Amstelveen Kroniek _ Lokale Media

Politiek verdeeld over nieuwe investeringen RTV Amstelveen

De gemeenteraad is verdeeld over de door B en W voorgestelde nieuwe investeringen in de locale omroep. Dat bleek dinsdag (4 december) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Omdat RTV Amstelveen met televisie wil beginnen en er bovendien (weer) een financiële tegenvaller moet worden weggewerkt, zou er 87 duizend euro op tafel moeten komen. Daarnaast wordt een deel van de bijna zeven ton kostende verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven (waar behalve de studio ook Vereniging Historisch Amstelveen onderdag krijgt) in feite ook in de omroep gepompt, rekende Paul Regouin (GroenLinks) het college voor. Daarnaast is er nog eens bijna zeventig nodig voor de aanschaf van Tv-apparatuur. Eerder al pompte de gemeente zeventig mille in radio apparatuur, naast de jaarlijkse structurele subsidie van veertig mille.

Diverse partijen constateerden dat de prognoses voor reclameopbrengsten op radio en kabelkrant niet zijn gehaald, het bestuur grotendeels uit niet-Amstelveners bestaat, de programmering eenzijdig is gericht op muziek en forse bedragen in het interim-management worden gestoken. Drie van de vijf bestuursleden komen uit Global Start, het integratiebedrijf dat in feite de omroep domineert. “Speelt Global Start niet een te dominante rol,” vroeg commissielid Henk Fokkink (Ouderencombinatie Amstelveen) zich af. Hij toonde zich een felle tegenstander van extra uitgaven voor de omroep. Omdat de beloofde inkomsten uit reclame niet zijn gehaald, heeft het bestuur volgens hem gefaald. Hij hekelde het gebrek aan nieuwsvoorziening, constateerde dat zelfs bij de raadscommissie waarin het over de omroep ging geen verslaggever van RTV Amstelveen aanwezig was en dat de programmering niet aan de wettelijke eisen voldoet, wegens een schrijnend gebrek aan journalistiek op de radio. Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.
Fokkink over RTV Amstelveen: “Men heeft na een jaar nog niet eens een volwaardig radioprogramma, haalt de voorspelde advertentie inkomsten niet en zegt nu dat die pas zullen stijgen als er TV bij komt.” Zijn fractie zal niet instemmen met opnieuw een eenmalige subsidie (naast de structurele) in de omroep.
D66, GroenLinks en ChristenUnie deelden veel van de kritiek van Fokkink. Al vond Rien Alink (D66) wel dat RTV Amstelveen vorderingen maakt. Maar zij is dan ook de eerste omroep in successie met een betaalde interim-manager (60 mille per jaar) en een uiterst royale plaatselijke overheid. Regouin (GL) vond dat de ambtelijke notitie waarmee het subsidievoorstel is onderbouwd aan alle kanten rammelt en geen goede basis voor toekenning van een nieuwe bijdrage kan zijn. Hij, Fokkink en Jacqueline Koops van de ChristenUnie wezen er bovendien op dat er voor 25 duizend euro is verbouwd aan het huidige pand waarin de omroep is gehuisvest, terwijl op dat moment al naar een nieuwe behuizing werd uitgekeken. “Kapitaalvernietiging,” vond Regouin. “Hoeveel geld is er al in het putje verdwenen?”
Hij constateerde verder dat van de 87 duizend euro die nu wordt gevraagd al zestig mille nodig is voor de van Global Start afkomstige interim-manager, zodat er in feite maar 27 duizend euro voor dingen beschikbaar is. Regouin zou het liefst de rekenkamer van de raad maar eens op de zaak zetten. “Stel eerst eens orde op zaken, maak een volwaardig radioprogramma en ga dan pas nadenken over de volgende stap,” adviseerde hij.
In David de Jong (Burgerbelangen) vond de omroep, zoals gebruikelijk, een enthousiaste verdediger, al moest zelfs hij toegeven dat het journalistieke gehalte van de radioprogrammering ondermaats is. Maar inzetten van de rekenkamer leek hem nogal overdreven. Die mening deelden andere fracties.
De coalitie zal verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall waarschijnlijk – hier en daar met gemengde gevoelens – wel blijven dekken in de raad. De PvdA vroeg zich zelfs af of de bedragen niet te laag zijn om met TV te kunnen beginnen. “Als je iets doet, moet je het goed doen,” zei PvdA-commissielid Veenboer. Het CDA vraagt zich af of de organisatie voor die volgende stap wel klaar is en de VVD (waartoe Hellendall behoort) kwam niet verder dan te melden dat wie A zegt nu eenmaal ook B moet zeggen.
Volgens Hellendall wordt met TV gestart uit commerciële overwegingen. Met bewegende beelden zouden veel meer reclame-inkomsten kunnen worden gegenereerd. “De omroep is in ontwikkeling en moet nu de vaart er in houden,” zei hij. De gemeente kan er volgens hem niets aan doen dat het bestuur goeddeels niet Amstelveens is (3 van de 5 leden komen van Global Start), omdat het zichzelf benoemt. De omroep is een stichting.
De kritiek van Regouin dat voor het werven van adverteerders een fulltime kracht wordt ingezet, die volgens de begroting alleen het eigen salaris terugverdient, sprak Hellendall tegen: “Het is de bedoeling dat hij minstens het drievoudige van zijn salaris opbrengt.” Het in de verbouwing van het huidige pand geïnvesteerde geld is helaas weg, gaf hij toe.
Regouin vond dat de omroep zo langzamerhand een uitzonderingspositie inneemt waar het om subsidies gaat. Het benodigde geld wordt uit de algemene reserves van de gemeente gehaald. Regouin: “Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken.”

Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep
Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL
Lees ook:Gemeente pompt nog meer geld in lokale omroep
Lees ook:Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet
Lees ook:RTV Amstelveen moet directeur STRAAL schadeloos stellen

12 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Regouin: “Wij moeten ook andere gesubsidieerde instellingen recht in de ogen kunnen kijken.”Wat een prachtige zin. Maakt ook meteen duidelijk of er als wethouder of gemeenteraadslid wordt gesproken. Aan de andere kant van de tafel had Regouin het prima gevonden, maar je moet iets. En als dan toch de rekenkamer ergens naar moet kijken, licht dan meteen alle gesubsidieerde instellingen in Amstelveen door. Volgens mij schrikt iedereen dan van het geld wat verdwijnt zonder iets tastbaars/zichtbaars terug te zien.
     /   Beantwoorden  /
 2. David de Jong
  Enige nuances:
  1) Het is de commissie Burgers & Samenleving (niet welzijn, want de commissie behandelt meer onderwerpen dan dat alleen!)
  2) “Wat hem betreft scoorde het voormalige Amstelveen Lokaal toch nog altijd beter op dat punt. Die omroep werd weggewerkt door STRAAL.” Dat is onjuist. Het was het Commissariaat voor de Media die besloot de licentie niet meer te gunnen aan Amstelveen Lokaal om de voor haar moverende redenen die vooral aan het toenmalig bestuur van Amstelveen Lokaal zijn toe te rekenen, waaronder het laten verlopen van haar eigen licentie!
  3) Door mij louter neer te zetten als ‘enthousiast’ verdediger van de omroep doet de schrijver van het stuk mij toch tekort, gezien ook de kritiek die geuit is van mijn zijde op de stukken, de financiele informatie en de wijze van financieren die nu is neergelegd. Ja, BBA is voor een goed draaiende lokale publieke omroep. De vraag wordt of dat – zoals in feite de PvdA stelde – niet beter te bewerkstelligen is met iets meer middelen en aldus enkele professionele krachten – of dat dat louter met amateurs te doen valt. Uit je stuk krijg ik bijna de indruk alsof de lokale omroep alleen maar geld zou ontvangen en er niets voor terug doen, en dat is niet het geval bij mijn weten.ROB: de rekenkamercommissie doet thans onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies.
     /   Beantwoorden  /
 3. Johan Th. Bos
  1. Stomme fout, die nam van de commissie. Wist ik eigenlijk best. Het BS en niet BW. Heb ik gewijzigd.
  2. Als verslaggever heb ik weer gegeven wat Fokkink zei, zonder commentaar (zoals dat Amstelveen Lokaal door het Commissariaat op de vingers is getikt).
  3. Voor een goede lokale omroep zijn volgens mij alle fracties, inclusief het kritische GroenLinks (Paul Regouin van GL begon zelfs zijn betoog met dat te melden). De kritiek van een substantieel deel van de commissie was dat er wel heel veel geld naar de omroep gaat (meer dan naar enige voorgangster). Logisch dat dan uit de verslaggeving dat ook blijkt. Dat in het verslag niet is stilgestaan bij wat RTV Amstelveen allemaal doet, is logisch. Het was nauwelijks onderwerp van gesprek in de commissie. Daar ging het er vooral om wat zij niet heeft gedaan, c.a. prognoses niet haalde enzovoort. Dat ook BBA er niet onder uit kon een voorzichtige kritische opmerking te maken, is evenzeer gemeld. Maar bij die fractie overheerste toch het enthousiasme en ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. Verder: zo’n kort verslag kan niet een letterlijke weergave van de hele vergadering zijn (hoewel de bijna ziekelijke passie van BBA voor verslagen en notulen mij bekend is; daar plaatste zij zich ooit al eens mee buiten de vollegevorming).
     /   Beantwoorden  /
 4. David de Jong
  Sja je laatste opmerking laat ik maar even, want het geeft aan hoe je over BBA denkt.Je toon over dat wij ‘er niet onder uit kunnen’ is niet de gedachte van BBA. Wij beoordelen voorstellen op haar merites. Ik vind het in ieder geval interessant dat jij voor BBA gaat denken. En interessant dat je blijkbaar is ontgaan dat BBA – overigens samen met de meerderheid van de raad – de situatie van STRAAL destijds toen het mis is gelopen te hebben beoordeeld in negatieve zin – en alleen op basis van een plan dat daadwerkelijk ergens toe zou leiden RTV Amstelveen heeft gesteund. Dat lijkt me de volgorde der dingen.Ik snap dat je beperkte ruimte hebt in een artikel, maar dan merk ik op dat je in de ruimte die je gebruikt, in de selecties wel heel selectief te werk gaat, alsmede bijvoeglijke naamwoorden veelal gebruikt zonder ze te onderbouwen.

