw waarschijnlijk mogelijk, maar volgens Pols is het niet de bedoeling te gaan concurreren met de Zuid-as.

Het college heeft bureau Boer & Croon om advies gevraagd over de aanpak van het project. Dat ligt ook ten grondslag aan de opzet van de projectorganisatie. Bij de uitwerking van de plannen zullen belangrijke openbaar vervoer ontwikkelingen, zoals doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar zuidelijk Amstelveen en een OV-hub bij het stadshart,  worden betrokken.

Boer en Croon heef geadviseerd het project te verdelen in de deelgebieden ruimtelijke ordening, verkeer & vervoeren en contracting & financiering. Aan de uitvoering moeten volgens het bureau de fasen kwartier maken, voorbereiding en marktbenadering vooraf gaan.

B&W vrezen niet dat de recessie roet in het eten zal gooien. “Wij hebben nog geen enkele aanwijzing dat private partijen niet zijn geïnteresseerd. Wij staan nadrukkelijk in de belangstelling van de markt,” zegt Pols. Hij wijst erop dat er sprake is van een jarenlang durend project. In het komende jaar worden de mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het gebied. “Wij zien dit als een enorme kans voor de stad, maar het is een megaproject.”

Inmiddels heeft het college ook een risicoanalyse gemaakt, zodat de gemeenteraad zicht krijgt op de financiële spankracht van de gemeente. Daarin is ook de naar IJsland verdwenen 16 miljoen euro verwerkt. Pols maakt zich geen zorgen dat de tunnel er om financiële redenen niet komt. “Maar wij willen alle risico’s wel goed in beeld hebben.”

Lees ook:Coalitie houdt bouw in Bovenkerkerpolder mogelijk
Lees ook:Grondverkoop A9-tunnel te optimistisch geraamd
Lees ook:Pols doet dringend beroep op VVD niet tegen tunnel te stemmen
Lees ook:Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project
Lees ook:Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

Geen reacties

+++++++++

B&W: raadhuis naar centrum van A9-tunnelgebied

De huidige raadzaal

Verplaatsing van het raadhuis naar de omgeving van het Stadshart is een van de opties van B&W voor de ontwikkeling van de A9-zone, het gebied op en langs de toekomstige tunnel voor de rijksweg. Bovenop het tunneldak zou volgens het college een ‘Esplanade’ moeten komen, bestaande uit een weg voor bestemmingsverkeer met een brede middenberm en daarin terrassen. Het te ontwikkelen gebied omvat overigens een fors deel van de gemeente en niet alleen de direct aan de weg grenzende strook, vinden B&W. Logisch, want er moet wel 100 miljoen mee worden verdient, de bijdrage die het Rijk vraagt van Amstelveen aan de tunnelbouw. Het voorstel van het college is gebaseerd op vier scenario’s voor de inrichting. De bureaus Urhahn Urban Design en Architekten Cie ontwikkelden er elk twee. 

CDA mist oog voor burgers in plannen A9-gebied

Ben Jonker

Het CDA deinst er niet voor terug op de rem te trappen als de ontwikkeling van het A9-gebied teveel nadelen voor de burgers veroorzaakt. B&W hebben een ambitieuze visie op tafel gelegd, maar daarin geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitvoering voor de inwoners. Het college overweegt onder meer verplaatsing van het raadhuis naar het Stadshart en (verdere) sloop van woningen aan de Carmenlaan. Ook zal het volkstuinencomplex aan Langs de Akker worden aangetast. “Er is daarbij amper aandacht geschonken aan de impact die dit heeft op belanghebbenden,” vindt het CDA.

BBA: Geen kantoren, wel groen en villa’s in A9-gebied

Uitreiking door Linda Roos aan de wethouders Groot (l), Pols (3e v l) en Tabak (r)

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil geen kantoren ,aar hoogwaardige woningbouw, met veel groen en waterpartijen in het A9-gebied. De lokale politieke partij heeft woensdag (2 september) een eigen plan gepresenteerd, dat nogal afwijkt van de door B&W op tafel gelegde visie.  Volgens BBA is (her)ontwikkeling van een veel kleiner gebied nodig dan het college meent om 100 miljoen euro te verdienen. Dat is de door het rijk van de gemeente gevraagde bijdrage aan de bouw van de A9-tunnel. In het plan, dat aan de wethouders Pols, Tabak en Groot werd overhandigd, ontbreekt overigens een financiële onderbouwing. Volgens de partij, die het gebied ‘Het Groene Loopveld’ heeft gedoopt, zijn financiële specialisten en landschapsarchitecten ingeschakeld voor de ontwikkeling ervan. Fractievoorzitter Linda Roos zei dat het lastig cijfers te tonen, maar is de uitvoering wel degelijk financieel haalbaar. “Daar hebben wij onze mannetjes voor.” 

Raad neemt nog geen besluit over locaties A9-gebied

De gemeenteraad zal volgende week woensdag (16 september) een minder ingrijpend besluit over de ontwikkeling van het A9-gebied nemen dan B&W hebben voorgesteld. De speciale A9-raadscommissie heeft dinsdag aangedrongen op een aangepast voorstel. Zij wil nog geen besluiten nemen over locaties die bij de (her)ontwikkeling worden betrokken, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, de Carmenlaan en de Poeloever. GroenLinks verklaarde zich, evenals eerder al Burgerbelangen, een tegenstander van kantorenbouw. De commissie baseerde het opschorten van definitieve plannen voor de gebiedsindeling mede op een rapport van Deloitte, waaraan zijn een second opinion had gevraagd. Ook de stadsdialoog, waarmee B&W al wilden beginnen, wordt opgeschort totdat er concrete plannen aan de bevolking kunnen worden voorgelegd. 

‘Goede berekening A9-gebied nu nog niet mogelijk’

Door Johan Bos op 09 sep 2009 om 12:12, in de categorie A9.

Eerst moet de gemeenteraad meer principiële keuzes maken, voordat een goede berekening is te maken van de opbrengsten en kosten van herontwikkeling van het A9-gebied. Dat zegt bureau Deloitte, waaraan de raadscommissie A9 een seceond opnion heeft gevraagd over het door B&W aangeboden exploitaytieplan (Business Case A9), de financiële vertaling van het project. Deloitte vindt wel dat het door het college op tafel gelegde model er solide uitziet, als bais voor toekomstige doorrekening en analyse van kosten, opbrengsten en  resultaat. Maar in de huidige projectfase kan dat nog niet. De commissie wilde een second opinion om goede afwegingen te kunnen maken bij vaststelling van de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Lees verder

 

Raad kiest voor later besluiten over locaties A0-gebied

Jacqueline Koops (ChristenUnie)
Jacqueline Koops (ChristenUnie)

De gemeenteraad ging woensdagavond (16 september) akkoord met het aangepaste voorstel van B&W over de ontwikkeling van het A9-gebied. In de speciale raadscommissie A9 had de politiek eerder laten weten wat minder snel van stapel te willen lopen met gedetailleerde besluitvorming. Daardoor komt bijvoorbeeld de zogenoemde stadsdialoog een jaar later. De commissie drong aan op een minder gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten voor het gebied, nadat zij een second opinion aan Deloitte had gevraagd. De raad heeft nu bijvoorbeeld besloten dat nader onderzoek wordt verricht naar de gevolgen van de locaties die B&W bij de ontwikkeling wilden betrekken. Enkele daarvan zijn omstreden, zoals de volkstuinen aan Langs de Akker, het huidige gemeentehuis (dat verplaatst zou worden naar het Stadshart), de Noordelijke Poeloever en de Carmenlaan en omgeving.

