Tribalisme bedreigt journalistieke integriteit en verziekt het publieke debat.

Naar aanleiding van het artikel ‘Waar blijft de verontwaardiging over antisemitische cartoons?’ (door Rosa van der Wieken en Evelyn Markus van Network on Antisemitism, de Volkskrant 03-04-2008)  schreef ik vanmiddag de volgende bijdrage aan de discussie:

“Zoals bij vrijwel alles wat zich in en rond het jodendom afspeelt, kenmerkte ook dit artikel en deze discussie zich door een hoge mate van selectiviteit. De vraag wie er wel of niet bij hoort, bepaalt tevens wie wel of geen recht van spreken heeft.

Auteurs Evelyn Markus en Rosa van der Wieken van Network on Antisemitism hebben niet alleen dat recht maar zij kregen van de Volkskrant ook uitgebreid de mogelijkheid. Zij maakten daarvan op zodanig selectieve wijze gebruik dat een deel van de werkelijkheid buiten beeld dreigde te raken. Zo schreven Markus en Van der Wieken naar aanleiding van een verklaring van de protestantse kerk dat ‘godsdiensten nooit de bedoeling hebben om geweld te plegen’ dat zowel het christendom als de islam eeuwenlang hun religie met geweld hebben verbreid.

Ook hier was datgene wat zij níet schreven het meest interessant:

Er bestaat namelijk nog een derde monotheïstische religie, en de volgelingen daarvan schuwen ook geen geweld om hun zin te krijgen ten koste van mensen die een ander geloof hebben. Minstens even selectief was hun opmerking dat joden geen fatwa’s zouden kennen en ook geen andere vorm van geweld en bedreiging zouden toepassen. Een gotspe. Deze selectieve verontwaardiging enerzijds en verdoezeling anderzijds zette zich in de discussie voort.

Dat de getoonde cartoons feitelijk helemaal niet antisemitisch waren maar gericht waren tegen het structurele wangedrag van Israël, en dat ook joden (niet alleen Israëlische trouwens) zich aan allerlei vormen van racisme schuldig kunnen maken, gaven zelfs sommige hardnekkige medestanders van Markus en Van der Wieken toe. Deze erkenning maakte hun oordeel over de critici echter niet milder: Het zou die bedenkelijke lieden immers helemaal niet gaan om inhoudelijke kritiek maar alleen om de mogelijkheid om hun haat tegen joden te ventileren?Bij gebrek aan argumenten werd er botweg gesneerd en gescholden. De onverzoenlijkheid van beide zijden belooft geen spoedige oplossing voor ‘het Conflict’.

Hoewel ik het met deeelnemer ‘Paul’ eens was dat deze discussie nog op een tamelijk beschaafde wijze was verlopen, heb ik mij toch gestoord aan een aantal persoonlijke betitelingen en verdachtmakingen waarmee opponenten telkens werden gediffameerd en een inhoudelijke discussie over Israëls wangedrag telkens weer bewust worden gesaboteerd. Ik heb een paar van die aantijgingen verzameld, omdat zij mij sterken bij het onderbouwen van een klacht die ik onlangs indiende bij de Ombudsman van de Volkskrant.

De aanleiding hiertoe was de verwijdering van een reactie van mij op het hoofdredactioneel Commentaar. Dit was weer op de gebruikelijke achterbakse manier gebeurd, dus zonder enige mededeling, zonder opgave van reden en dus ook zonder mogelijkheid van verweer.

In die bijdrage had ik Paul Bril (commentator, columnist, recensent en verslaggever van de Volkskrant) een pro-Israël lobbyist genoemd. Ik baseerde die kritiek op Brills constante oorlogshetze tegen Iran, op zijn vernietigende recensie van het boek ‘De Israël Lobby‘ van John Mearsheimer en Stephen Walt en ook op het feit dat Paul Brill Israëls belangen op alle mogelijke manieren en bij iedere voorkomende gelegenheid probeert te behartigen. Zo wilde hij zelfs bij een Forumdiscussie met Arie vd Zwan over het ‘Humeur van Nederland’ het ‘anti-Israël enthousiasme’ er weer met de haren erbij slepen.

Mijn stelling is dat de Volkskrant met deze vorm van patronage haar betrouwbaarheid als ongebonden en onafhankelijk journalistiek medium ondergraaft.  Ooit was de Volkskrant het orgaan van de katholieke vakbeweging en tevens spreekbuis van KVP-leider Romme. Voor zover er in die tijd sprake was van  redactionele onafhankelijkheid, was dat for all intents and purposes een fictie. De Volkskrant maakte zich op alle mogelijke manieren dienstbaar aan de politieke eenheid van het roomse volksdeel. Zij mocht dat ook doen omdat er over de signatuur van de krant niet geheimzinnig werd gedaan.

Hierin kwam verandering toen de Volkskrant bij de officiële opening van het gebouw aan de Wibautstraat in september 1965 de onderkop ‘Katholiek dagblad voor Nederland’ liet vallen.Als ik toen al net zo’n ‘querulant’ was geweest als nu, had ik er bezwaar tegen gemaakt dat de Volkskrant ondertussen gewoon nog een katholieke  krant was en ook wilde blijven.

Ik heb nu de indruk dat deze krant wederom niet eerlijk en open uitkomt voor de bindingen en beweegredenen die van invloed zijn op haar redactionele selecties, voorkeuren en neoordelingen.

Achtergronden, loyaliteiten en belangenbehartiging kunnen immers de ongebondenheid en onafhankelijkheid van een medium zodanig aantasten dat die zich niet meer kan beroepen op haar journalistieke integriteit en betrouwbaarheid.Als de Volkskrant bepaalde belangen wil behartigen, dient zij openlijk uit te komen voor de deze wijziging van identiteit en signatuur en deze onmiskenbaar aan het publiek moeten communiceren.

Ik zal dit punt ook naar voren brengen bij de toelichting van mijn klacht bij de Raad voor de Journalistiek over de verwijdering van een reactie op het hoofdredactionele Commentaar waarin ik het vermoeden van verborgen agenda’s opperde. Dat vermoeden is door de achterbakse en ongemotiveerde verwijdering alleen maar versterkt.

Het tweede punt waar ik de aandacht van de Raad op wil vestigen is de volmaakte willekeur waar betrokken lezers aan onderworpen zijn bij hun deelname aan de schijnbaar ‘publieke’ discussies die de Volkskrant op haar internetsite entameert.

Die wordt namelijk bestierd door anonieme redacteuren die voortdurend de spelregels aanpassen aan hun humeur, hun voorkeuren en hun persoonlijke antipathieën. Dit leidt ertoe dat vaak de gekste en akeligste dingen gewoon mogen blijven staan terwijl gefundeerde en keurig geformuleerde kritiek-onder-eigen-naam rücksichtlos wordt verwijderd..

‘De willekeur regeert op de website van de Volkskrant’ schreef ik ooit in mijn VK Weblog ‘DONQUI’. Het verwijderen van bijdragen aan weblogdiscussies en reacties op Commentaren geschiedt namelijk lang niet altijd volgens de Spelregels of Gebruiksvoorwaarden, maar vaak volgens criteria die nimmer worden geopenbaard, laat staan gemotiveerd en verklaard. Aan dit soort Chinese toestanden moet maar eens een eind komen.

Hieronder zet ik een paar van de gemene en ongefundeerde aantijgingen (typfouten gecorrigeerd) die in bovenstaande discussie werden geuit aan mijn adres en aan die van keurige, intelligente en kennelijk goed geïnformeerde andere deelnemers.Mijn vraag is waarom zulke dingen wél tegen mij en andere deelnemers mogen worden gezegd terwijl ik een columnist van deze krant niet openlijk een lobbyist mag noemen terwijl ik dat wél kon funderen? Wat is erger? Begrijp mij alsjeblieft goed: Ik ben er GÉÉN voorstander van dat alle aantijgingen worden verwijderd, maar ik maak er wel bezwaar tegen dat dit op selectieve wijze gebeurt volgens niet-geopenbaarde criteria.