     /   Beantwoorden  /
 5. Johan Th. Bos
  Bijvoeglijke naamwoorden? Welke? Ik gebruik ze zelden in verslaggeving. In dit stukje volgens mij alleen: felle (voor Fokkink als tegenstander), structurele, jaarlijkse, beloofde, ambtelijke, huidige, nieuwe en journalistieke. Welke onderbouwing zou daarvoor noodzakelijk zijn, denk je? Ik leer graag wat.
  Verder: je beweert dat ik voor BBA denk, maar schijnt zelf de gave te hebben te weten hoe ik OVER BBA denk. Knap hoor.
     /   Beantwoorden  /
 6. Rob Nijkamp
  David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? Ben hier heel benieuwd naar, want mijn reactie blijft vooralsnog open staan. Met betrekking tot de discussie en besluit CvdM heb je gelijk, maar dat is ook je vakgebied.De opmerking over BBA, wij beoordelen voorstellen op haar merites, is in ieder geval op één dossier behoorlijk bezijden de waarheid. Lees, voorzover nog bestaat het verkiezingsprogramma en bekijk de rol van BBA en vooral haar fractievoorzitter mbt Bovenkerkerpolder. Ook jij heb daar bij behandeling van het onvolledige MER-advies een jammerlijke rol in gespeeld.
  Maar misschien is beoordelen op merites nog mogelijk?
     /   Beantwoorden  /
 7. David de Jong
  Johan Th Bos:1) “ik ben er nagenoeg zeker van dat zij loyaal het B&W-voorstel zal steunen. ” Daarmee geef je als journalist aan te denken voor BBA en blijkbaar te weten hoe wij zullen handelen2) Met bijvoeglijke naamwoorden bedoel ik woorden die een mening geven van de auteur die niet per se feitelijk zijn.
  Voorbeelden? Tweede keer geld ‘pompen’, woorden als ‘nog eens’ (zijn niet toegeschreven aan iemand, eerste paragraaf), woorden als
  ‘uiterst royale’ plaatselijke overheid, De PvdA vroeg zich ‘zelfs’ af…., en zoals gesteld de selectie van weergave.