Lees verder

ChristenUnie tevreden met verruiming begrip ‘duurzaam’

De ChristenUnie, die daarover een amendement en een motie indiende, is tevreden met wat zij beschouwt als aangepaste opvatting van het college van B&W over het begrip duurzaamheid. “Het college gaf toe dat het begrip duurzaam in de tekst van het raadsvoorstel niet uitging van luchtkwaliteit, tegengaan van geluidshinder en andere op de gezondheid gerichte maatregelen, maar dat dit wél de bedoeling is. Het begrip duurzaam moet dus in het vervolg op die wijze worden uitgelegd. Daarmee zijn wij tevreden,” zegt fractievoorzitter Koops. Zij wenste aandacht voor luchtkwaliteit, vermindering van de uitstoot van fijnstof, reductie van geluidshinder en stressfactoren, zoals veel auto’s en woningen op één plek. Lees verder

Raadsleden bekijken tunnelplannen van Maastricht

20091023_excursie_A2_project_Maastricht[1]Door Johan Bos op 30 okt 2009 om 13:10, in de categorie A9.

Een groep raadsleden heeft de plannen voor een tunnel in Maastricht bekeken, waar de A2 doorheen gaat lopen. Het project lijkt namelijk op dat in Amstelveen, waar een tunnel voor de A9 zal worden aangelegd. Voor beide steden geldt dat de leefbaarheid erdoor wordt vergroot en ook een aanpalend gebied wordt (her) ontwikkeld. Dat gaat in Maastricht ´De Groene Loper´heten. Volgens de gemeente deden de raadsleden ‘veel interessante informatie’  op tijdens hun excursie. Welke dat dan wel is, vertelt zij er niet bij. Lees verder

 

Rijk: Aan 100 miljoen voor tunnel val niet te tornen

Wethouder Pols
Wethouder Pols

Door Johan Bos op 03 nov 2009 om 21:05, in de categorie A9.

Met het Rijk valt niet te praten over een lagere bijdrage dan 100 miljoen euro aan de A9-tunnel. Wethouder Remco Pols meldde dat in de speciale raadscommissie voor het project. Die behandelde de uitvoering van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Daarin werd er bij B&W op aangedrongen het risico zoveel mogelijk te verminderen, door te pogen optimale financiële medewerking te verkrijgen van Provincie en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Het is volgens B&W niet mogelijk wegens de slechte financiële positie van de gemeente nu al aanspraak te maken op de hardheidsclausule in de overeenkomst met het Rijk.

Lees verder

Gedeputeerde bekijkt tunnelplannen Amstelveen

Ged. Post (links) krijgt uitleg van weth. Pols

Vooral om zich te laten informeren over de A9-tunnel en de gemeentelijke plannen voor herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg bracht gedeputeerde Elisabeth Post vrijdag (20 november) een werkbezoek aan Amstelveen. Zij beheert voor de provincie de portefeuilles Financiën, Wegen en Vervoer & Verkeer. Post zij open te staan voor samenwerking om de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid te realiseren. Wethouder Pols lichtte voor haar de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van de A9 en de toekomstige verkeersafwikkeling toe.

Lees verder

CDA: stadsdialoog over A9-gebied

Door Johan Bos op 22 feb 2010 om 18:51, in de categorie A9.

Burgers en bedrijven moeten, bijvoorbeeld via een stadsdialoog, zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de A9-tunnel. Dat zegt het CDA. Zij vindt dat het bij het project niet alleen om betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid gaat, maar vooral om wat zij noemt ‘de menselijke maat.’ En die houdt volgens de partij in dat het een project van en voor de Amstelveners moet worden.  Het mag wat haar betreft geen gemeentelijk prestigeobject worden, zegt A9-specialist Geert Janssen van het CDA, maar breed door bevolking worden gedragen. Lees verder

 

‘A9-school verbinden aan tunnelaanleg’

Jan-Willem Groot

Het overkappen van de A9, door de aanleg van een tunnel, moet werk voor jongeren in Amstelveen en omstreken opleveren. Dat vindt het CDA. Het denkt onder meer aan leerling-werkplaatsen door middel van een ‘A9-school.’ De toegenomen werkloosheid onder jongeren is volgens het CDA een serieuze zorg. Maatschappelijke aanbesteding via een A9-school kan een flinke impuls geven, meent de partij. Lijsttrekker Jan-Willem Groot constateert dat werkervaring veelal cruciaal is bij het vinden van een baan. Op dat punt kan het werken aan de A9-tunnel volgens hem uitkomst bieden. Zijn partij wil daarom harde afspraken met bedrijven maken over een aan het project verbonden school. Lees verder

Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied

Door Johan Bos op 01 mrt 2010 om 16:23, in de categorie A9

Op basis van onder een aselecte steekproef onder bewoners gehouden onderzoek constateert de gemeente dat de bevolking tevreden is over de informatieverstrekking over de aanleg van de A9-tunnel en de herontwikkeling van het gebied langs de snelweg. Tegenover beide staat men pover het algemeen positief, meldt de gemeente. Volgens haar is het onderzoek representatief. 85 procent van de respondenten volgt de ontwikkelingen rond het project. Een ruime meerderheid haalt de informatie uit de gemeentepagina en de lokale media. Men is vooral geïnteresseerd in wanneer de werkzaamheden beginnen, hoe de bereikbaarheid wordt en hoe het gebied er uit komt te zien. Zestig procent van de respondenten verwacht dat het leefklimaat door de tunnel beter wordt. Twaalf procent is het daar niet mee eens. Lees verder.

 

Bouw A9-tunnel op losse schroeven

01[1]Door Johan Bos op 05 apr 2010 om 17:57, in de categorie A9.

De overkapping van de A9 is onzeker geworden. De tunnel staat namelijk op de door ambtenaren samengestelde lijst van bezuinigingen voor het nieuwe kabinet. Omdat de rijksweg wordt verbreed, wilde Amstelveen dat er op haar grondgebied de weg dan door een tunnel zou moeten lopen. Daarmee ging het Rijk akkoord, mits de gemeente zelf honderd miljoen euro zou bijdragen. Dat bedrag moet dan weer komen uit herontwikkeling van het gebied langs de A9. Maar nu staat het hele project dus op losse schroeven. De VVD  heeft al laten weten dat zij geen verbrede rijksweg door de stad wil als die niet door een tunnel gaat lopen. Maar die tunnel wil zij weer alleen als de gemeente kans ziet honderd miljoen euro uit grondverkoop langs de weg te halen. Of dat kan lukken moet blijken uit een rapport dat in mei beschikbaar komt. De tunnel mag in geen geval ten koste gaan van andere voorzieningen, zegt VVD-fractievoorzitter Herbert Raat op zijn weblog. Lees verder

 

College: tunnel en Amstelveenlijn niet ter discussie

Door Johan Bos op 06 apr 2010 om 16:44, in de categorie A9Openbaar vervoer.