“De topper van uw bibliotheek bent u echter vergeten te noemen: Mein Kampf, met aanbevelingen van Gretta en Dries.”(Hans, 03-04-2008 23:08)

“.. behoorde u, indien u geboren was, waarschijnlijk ook bij de mensen die juichten dat er weer Joden in de pan werden gehakt in 1948.” (Hans, ibid.)

“Goed punt dames, terecht punt! en je ziet toch wel onfrisse reacties op jullie stuk. Er zijn steeds mensen die geen kans voorbij laten gaan hun onderbuikgevoel even te laten opborrelen.” (Rolfkitty, 04-04-2008 09:52)

“Degenen die Israel verketteren (en dat is iets anders dan kritiek hebben op) bagatelliseren het Arabisch anti-semitisme. Vergoelijkend, verklarend en er om heen pratend laten zij zien dat dit soort plaatjes, mythen en samenzweringstheorieën inderdaad uit dezelfde racistische krochten komt als Der Stuermer.” (Jeroen de Jager, 04-04-2008 10:40 )

“Robert, Wat je in je eerste zin (12:51) dus eigenlijk zegt is: “Ik ben een racist en heb het recht om Joden op dit forum lekker door de drek te halen, omdat Joden dit ook doen”. Je weet het allemaal netjes en welbespraakt te verpakken, wat je een des te enger heerschap maakt!” (Jacqueline, 04-04-2008 13:42)

“Je bent een eng en ziek portret Robbert, hoe mooi je dit ook weet te verbloemen.” (Jacqueline, 04-04-2008 14:25)

“En dat is dus niets anders dan cultuurrelativisme om racisme te vergoelijken. Onfris.” (Jeroen de Jager, 04-04-2008 14:50.

“Robert Van Wahnsinn, uw citaat door de zeer gewaardeerde J. Herzberg is in casu irrelevant.”(Jeroen de Jager, 04-04-2008 14:33)

“Precies meneer Rietveld! Wat deze van Waning insinueert is eigenlijk de opheffing van de staat Israel. Krankzinnig en eng!” (E. Warnaers, 05-04-2008 17:27.)

“Van Waning. Breng eens een bezoek aan Westerbork, als u daar toch in de buurt bent. Misschien, heel misschien steekt u daar nog wat van op… Frank, u kunt beter inloggen bij Sturmfront.” (E.W. van Leeuwen, 06-04-2008 16:54)

“Meneer van WAANing: Dit zijn antisemitische prentjes die, in tegenstelling tot anti islamitische prentjes, niet een racistische religie maar een heel volk door het drek halen.” (E.W. van Leeuwen, 06-04-2008 16:54)

“Frank en Paul praten antisemitisme goed door erop te wijzen dat zij niet enigen zijn. Een waarlijk racistische redenering waar ik verder niet op in wens te gaan. .. En nu over het artikel graag?? Maar hier geen woord over omdat deze heren dan expliciet zouden moeten toegeven tegen het antisemitisme aan te schurken!” (Jeanine, 06-04-2008 17:21)

To zover een paar typerende citaten uit een discussie zoals die op veel plaatsen wordt gevoerd. Vergeleken met wat je daarin naar je hoofd kunt krijgen, zijn deze nog beschaafd te noemen. Beschaving blijkt immers geen absoluut en constant gegeven.Van mij hoeft de moderator van de internetredactie van de Volkskrant deze infame persoonlijke aanvallen niet te verwijderen.

Om een paar goede redenen heb ik liever dat ze blijven staan:

1. De schrijvers zetten zichzelf te kijk aan hun zelfgetimmerde schandpaal.
2. Zij verzwakken hun eigen discussiepositie.
3. Zij bevestigen tegelijkertijd mijn punt.
4. Ik ben in de gelegenheid om hun op hetzelfde forum van repliek te dienen, zodat ik niet geheel weerloos ben. Integendeel: Hoe meer bekendheid aan deze handelswijze wordt gegeven, hoe meer men (hopelijk) gaat inzien dat dit niet de juiste manier is om een standpunt te verdedigen en in discussies je gelijk te halen. Ik zal mij dan ook niet beklagen bij de redactie.

Omdat er volgens mij een verband bestaat tussen de verwijdering van mijn kritiek op Paul Brills lobbyisme en de aantijgingen die ik naar aanleiding van mijn serieuze bijdragen aan de discussie n.a.v het artikel van de dames van ‘Platform on Antisemitism’ naar mijn hoofd geslingerd kreeg, leek het mij een goed idee deze beide onderwerpen in één weblog te bespreken.Ik hoop dat de kritiek louter inhoudelijk zal zijn.

42 gedachten over “Tribalisme bedreigt journalistieke integriteit en verziekt het publieke debat.

 1. Aanbevolen. Mooi overzicht. Hopelijk krijg je antwoord waarom je reactie op het commentaar is verwijderd. Je goed doorwrochte argumentatie verdient een antwoord.
  Toch blijf ik zitten met de vraag wat een dagblad nou precies is. Het is duidelijk dat de Volkskrant opereert op een economische markt. Het kan zich daar niet aan onttrekken. Ook is het de vraag hoe pluriform of homogeen een dagblad in beleid en programmering kan zijn. Diverse belangen worden behartigd die soms wellicht haaks op elkaar staan.
  Wat in ieder geval lijkt te ontbreken bij de Volkskrant is een goed controlemechanisme die de ergste willekeur uitsluit. Mogelijk helpt je reactie eraan mee om dit naderbij te brengen.

 2. Doe je best Robert, maar ik heb de hoop opgegeven – dit is qua webmoderatie een in en in zieke tent.
  Pro-joods en pro-islam – hoe ze het weten te combineren snap ik ook niet helemaal.

 3. Robert van Waning heeft een ziekelijke vooringenomen afkeer van alles dat in zijn ogen als pro Israel wordt beschouwd.
  Hij is niet de enige op dit weblog, die elk artikel over Israel, dat iets ten gunste van Israel vermeld per definitie omschrijft als directe invloed van de Joodse lobby.
  Hiermee tracht hij de Volkskrant feitelijk te censureren voor eigen doeleinden.
  Robert van Waning behoort tot de extreem linkse kerk, en daarvan weten we inmiddels, dat het antisemitisme in die beweging een feit van algemene bekendheid is.
  Twintig jaar geleden schreef de Duitse historicus Ernst Nolte al dat Lenin de wegbereider was geweest voor Hitler.
  Nu is er weer een Duitse historicus die het linkse gedachtegoed haar ware gezicht laat zien.
  De gewezen maoïst Götz Aly schreef over zijn extreem linkse periode, “Wij waren ideologisch en strategisch in de eerste lijn verwant met de nazi’s’.
  En dat niet alleen: het antisemitisme was volgens Aly een wezenlijk bestanddeel van het
  gedachtegoed van de radicale ‘68’ers’, die met name in Duitsland talrijk waren. Hun
  gezindheid werd weliswaar tot uitdrukking gebracht in anti-zionistische en (met name) anti-
  Amerikaanse parolen, maar achter deze linkse cosmetica gingen klassieke anti-joodse
  vooroordelen schuil.
  Dit soort feiten maken de schijnbaar onderbouwde Israel kritiek van Robert van waning ongeloofwaardig, vooral omdat hij selectief winkelt in de schrijfsels van vooral Joodse intellectuelen.
  Hiermee hanteert Robert dezelfde methode, als bijvoorbeeld Dries van Agt, die zich ook verschuilt achter excuus joden, en inmiddels als een nette christelijke antisemiet door het leven gaat.

