Verbanning van kritische VK-bloggers is in strijd met Gebruiksvoorwaarden. En niet alleen daarmee..

VK Weblog-chef G-J Bogaerts deelde mij op maandagochtend 10/4 mee dat de ‘permanente verbanning’ die hij mij afgelopen vrijdag 7/4 had opgelegd, met onmiddellijke ingang was opgeheven. Ik was juist bezig om mijn reactie op het hele gebeuren op een rijtje te zetten in een reactie op vragen van VK-blogger Leo. Alles draaide om de vraag of de Gebruiksvoorwaarden van het Volkskrant Weblog wel de mogelijkheid bieden aan de Chef Internetredactie om een kritische VK-blogger tijdelijk of permanent de toegang tot zijn eigen weblog te blokkeren teneinde hem definitief de mond te snoeren.

Dit hele verhaal lijkt nu achterhaald, maar ik vrees dat dit niet het geval zal blijken te zijn. Bogaerts wekt namelijk niet de indruk dat hij iets heeft geleerd van deze pijnlijke les. Hij gaf mij vanochtend in zijn e-mail namelijk ‘een laatste waarschuwing’. Zolang een VK-blogger echter nog niet één keer de Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, slaat dat natuurlijk helemaal nergens op.

Het merkwaardige van het hele geval is niet zozeer de grillige eigenmachtigheid van GJB (want die was bekend en ook dit keer weer bevestigd), maar het feit dat de mogelijkheid van verbanning van je eigen persoonlijke weblog helemaal niet in de Gebruiksvoorwaarden wordt genoemd. Het is dan ook niet zeker dat zo’n (tijdelijke of levenslange) verbanning juridisch stand zou houden, zeker niet als die wordt opgelegd in verband met iets wat een VK-blogger op het weblog van een andere VK-blogger heeft geschreven en wat bovendien niet in strijd was met de Gebruiksvoorwaarden.

Voor écht geïnteresseerden: De hele treurigstemmende affaire staat op het VK-blog van Albert van der Vliet: “Amnestie voor gebande bloggers.”

Hoe grillig en eigenmachtig mag een Moderator te werk gaan?

Ik geef hier de gang van zaken verkort weer, en eindig dan met mijn visie op de (on)mogelijkheid om een VK-blogger vanwege zijn toelaatbare (want geen regels schendende) kritiek op een medewerker van de Volkskrant levenslang te verbannen van zijn eigen persoonlijk VK Weblog.

De aanleiding tot mijn levenslange verbanning was de schorsing voor de duur van één week die Meester Bogaerts had opgelegd aan VK-blogger Albert van der Vliet, op grond van diens vermeende racistische uitlatingen op zijn eigen weblog. Albert had namelijk een verband gelegd tussen de vaderloze opvoeding van sommige Surinaamse voetballers en hun onwil cq onvermogen om in teamverband te spelen. Tsja..

Ik nam het op het weblog van Albert voor hem op, omdat ik (hoewel ik hem niet ken) vrijwel zeker weet dat hij geen racist is en dat zijn blog ook uiting van racisme was.

Ik schreef o.a. dat Bogaerts een discussie over Alberts misschien nog niet helemaal doordachte en beargumenteerde hypothese probeerde te verhinderen. Dit paste geheel in de journalistieke traditie die een aversie heeft tegen discussies, weerwerk, tegenspraak en kritiek, domweg omdat journalisten daar geen ervaring mee hebben: “De journalistiek is immers de enige ‘freischwebende’ actor in het democratische speel- en krachtenveld die geen kritiek hoeft te incasseren en ook geen publieke verantwoording hoeft af te leggen.

Politici en bestuurders mógen geen kritiek leveren op de journalistiek (‘inbreuk op persvrijheid!’) of zij dúrven het niet (want dan worden zij ‘kaltgestellt’). Burgers kúnnen geen kritiek en weerwerk leveren omdat zulke brieven ‘gewoon’ niet worden geplaatst.