De gemeente vindt dat doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, de aanleg van de zogenoemde Amstelveenlijn, en de bouw van de A9-tunnel niet ter discussie mogen staan als gevolg van bezuinigingen bij het rijk. Uit de ambtelijke rapportages over te schrappen rijksuitgaven blijkt dat in Den Haag wel degelijk met heroverweging van beide projecten rekening wordt gehouden. Maar B&W constateren dat er een harde overeenkomst tussen rijk en regio ligt. In de ambtelijke rapportage over de infrastructuur is de tunnel genoemd als mogelijk te schrappen post. Maar B&W vinden verbreden van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere van groot belang. En als dat gebeurt, willen zij ter wille van het leefklimaat een tunnel. Daardoor zou meteen de stad ‘geheeld’ worden, doordat er geen zichtbare rijksweg meer dwars doorheen loopt. Lees verder

 

Wijkplatform Bankras vormt werkgroep voor overleg A9 met gemeente

Wijkplatform Bankras-Kostverloren vormt een werkgroep als gesprekspartner van de gemeente over de A9-tunnel, de bouw van een vervoersknooppunt en die van een eindstation van de Noord-Zuidlijn bij de Carmenlaan. De gemeente heeft het platform als gesprekspartner erkend, maar dat vindt dat er een aparte werkgroep van bewoners moet komen voor de uitvoering. Het roept bewoners op zich aan te melden daarvoor. Overigens omvat het plangebied langs de A9 meer wijken. Het platform denkt dat samenwerking met vertegenwoordigers van die wijken zinvol zal zijn. Ook de buurtregisseur van de politie gaat deel uitmaken van de werkgroep in Bankras. Lees verder

‘Schrappen vluchtstroken oprit A9 onaanvaardbaar’

De verbreding van de A9 is maatschappelijk alleen verantwoord als het Amstelveense deel ervan door een tunnel komt te lopen. Onacceptabel is het in het ontwerp schrappen van de (Amstelveense) vluchtstroken op de op- en afrit. B&W zeggen dat in hun bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM ingediende zienswijze op het ontwerp tracé besluit (OTB) voor de weg (Schiphol-Amsterdam-Almere). Over dat ontwerp is het college overigens positief. Het vindt dat toenemende drukte op de wegen een besdreiging vormt voor de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid van Amstelveen. Daarom is uitbreiding van A1, A6, A10-Oost en A9 belangrijk. Maar de overlast door de rijksweg moet voor Amstelveners worden beperkt en de leefbaarheid mag er niet op achteruit gaan, zegt het college in een reactie op het tracéontwerp. Lees verder

 

Financiële buffer gemeente waarschijnlijk te mager voor A9-tekorten

euro_biljet1_cm[1]De buffer van de gemeente om financiële klappen op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen, heeft louter theoretische waarde. De vraag rijst of het voldoende is om toekomstige risico’s, zoals rond het A9-project, af te dekken. Dat zegt de rekeningcommissie van de gemeenteraad in haar rapport over het financiële jaarverslag 2009. Het eigen vernogen van de gemeente bedroeg eind vorig jaar ongeveer 163 miljoen euro, waarvan het grootste deel (ruim 130 miljoen) is geoormerkt, dus bestemd voor al bestuurlijk vastgelegde voorzieningen. De alkgemene reserve bedraagt ruim 18 miljoen euro. Dat bedrag is onderdeel van de weerstandsreserve van 67,76 miljoen euro.   Lees verder

 

Operabuurt krijgt alleen ellende door A9-tunnel’

De Operabuurt in Bankras krijgt alleen ellende en geen enkel voordeel door de verbreding van de A9 en de aanleg van een tunnel. Tot die conclusie komt de werkgroep A9 Operabuurt van het wijkplatform Bankras-Kostverloren. De tunnel zal niet tot de Operabuurt reiken, omdat die bij de Beneluxbaan stopt. Het wijkplatform heeft bezwaar gemaakt bij het Rijk tegen het nu geplande tracé en de tunnel. Aan bewoners is gevraagd met die zienswijze in te stemmen. Volgens het platform dreigt de Operabuurt onleefbaar te worden. Het vindt dat er een overkapping moet komen voorbij de tunnelmond, waar om te voorkomen dat fijnstof, stank en verkeerslawaai in de wijk tot schrikbarende proporties stijgen. 

Wandeltochten door A9-gebied

Volksuniversiteit Amstelland en de gemeente Amstelveen organiseren drie twee uur durende wandeltochten door de A9 zone. Die vinden plaats op de vrijdagen 4 juni, 2 juli en 6 augustus.Het is de bedoeling deelnemers beter te informeren over de toekomstplannen voor het gebied langs de te verbreden en overkluizen rijksweg. Zij krijgen uitleg over de herontwikkelinglocaties, de toekomstige tunnel, de plaats van de tunnelmonden en de plannen  voor het openbaar vervoerstation. Gemeente en VU Amstelland zeggen op die manier een goed beeld te willen geven van wat er de komende tijd gaat veranderen. Lees verder

 
 

KKC wil opdracht gemeente voor energiewinning in A9-tunnel

Wethouder Groot (l) met 'knappe koppen' van KKC

Het Keizer Karel College (KKC) wil van de gemeente een concrete opdracht voor een project om in of rond de toekomstige A9-tunnel energoe op te wekken. Een proefopstelling daarvan was maandag te zien op een expositie in het informatiecentrum A9 Zone in de bibliotheek. Daar waren vondsten van zestien projectgroepen uit het technasium, het technisch atheneum van het KKC, te zien. Die zijn allemaal gebruikt voor het vak ‘Onderzoek en Ontwerpen’. Zeven weken geleden kregen de zestig tweedejaars leerlingen van het informatiecentrum A9 de opdracht te onderzoeken of en hoe duurzame energie in de tunnel is op te wekken. En als dat mogelijk zou zijn, hoe die dan toe te passen. Lees verder

 

Gemeente bezorgd over bijdrage 100 miljoen aan tunnel

Of die A9-tunnel er echt komt, lijkt nu toch wel zeer de vraag. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat doorgaat met de plannen ervoor, maar betwijfelt of zij de daarvoor van het Rijk gevraagde eigen bijdrage van € 100 miljoen wel kan ophoesten. Het vorige college was er optimistisch over en dacht dat bedrag wel uit de winst op herontwikkeling van een ruim gebied langs de rijksweg te kunnen halen. Het nu aangetreden college denkt dat het een zware opgave zal zijn, gelet op de nu bestaande economische situatie. B&W gaan met het Rijk praten over een betalingsregeling, zodat het geld niet in één keer hoeft te worden opgehoest. Lees verder

 

Sperwers moeten vluchten voor A9

Sperwer180906N[1]Jammer voor ze, maar de A9 verdrijft de sperwers die op veertig meter afstand ervan een nest hebben. Nu ja, niet meteen, want de werkzaamheden aan de weg, die op Amstelveens grondgebied goeddeels wordt overkapt, beginnen pas op zijn vroegst volgend jaar, maar vrijwel zeker later. Tussen 2011 en 2013, denkt Gerald Derksen van de Nederlandse Vogelbescherming. Die klaagt over het toekomstige verjagen van de vogels in Het Parool. Een broedplaats van sperwers mag dan officieel heel het jaar bescherming genieten op grond van de Flora- en Faunawet, tegen een als groot algemeen maatschappelijk belang aangemerkte operatie als de wegverbreding leggen de vogels het mooi af. De A9 loopt door het Amsterdamse Bos, waarvan een groenstrook van honderd meter breedte aan de weg wordt opgeofferd. En in die strook bevindt zich het sperwernest. Lees verder

 
 

Gemeente kan 100 miljoen voor tunnel niet betalen

Wethouder Herbert Raat

De gemeente kan geen 100 miljoen euro meebetalen aan de A9-tunnel. B&W vinden dat bedrag niet langer haalbaar en willen het daarover gesloten contract met het Rijk openbreken. Wethouder Herbert Raat van financiën noemt het onverantwoord onder de nu bestaande economische omstandigheden de eerder afgesproken loodzware last te blijven dragen. Hij vindt dat van Amstelveen niet meer kan worden gevraagd het volledige bedrag op te hoesten en gaat het Rijk vragen substantieel bij te springen. Dat heeft hij woensdag (22 september)  in een brief aan de gemeenteraad meegedeeld. De 100 miljoen zou uit winst op de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen, maar er zijn volgens Raat inmiddels teveel onzekere factoren, zoals het instorten van de vastgoedmarkt, om daar aan vast te houden. Een business case (exploitatieplan) over de A9-tunnel, opgesteld door een extern bureau, zag er nog rooskleurig uit. De van de stad gevraagde bijdrage zou geheel uit de grondexploitatie kunnen komen, al bleef er nog wel een financieel risico. Lees verder