 4. Een dappere poging, Robert, maar ik ben even sceptisch over de uitkomst als Ruud Zweistra.
  P.S.: zuiver naar het woord genomen "verdient" de Volkskrant-journalistiek het niet!Reactie is geredigeerd

 5. Met de grootst mogelijke schofterigheid wordt de vrijheid van meningsuiting hier af en toe bestreden. Een paradox.
  Wie een goed weblog wil, modereert uitsluitend op de grens van de wet voor wat betreft de vrijheid van meningsuiting en uitsterst nauwkeurig op onzindelijk gedrag waarmee bepaalde meningen aan de schandpaal worden genageld.
  Schandaalblogs en hufterige reacties onderdrukken namelijk de vrijheid van meningsuiting.
  Vergeet niet dat de VK zelf ook regelmatig onder vuur ligt. Met name in haar strijd om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen.
  Een menig is geen persoon, dat zou met goede moderatie er een in moeten worden gehamerd.
  Tegendraadse meningen zijn het zout van de democratische pap.

 6. @Allen,
  Een goede dag en bedankt voor jullie reacties.
  @George Knight,
  Behalve mijn reactie op het Commentaar werd ook een bijdrage van mij op een column van de als ‘Marokkaanse studente’ aangekondigde columniste Sabra Dahhan verwijderd. Ik had daarin geschreven:
  "Robert van Waning schreef op 02-04-2008 16:10
  Ik begrijp niet waarom de Volkskrant nu weer een ‘Marokkaanse’ columniste aanstelt. Is Sabra dan niet Nederlands? Ik voorzie weinig harmonie, stabiliteit en duurzaamheid in meningsvorming langs etnoculturele lijnen. De patronage die hier onvermijdelijk mee gepaard gaat, kan alleen maar leiden tot een nóg verdere balkanisering en desintegratie van ons land. We hebben nu al Joodse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse columnisten en commentatoren wier selecties, voorkeuren en opinies merkbaar onder invloed staan van hun achtergrond, groepsbelangen en loyaliteitsgevoelens. Waarom geen Ghanese, Somalische en Chinese columnist? Vat dit alsjeblieft niet persoonlijk op, Sabra. Je lijkt mij een aardig mens. Het gaat erom dat je goed kunt schrijven en ideeën en opvattingen hebt die tot nadenken stemmen en hopelijk tot zinnige discussies leiden."
  Opvallend genoeg werd mijn bijdrage van een paar uur later niet verwijderd. Ik bekritiseerde daarin Sabra’s bombastische taalgebruik en haar exploitatie van wij/zij-sentimenten:
  "Robert van Waning schreef op 02-04-2008 21:52
  "Overconsumptie van moslims .. mentale misselijkheid die gebaseerd is op angst .. overmatige moslimaandacht die mensen bang maakt .." Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat de keuze van de Volkskrant louter gebaseerd is op Sabra’s schrijfkunst. Reza denkt kennelijk van wel en doet er nog een schepje bovenop: Hoe mooier Sabra schrijft, Sabra, hoe meer sommige mensen haar zullen verafschuwen. En daar lijkt het allemaal om begonnen. Zonder haat geen identiteit. Het etnoculturele wij/zij-denken tiert welig op de vruchtbare voedingsbodem van deze Volkstuin. Zwem niet in de fuik van dit heilloze etnicisme, Sabra. Een God of Allah met racistische trekjes is een kwalijk menselijk bedenksel."
  Na enig aandringen ontving ik via de Ombudsman de reden waarom mijn reactie op het Commentaar was verwijderd: Het is beledigend om een journalist een ‘lobbyist en belangenbehartiger’ te noemen, ook als je dit kunt staven aan de hand van zijn columns en andere publicaties en inspanningen.
  Je hebt dan misschien nog wel het recht om kritiek te leveren op een journalist, maar feitelijk heb je daartoe nauwelijks enige mogelijkheid omdat die vooraf of achteraf wordt gecensureerd.
  Dat is de stand van zaken, en daar moet dus nog hard aan gewerkt worden teneinde de democratische verhoudingen in ons land weer een beetje recht te trekken.
  Volgens het oordeel van de Ombudsman had mijn reactie op Sabra’s column niet verwijderd mogen worden, omdat ik mij aan de Spelregels had gehouden. De ‘motivatie’ van de forumredacteur was dan ook uiterst zwak. Die kwam er namelijk op neer dat mijn opmerkingen niet kwetsend waren geweest en dat Sabra zelf er ook bezwaar tegen had gehad dat de Volkskrant haar Marokkaanse achtergrond zo benadrukte terwijl zij gewoon in Nederland geboren is! De Volkskrant is volledig in de greep van het tribalisme.
  De forumredactie noemt die verwijdering van mijn bijdrage ‘een vervelende kwestie’, maar vindt het te ver gaan om het ‘censuur’ te noemen. Die andere bijdrage had de redactie toch laten staan? Nou dan, wat zeur ik nou eigenlijk? De redactie weigert mijn verwijderde bijdrage terug te plaatsen. De willekeur blijft aan de macht bij de Volkskrant. Mijn reactie blijven ondertussen "van harte welkom". Vrijheid van meningsuiting, dus, mits welkom (lees: welgevallig en vooral niet te kritisch.)
  @Ruud Zweistra,
  Deze Don Quichote gaat onverdroten door. In maart 1995 ontving ik een briefkaartje van Jan Vrijman die onder de naam ‘Journaille’ prachtige ‘cursiefjes’ schreef op de voorpagina van Het Parool. Hij schreef:‘Quichote, vecht door! Veel windmolens zijn geen windmolens, maar molens die wind málen – en dat zijn onze vijanden!
  Groet, J.Vrijman."

  Die tekst koester ik, dat begrijp je.
  @Rolf van der Marck,
  Ja, gek woordgebruik eigenlijk. Journalistiek verdient tegenspraak zoals mensen soms ook straf ‘verdienen’. Democratie is georganiseerde tegenspraak.
  @J.Broekemans,
  Daar gaan we weer. Ik noem u toch ook niet ‘ziekelijk’ omdat u bij iedere voorkomende gelegenheid joodse vormen van racisme (Joden zijn immers ook maar gewone mensen en niets menselijks is hun dus vreemd) en Israëlische misdragingen tegen beter weten , tegen alle internationale verdragen en ook tegen algemeen geldende fatsoensnormen in maar blijft ontkennen, verdoezelen en zelfs vergoeilijken? Ik vind u wel vooringenomen, partijdig en misleid, omdat u kennelijk geloof hecht aan zelfverzonnen mythes waarin de God van alle mensen heel selectief aan één volk privileges en zelfs eigendomsrechten zou hebben toegekend die tegenover alle andere mensen met gebruik van grof geweld geldend gemaakt zouden mogen worden.
  Ik geloof niet in een bestierende God, en erken dan ook geen enkel ‘goddelijk’ recht of voorkeursbehandeling ten koste van een menswaardig bestaan van mensen van een ander ‘ras’, geloof of cultuur. In het licht van die overtuiging moet u mijn standpunten bekijken, en niet in het duister van zelfzuchtige en onbewezen metafysica.
  Ik behoor tot geen enkel volk of andere groepering die in mijn ogen superieur of wezenlijk ‘anders’ is. Tribale en racistische sentimenten zijn mij vreemd. Antisemitisme dus ook, want dat is ook een vorm van racisme. Ik zie trouwens geen wezenlijk onderscheid tussen racisme en antisemitisme. Ik bestrijd alleen verwerpelijke groepsopvattingen, -gedragingen en -uitingen, geen (groepen van) mensen.
  Uw tegenargumenten zijn welkom, uw scheldwoorden mag u voor u houden.
  @Peter Louter,
  Zo is het!Reactie is geredigeerd