Een vergelijking met de DDR ligt voor de hand, met de journalistiek als de alleenheersende Partei, compleet met coöptatie, willekeur, dwangmiddelen, manipulatie, gebrek aan transparantie, vriendjespolitiek, meelopers, verlinkers, intimidatie, verbanning en onvrijheid van meningsuiting en openbaar debat. The Wall must fall!”

Iets later gaf ik nog de volgende aanvulling: “De ‘Partei’ is bovendien niet democratisch gelegitimeerd en heeft niet alleen geen publieke verantwoordingsplicht maar ook geen duidelijk mandaat. ‘Waakhond van de democratie’, heet het dan, of: ‘Controleren van de macht’. Hierbij wordt dan gemakshalve vergeten dat in een mediacratie de journalistiek de grootste macht en invloed heeft als het gaat om publieke beeldvorming en politieke meningsvorming. Wat onze mini-conducator G-J Bogaerts op dit weblog in het klein doet, doen de media in onze maatschappij in het groot.”

Ik was mij op dat moment er niet van bewust dat Chef van de Internetredactie van de Volkskrant deze discussie volgde. Waarom eigenlijk? Was hij aangegeven? kennelijk werd het hem allemaal te machtig, en hij mengde zich in de discussie. Let wel: niet als collega-blogger, maar als Chef en Moderator.

Bogaerts liet om 15:01 uur o.a. weten:

“@Waning: dit is géén democratisch forum, maar een dienst die de Volkskrant verleent. Zoek in godsnaam een andere krant om daar te gaan zeiken.

@allen: ik heb Van der Vliet wel degelijk uitgelegd waarom hij een verbanning aan zijn broek kreeg. Hij weet dat zelf heel goed. Overigens is het inderdaad zo dat we bij sommigen meer coulance betrachten dan bij anderen. De drie met name genoemde ‘heren’ hierboven zitten op het randje, en er is niks voor nodig of ze worden voorgoed verwijderd van dit blog.”

Hierop reageerde ik om 15:44 uur met o.a.:

“Zelfs voor door kranten aangeboden diensten gelden regels waar iedereen zich aan moet houden, ook de chef zelf. Dat Bogaerts het weblog ‘geen democratisch forum’ noemt, is natuurlijk opvallend voor een dienst die, ter facilitering van het publieke debat, aan burgers wordt aangeboden door ‘de waakhond van onze democratie’ en ‘de controleur van de macht’ die de regels van de democratische rechtsstaat pretendeert te eerbiedigen.

Op grond van welke schending van de Algemene Voorwaarden ‘balanceer’ ik eigenlijk op het randje? Een tikkeltje te kritisch, amigo? Beheers je een beetje, Bogaerts, of ga iets anders doen.

Krijg ik, voordat ik word verbannen, nog een beargumenteerde waarschuwing, of regeert hier nog steeds de willekeur? De onheilspellende zin “Overigens is het inderdaad zo dat we bij sommigen meer coulance betrachten dan bij anderen” doet het ergste vermoeden. De vergelijking met de DDR dringt zich weer onweerstaanbaar op..”

Om 15:55 stuurde ik een e-mail naar de Ombudsman, met de mededeling dat de Chef Internetredactie uit de bocht was gevlogen.

Ombudsman Thom Meens reageerde om 16:12 met de mededeling dat hij het geheel eens was met GJB, dat hij verbaasd was dat ik van der vliet kennelijk meer vertrouwde dan de redactie, en dat mijn vergelijking met de DDR over de schreef was. De Ombudsman stelde voor dat ik mijn excuses zou aanbieden aan G-J Bogaerts: “Als u dat niet wilt, even goede vrienden, maar dan verspeelt u wat mij betreft het recht om nog mee te praten. (en dat zou ik persoonlijk betreuren omdat ik u ken als iemand die doorgaans niet op de man speelt. waarom hier dan wel?)”