 

VVD: ‘Burgers mogen niet dupe van tunnel worden’

Kees Noomen

Het Rijk moet de bijdrage die het van de gemeente vraagt voor de bouw van de A9-tunnel fors terugschroeven. De nu gevraagde honderd miljoen kan Amstelveen niet ophoesten, zonder dan de burgers er de dupe van worden. Dat vindt de VVD in de gemeenteraad. Zij staat dan ook achter het voornemen van B&W met het nieuwe kabinet, als dat er is, te gaan praten over de kwestie. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen constateert dat de gemeente nu al minstens 25 miljoen euro tekort komt. Het Rijk vraag van Amstelveen 100 miljoen als bijdrage aan de tunnelbouw.  Noomen wijst er op dat zijn fractie zich al jarenlang zorgen maakt over de financiering van de plannen. “Honderd miljoen is ongeveer de helft van wat wij op jaarbasis hebben te besteden,” zegt hij. Lees verder

 

PvdA wil spoeddebat A9-raadscommissie

Dolf Veenboer

De PvdA wil dat de speciale raadscommissie voor de A9 zo snel mogelijk bij elkaar komt om te spreken over de door B&W verwachte tekorten op de bouw van een tunnel. De fractie zegt niet te weten waarop het college baseert dat er een tekort van minstens twintig miljoen euro ontstaat bij herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg. Een nieuwe business case (exploitatieplan), die dat tekort zou aangeven, zegt de PvdA nooit te hebben gezien. “En het college zegt op basis van een bij ons onbekend stuk met Rijk en Provincie te willen gaan onderhandelen,” aldus PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer. Volgens hem geeft het college ook niet aan met welke inzet B&W aan die onderhandelingen beginnen. Lees verder

 
 

Raad wil eensgezinde politieke lobby tunnelbijdrage

Sander Mager (GroenLinks)   ........geen scheidslijnen.....

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde landelijke partijen gaan bij hun partijgenoten in de Tweede Kamer het financiële probleem van Amstelveen rond de A9-tunnel onder de aandacht brengen. Dat bleek dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Het voorstel kwam van PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer, die samen met D66 en GroenLinks de problematiek op de agenda had laten zetten. De fracties willen naar Den Haag eensgezind optrekken om vermindering van de door het Rijk gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel te bewerkstelligen. “Dit is zo cruciaal dat we het nooit via de scheidslijnen van oppositie en coalitie mogen aanpakken,” zei fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks. Andere partijen bevestigden die opvatting en wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) dankte de fracties voor de uitgestoken handen. Lees verder

 
 

Voorbereiding A9-tunnel opgeschort wegens geldgebrek

Burgemeester en wethouders schorten hun voorbereidende werkzaamheden voor A9-tunnel op, totdat er overeenstemming is bereikt met het Rijk over de eigen gemeentelijke bijdrage aan het project. Het projectbureau, dat van inmiddsels ruim zes miljoen euro heeft opgemaakt, is per 1 januari verkleind van tien medewerkers tot twee part timers. De gemeente zou 100 miljoen euro aan de tunnel moeten bijdragen, maar het ziet er niet naar uit dat zij dat bedrag kan ophoesten. Het zou uit grondexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen. Maar het college betwijfelt steeds meer of dat kan lukken, mede door de economische crisis en het goeddeels instorten van de vastgoedmarkt. Ook mag er door veranderde wetgeving minder grond worden bebouwd dan eerst was voorzien. In elk geval ontstaat volgens berekeningen een tekort van 20 tot 25 miljoen euro. B&W wachten dan ook nog maar even met verder werken aan een visie voor het A9-gebied. Lees verder

 
 

Gemeente wil contract A9-tunnel openbreken

De gemeente kan de met het Rijk overeengekomen bijdrage van 100 miljoen euro voor de bouw van de A9-tinnel onmogelijk ophoesten. B&W willen daarom het contact erover open breken en vragen minister Schultz deze week in een brief om overleg. Dat een gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen er niet in zit, heeft het college al eerder gemeld. Het verschil tussen dat bedrag en wat redelijkerwijs van Amstelveen gevraagd kan worden is veel te groot, constateren B&W. De overkapping van de A9 is onderdeel van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, waarmee de gemeenteraad in 2007 instemde. Lees verder

 
 

‘Geen uitverkoop van de stad voor A9-tunnel’

“We gaan niet heel Amstelveen in de uitverkoop om de A9 maar te kunnen overkappen,”zegt wethouder Herbert Raat van Financiën. Op zijn weblog geeft hij nog eens een persoonlijke toelichting op het besluit van B&W alles te doen om onder de door een vorige college beloofde bijdrage van 100 miljoen euro aan het project uit te komen. Die tunnel zou er moeten komen bij verbreding van de A9, maar het nu zittende college betwijfelt sterk of die nog wel realistisch is. “De gemeenten rondom Amsterdam, bijeen onder de prestigieuze naam Metropoolregio Amsterdam, geloofden er ook helemaal in,” zegt Raat. En er zouden miljoenen binnen komen uit grondverkoop. Maar Amstelveen en regio staan er nu heel wat minder rooskleurig voor. Lees verder

 
 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 

Oppositie tegen openbreken contract A9-tunnel

De oppositie in de gemeenteraad willen een extra raadsvergadering over het door B&W gewenste openbreken van het contact over de A9-tunnel. Wethouder Herbert Raad van Financiën (VVD) meent dat de gemeente onmogelijk de met het Rijk eerder overeengekomen honderd miljoen euro als financiële bijdrage aan de tunnel kan ophoesten. PvdA, D66 en GroenLinks zeggen, in navolging van PvdA-wethouder Duijvesteijn van Almere, verbaasd te zijn over de opstelling van het college. Volgens hen kiest het voor een tot tien banen verbrede bovengronds rijksweg dwars door de stad. Overigens vragen B&W zich af of die verbreding nog wel nodig is en sprak oppositiepartij SP – die wel mede aandringt op de extra vergadering – zich daartegen al eerder uit. PvdA, D66 en GroenLinks herinneren er aan dat de gemeenteraad het college vorig jaar september opdracht gaf gesprekken met het Rijk over een lagere bijdrage te openen. Die zijn er voor zover zij weten nog niet geweest, evenmin als met de provincie. Lees verder

 
 

SP: ‘College voert met A9 nu ons programma uit’

Uit het feit dat B&W het contract over de A9-tunnel willen openbreken, omdat de gemeente de door het Rijk gevraagde bijdrage van 100 miljoen niet kan ophoesten, maakt de SP-fractie in de gemeenteraad op dat zij in feite haar verkiezingsprogramma uitvoeren. Daarin stond dat de partij geen voorstander van de verbreding van de A9 is. De partij sprak in dat programma uit de tunnel weliswaar een mooie optie lijkt, maar de financiële onderbouwing naar haar mening nogal zacht was. Ook de op te offeren ruimte, in verband met de voor de financiering noodzakelijke herontwikkeling van het gebied langs de weg, lag de socialisten zwaar op de maag. De SP ze grenzen te willen stellen aan de financiering van de A9. Eigenlijk zou naar haar mening het Rijk alles moeten betalen, omdat de weg ook een rijksproject is. Lees verder

 
 