 7. @Robert
  "Na enig aandringen ontving ik via de Ombudsman de reden waarom mijn reactie op het Commentaar was verwijderd: Het is beledigend om een journalist een ‘lobbyist en belangenbehartiger’ te noemen, ook als je dit kunt staven aan de hand van zijn columns en andere publicaties en inspanningen."
  Het is duidelijk wat hier aan de hand is. Als we kijken naar de ethische conceptcode van het Genootschap van Hoofdredacteuren dan vallen begrippen op als ‘onafhankelijk’, ‘open vizier’, ‘waarheidsgetrouw’, ‘verantwoording’ en het vermijden van ‘eenzijdige berichtgeving’. Dat wil zeggen dat een journalist volgens die lijnen behoort te opereren. Zoniet, dan is men niet in lijn met de code. Dan is er nog geen man over boord -het blijft toch allemaal vrijblijvend- maar verliest men aan eigen gezag. Hoe kan men dan nog geloofwaardig maatschappelijke problemen aan de orde stellen als men als organisatie zelf niet het goede voorbeeld geeft? Kortom, de Volkskrant leeft minimaal naar de schijn van een ethische code. Zoals vaak roept halfslachtigheid problemen op.
  Degenen die je commentaar hadden verwijderd wilden in lijn komen met deze ethische code. Je kritiek wilden ze zich niet aan laten leunen. Dat kon het makkelijkste door je commentaar te verwijderen. Alleen door het verwijderen van je commentaar bereikten ze harmonie. Met zichzelf. Met hun eigen halfslachtigheid. Operatie geslaagd, waarheid gesneuveld.
  Jammergenoeg beseften ze niet volop dat de verwijdering van je bericht ook weer gepaard ging met een overtreding van de ethische code. En waarom je commentaar achteraf niet teruggeplaatst kon worden is helemaal een groot raadsel. Dat ook weer op zichzelf staat. Of niet?
  Het lijkt binnen de burelen van de Volkskrant tijd voor de aanscherping van de ethische code. Het komt de eigen geloofwaardigheid ten goede en houdt journalisten als Paul Bril scherp.
  http://www.denieuwereporter.nl/?p=1357Reactie is geredigeerd

 8. Robert van Waning gebruikt vele varianten die we ook tegenkomen in de “protocollen van de wijzen van Zion.”
  Zijn beschuldiging naar de Volkskrant toe dat de redactie zich laat sturen door de Joodse lobby, is daar een voorbeeld van.
  De haat tegen Joden in het algemeen, maar in het bijzonder Israel, moet wel heel erg groot zijn, als hij al overstuur raakt door een onwelgevallig artikel over Israel versus de Palestijnen.
  Dietrich Bonhoeffer gaf eens een analyse van het type Robert van Waning.
  Zo schreef hij: “Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid.
  Tegen domheid zijn wij weerloos.
  Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken.
  Argumenten baten niet. Feiten die niet stroken met eigen vooroordeel kan men heel eenvoudig ongeloofwaardig noemen – in zulke gevallen wordt de domme mens zelfs kritisch – en feiten die niet te ontkennen zijn kunnen opzij geschoven worden als nietszeggende uitzonderingen.
  Om te weten hoe wij domheid moeten benaderen moeten wij proberen haar wezen te begrijpen. Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie maar een moreel tekort. Er zijn mensen met een buitengewoon snel verstand, die dom zijn en mensen met een traag verstand die allesbehalve dom zijn.
  Volgens Bonhoeffer is domheid eerder een sociologisch dan een psychologisch verschijnsel.
  Het is het gevolg van bepaalde beïnvloeding door historische omstandigheden, het is een psychologisch bijverschijnsel van bepaalde sociale verhoudingen.

 9. @J.Broekemans,
  U schreef: "Argumenten baten niet. Feiten die niet stroken met eigen vooroordeel kan men heel eenvoudig ongeloofwaardig noemen – in zulke gevallen wordt de domme mens zelfs kritisch – en feiten die niet te ontkennen zijn kunnen opzij geschoven worden als nietszeggende uitzonderingen."
  Ik ben blij dat wij het toch nog ergens over eens zijn. Meer dan deze jij-bak kan ik nu even niet opbrengen. Het moet tenslotte ook allemaal nog een beetje zin hebben, en die kan ik niet ontdekken in deze discussie.
  Volgens u is domheid geen gebrek aan intelligentie maar een moreel tekort. Zijn alle intelligente mensen dan moreel hoogstaande wezens? Kom nou.

 10. @J.Broekemans,
  Mensen die nu opkomen voor de uit hun huizen en landerijen verjaagde, bezette, onderdrukte en gediscrimineerde Palestijnen worden even slecht begrepen en soms zelfs verketterd als de mensen die destijds opkwamen voor de vervolgde Joden. De geschiedenis komt iedere keer in een verrassende gedaante terug..

 11. @Robert van Waning, ten eerst moet u beter lezen, want ik citeer Ditrich Bonhoeffer, en ik ben het eens met zijn definitie van domme en immorele mensen.
  In uw laatste reactie komt u weer met een leugen die zo typerend is voor domme immorele mensen.
  U vergelijkt de mensen die destijds opkwamen voor de vervolgde joden, met uzelf.
  Maar u komt niet op voor slachtoffers van vervolging.
  De Palestijnse die u zo vaak probeert te vergelijken met de Joden onder de nazi vervolging, zijn zoals ook u weet slachtoffer hun eigen Arabische broeders.
  Ze zijn uit hun huizen en landerijen gevlucht, nadat ze in 1948 hoogmoedig een eigen staat afwezen, en tezamen met hun Arabische broeders de prijs betaalden voor hun poging om Israël van de kaart te vegen.
  Nu echter zijn ze het slachtoffer van de Hamas en andere fanaten, die net als u niet geïnteresseerd zijn in het welzijn van de Palestijnse bevolking, maar geobsedeerd zijn in het verlangen om Israël en de Joden te vernietigen.
  Openlijk verklaren inmiddels Hamas politici, dat ze vrouwen en kinderen gebruiken als menselijk schild.
  Ook Robert van Waning is zo geobsedeerd in zijn afkeer van Joden en Israël, dat ook hij het welzijn van de Palestijnse bevolking opoffert aan zijn eigen ziekelijke behoeften.
  U voldoet dan ook zo treffend aan de definitie die Bonhoeffer geeft van mensen met een moreel tekort.

 12. @J.Broekmans,
  Het probleem lijkt juist te zijn dat ik misschien beter kan lezen dan u kunt schrijven.
  U (en niet Bonhoeffer) was het die schreef: " Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie maar een moreel tekort." Dat staat natuurlijk helemaal niet vast, en daarom levert u ook geen andere enkele onderbouwing van die nonsens dan een kennelijk verkeerd begrepen citaat van Dittrich Bonnhoeffer.
  Volgens Bonhoeffer is domheid eerder een sociologisch dan een psychologisch verschijnsel. Dat vind ik wél een interessante visie. Zonder een bijbehorende definitie van het begrip ‘domheid’ wordt men echter niet veel wijzer van.
  U kunt mij er ondertussen niet van overtuigen dat ik werkelijk zo dom ben als u (zonder mij te kennen!) maar blijft beweren . Ik heb gymnasium bèta en een voltooide universitaire opleiding (hoofdvak economie). In het bedrijfsleven heb ik goede zaken gedaan en sinds 1983 heb ik als zelfstandige een goede boterham verdiend met automatisering van met name advocatenkantoren waarvoor ik oa programma’s ontwikkelde die daar nu nog dankbaar worden toegepast.
  Mede gezien mijn actieve belangstelling voor veel onderwerpen heb ik de indruk dat u meer moeite hebt met mijn intelligentie, interesses en belezenheid dan met mijn domheid.
  Uw kennis van de gebeurtenissen in Palestina in 1948 schiet ernstig tekort voor een serieuze discussie.