Om 16:50 uur reageert G-J Bogaerts als volgt op een opmerking van Leo:

“Als initiatiefnemer van het Volkskrantblog, en chef van de internetredactie, mag ik geacht worden boven de partijen te staan. Dat doe ik ook zoveel mogelijk. Maar er zijn grenzen aan de persoonlijke aanvallen die ik over me heen wil laten gaan. En die worden nu bereikt. Dat heeft niks te maken met censuur, of met wat gebruiksvoorwaarden; het heeft simpelweg te maken met dat ik me niet als een deurmat wil laten gebruiken. Andere bloggers die zo waren aangepakt, had ik al lang in bescherming genomen – ik accepteer dat ik meer moet kunnen verdragen. Maar er zijn grenzen.”

Terzijde: Dit is natuurlijk allemaal heel raar, want deze discussie vond helemaal niet plaats op het weblog van Bogaerts zelf, of op een algemeen discussieforum (dat helaas nog steeds niet bestaat), maar op de persoonlijke weblog van Albert van der Vliet!GJB mag als persoon natuurlijk meedoen met alle discussies, maar in zijn hoedanigheid van Chef/Moderator moet hij terughoudend zijn met actieve, dreigende en wrekende bemoeienis met de content van een weblog, zeker zolang de Gebruiksvoorwaarden niet worden geschonden.

Om 17:07 schrijft Chef Bogaerts op het weblog van Albert van der Vliet: “Van der Vliet, Van Waning en Guus whatshisname hebben bij mij al hun krediet al verspeeld. Dus ik ben extra kritisch op wat zij optikken; zij kunnen zich veel minder permitteren dan anderen.

Ik reageerde daarop om 17:14 uur:

Dit hoor ik nu voor het eerst! Bogaerts heeft mij niet medegedeeld dat ik minder rechten en mogelijkheden heb dan andere bloggers: De willekeur regeert. Waaruit bestaat eigenlijk de beperking die mij zonder enige vorm van waarschuwing, mededeling en ook zonder mogelijkheid van protest, verweer en beroep is opgelegd? En dat noemt zich ‘waakhond van onze democratie’. Dieptriest.”

En nu komt wel het allergekste: Op dat moment blijk ik al door Chef Bogaerts levenslang verbannen te zijn van het VK Weblog! Dit kom te weten omdat ik even tussen aal blog-bedrijven door mijn e-mail lees:

___________________________________________________________________________________________________

Van: weblog@volkskrant.nl [mailto:weblog@volkskrant.nl]

Verzonden: vrijdag 7 april 2006 17:11

Aan: 1burger@solcon.nl

Onderwerp: Schorsing Volkskrantblog

Beste Volkskrantblogger,

U bent geschorst van het Volkskrantblog. U kunt niet meer inloggen tot en perm t:.

U heeft gehandeld in strijd met de gebruiksvoorwaarden: Neem voor de reden van uw schorsing contact op met de internetredactie. U kunt regels omtrent schorsing hier nalezen: http://www.volkskrantblog.nl/algemeen/verbanning.php.

Met vriendelijke groet,

Internetredactie Volkskrant.”

_____________________________________________________________________________________________________

De Internetredactie heeft zelfs niet de moeite genomen om de duur van mijn verbanning zorgvuldig in te vullen. Er staat: “tot en perm t:” Echt waar!

Die regels voor verbanning kende ik nog niet. Die heb ik dus maar op de aangewezen plaats opgezocht. Er staat o.a.:

“Voor het reageren op bijdragen gelden de volgende spelregels:

– Heb respect voor de mede-gebruikers van Volkskrantblog, wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen

Blijf on-topic

– Spammen en het plaatsen van dezelfde reactie bij een groot aantal bijdragen is niet toegestaan

– Vermijd en voorkom scheldpartijen in de reacties

– Het openbaar maken van de identiteit van mensen die anoniem wensen te blijven is niet toegestaan ”

Omdat G-J Bogaerts weigerde om zijn vonnis van levenslange verbanning nader te motiveren (“Meneer van Waning, ik ga in u geen tijd meer investeren.”) moet ik afgaan op wat in het reglement staat. Vermoedelijk baseerde Bogaerts zijn beslissingop dat ‘onnodig kwetsend of storend tegen over anderen’. Tegenover een béétje rechter had hij daarmee geen poot aan de grond gekregen. ‘Onnodig’? ‘Kwetsend’?