SP: gemeente mag niets betalen aan tunnel verbrede A9

Niet de gemeente, maar Rijk en provincie moeten betalen voor overkapping van een verbrede A9. Dat vindt de SP in de Provinciale Staten. Volgens haar raakt het openbreken door Amstelveen van het contract over de A9-tunnel ook de provincie, die vijftig miljoen euro beschikbaar wil stellen voor het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Dat is maar de helft van de bijdrage die van Amstelveen wordt gevraagd als bijdrage aan de overkapping van de rijksweg op haar grondgebied. De statenfractie heeft Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk gevraagd of die, nu Amstelveen onder de contractuele verplichting uit wil, nog steeds die vijftig miljoen wil investeren in het wegennet. De SP zelf vindt verbreding van de A9 niet nodig. Als die toch doorgaat, moet er wat haar betreft een tunnel komen. En daaraan zou de gemeente geen cent moeten meebetalen, omdat het om een weg van het Rijk gaat. Het Rijk moet dan ook maar betalen voor behoud van de leefbaarheid in Amstelveen, vindt de statenfractie. De SP wil ook dat de tunnel pas voorbij de Operabuurt in Bankras zal eindigen en dus langer wordt dan nu is gepland. Lees verder

 
\

Externe bureaus stappen na miljoenendans uit A9-project

Adviesbureau Boer & Croon heeft zich, evenals haar twee externe partners, met ingang van vrijdag (25 februari) teruggetrokken uit de gemeentelijke projectorganisatie voor de A9-tunnel. De drie bureaus speelden daarin een sleutelrol en leverden onder meer de projectdirecteur, een aantal teamleiders en andere specialisten. Maar nu B&W hebben besloten het contract met het Rijk over de tunnel open te breken, omdat zij geen kans zien de bijdrage van 100 miljoen aan de tunnel te leveren, bestaat er volgens de bureaus geen basis meer voor voortzetting van de werkzaamheden. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk dat de onder het vorige college voor het projectbureau beschikbaar gestelde 6,5 miljoen euro vrijwel is opgesoupeerd. Wethouder Herbert Raat van Financiën meldde kort na zijn aantreden meteen geen aanvullende middelen beschikbaar te zullen stellen. Er was toen al vijf miljoen euro opgemaakt. Lees verder

 
 

Ook Burgerbelangen vreest ‘Stad in beton’ door tunnel

Ook Burgerbelangen (BBA) heeft nu bij voorbaat al haar op geen enkele mannier verrassende standpunt over de A9-tunnel, waarmee zij vanavond in de extra raadsvergadering komt, geventileerd. Het komt vrijwel volledig overeen met dat van de VVD en naar kan worden aangenomen de rest van de coalitie. BBA vindt evenals de VVD dat Amstelveners niet de dupe mogen worden van de zware financiële last die de tunnel voor de gemeente met zich meebrengt: de bijdrage van 100 miljoen euro, waarvoor het vorige college tekende. Dat geld zou uit herontwikkeling van het gebied langs de rijksweg moeten komen, maar dat gaat niet lukken. Om aan honderd miljoen euro te komen, moet zo ongeveer alles wat groen is in de stad met beton worden volgeplempt, praat BBA de VVD na.   Lees verder

 

VVD: tunnel niet ten koste van heel Amstelveen

Wat maandag in de extra raadsvergadering, bijeengeroepen door de oppositie, over de A9 gezegd gaat worden is in feite al via de media door alle partijen geventileerd. Nadat eerder PvdA, D66 en GroenLinks lieten weten het openbreken van het contract met het Rijk door B&W schandalig te vinden en de SP wel de oproep voor de extra raadsvergadering steunde, maar niets liever dan onder de verbreding van de A9 uit wil, meldt de VVD nu blij te zijn met de actie van het college. Dat was te verwachten want haar eigen wethouder Herbert Raat is er primair verantwoordelijk voor. Volgens VVD-fractievoorzitter Kees Noomen wil het college de in het contract vastgelegde Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro voor de tunnel alleen omlaag hebben. Die dreigt naar zijn mening namelijk ten koste van alle inwoners te gaan. Overigens denkt Nooten dat de tunnel er, ook als Amstelveen die honderd miljoen niet ophoest, toch wel komt. Lees verder

 
 

VVD-gedeputeerde: ‘Amstelveen kan best, maar wil niet betalen’

Herrie in de VVD-gelederen. Terwijl de Amstelveense VVD-wethouder van financiën Herbert Raat onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de A9-tunnel uit wil, omdat de gemeente die naar zijn mening niet kan betalen, vindt zijn partijgenote en gedeputeerde van Noord-Holland Elisabeth Post dat Amstelveen geld genoeg heeft. “Het is geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen betalen,” betoogde Post, die ook provinciaal lijsttrekker voor de Statenverkiezingen is. Wat haar betreft moet dan de OZB maar omhoog om de zaak te financieren. Zij haalde donderdagavond naar Raat uit tijdens het door D66 georganiseerde verkiezingsdebat in de bibliotheek aan het Stadsplein. Dat B&W publiekelijk min of meer de stekker uit het tunnelproject hebben getrokken en aangekondigd het contract met het Rijk te willen openbreken, vindt Post – evenals de lokale oppositie – onbehoorlijk en verbazingwekkend. Lees verder

 
 

Wethouder Raat overleeft motie van afkeuring in A9-debat

Na een grimmig debat tussen coalitie en oppositie over de A9-tunnel overleefde wethouder Herbert Raat (VVD) maandagavond in een extra raadsvergadering een door D66 ingediende motie van afkeuring. Vervolgens sprak de raad unaniem uit B&W te steunen op de ingeslagen weg, zoals verwoord in hun brief, die de oorzaak van alle commotie werd. Dat deed hij door een motie van Burgerbelangen (BBA) aan te nemen, ingediend met steun van SP, VVD, ChristenUnie, Ouderencombinatie (OCA) en CDA. Behalve die van afkeuring sneuvelde ook de door GroenLinks ingediende motie ‘Ja, mits’, waarin werd gezegd dat Amstelveen bereidt blijft mee te werken aan de bouw van een tunnel, mits de overeenkomst – en de daarvoor gevraagde gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen – wordt aangepast. Beide moties kregen alleen steun van D66, GroenLinks en PvdA. Lees verder

 
 

SP: Streep door verbreding A9 in zicht

 

Volgens de SP is na de raadsvergadering van maandag de kans dat de verbreding van de A9 doorgaat een stuk kleiner geworden, nu Amstelveen geen honderd miljoen euro meer voor een tunnel wil uitgeven. In een motie sprak de gemeenteraad ook unaniem uit dat verbreding zonder een tunnel onwenselijk is. Daarmee is volledig afblazen van het project een stapje dichterbij gekomen, meent de SP. Die heeft zich al sinds haar aantreden in de raad fel tegenstander van een bredere rijksweg getoond en wil – evenals de coalitie – ook niet dat er geld van de gemeente in een tunnel wordt gestoken. Zoals bekend heeft wethouder Raat in een brief aan de gemeenteraad laten weten het contract met het rijk en andere partijen over de bijdrage van Amstelveen te willen openbreken. Hij wilde de inhoud in de reguliere raadsvergadering van 23 maart behandelen, maar de oppositie, inclusief SP, vroeg een spoedvergadering aan. Lees verder

 

Raat: ‘PvdA houdt burgers een worst voor met tunnelactie’