 13. "Given the racism the Jews have faced throughout their history, they have a duty to learn from that and not discriminate against non-Jews here now that they’re in charge of the country." In response, however, some of the students asked whether it wouldn’t be better for the Arabs to escape the discrimination and move elsewhere. "Why should we?", retorted Hani, as the atmosphere in the room grew palpably tense. "It’s our land – it’s where our fathers, grandfathers and great-grandfathers came from; someone else took over and now you ask why we don’t leave?"
  (‘Not All Milk And Honey.’A group of Zionist teenagers decide to challenge their own beliefs and find out what life is like for Israeli Arabs. By Seth Freedman, 08/04/08 "The Guardian" -http://commentisfree.guardian.co.uk/seth_freedman/2008/04/not_all_milk_and_honey.htmlReactie is geredigeerd

 14. @Robert van Waning. U schermt met uw opleiding Gymnasium Bèta, en een voltooide universitaire opleiding.
  Daarom is het volgende citaat van Bonhoeffer in uw specifieke geval zeker van toepassing. “Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie maar een moreel tekort.”
  Volgens u schiet mijn kennis van de gebeurtenissen in Palestina in 1948 te kort voor een serieuze discussie.
  Uw probleem met de waarheid hierover is, dat u een op antisemitische gevoelens gebaseerde vooringenomenheid heeft, ten aanzien van Israel versus de Palestijnen.
  Of die informatie gekleurd is, of zelfs aantoonbaar onjuist, maakt u niets uit, immers feiten die niet stroken met eigen vooroordeel zijn voor u simpel ongeloofwaardig.
  U mag graag de geschiedenis uit die tijd gebruiken voor hedendaagse doeleinden, ook typisch voor mensen, die demagogie als instrument hanteren.
  In 1948 zijn veel Palestijnen gevlucht tijdens de oorlog, die na de uitroeping van de staat Israel uitbarstte.
  Feit is dat Israëlische politieke leiders zonder meer de verdrijving van Arabieren, of zoals u het wil noemen Palestijnen hebben getolereerde, en zelfs aangemoedigd.
  Zeer verstandig, en niet ongebruikelijk in de geschiedenis.
  De Israelisch leiders hebben toen al begrepen, dat de Arabieren een intern gevaar zouden worden in de toekomst, en dat is ook bewaarheid.
  Feit is ook, dat de Arabische leiders in die oorlogsdagen de Arabische bevolking hebben opgeroepen om massaal te vluchten.
  De vraag echter is waarom mensen als u de huidige situatie waarin de Palestijnen zitten, niet op het conto van de Palestijnse politieke en militaire leiders schrijven.
  Immers als de Hamas met geweld stopt, en haar politieke macht gebruikt, om orde in Gaza te scheppen, dan komt het schip met geld uit de VS en de EU binnen de kortste tijd binnenvaren.
  Het antwoord is al vele malen gegeven, “Antisemitisme is hun drijfveer.”

 15. ik wil nog neven een quote geven:
  "
  Daar gaan we weer. Ik noem u toch ook niet ‘ziekelijk’ omdat u bij iedere voorkomende gelegenheid joodse vormen van racisme (Joden zijn immers ook maar gewone mensen en niets menselijks is hun dus vreemd) en Israëlische misdragingen tegen beter weten , tegen alle internationale verdragen en ook tegen algemeen geldende fatsoensnormen in maar blijft ontkennen, verdoezelen en zelfs vergoeilijken? Ik vind u wel vooringenomen, partijdig en misleid, omdat u kennelijk geloof hecht aan zelfverzonnen mythes waarin de God van alle mensen heel selectief aan één volk privileges en zelfs eigendomsrechten zou hebben toegekend die tegenover alle andere mensen met gebruik van grof geweld geldend gemaakt zouden mogen worden.
  Ik geloof niet in een bestierende God, en erken dan ook geen enkel ‘goddelijk’ recht of voorkeursbehandeling ten koste van een menswaardig bestaan van mensen van een ander ‘ras’, geloof of cultuur. In het licht van die overtuiging moet u mijn standpunten bekijken, en niet in het duister van zelfzuchtige en onbewezen metafysica.
  Ik behoor tot geen enkel volk of andere groepering die in mijn ogen superieur of wezenlijk ‘anders’ is. Tribale en racistische sentimenten zijn mij vreemd. Antisemitisme dus ook, want dat is ook een vorm van racisme. Ik zie trouwens geen wezenlijk onderscheid tussen racisme en antisemitisme. Ik bestrijd alleen verwerpelijke groepsopvattingen, -gedragingen en -uitingen, geen (groepen van) mensen". einde citaat
  Robert, ik wet dat je de oprichting van de staat Israel als grote historische misser beschouwt, maar het wordt erg boring dat je steeds met dit commentaar komt, vooral nu je dit nooit aan het adres van de Palestijnen richt of andere Arabische landen met islamitische grondslag, maar alleen maar aan de Joodse staat.
  Ik zou Fitna nog maar eens even bekijken, dat kleine meisje van de Palestijnse staats tv die zegt dat Allah gezegd heeft dat Joden apen en zwijnen zijn. Gymnasium beta? 30 jaar geleden hadden ze zeker nog geen Arabisch als keuzevak, anders zou je nu op Al Jazeera en Hamas TV kunnen zien dat het over de Jahud gaat en niet de Israelier.
  Je bent volstrekt ongeloofwaardig als het om objectiviteit gaat.Reactie is geredigeerd

 16. @J Broekemans,
  Waar staat Bonhoeffer’s bewering dat vast zou staan dat domheid geen gebrek aan intelligentie is maar een moreel tekort? Ik heb nooit iets van die man gelezen maar als uw citaat juist is dan is dat bepaald geen aansporing.
  U schrijft (typfouten gecorrigeerd): "Feit is dat Israëlische politieke leiders zonder meer de verdrijving van Arabieren, of zoals u het wil noemen Palestijnen, hebben getolereerd en zelfs aangemoedigd."
  Over de feiten zijn wij het dus eens, maar niet over de vraag of die toelaatbaar zijn. Ik kan uw erkenning van die feiten echter niet rijmen met uw vraag waarom ik de huidige situatie waarin de Palestijnen zitten niet op het conto van de Palestijnse politieke en militaire leiders schrijf. Die mensen waren toch juist uit hun huizen en landerijen verdreven door de joodse zionisten, net zoals joden herhaaldelijk werden verdreven door mensen die hun aanwezigheid niet accepteerden? Ik zie echt het wezenlijke verschil niet.
  U wilt dat Hamas stopt met geweld, Ik geef hun gelijk dat zij zich op alle mogelijke manieren blijven verzetten tegen de landroof, bezetting, discriminatie en onderdrukking. Wat onaanvaardbaar was voor de Joden, is dat nu ook voor de Palestijnen.
  Mensenrechten zijn universeel en gelden dus niet alleen voor een bepaald volk.