De regels voor het modereren zijn Chef Bogaerts ook niet echt behulpzaam bij de rechtvaardiging van zijn even spontane als bespottelijke besluit om mij levenslang te verbannen van mijn eigen weblog. Er staat namelijk:

Wat is modereren? Modereren is het beoordelen van de bijdragen en de reacties die op Volkskrantblog worden geplaatst. ”

Vraagje: Oh ja, en dan?

Wie modereren er? De bijdragen van webloggers worden door de internetredactie van de Volkskrant bekeken. De weblogger beoordeelt zelf de reacties die op zijn weblog verschijnen. Dit kan achteraf, door reacties die niet aanstaan te verwijderen. Maar ook vooraf, door aan te geven dat iedere reactie voorafgaand aan publicatie wordt gelezen.”

Opmerking: In dit geval was het zeer zeker niet de eigenaar van het VK Weblog zelf (Albert van der Vliet) die bezwaar had en maakte tegen de dingen die ik had geschreven. Dus waar bemoeide Chef Bogaerts zich eigenlijk mee? De gewraakte bijdragen en reacties zijn opvallend genoeg niet door de Moderator verwijderd. Dus zó erg waren zij toch ook niet..

Ik heb aan internetdeskundige Jeroen Mirck per e-mail de volgende vragen gesteld:

– Mag Bogaerts mij de toegang tot mijn eigen weblog (mijn voornaamste uitingsmogelijkheid) versperren zonder dat ik de Gebruiksvoorwaarden heb geschonden?

– Wat is eigenlijk de juridische status van het weblog van de VK, dat door GJB wordt betiteld als een ‘dienst van de Volkskrant’?

– Staat het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik maken van het VK Weblog niet gelijk aan een contract dat niet willekeurig door één partij kan worden beëindigd?

– Is het vergelijken van iemands gedrag in zijn functie van weblogmoderator met dat van Honnecker en de de DDR inderdaad een ‘bedreiging’ of een ‘aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer’?

– Is het niet merkwaardig dat een blogger op grond van ‘racisme’ bestraft wordt met een verbanning van één week, terwijl een blogger die alleen iets onvriendelijks heeft gezegd over de moderator wordt bestraft met een permanente verbanning, levenslang dus?”

Jammer genoeg had Jeroen geen tijd en kennelijk weinig zin om deze vragen te beantwoorden.

Deze kwestie raakt aan meer dingen dan ‘slechts’ de vrijheid van meningsuiting.

Eén daarvan is bijvoorbeeld het feit dat mijn weblog mijn persoonlijke bezit is zolang ik daar geen misbruik van maak. Ik had in het Kort Geding onder meer willen betogen dat ik mijn weblog juist optimaal gebruik voor het doel waarvoor het bij uitstek geschikt is: Het leveren van commentaar en kritiek op (misbruik van) macht in iedere relevante vorm, dus inclusief de macht van de journalistiek. Het gaat hier niet alleen om de verdediging en versterking van ons recht op meningsuiting maar ook onze mogelijkheden daartoe.

Op 20 december 2005 heb ik ook al eens geschreven over de eigenmachtige interpretatie die de Chef van de Internetredactie hanteert van de (waarschijnlijk door hemzelf opgestelde) Gebruiksvoorwaarden. Zie : “De willekeur regeert op het weblog van de Volkskrant.”