De PvdA vindt dat de honderd miljoen, die Amstelveen aan een A9-tunnel zou moeten bijdragen, geen probleem hoeft te zijn. Wat die partij betreft moet de tunnel er hoe dan ook komen en mag geld geen rol spelen. Ronnie Naftaniël, voormalig voorzitter van de plaatselijke partijafdeling, stelde volgens een bericht in De Weekkrant Amstelveen zelfs voor actie te voeren met bijvoorbeeld bumperstickers: wij willen een tunnel. Hij wilde nog wel eens zien of B&W, die vinden dat de gemeentelijke spaatpot te leeg is voor zo’n risicovolle investering, met veel lawaai uit de bevolking bij hun standpunt blijven. Wethouder Raat van Financiën ziet liever stickers voor betere onderwijsgebouwen en vindt dat de PvdA mensen een worst voor houdt, die niet reëel is. Hij reageert als volgt:  ‘Prominent Amstelveense PvdA’er Ronnie Naftaniël wil een bumperstickeractie organiseren om zo het college te bewegen 100 miljoen te betalen voor de tunnel A9. Amstelveners zullen de dupe worden als de PvdA haar zin krijgt en het college wordt gedwongen dit te doen. We kunnen ons geld namelijk net zoals elke Amstelvener maar een keer uitgeven. De PvdA zal dus keuzes moeten maken. Ik vind als VVD’er dat je de lessen uit het verleden ten harte moet nemen. Wij hebben in Amstelveen al te vaak leergeld moeten betalen.’ Lees verder

 
 

PvdA: ‘Coalitie maakt stad onleefbaar’

 

“Ik mis nog de beschuldiging dat wij heel Amstelveen willen verkopen aan de hoogst biedende, maar die zal nog wel komen.” Met die woorden reageert PvdA-fractievoorzitter Dolf Veenboer op uitspraken van wethouder Herbert Raat. Die reageerde op zijn beurt op het voorstel van Ronnie Naftaniël een actie onder inwoners te starten, met onder meer bumperstickers, om de A9-tunnel er te krijgen. Volgens Raat heeft Amstelveen de daarvoor contractueel vastgelegde 100 miljoen euro niet, maar Veenboer en zijn PvdA menen dat het bedrag geen probleem kan zijn. Veenboer zegt zich de laatste tijd aangevallen te voelen wegens het PvdA-standpunt over de A9-tunnel. Hij vindt dat Raat daarop niet inhoudelijk, maar beschuldigend heeft gereageerd door te beweren dat de PvdA blijkbaar liever in een tunnel dan in scholen en andere voorzieningen investeert. Lees verder

 
 

Bezwaren tegen verbreding A9 van tafel geveegd

Alle bezwaren tegen verbreding van de A9 zijn woensdag door de Raad

van State van tafel geveegd. Het waren er 41. Nou ja, die hadden niet expliciet allemaal op de A9 betrekking, maar op het totaal van de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Die mogen allemaal, in overeenstemming met de plannen van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur (VVD), worden uitgebreid om files tegen te gaan. Volgens de minister zijn de vele verkeersproblemen in de Randstad slecht voor de economische ontwikkeling daar. De gemeente hinkt op diverse gedachten. Als de A9 wordt verbreed wil zij dat het Amstelveense deel ervan door een tunnel van twee kilometer lengte gaat lopen. Maar de daarvoor door het Rijk gevraagde – en contractueel vastgelegde – eigen bijdrage van € 100 miljoen kan zij onmogelijk ophoesten, heeft wethouder Raat van Financiën uitgerekend. Hij wil het contract, in feite een door wethouder Pols (PvdA) in het vorige college van B&W getekende blanco cheque, open breken. Lees verder

 
 

Nieuw onderzoek: 100 miljoen A9-tunnel niet realistisch

Het standpunt van B&W dat de gemeente onmogelijk 100 miljoen euro kan bijdragen aan de bouw van een A9-tunnel is juist. Dat blijkt uit door Grontmij verricht onderzoek, waaraan het college een second opinion had gevraagd. Het heeft minister van Infrastructuur en Milieu meegedeeld dat van Amstelveen onmogelijk het volledig nakomen van contractuele financiële verplichtingen kan worden gevraagd. Het geld zou, zo was eerder de bedoeling, uit de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen. Het nu zittende college sprak onmiddellijk na zijn aantreden twijfels uit over het realiteitsgehalte van het door het vorige getekende contract. Door de ook nog eens sterk veranderde economische omstandigheden, is de bijdrage onhaalbaar en onverantwoord, schrijven B&W nu, op basis van het Grontmij-onderzoek. Lees verder

 
 

D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel

D66 zegt volledig in te stemmen met de conclusie van Grontmij dat de van Amstelveen gevraagde financiële bijdrage van 100 miljoen euro buiten alle proporties is. Er ligt eindelijk volgens D66-raadslid Frank Berkhout een gedegen onderzoek op tafel dat die conclusie staaft. Er kan door de gemeente gewoon niets worden verdiend aan herontwikkeling van het gebied langs de en (als de tunnel er is) boven de A9, maakt Berkhout uit het rapport van Grontmij op. Dat komt door de economische crisis en als gevolg van aanpassingen van het tracé van de rijksweg. Van een substantiële bijdrage van Amstelveen kan volgens D66 geen sprake meer zijn.  “We zijn nu alweer een jaar verder sinds de raadsvergadering over de A9 in februari 2011,” zegt Berkhout. Lees verder

CDA: Gemeente moet alternatief hebben voor A9-tunnel

De gemeente kan inderdaad onmogelijk de 100 miljoen euro voor de A9-tunnel ophoesten, waartoe het vorige college van B&W zich contractueel heeft verplicht, maar dat mag niet betekenen dat die tunnel er niet en verbreding van de rijksweg er wél komt. Dat vindt het CDA. Maar mocht de tunnel er toch niet komen, dan moeten B&W een ‘plan B’ achter de hand hebben en aan het Rijk voorleggen. Omdat inmiddels het tracébesluit voor de verbrede weg onherroepelijk is geworden, krijgt Amstelveen vrijwel zeker een tweemaal vierbaansweg over zijn grondgebied, constateert het CDA. De gemeenteraadsfractie vindt dat met alle mogelijke uitkomsten van het overleg met de minister en de andere partijen rekening moet worden gehouden. En als het Rijk de tunnel schrapt uit de plannen, betekent dat volgens het CDA voor de gemeente een ramp op het gebied van de leefbaarheid. ‘Je zou kunnen zeggen dat dit een zaak van de rijksoverheid is, omdat die het initiatief voor het project nam en dus ook verantwoordelijkheid draagt voor de beperking van geluidsoverlast en luchtverontreiniging,’ meent de fractie. Maar die redenering is haar te simpel.                Lees verder

Vervenne (VVD): PvdA niet realistisch over A9-tunnel

VVD-raadslid Walter Vervenne vindt het PvdA-standpunt dat verbreding van de A9 alleen acceptabel is met een tunnel op Amstelveens grondgebied blijkbaar niet realistisch. Hij reageert op wat PvdA-fractievoorzitter zei tijdens een ledenvergadering van de lokale afdeling van diens partij. Veenboer zei ook: “Het huidige College van B en W vindt geld vaak belangrijker dan de tunnel”. Hij heeft verder de indruk dat B&W in het uiterste geval de tunnel willen laten schieten om aan de gemeentebijdrage van 100 miljoen te ontkomen.  “Waar haalt Dolf Veenboer dit vandaan?” vraagt  Vervenne, die overigens geen antwoord geeft op de vraag of de VVD inderdaad van de tunnel wenst af te zien als die voor de gemeente te duur zou worden. Vervenne: “De PvdA gaat volledig voorbij aan alle regels omtrent kosten en baten en dus goed financieel beheer van de gemeentekas. Hoe kun je zeggen dat geld geen rol mag spelen?”Lees verder

 
 

Vijf partijen aan Kamer: ‘Geen brede A9 zonder tunnel’