 17. Dag Betty, leuk dat je ook weer van de partij bent.
  Zodra Palestijnen en andere Arabische landen met islamitische grondslag evenveel schimmige invloed gaan krijgen op de publieke meningsvorming en politieke besluitvorming in Nederland en op het buitenlandse beleid van mijn geboorteland de VS, zal ik die invloed even kritisch gaan volgen als die van Israël en zijn Lobby.Reactie is geredigeerd

 18. Nou, Robert, als dat zo is, raad ik je aan samen met Peter Louter (die is hier reeds aan begonnen) het boek Eurabia van Bat Ye’or te lezen. De schimmige invloed van de Arabische landen zit in Europa door en door ingebakken. Alleen een ware verstaander kan dat bevatten. Je weet echt niet waar je het over hebt. Er is geen groep die meer de publieke besluitvorming probeert te beinvloeden dan de Arabieren met hun olie. Mubarak heeft eens tegen Clinton gezegd dat de islam zich pas zal moderniseren nadat Israel zal zijn aangepakt. Je reinste black mail, zou ik zeggen. Ik raad je aan je beter te laten informeren. Terwijl de Israel lobby hier obsessief en buitenproportioneel wordt behandeld, lachen de Arabieren zich een slag in de rondte omdat zij zo stilletjes hun eigen indoctrinatie kunnen voortzetten. Ik zou zeggen, wrijf eens goed in je ogen en probeer je hersens ook voor de real thing aan te wenden.

 19. Robert van Waning Heeft nog nooit iets van Bonhoeffer gelezen, en dus bestaat Bonhoeffer niet.
  Simplisme ten voeten uit!!
  Robert ziet niet in waarom de huidige slechte situatie van de Palestijnen in Gaza op het conto van de Hamas en aan hun gelieerde andere gewapende groepen mag worden geschreven.
  Vervolgens vind Robert ook dat de Hamas moet doorgaan met hun geweld, en de wijze waarop.
  Dit houd in, het gebruiken van Palestijnse vrouwen en kinderen als menselijk schild.
  Dus Robert al die mooie praatjes over zionisten, die Palestijnse zouden hebben verjaagt, is voor jou alleen maar een schaamlap, om je ware aard te verbergen.
  De Palestijnse zijn voor jou niets waard, en alleen maar een gebruiksmiddel,dat je kunt weggooien als je het niet meer nodig hebt.

 20. Betty,
  Als jij die ene schimmige partij in de gaten houdt, dan blijf ik die andere kritisch volgen. Samen houden wij zo de wereld vrij van ongewenste machtsconcentraties en -invloeden. OK?
  Ik hoop alleen dat je beseft dat het mij alleen gaat om eerbiediging van universeel aanvaarde volken-, mensen- en burgerrechten en om een menselijke beschaving die vrij is van metafysische rimram en oppressie.
  Ik heb alleen recensies van ‘Eurabia’ gelezen. Ik begreep daaruit dat ik niet veel wijzer zal worden van dat boek.
  @J.Broekemans,
  Wil je je alsjeblieft beperken tot wat ik wél heb geschreven en verder geen rare dingen verzinnen? Als ik een bepaalde visie van Bonhoeffer interessant noem, dan zeg ik daarmee toch niet dat die man niet bestaat?
  En wil je verder niet zoveel ruimte verspillen met lege regels onder je bijdrage?Reactie is geredigeerd

 21. "Gedurende de 40 jaar dat de bezetting duurt, hebben onze politieke en militaire leiders gefaald in hun strijd tegen de Palestijnse guerrillaoorlog. Ze zijn niet dommer of wreder dan hun voorganger – de Hollanders in Indonesië, de Britten in Palestina, de Fransen in Algerije, de Amerikanen in Vietnam, de Russen in Afghanistan. Het enige waar onze generaals hen misschien overtreffen is in arrogantie – het idee dat zij slimmer zijn en dat zij met hun joodse hoofden het Ei van Columbus zullen vinden dat al die gojim is ontgaan."
  (Uri Avneri, ‘De echte strijd gaat om het winnen van het hart. Waarom generaals falen tegen opstandelingen’, in ‘De Brug’, een uitgave van het Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten Organisaties (SIVMO), januari 2008. Donateurs welkom!)
  Warnaers, Van Leeuwen, Broekemans en misschien ook Betty Jansen zullen Uri Avneri wel een bedenkelijke Israëlische intellectueel vinden. Ik vind hem verstandig én dapper.
  Willen de deelnemers aan deze discussie alsjeblieft niet vergeten dat de oorspronkelijke vraag was of de cartoons waartegen de dames van ‘Network on Racism’ zo tegen protesteerden werkelijk antisemitisch waren of alleen gericht tegen de Israëlische landroof, bezetting, onderdrukking en discriminatie van de Palestijnen? Op die oorspronkelijke vraag heb ik hier nog geen antwoord gelezen.Reactie is geredigeerd

 22. Robert, uiteraard word je niet veel wijzer van Eurabia. Het is ook even slikken om toe te moeten geven dat de Arabische wereld vergaande antisemitische trekjes heeft, helemaal eigenlijk Israel niet willen (maar een droom die ze uiteraard niet kunnen waarmaken). Ik kan me voorstellen dat je het boek niet graag leest, want dan zou je eens je mening moeten bijstellen op beide punten. De Israel lobby kleiner of minder fanatiek maken heeft vooral ook te maken met wat de tegenpartij te bieden heeft: vertrouwen, wil vanuit het hart. het is duidelijk dat de Arabisch Israel slechts gedoogd uit onmacht, maar niet vanuit het hart. Een sterke Israel lobby is derhalve noodzakelijk. Ik zou zeggen, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Spreek de Arab lobby indringend toe en zeg ze af te stappen van hun haat jegens Joden in het algemeen en Israel in het bijzonder. Waarschijnlijk zal dat teveel lef van je vragen. Ik reken dus nergens op.

 23. Robert van Waning gaat op kritieke momenten de discussie uit de weg.
  Volgens Robert moet de Hamas doorgaan met het geweld tegen Israel.
  Dit houd in, dat Robert het gebruik van Palestijnse burgers als menselijk schild door de Hamas mede ondersteund.
  Dat tevens dit geweld van de Hamas voor de Palestijnse bevolking betekend, dat ze hierdoor in een neergaande spiraal van armoede en ellende terecht komen maakt Robert niets uit.
  Je mag dus vaststellen, dat Robert van Waning de Palestijnen als een schaamlap gebruikt, om daarmee zijn ware gezicht te verbergen.
  Antisemieten proberen al heel lang het antisemitisme te projecteren op de situatie van de Palestijnen, en terecht dat geen zinnig mens daarop reageert.
  Ik zou een dergelijke theorie kunnen begrijpen, als Robert werkelijk empathie zou hebben met de Palestijnen.
  Maar Robert gebruikt de Palestijnen als schaamlap, en komt in zijn poging om het antisemitisme te projecteren op de situatie waarin de Palestijnen verkeren niet geloofwaardig over.Reactie is geredigeerd

 24. De van royale oogkleppen voorziene Broekemans kan het niet nalaten critici van Israël te bestoken met het slaken van zijn inmiddels overbekende kreten, waaronder het steeds terugkerende “de Palestijnen gebruiken als schaamlap” (schijnt-tie zelf een pracht-metafoor te vinden), een term die hij zelf niet eens redelijkerwijs kan verklaren: een schaamlap waarvoor? “Om zijn eigen gezicht te verbergen?” Waarvoor zou Van Waning dat nodig hebben? Wat houdt dat anders in? Wat betekent dat?
  Lariekoek van een dolgedraaide Israëlfanaat!