  Rob Nijkamp: “David, wat een discussie, maar je geeft een antwoord, wat meteen weer een vraag oproept, want wat bedoel je met onderzoek naar een aantal outputgesubsidieerde subsidies. Wat is/zijn dit? “

  1) Met name de Stichting Cardanus.

  2) En met het golfterrein beoordelen we dat ook op haar merites. Ik heb nog geen definitief voorstel gezien de afgelopen maanden waar een daadwerkelijk groen of rood licht voor gegeven wordt. Ik wil je wijzen op deze zin uit ons verkiezingsprogramma. “In recreatieve zin kan een golfterrein voor recreanten uit Amstelveen en omgeving een definitieve groene invulling geven aan de omgeving ten zuiden van de A9/Langerhuize. ” mocht je daar op doelen.

     /   Beantwoorden  /
 8. Jan Demming
  De nieuwsvoorziening bij Straal werd destijds door mij verzorgd, dus misschien reageer ik niet helemaal objectief. Maar ik wil wel graag even kwijt dat, hoewel het met RTV Amstelveen allemaal veel beter zou worden, ik met de beste wil niet zie op welk gebied dat tot op heden gebeurt of is gebeurd.
     /   Beantwoorden  /
 9. Hans van der Liet
  Wat een zegen dan, dat Straal uit de lucht is!
     /   Beantwoorden  /
 10. Jan Demming
  Erg flauw, meneer Van der Liet. Ik liet in elk geval mijn (redactionele) oren niet altijd hangen naar de overheid, iets wat naar mijn bescheiden mening nu wel gebeurt.
     /   Beantwoorden  /
 11. JOHAN TH. BOS
  David, ik meldde mijn verwachting over de politieke besluitvorming bij BBA niet in het verslag, maar in een persoonlijke reactie op de jouwe. Overigens melden via alle media soms journalisten geregeld verwachtingen (kijk eens naar Den Haag Vandaag, maar dat terzijde).Daarmee denk ik niet voor BBA, Waarom zou ik? Ik heb wel wat anders te doen. De discussie over wat nou precies bijvoeglijke naamwoorden zijn, stop ik maar. Geld pompen, is dat in elk geval niet. En dat de PvdA zich ‘zelfs afvroeg’ evenmin. Ik zie daar trouwens weinig anders in dan correcte weergave van de feiten. Maar op het gouden De Jong weegschaaltje, dat ons ook in vergaderingen zoveel tijd kost (en in de wandelgangen vaak gezucht oplevert) zal het wel te licht of te zwaar zijn. Het zij zo. Vereder: volg eens een eenvoudige cursus Nederlands om er achter te komen wat bijvoeglijke naamwoorden, c.q. bepalingen zijn.
     /   Beantwoorden  /
 12. Hans van der Liet
  Tja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En zo hoort het natuurlijk ook, meneer Demming.

++++++++++++++

Succesvol (column)

Verschil van inzicht: volgens verantwoordelijk wethouder van zowel cultuur als financiën Frans Hellendall is RTV Amstelveen al een volwaardige omroep, volgens de oppositie (met uitzondering van Burgerbelangen) niet. Dat de oppositie gelijk heeft, bewees de omroep uitgerekend weer tijdens de raadsvergadering die over de zoveelste subsidie aan haar moest beslissen. Door afwezig te zijn. Tussen de verslaggevers van de lokale media is er nog nooit een op de perstribune aangetroffen van het enige met bakken gemeenschapsgeld gesteunde medium. Verliezen worden door de gemeente weggewerkt en nu gaat zij de volgende stap in de ontwikkeling financieren: de start met televisie. Terwijl de omroep met radio (waarin de lokale overheid eerst gretig heeft geïnvesteerd) aan de wettelijk verplichte nieuwsvoorziening nog niet of nauwelijks toekwam.