Vijf politieke partijen in de gemeenteraad hebben er in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan gedrongen de A9 niet te verbreden als dat niet gepaard gaat met een tunnel in Amstelveen.  De gemeente zelf kan de gevraagde bijdrage van honderd miljoen euro aan de tunnel, waarvoor zij eerder tekende, niet betalen. PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en D66 zeggen nu te vrezen dat de bredere weg er zonder tunnel komt. Dat vinden zij onacceptabel en schadelijk voor de gezondheid en leefbaarheid van Amstekveners. Zij denken ook dat investering in openbaar vervoer, zoals in een lightrail tussen Almere en Schiphol, die volgens de partijen de druk op de snelweg zou wegnemen. Als er geen tunnel komt, moet in elk geval de verbreding van het Amstelveense wegdeel worden geschrapt, vinden de fracties. Maar volgens hen dreigt het ministerie nu toch tot verbreding van de A9 dor te gaan en die bovengronds te laten lopen, of in een half verdiepte tunnelbak. ‘Wij achten dit een zeer onwenselijke oplossing,” aldus de fractievoorzitters. Lees verder

 

SP: ‘Politieke tegenstanders nemen nu ons A9-standpunt over’

 

“Gedraai”, noemt de SP de brief van vijf raadsfracties aan de Tweede Kamer over de A9-tunnel. Daarin verwoorden VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA een standpunt dat de socialisten volgens hen al in 2010 huldigde.  “Over dat standpunt – geen verbreding zonder tunnel – werd de SP destijds door die partijen fel bekritiseerd”,  zegt fractievoorzitter Joep van Erp. “Nu hebben ze opeens hetzelfde standpunt als de SP en schrijven ze hierover een brief aan het parlement, zonder de SP hierbij te betrekken.” De fractie vindt dat de meerderheid van de gemeenteraad zich tot nu toe onverantwoord heeft gedragen en constateert dat het de Amstelveense belastingbetaler alsnog honderd miljoen euro kan kosten, als minister Schultz wethouder Raat aan de handtekening van diens voorganger Pols (PvdA) houdt. Lees verder

 

Steun Kamerfractie GroenLinks: brede A9 alleen met tunnel

De Tweede Kamer fractie van GroenLinks deelt volledig het standpunt van de Amstelveense gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en D66 over de A9. Kamerlid Ineke van Gent wil snel een reactie van minister Melanie Schultz van Haegen op de brief van de vijf raadsfracties aan de Kamervoorzitter.  In hun brief zeiden de vijf lokale fracties dat zij geen wegverbreding zonder tunnel wensen, maar ook dat de gemeente geen 100 miljoen aan die tunnel kan bijdragen, zoals eerder afgesproken. Van Gent: “Het verbreden van de drukke A9, dwars door dichtbevolkt gebied zonder tunnel is wat mij betreft echt een no go zone. De leefbaarheid voor Amstelveners staat op het spel. De A9 is nu al een lelijk litteken door de gemeente, laat staan als de weg straks flink wordt uitgebreid. Desnoods stellen we de verbreding inclusief de ondertunneling een paar jaar uit”. Lees verder

 

A9-brief aan Tweede Kamer verbaast BBA

Burgerbelangen (BBA) zegt te zijn verrast door de op initiatief van de PvdA door vijf gemeenteraadsfracties van landelijke politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurde brief over de A9. Volgens Burgerbelangen staan er in die brief nieuwe Amstelveense wensen – zoals een hoogwaardige OV-verbinding – en kost het realiseren daarvan geld. En eerder was er een unaniem akkoord van de gemeenteraad over de Amstelveense inzet en uitgangspunten. De brief van PvdA, CDA,VVD, GroenLinks en D66 preludeert volgens BBA op het niet doorgaan van een tunnel. Maar de lokale partij vindt dat Amstelveen beter een pas op de plaats kan maken, alvorens nieuwe wensen neer te leggen. “Het vragen om een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding is gezien de economische situatie nu niet aan de orde,” zegt de fractie. Lees verder

 

Meander aan minister: gemeente kan betalen aan tunnel

Een verbrede A9 mag in Amstelveen alleen door een tunnel lopen. Dat schrijft de Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) opnieuw in een brief aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Die nogal ontstemd lijkt over de kennelijk door haar gesignaleerde gemeentelijke poging volledig onder de bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel uit te komen. Die vindt zij kortzichtig. Zij beklaagt zich verder over een totaal gebrek aan contact met het nu zittende college van B&W. De vereniging is ook niet gelukkig met de door vijf raadsfracties aan de minister voorgelegde alternatieven, bij het niet doorgaan van de tunnel, zoals een spitsstrook, een maximum snelheid van 80 kilometer en een lightrail-verbinding van Almere naar Schiphol. De BVMB schat de financiële positie van de gemeente blijkbaar rooskleuriger in dat B&W. ‘Wij vinden het prima dat heronderhandeld moet worden als de contractueel overeengekomen situatie is gewijzigd, maar dat houdt niet in dat plotseling niets meer moet worden bijgedragen’, aldus het verenigingsbestuur. Lees verder

 

Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’

Zonder bijdrage van Amstelveen geen A9-tunnel, maar de verbreding van die rijksweg gaat wel gewoon door. Die boodschap komt van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij reageerde op een brief van vijf fracties in de gemeenteraad (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en CDA) aan de Tweede Kamer. Die vroegen de verbreding van de A9 te schrappen als er geen tunnel komt. Maar volgens de minister is het tracébesluit voor de weg, na een uitspraak door de Raad van State, onherroepelijk en valt daarover niet meer te praten. Zij heeft begrepen dat de eerder door de gemeente aangeboden bijdrage van € 100 miljoen aan de tunnel onhaalbaar is geworden, doordat het geld onmogelijk uit gebiedsontwikkeling is te halen. Lees verder

 
 
+++++++++++++++++++++++
 
 
 

AMSTELVEEN De aannemerscombinatie Veenix is afgelopen week begonnen met het kappen van bomen in het kader van de verbreding en het verdiept aanleggen van de rijksweg A9. Ruim vijfduizend bomen moet het veld ruimen.

Verbreding snelweg A9 moet eind 2026 voltooid zijn

3 dagen geleden
Lokaal/Verkeer en vervoer

 

AMSTELVEEN Het werk aan de verbreding van de A9 is na de jaarwisseling echt begonnen. De snelweg wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht van twee keer drie naar twee keer vier rijstroken verbreed. Een groot karwei dat volgens de planning pas eind 2026 gereed komt. Wat gebeurt er momenteel en wat gaat er de komende tijd zoal gebeuren?

Het begin van het werk biedt een wat deprimerende aanblik. 5300 bomen langs de A9 worden gekapt om ruimte te maken voor de bredere weg en voor werkruimte om de klus te kunnen klaren. De kaalslag vindt plaats tussen de Burgemeester Boersweg en de Beneluxbaan, in het Meanderpark en langs de Van Hallweg. Een troost daarbij is dat er mettertijd weer minstens zoveel bomen terugkomen als dat er nu moeten wijken.

Aanvankelijk zouden er 6000 bomen verdwijnen, maar aannemers die dit aantal konden beperken, vergrootten hun kansen aanzienlijk bij de aanbesteding. “De uitgekozen aannemerscombinatie Veenix heeft 700 bomen kunnen behouden,” zegt Lammert Postma van Rijkswaterstaat, die als omgevingsmanager bij het A9-project betrokken is. “Dat doet Veenix vooral door de benodigde werkruimte rond de A9 zo klein mogelijk te houden en een slimme fasering van het werk.”

VLEERMUIZEN Er wordt bij het kappen van de bomen rekening gehouden met dieren. Op diverse plekken hangen inmiddels vleermuiskasten als alternatieve huisvesting. Bij het Kazernepad komt zelfs een speciaal scherm dat de sonargeluiden van vleermuizen weerkaatst. Met hun sonar oriënteren die zich op boomkruinen, maar als door het verdwijnen van bomen de afstand tussen kruinen te groot wordt, dan werkt de sonar niet goed en dan verdwalen de diertjes. Ook aan eekhoornverblijven is gedacht.