Ik schreef daarin onder meer:

“En, ja, beperking van de vrijheid van meningsuiting raakt aan de essentie van onze democratische rechtsstaat. Ook hier.” En: “Kritiek is voor een democratie van even groot belang als gemeenschappelijkheid. Het ene sluit het andere niet uit. Politieke stelsels die kritiek en dissidenten proberen te verbannen, scoren niet hoog op de ladders van beschaving, democratie, rechtsstatelijkheid, vrijheid en cultuur.”

De Gebruiksvoorwaarden gelden ten allen tijde en voor iedereen.

Die hele Gebruiksvoorwaarden lijken in dit verband irrelevant, omdat Chef Bogaerts zijn vonnis daarop niet baseerde, maar zo wordt het juridische spel niet gespeeld. Zij zijn namelijk ten allen tijde relevant, zowel voor de aanbieder als voor de gebruiker van het VK-blog. Ik heb Bogaerts nog de gelegenheid gegeven om zijn beslissing op deugdelijke gronden te motiveren, maar dat heeft hij geweigerd: “Meneer van Waning, ik ga in u geen tijd meer investeren.”.

Hoewel de beslissing dus duidelijk een persoonlijke daad van G-J Bogaerts was, is die niet te plaatsen buiten de Gebruiksvoorwaarden. Die vormen immers het kader en de inhoud van een verbintenis tussen enerzijds de Volkskrant en anderzijds de VK-bloggers (mijzelf incluis) die zich daarmee akkoord hebben verklaard door gebruik te maken van deze door de Volkskrant aangeboden faciliteit. Dit is wat daarin staat:

Het Volkskrant open weblog is voor iedereen toegankelijk, en voor iedereen te gebruiken als persoonlijk weblog  1).

Het gebruik van het weblog is volstrekt gratis. De gebruikers dienen wel kennis te nemen van deze voorwaarden:

1. Wat zijn de gebruiksvoorwaarden?

a. Auteurs dienen bekend te zijn met minstens naam, een bestaand emailadres en woonplaats.
b. Alle content is toegestaan met uitzondering van: 2)

– content op het gebied van pornografie;
– content die oproept tot discriminatie en/of belediging 3);

– content die als bedreigend kan worden ervaren door een natuurlijke persoon;
– content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt 4);

– content die op enige andere manier in strijd met de wet is;

– content waarop de Volkskrant of derde partijen copyright hebben;

– content voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden;

– content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen;
c. Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden biedt u de Volkskrant de vrijheid om de inhoud van de weblog met bronvermelding in enige publicatie op te nemen. 5)

d. De Volkskrant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade jegens de auteur of enige andere derde; de auteur blijft eindverantwoordelijk.

e. Auteurs houden zich aan de algemene richtlijnen van de Volkskrant omtrent de aanduiding van verdachten bij arrestaties en (straf)rechtzaken. Zij worden alleen met initialen aangeduid. Initialen of namen van slachtoffers in zedenzaken worden helemaal niet genoemd.
f. De Volkskrant behoudt zich het recht voor een weblog of bijdragen in een weblog, indien mogelijk met opgave van redenen, aan te passen en/of te verwijderen indien zij een weblog of afzonderlijke bijdragen in strijd acht met deze gebruiksvoorwaarden.  6)

Ad 1): ‘.. voor iedereen te gebruiken als persoonlijk weblog..

Het is dus een persoonlijk weblog, en niet (zoals jij schrijft) ‘een blog van de krant’. De auteur is in eerste en laatste plaats dus ook zélf verantwoordelijk voor wat hij schrijft. De krant mag alleen een blog verwijderen als die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden. De mogelijkheid van het (tijdelijk, laat staan permanent) verbannen van een VK-blogger wordt helemaal niet genoemd..

Ad 2): ‘Alle content is toegestaan met uitzondering van…

Verlies dit uit het oog! De VK-blogger bepaalt zélf de inhoud van zijn eigen weblog. Daar heeft de krant dus niets mee te maken, ténzij.. Hier zit trouwens nog een aardig addertje in het juridische gras, want de Gebruiksvoorwaarden handelen eigenlijk alleen over de ‘content’ van de ‘persoonlijke weblogs’ van de gebruikers, en NIET op de inhoud van de reacties! Ik ben benieuwd wat een echte jurist daarvan vindt. (Wie weet een goeie? Mijn studiegenoten zijn deze materie ontgroeid, vrees ik.)