Maar RTV Amstelveen is Hellendalls speeltje en daarmee dat van de collegecoalitie, want dualisme bestaat in de praktijk niet. De raadsleden van de drie plaatselijke regeringspartijen dromen hardop van met hun kop op de buis komen. Voor bevrediging van die camerageilheid hebben zij blijkbaar alles over. Liepen ook de deur plat bij het volgens diezelfde volksvertegenwoordigers (?) zo vermaledijde STRAAL, de opvolger van Amstelveen Lokaal. Ze hebben gelijk met hun bewering dat er de laatste jaren met de lokale omroep veel mis ging, al was – achteraf beschouwd – Amstelveen Lokaal (AL) zo gek nog niet. Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen, al bestaat het vrijwilligerskorps van de doorsnee plaatselijke omroep nou eenmaal uit mensen die graag DJ spelen en dezelfde muziek draaien als de landelijke stations. Hoezo lokaal? Maar dat terzijde. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met bestuurders.
Geen van de voorgangers van RTV Amstelveen is financieel zo in de watten gelegd als deze nieuwkomer. Die is in feite opgezet door een onderneming, en ligt dus per definitie prima in het VVD-straatje. Wat Hellendall betreft, kan er geen geld genoeg in worden gepompt. Wat natuurlijk voor een commercieel verantwoord opererend bedrijf weer een beetje vreemd is. Dat het voor de wethouder niet op kan, bleek uit zijn reactie op de opmerking van Paul Regouin (GroenLinks), die graag een prestatieovereenkomst met de omroep zou zien, zoals die van andere gesubsidieerde instanties ook wordt gevraagd. Er is dan sprake van een outputsubsidie (inkoop van exact afgesproken diensten). Maar dat gebeurt alleen bij structurele bijdragen van boven een ton per jaar, hield de wethouder Regouin voor. En hij liet er op volgen zeer verheugd te zullen zijn als GroenLinks die kant op zou willen.
Structureel gaat er jaarlijks maar 40 mille naar de omroep. Maar aan incidentele bijdragen is al een veelvoud uit de gemeentelijke kas weggevloeid. Voor apparatuur, verliezendekking, apparatuur, verbouwingen enzovoort. Je hebt geen hoge jaarlijkse subsidie nodig als de tekorten toch door de overheid worden weggewerkt. Inderdaad: RTV Amstelveen speelt klaar wat geen vorige lokale omroep lukte. Succesvol collecteren.

Lees ook:Advies RTVA kost 11 mille
Lees ook:40 mille subsidie voor lokale omroep
Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
Lees ook:Raad tegen subsidie STRAAL
Lees ook:RTV Amstelveen op nippertje met aanvraag verlenging licentie