 25. @Betty,
  Volgens mij discussieerde ik vroeger met een Betty Jansen die dezelfde dingen schreef als jij. Heel verwarrend, al die verschillende Betty’s.
  Het is natuurlijk vreselijk dat de Arabische wereld antisemitische trekjes heeft, maar het lijkt mij een beetje veel van Palestijnen en hun Arabische sympathisanten gevraagd om Israël ‘vanuit hun hart te vertrouwen’. Israël geeft daar weinig reden en aanleiding toe, waarschijnlijk omdat men er helemaal geen behoefte aan heeft.
  @J.Broekemans,
  Je wilt helemaal niet discussiëren maar alleen lekker blijven schelden. Je gaat je gang maar hoor. Of je Israël op die manier steunt, is de vraag. Met zulke vrienden heeft Israël geen vijanden nodig. Ik begrijp de titel van Moshe Lessem’s boek ‘Isael Alone’ steeds beter. (Van dat boek werd ik trouwens wél wijzer, Betty, terwijl die oud-ambassadeur door dik en dun van Israël houdt.)
  Het zal wellicht met die behoefte aan een geïsoleerde uitzonderingspositie te maken hebben dat ik in dit soort discussies zelden zinnige tegenargumenten krijg, maar voornamelijk persoonlijke beledigingen en scheldpartijen.
  Dat bedoel ik ook met de titel van dit weblog dat het publieke debat door deze uitingen van tribalisme en sektarisme verziekt wordt.

 26. Robert van Waning schrijft dat de Hamas moet doorgaan met geweld tegen Israel.
  Het is echter een feit, dat de Hamas openlijk toegeeft, burgers te gebruiken als menselijk schild, en mijn terechte vraag aan Robert is dan ook of hij dat ondersteund.
  Feit is ook, dat de Hamas met het geweld de armoede en ellende onder de Palestijnse bevolking veroorzaakt.
  Hierover weigert hij een mening te geven, dus constateer ik dat Robert van Waning geen Fuck om de Palestijnen geeft.
  Dus nodig ik Robert van Waning uit zijn steun aan de Hamas eens te willen toelichten, gelet op de gevolgen voor de Palestijnse bevolking.
  Om Robert te citeren, met vrienden als Robert van Waning, hebben de Palestijnen geen vijanden nodig.Reactie is geredigeerd

 27. @Rolf van der Marck,
  Maak je alsjeblieft niet druk, word niet persoonlijk en ga vooral niet gaan schelden, want dat gebeurt hier al genoeg.
  @J.Broekemans,
  Ik ben duidelijk genoeg geweest en ga mijzelf niet herhalen. Ik zou het fijn vinden als jij niet ook steeds hetzelfde bleef roepen. Ik heb inderdaad geschreven dat de Palestijnen zich natuurlijk mogen blijven verzetten tegen de Israëlische landroof (dmv annexaties, kolonies, een Joodse Muur die over Palestijns grondgebied loopt en dito wegen ‘nur für Juden’), bezetting, onderdrukking en discriminatie. Ik heb nog niet begrepen wat eigenlijk jouw bezwaar is tegen dat verzet, behalve dat je het kennelijk zielig vindt voor de opppermachtige bezetter.
  Kom nu eindelijk eens met minstens één behoorlijk tegenargument ipv die stompzinnige scheldpartijen van je.

 28. Als de Palestijnen vinden, dat hun onrecht aangedaan wordt door Israel, dan mogen ze zich tegen dat vermeende onrecht verzetten.
  Niemand betwist dat.
  Wat hier ter discussie staat is uw beweerde empathie met het Palestijnse volk.
  Als u het gebruik van Palestijnse vrouwen en kinderen door de Hamas niet veroordeelt, bent u geen vriend van de Palestijnse, maar heeft u een andere reden, en gebruikt u de Palestijnen om ons te doen geloven, dat uw beweegredenen nobel zijn.
  Ook u laatste reactie laat weer zien, dat u een haast dwangmatige roeping heeft, om uw joden haat te ventileren.
  “Nur für Juden” zo schrijft u, maar waarom niet, “Alleen voor joden.”
  Het moet klaarblijkelijk een Nazi gerelateerd sausje hebben!

 29. @Broekemans,
  U schreef: "“Nur für Juden” zo schrijft u, maar waarom niet, “Alleen voor joden.” Het moet klaarblijkelijk een Nazi gerelateerd sausje hebben!"
  Daar heeft u gelijk in:http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7335875.stm, By Tim Franks, BBC News, Tuesday, 8 April 2008 06:10 UK
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7335875.stmBBC Middle East correspondent Falk believes that Israel has been avoiding criticism.
  The next UN investigator into Israeli conduct in the occupied territories has stood by comments comparing Israeli actions in Gaza to those of the Nazis. Speaking to the BBC, Professor Richard Falk said he believed that up to now Israel had been successful in avoiding the criticism that it was due.
  Professor Falk is scheduled to take up his post for the UN Human Rights Council later in the year. But Israel wants his mandate changed to probe Palestinian actions as well.Professor Falk said he drew the comparison between the treatment of Palestinians with the Nazi record of collective atrocity, because of what he described as the massive Israeli punishment directed at the entire population of Gaza. He said he understood that it was a provocative thing to say, but at the time, last summer, he had wanted to shake the American public from its torpor.Israeli actions in Gaza are collective punishment, says Falk. "If this kind of situation had existed for instance in the manner in which China was dealing with Tibet or the Sudanese government was dealing with Darfur, I think there would be no reluctance to make that comparison," he said.
  That reluctance was, he argued, based on the particular historical sensitivity of the Jewish people, and Israel’s ability to avoid having their policies held up to international law and morality.
  These and other comments from Professor Falk comments are, if anything, even harsher than the current UN investigator, John Dugard, who himself has been withering about Israel’s actions.
  A spokesman for the Israeli Foreign Ministry said that Israel wanted the UN investigator’s mandate changed, so that he could look into human rights violations by the Palestinians as well as Israel. If that were not to happen, the Israeli government may consider barring entry to the new UN investigator"
  .
  Dit bericht onderstreept de selectiviteit waardoor het denken in en rond het jodendom van oudsher wordt gekenmerkt.
  Kritiek op Israëls racisme wordt niet alleen zorgvuldig vermeden maar zelfs actief bestreden door de Israël Lobby en zijn meelopers. Critici van Israëls structurele wangedrag worden beschuldigd van datgene wat die mensen juist aan de kaak willen stellen.
  Het is vreemd dat bestrijders van antisemitisme zo te keer gaan tegen mensen die alleen nóg consequenter dan zij zelf tegen racisme zijn. Die mensen zijn namelijk tegen álle vormen van racisme, en dus ook tegen joodse en Israsëlische versies van dat verwerpelijke verschijnsel.
  Een consequente antiracist gruwt per definitie even hard van antisemitisme als van welke andere vorm van racisme dan ook. Antisemitisme is immers niet anders dan een selectieve vorm van racisme.
  Het allervreemdset van alles is echter dat het zelfs ‘verdacht’, ‘bedenkelijk’ of zelfs een uiting van antisemitisme wordt genoemd als iemand joden als gewone mensen net als alle andere mensen beschouwt.
  Racisme jegens Joden is niet minder verwerpelijk maar zeker ook niet ernstiger en kwalijker dan racisme tegen willekeurig welke andere groep van mensen op grond van hun genetische en etnoculturele afkomst.
  Zij die joden als gewone mensen beschouwen, worden hier verketterd door mensen die joden kennelijk als uitgeselecteerde en dus bijzondere mensen beschouwen. En dat is wat ik bedoelde toen ik schreef dat vrijwel alles in en rond het jodendom draait om selectiviteit.
  Selectie en exclusiviteit op basis genetische afkomst en dus met uitsluiting van mensen op grond van hún etnoculturele afkomst is volgens mij niet meer van deze tijd. Sterker nog, in mijn ogen is dat soort genetische en etnische selectiviteit en exclusiviteit, zeker als die gepaard gaan met gevoelens en uitingen van uitverkorenheid en superioriteit de essentie van racisme. Dat is wat ik op mijn manier hier en elders probeer duidelijk te maken.Reactie is geredigeerd

 30. De VN lijkt bewust te zoeken naar zogenaamde rapporteurs, waarvan bekend is dat ze anti Israel zijn.
  Richard Falk is de opvolger van John Dugard, die Israel met het apartheidsregime van Zuid Afrika vergeleek, en zelfs pleite voor de opheffing van Israel.
  Waarom de VN bewust naar anti Israel medewerkers zoekt, zou wel eens verklaard kunnen worden door te kijken naar de macht van het OIC (Organisation of the Islamic Conference) die uit 57 landen bestaat.
  Ik heb al eens eerder geconstateerd, dat u selectief winkelt, en zaken die wel stroken met uw eigen vooroordeel als absolute waarheid omarmd.