Afbeelding

Het kappen moet half maart zijn afgerond, want dan begint het broedseizoen. “Als dat onverhoopt niet lukt, dan moeten we wachten tot oktober tot we met het kappen verder kunnen,” zegt Postma. “Maar het is ook zo dat als er vogels vóór half maart beginnen te broeden, we de betreffende bomen ook niet mogen kappen. We hebben wel tijdbuffers ingebouwd in de planning om het werk ook bij tegenvallers eind 2026 gereed te krijgen. De eerder voltooide trajecten die net als de A9 deel uitmaken van het aanpassen van de wegen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere, waren op tijd klaar of zelfs eerder dan gepland.”

OP- EN AFRIT Aannemerscombinatie Veenix heeft de kansen op het binnenslepen van de opdracht niet alleen vergroot met het sparen van bomen, maar ook door een geplande jarenlange afsluiting van de op- en afrit van de A9 nabij het Stadshart (van/uit de richting Amstel) overbodig te maken. “Dat doet Veenix door de bodem van de bouwput waar de toekomstige rijbanen doorheen komen, te gebruiken voor machines in plaats van die machines in te zetten vanaf de bovenrand van de bouwput,” zegt Postma. “Dat spaart ruimte uit en daardoor kunnen de op- en afrit open blijven. Er komen wel afsluitingen, maar heel beperkt en op rustige momenten, bijvoorbeeld op zondagochtend.”

In Amstelveen was overigens al begonnen met versterking van de lokale wegen  om de door de geplande afsluiting verwachte extra drukte te compenseren. Een voorbeeld is de verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan. Die klus wordt gewoon afgemaakt, maar een voorgenomen aanpassing van de Oranjebaan gaat niet door. “Die is nu niet meer nodig,” zegt Postma. “Dat heeft als voordeel dat de vrije busbaan daar behouden blijft. De bus zou die vrije baan als gevolg van de aanpassingen deels kwijtraken.”

SLOPEN Rijkswaterstaat heeft diverse panden aangekocht die zo dicht bij de A9 staan dat ze gesloopt moeten worden. Binnenkort verdwijnen de pastorie van de Annakerk, panden in de Dorpsstraat, aan het Smedemanplein, in de Dr. Schaepmanlaan en bij de Schipholbrug. Het zuidelijke tankstation langs de A9 in het Amsterdamse Bos is al weg. “Dat komt ook niet meer terug,” zegt Postma. “Het tankstation aan de noordzijde krijgt een nieuwe plek verderop. Het huidige station blijft open tot het nieuwe gereed is. De bedoeling is dan in één nacht te verhuizen.”

BUIZEN Na het bomen kappen komen de honderden buizen, kabels en leidingen die onder de weg doorlopen aan de beurt om te worden verplaatst. Voor een deel is dat al gebeurd, maar er vindt nog onderzoek plaats naar hoe de resterende ondergrondse verbindingen het beste kunnen worden aangepakt. In principe is iedere eigenaar daarvan zelf verantwoordelijk voor benodigde aanpassingen. Soms worden in dergelijke gevallen grote mantelbuizen aangelegd waar de diverse eigenaren hun leidingen doorheen kunnen leggen, maar het is nog onduidelijk of dat ook hier gaat gebeuren, aldus Postma.

BYPASS Belangrijk is de aanleg van een ‘bypass’ langs de Burgemeester Rijdersweg, die tijdelijk extra wegcapaciteit moet bieden. “De ondergrond waar die bypass op moet komen is slecht,” zegt Postma. “De grond moet inklinken en zich zetten. Een uitdaging is dat we voor het traject in Amstelveen te maken hebben met maar liefst zeven verschillende polders met allemaal hun eigen waterpeil. Daarbij kan het hoogteverschil van het waterpeil tussen die polders wel drie meter zijn. Dat moet allemaal op orde blijven en daarvoor moeten we diverse waterkeringen aanleggen.”

“Omdat het rond de A9 gaat om veengrond, moeten we goed opletten dat de omgeving geen schade oploopt. We houden de situatie goed in de gaten. We plaatsen bijvoorbeeld peilbuizen om schommelingen in het grondwaterpeil te monitoren. Te grote schommelingen kunnen leiden tot schade. We plaatsen ook trillingsmeters. Die geven aan dat ergens schade kan ontstaan, zodat we op tijd kunnen bijsturen om dat te voorkomen. Als er toch schade is, dan betreft dat meestal net gestucte muren waar barsten komen in het stucwerk. Als wij daar inderdaad de oorzaak van zijn, dan volgt schadevergoeding. Soms verzakken schuttingen of tuinmuren. Die verzakken gewoonlijk sneller dan panden. Vaak is het afschuren van tuindeuren al voldoende om het probleem op te lossen. Dat verhelpen aannemers ter plekke. Dat gaat vlotter dan een schadeprocedure.”

FIETSBRUGGEN Voor voetgangers en fietsers komen er tijdelijke bruggen over de A9: bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad, de Keizer Karelweg en het Bovenlandpad. Bij de laatstgenoemde brug moeten fietsers afstappen en verder via trappen. Er is vanwege de nabijheid van de Burgemeester Rijnderslaan onvoldoende ruimte voor een niet te steile helling.

Ingewikkeld wordt nog de afstemming van de werkzaamheden met de verbouwing van het vroegere KPMG-complex aan de Rijnderslaan. Ook de aannemers die deze klus uitvoeren, hebben ruimte nodig, deels dezelfde ruimte die nodig is voor het werk aan de A9. “Daar moeten we nog afspraken over maken,” aldus Postma.

De eigenlijke aanleg van bakken waarin de rijbanen komen te liggen begint pas over twee jaar. In 2022 en 2023 wordt de noordelijke rijbaan aangepakt en in 2024 en 2025 de zuidelijke.

HINDER Omwonenden krijgen veel te verstouwen met zo’n ingrijpende klus vlak voor hun deur maar er is veel aandacht voor beperking van de overlast. “Ook daarmee konden aannemers punten verdienen om meer kans te maken bij de aanbesteding,” zegt Postma. “Wat veel decibels scheelt is dat palen niet de grond in worden geheid, maar dat er wordt geboord. Het gaat om duizenden palen, bedoeld als fundering voor de bakken waarin de verdiepte weg komt. Dat zijn trekpalen die de bakken in de grond verankeren. De druk van het grondwater is zo groot dat als je dit niet doet, de bakken door het water omhoog worden geduwd.”

“Verder gebruiken we voor de tijdelijke rijstroken geluiddempend asfalt en plaatsen we zo vroeg mogelijk de definitieve geluidsschermen om tijdens de bouw de overlast zoveel mogelijk te beperken. Werkvoertuigen maken bij het achteruitrijden geen storende, luide signalen maar een minder doordringend, gericht geluid dat minder hoorbaar is in de omgeving. Het overgrote deel van het werk vindt doordeweeks overdag plaats.”

Afbeelding

“We willen bewoners ook zoveel mogelijk bij het project betrekken,” vervolgt Postma. “Zo houden we met bewoners kleinschalige evenementen, die we ‘Buurbouw’ noemen. Bij Meander kregen bewoners gelegenheid om boompjes die toch weg moesten, uit te graven voor hun eigen tuin of volkstuin. Dat kon ook bij de Van Hallweg. Ook komen er rondleidingen. Gepensioneerde collega’s treden daarbij op als gidsen. Opgeven hiervoor kan mettertijd via de website. Tenslotte komen er drie uitzichtpunten vanwaar je de werkzaamheden goed kunt overzien: bij het Bovenlandpad, bij de Schipholbrug en bij de brug over de Amstel.”

Meer informatie: zie bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/

René de Leeuw

 
 
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s