4 Reacties // Reageer

 1. Rob Nijkamp
  Misschien iets voor de rekenkamer die wij in Amstelveen hebben. Dan is het ook goed om te kijken hoe dat teveel? gespendeerde geld wordt teruggehaald, of is dit gegaan naar de bekende “kale” kip? Maar misschien met de uitleg van het aangenomen voorstel van de nieuwe burgemeester van Utrecht wel te verhalen bij verantwoordelijk wethouder en/of ambtenaar.
     /   Beantwoorden  /
 2. ilja scholten
  Beste Johan Bos,
  Dank voor uw correctie van het collectieve geheugen met uw opmerking “Amstelveen Lokaal (AL)… Dat ook die niets aan nieuwsvoorziening deed, is een leugen …. AL deed wel degelijk ook aan nieuwsvoorziening. Er was in elk geval doorgaans een verslaggever bij de raadsvergaderingen en persgesprekken met
  bestuurders.”Inderdaad, bij Amstelveen Lokaal hadden we voor vele jaren een wekelijks programma van 2-3 uur met de naam “Lokale Zaken”. Ik kan probleemloos keihard bewijsmateriaal overleggen (draaiboeken EN geluidsopnamen) waaruit blijkt dat we honderden items hebben besteed aan lokaal bestuur en beleid. In aanvulling ook – in detail – aan regionaal, provinciaal, of nationaal beleid MITS gerelateerd aan de Amstelveense situatie.Ja, zoals u schrijft waren we vrijwel altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen, perspresentaties en vele commissievergaderingen. Ik heb één keer verstek moeten gaan bij een raadsvergadering vanwege een zwaar hartinfarct. Dat lijkt me een legitiem excuus … maar een collega heeft toen e.a. overgenomen (de agenda hebben doorgesproken op de IC van het AMC).Let op, een raadsvergadering duurt vele uren en het uitmonteren tot een item van 15-20 minuten was ook een tijdrovende klus. Bij al deze activiteiten waren ook mijn collega’s/ vrienden betrokken. Het team van Lokale Zaken bestond uit 6-8 mensen die allemaal vele uren per week (en ook geld uit eigen zak) investeerden in het programma.Waren wij, c.q. het programma, goed ? Ach, snel, flitsend, of hard confronterend, was niet direct onze kracht. Maar we waren wel heel degelijk en probeerden zo goed en zo helder mogelijk het lokale bestuur bij de burger te brengen. We waren ook goed gekwalificeerd – zo werkte de vaste technicus bij de NOB en was iedereen zeer goed opgeleid (zelf o.a. wetenschappelijk medewerker bestuurskunde). Politici (van alle partijen) en ambtenaren waren kind aan huis in de studio (of wij maakten opnamen op locatie). Omdat b.v. één interview altijd voorafgegaan werd door zo’n 5 achtergrondtelefoontjes kwamen de gesprekspartners ook heel goed voorbereid. Een “harde” aanpak was daarom minder nodig want de geïnterviewden wisten dat ze zichzelf voor schut zouden zetten als ze aan zouden komen met onvoldoende kennis of gladde praatjes. De prestatieovereenkomst, waarover nu blijkbaar moeilijk wordt gedaan, was voor ons vanzelfsprekend. Voor één of twee kleine subsidies (700 Euro) hebben we dan ook netjes een contractje gemaakt en achteraf verantwoording afgelegd.

  Lokale Zaken was ook uniek in dat wij in Nederland waarschijnlijk het allereerste programma waren met een gekoppelde informatieve website. Dat was in 1996 – dus voor de pionier op dat gebied, namelijk de VPRO. Zo is er (via de internationale WWW archieven) nog een leuk stukje te lezen over een interview met ene Prof. Dr. Mr. J.P. Balkenende die zijn licht liet schijnen over ….. de juridische aspecten van het voorbijrijden van een stempelpost door Piet Kleine bij een Elfstedentocht. Dat kon dus allemaal (serieus maar op z’n tijd ook “didactisch” met humor) – maar alleen omdat we met hard werk vertrouwen hadden gecreëerd. Omgekeerd, JBP was toen relatief gezien een absolute “nobody” wat betreft publieke bekendheid – zoals het lot is van vrijwel alle lokale bestuurders (politici en ambtenaren). Het zou voor de burgers wel eens goed zijn als zij meer kennis zouden hebben van die mensen – namelijk als echte mensen i.p.v. stereotypes (zakkenvullers, luiwammissen, enz.). Over het algemeen zijn het aardige, toegankelijke en intelligente personen die heel veel tijd en inspanning steken in hun werk. Ook dat probeerden wij te laten zien. Hufters zijn er overal in het publieke bestuur maar in het algemeen zijn we in Amstelveen niet echt slecht af.