 31. @JBroekemans,
  Jij ziet overal antizionistische complotten in. Dat vind ik wel geestig. Alles blijkt te draaien om de vraag welk complot het ergste is, het zionistische of het antizionistische.
  Natuurlijk is er bij beide niet werkelijk sprake van een complot, maar meer van een opvatting over wat men waardevol en dus belangrijk vindt.
  Aangezien ik gevoelens van verbondenheid op grond van genetische en etnische afkomst nog enger vind dan nationalisme of welk ander groepsgevoel dan ook, sta ik kritisch tegenover het ‘Blut und Boden‘-karakter van het zionisme.Reactie is geredigeerd

 32. Het toeval wil, dat professor Richard Falk supporter is van de complot theorie inzake 9/11.
  Misschien dat u iets heeft aan het officiële commentaar op zijn benoeming van Israël en de Palestijnse vertegenwoordiging in de VN.
  TZHAK LEVANON (Israel) said that as the list of candidates for Special Procedures mandate holders was put forward today, he was overwhelmed at the profound sense of lost opportunity. The mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territories was hopelessly unbalanced. This mandate was redundant at best and malicious at worst. It was impossible to believe that out of a list of 184 potential candidates, the eminently wise members of the Consultative Group honestly had made the best possible choice for this post. In a recent article, the proposed candidate stated that he did not think it was "an irresponsible overstatement to associate the treatment of Palestinians with the criminalized Nazi record of collective atrocity". Someone who had publicly and repeatedly stated such views could not possibly be considered independent, impartial or objective, as was explicitly required in the institution building text. The Human Rights Council was rapidly moving away from its raison d’être. The members of the Council were missing an opportunity to show the world that this Human Rights Council genuinely sought improvement, the chance to make a difference, and the prospect of laying the groundwork for better cooperation with Israel.
  MOHAMMAD ABU-KOASH (Palestine) said it was ironic that Israel which claimed to be representing Jews everywhere was campaigning against a Jewish professor who had been nominated for the post of Special Rapporteur on the situation of human rights in the Occupied Palestinian Territory. The candidate was the author of 54 books on international law. Palestine doubted that those who had campaigned against him had read that many books. The candidate’s nomination was a victory for good sense and human rights, as he was a highly qualified rapporteur. If Israel was concerned about human rights it would have ended its prolonged occupation.

 33. @J.Broekemans,
  Kijk, daar hebben we wat aan. Interessant! Bedankt.
  Net als de kandidaat van de VN vindt ik het volkomen gerechtvaardigd om iedere vorm van collectieve bestraffing van een heel volk te vergelijken met de structurele misdadigheid waarmee Nazis Joden straften voor wat zij waren (en dus niet voor wat zij hadden gedaan).
  Zelfs een volkomen onpartijdig persoon moet wel tot dit harde maar terechte oordeel komen op basis van universeel aanvaarde waarden en normen van beschaafd gedrag.
  Het is Israël dat meer zijn best moet doen om te streven naar een betere verstandhouding tegenover de Human Rights Council.
  Ik ben het met de Palestijnen eens dat deze benoeming een overwinning betekent voor het gezonde verstand en voor de mensenrechten.
  Uit de houding en het gedrag van Israël blijkt niet dat men daar werkelijk begaan is met de rechten van andere mensen dan zijzelf. Dit selectieve denken verdient kritiek.Reactie is geredigeerd

 34. Als uw mening, inhoud dat het Palestijnse volk door Israël collectief wordt gestraft, dan blijft toch de vraag, waarom u het gebruiken van vrouwen en kinderen als menselijk schild door hun politieke leiders niet afkeurt.
  U heeft het immers over universeel aanvaarde waarden en normen van beschaafd gedrag, en daar hoort in eerste instantie toch het beschermen van de eigen burgers toe, in plaats ze als menselijk schild te gebruiken.
  Als de Hamas stopt met geweld, komt dat het welzijn van de Palestijnse bevolking ook ten goede.
  Het spreekwoordelijke schip met geld voor opbouw en een betere toekomst ligt immers voor de kust.

 35. Die Betty Jansen was een alias. Ik had ook De Vries kunnen kiezen. Dom, dom, want er bestaat al een Betty Jansen. Wist ik veel. Om ons niet te verwarren heb ik mijn eigen naam maar ingevoerd, wat maakt het ook uit.

 36. @J.Broekemans,
  U probeert mij telkens weer aan te praten dat ik het goedkeur dat onschuldige burgers als menselijk schild worden gebruikt, maar dat is niet waar en ik heb dat dus ook nooit beweerd.
  Ik heb wél geschreven dat ik begrip heb voor gewapend verzet tegen een oppermachtige landrover, bezetter en onderdrukker. Ik kan mij niet voorstellen dat daaronder te moeten leven het welzijn van mensen ten goede kan komen.
  @Betty,
  Stavast vind ik wel een naam die beter bij jou past. Des te beter dat het je eigen naam is.

 37. Nou, het is toch een minpuntjen in de familie Stavast dat Fenny Stavast een SP’se vriendin van Anja Meulenbelt is. Ze is vast familie, want ze woont in Groningen en daar komt mijn familie vandaan. Mijn moeder zou zich omdraaien in haar graf.

 38. Betty, die Fenny Stavast is een vrouw naar mijn hart: SP én een vriending van Anja Meulenbelt. Een mooiere combinatie is niet denkbaar. Maar ik kan mij best voorstellen dat jij daar anders over denkt. Al was het alleen maar omdat wij over ongeveer álles anders denken.
  Houdoe, Betty, trouwe en inmiddels dierbare tegenstander. Prettig weekend.

 39. @J.Broekemans,
  Met uw gejengel over vuile strijdmethoden van die gemene Hamas tegen de voorbeeldige Israëlische bezettingsmacht probeert u alleen de aandacht af te leiden van het onderwerp van dit weblog, namelijk dat het publieke debat verziekt wordt door tribalisme. Dat is het selectieve en exclusiverende denken langs tribale, etnische en genetische scheidslijnen. U heeft daar een sprekend voorbeeld van gegeven.
  Ik vind tribalisme nog enger dan nationalisme, omdat het dieper geworteld zit en dus hardnekkiger en vaak kwaadaardiger is. ‘Eigen Volk Eerst’ en ‘Blut und Boden’ zijn typische voorbeelden van tribale motto’s.
  Iedereen heeft recht op datgene wat het Joodse volk volkomen terecht en begrijpelijk voor zichzelf heeft opgeeist, namelijk een menswaardig bestaan in een beschermde omgeving, maar niet ten koste van de vrijheid en een menswaardig bestaan van andere mensen. Met deze opvatting bevind ik mij in goed gezelschap.

Laat een reactie achter op Robert van Waning Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s