Ad 3): ‘content die oproept tot discriminatie en/of belediging ..’

Met mijn kritiek op de incompetentie van Chef Bogaerts en op zijn grillige en eigenmachtige optreden discrimineer ik niet alle moderatoren, dus daarmee handelde ik niet in strijd met de gebruiksvoorwaarden. Het verbieden van ‘het oproepen tot belediging’ komt duidelijk uit een niet-juridische koker. Smaad is wettelijk verboden, en het verbieden van het oproepen tot haat wordt alom geaccepteerd. Rechters zullen echter niet gauw overgaan tot het billijken van een verbod op ‘eenvoudige’ belediging, laat staan van een contractbreuk in een situatie waarin geen sprake is van een dienstverband, gezagsverhouding, samenwerkingsverband of religieuze of andere gevoeligheden.

Mijn woordenboek zegt over ‘belediging’: “Van eenvoudige belediging is sprake bij een niet of onvoldoende geargumenteerde aantasting van iemands eer, waartegen deze zich niet kan verdedigen.”

Ik denk niet dat (de advocaat van) de Volkskrant erg ver komt met dit artikel als grond voor mijn permanente verbanning van mijn eigen VK-blog.

Ad 4): ‘content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt

Ik heb alleen geschreven over de incompetentie, ondeskundigheid, grilligheid, willekeur en vriendjespolitiek in zijn functie van Chef van de Internetredactie van de Volkskrant (‘lousy software’) en van Chef van het VK Weblog. Ik heb zijn adres niet vermeld en zijn vrouwe en kinderen geheel buiten beschouwing gelaten.

Ad 5): ‘Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden biedt u de Volkskrant de vrijheid om de inhoud van de weblog met bronvermelding in enige publicatie op te nemen.”

Dit artikel is in dit verband alleen interessant omdat het een bevestiging vormt van het feit dat er sprake is van een contract, een verbintenis tussen aanbieder (Volkskrant) en gebruiker (de VK-weblogger). Het Verbintenissenrecht is hier onverkort van toepassing. En dat niet alleen, want er zijn ook nog zo’n paar fundamentele mensenrechten in het geding, als je het heel zwaar wilt aanzetten.

Ad 6): ‘De Volkskrant behoudt zich het recht voor een weblog of bijdragen in een weblog, indien mogelijk met opgave van redenen, aan te passen en/of te verwijderen indien zij een weblog of afzonderlijke bijdragen in strijd acht met deze gebruiksvoorwaarden.’

De Volkskrant had dus niet het recht om op ondeugdelijke gronden door middel van een ‘permanente verbanning’ mij het beheer over mijn eigen weblog onmogelijk te maken, mij in mijn uitingmogelijkheden te beperken en mij praktisch gesproken de mond te snoeren, omdat ik op het weblog van iemand anders kritiek had geleverd op het functioneren van een medewerker van de Volkskrant.

Dus, op de vraag van VK-blogger Leo of ik juridisch wel een kans maakte, kan ik vol overtuiging zeggen: Jazeker.

Tenslotte:
In december schreef ik aan Qabouter:

“Overigens ben ik het niet met je eens dat ik mij in dit weblog alleen maar Volkskrant-vriendelijk mag uitlaten. ‘Beleefd en netjes’ nog wel. Kom op, zeg. In Nederland hoeft niemand ooit afstand te doen van zijn grondrechten, dus ook niet op het weblog van de Volkskrant. Zolang ik geen onbehoorlijke of opruiende taal uitsla, vieze plaatjes toon, niemand persoonlijk beledig of kwets en zolang ik geen wetten overtreed, mag ik hier (net als Bert Wagendorp op zíjn weblog) schrijven wat ík wil, en niet wat jij, G-J, Theodora, Petrus, Drammen of wie dan ook wil. De Volkskrant heeft mij ettelijke malen uitgenodigd (de Ombudsman zelfs persoonlijk) om mee te doen aan dit weblog, en dat is precies wat ik nu doe. Niet meer en zeker niet minder.”

6 gedachten over “Verbanning van kritische VK-bloggers is in strijd met Gebruiksvoorwaarden. En niet alleen daarmee..

  1. Afgelopen vrijdag heb ik, staand in het lijstje met Albert en jou, in mijn blog mijn welgemeende excuses aan G.J.B. aangeboden dat ik een aantal keren op de man heb gespeeld. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik geen kritiek -meer- heb op het VK-blogbeleid, beslist zal ik dat in de toekomst blijven uiten. De journalistiek de waakhond van de democratie, bloggers de waakhonden van de journalistiek. Vannacht heb ik betreffende een blogje de waarschuwknop ingedrukt omdat het onbetwistbaar onreglementair was -dat kan men niet zeggen van jou en wat andere blogs- de verwijdering heeft niet plaatsgevonden, daarom heb ik vanmiddag het blog Verdrietig geschreven. Dat maakt mij iets wanneer een gecontstateerd feit niet wordt bestraft -Flitscamera legt vast dat automobiliste 50, 100 hoeveel kilometer dan ook te hard heeft gereden, agent kijkt nog eens naar de foto, denkt: "Wat een lekker ding achter het stuur, ik laat de bekeuring zitten"- Zulke dingen scheppen precedentwerkingen, dat maakt bloggen vokomen onnodig zo`n kansspel. Het zou de redactie sieren wanneer ze daar op korte termijn mee zouden stoppen. Van mij aanbeveling 2.

  2. Dank je, Guus. Ik vond trouwens die opmerkingen van jou aan het adres van GJB niet zo ernstig. Je had geschreven dat hij ooit ook een droom moet hebben gehad, en dat zulke dromen in het harde licht van het dagelijkse leven (en met een stel puberende kinderen) nogal eens verbleken. Het was echter wel een op de persoon gerichte opmerking, dit in tegenstelling tot de kritiek van de andere bloggers. Die kritiek was immers gericht op Bogaerts in zijn functie van moderator, die het VK weblog als zijn persoonlijke speeltje en eigendom beschouwt en behandelt.

  3. De eerlijkheid gebied me te melden dat ik sinds de terugkomst van Engel en het daarmee samenhangende vertrek van Renate altijd op de persoon heb gespeeld. Niet zozeer omdat ik dat leuk vind maar omdat ik een schrijf- en redeneertrant heb die is gespeend van elke droogstopeligheid. Heel goed kan ik me voorstellen dat mensen daardoor vroeg of laat uit elkaar spatten.

  4. Nou nou, wat een lang betoog. Maar die hele woordenwaterval en juridische muggenzifterij lijken er naar mijn mening toch op neer te komen dat je hier je recht verdedigt om GJB het bloed onder de nagels vandaan te halen. Je hebt dus nog steeds mijn indruk dat je een hetze tegen de man voert, in plaats van de journalistiek kritisch te volgen (zoals ik eeuwig geleden al eens schreef), niet weggenomen.

  5. DJ, zodra Chef Bogaerts de rechten en vrijheden van VK-bloggers respecteert, ophoudt met zijn weinig transparante vriendjespolitiek en zich onthoudt van grillig machtsmisbruik, dan zul je mij niet meer over hem horen. Het gaat mij namelijk niet om de man maar om zijn gebrekkige functioneren, zijn falend beleid en om de rottige software waar hij mede voor verantwoordelijk is.
    Ondertussen zal ik jou niet verbannen op grond van je herhaalde kritiek. Je mag blijven doorzeuren zo veel als je wilt, zelfs als je geen gelijk krijgt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s