  Let wel: Lokale Zaken was niet een politiek programma (dat was slechts een onderdeel) maar een algemeen actualiteiten programma. Maatschappelijke organisaties, kunstenaars, architecten, “interessante” Amstelveners, de lokale Ondernemersvereniging, de KvK, of belangwekkende rapporten van b.v. de KPMG, de buurthuizen, enz. — het kwam allemaal langs in Lokale Zaken. (Er was trouwens ook een prettige uitwisseling van materialen met een wat lichter middagprogramma.)
  Het programma Lokale Zaken heeft vele jaren bestaan en is – gelukkig – niet een stille dood gestorven en/of langzaam opgedroogd. De investeringen in tijd (en persoonlijke uitgaven) werden steeds nijpender. Omgekeerd werd de technische en algemeen organisatorische infrastructuur steeds slechter. DAAROM hebben we als team op een gegeven ogenblik gezegd: “we stoppen aan het eind van het seizoen terwijl we nu nog een goed programma maken – maar dat onder deze omstandigheden niet vol te houden is”.
  Tja, als het MP3-formaat, streaming en podcasting wat eerder beschikbaar waren geweest dan had er misschien nog een zinnige doorstart gemaakt kunnen worden. Dat is misschien wel het meest vreemde van de huidige “activiteiten”, namelijk de nadruk op “broadcasting” terwijl “narrowcasting” veel meer voor de hand ligt. (Luister en kijk op tijden wanneer het de consumenten uitkomt en alleen die onderdelen waarvoor ze echte interesse hebben.)
  Tot slot, nu langs deze ongebruikelijke weg, nogmaals maar een vraag aan de huidige zendgemachtigde. Op de website
  (www.rtvamstelveen.nl/Radio/Radio.html) staat de boeiende opmerking: “Het Commissariaat van de Media noemt RTV Amstelveen een voorbeeld voor lokale omroepen in Nederland.” Na behoorlijk spitwerk vond ik bij het CvdM ergens inderdaad het woord “voorbeeld” met een verwijzing naar RTV-Amstelveen. Echter, het woord werd daar totaal niet gebruikt in de betekenis van een “voorbeeldfunctie”. Die uitleg op de website is ronduit bizar, zo niet een pertinente leugen. Bij navraag kreeg ik van het CvdM een (schriftelijk) antwoord waarbij het zich distantieerde van het “citaat” op de website. Navraag hierover (alsook over de samenstelling van het PBO) bij RTV-Amstelveen leverde geen enkel antwoord op. Dat wekt niet echt vertrouwen – voor nu of voor de toekomst.
  Het is ook vreemd (of misschien juist niet)in het licht van het voorgaande betoog van Johan Bos over het grote succes van het binnenhalen van publieksgelden door deze huidige zendgemachtigde. Bos vraagt zich waarschijnlijk af (net als ik): hoeveel van dat succes is het resultaat van naïeve luchtkastelen en opzettelijke (?) misleiding en wat is in dat licht het realiteitsgehalte van het te leveren product.

     /   Beantwoorden  /
 3. ohan Th. Bos
  Ik zou trouwens die brief van het Com. vd Media wel eens willen zien. Lijkt mij aardig nieuws voor de lokale politiek, hoewel in de raad al is opgemerkt dat RTV AV niet programmatisch als voorbeeld is gesteld, maar wegens de constructie (met veel geld van de lokale overheid). Er zijn weinig gemeenten die zoveel in lokale omroep investeren.
     /   Beantwoorden  /

   ++++++++++++++++++++++

  Groen licht voor TV bij lokale omroep

  De gemeenteraad is woensdagavond (19 december) akkoord gegaan met extra investeringen in de lokale omroep. Hij gaf RTV Amstelveen daarmee groen licht voor de start met televisie. GroenLinks, D66, ChristenUnie en Ouderencombinatie stemden tegen. Die wilden onder meer dat eerst de radio uitzendingen en kabelkrant op een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht. Maar volgens wethouder Frans Hellendall functioneert de omroep uitstekend, al moest hij de tegenstanders toegeven dat hij zich nog niet optimaal kwijt van zijn wettelijk verplichte informatieve taak via de radio. Dat wordt volgens hem goeddeels door de kabelkrant gecompenseerd. Maar die mening deelde de oppositie allerminst.

  Bovenop de jaarlijkse structurele subsidie krijgt de zender 87 duizend euro voor het wegwerken van een verlies, dat vooral ontstond door de verbouwing aan het huidige pand waarin de studio is gevestigd (40 mille), en voor de start van de tv-programmering. Ook is 70 mille voor aanschaf van tv-apparatuur gereserveerd. Bovendien gaat de verbouwing van de bibliotheek in Middenhoven, waarin RTV Amstelveen en de Vereniging Historisch Amstelveen worden gehuisvest, ongeveer zeven ton kosten.

  De Ouderencombinatie kwam met een amendement, inhoudende dat alleen de bijna 40 mille voor de financiële tegenvaller werd toegekend en 70 mille voor apparatuur door te schuiven naar 2009. Dat amendement kreeg alleen de steun van GroenLinks. Dorien Mijksenaar van die fractie verliet overigens bij de behandeling van de subsidie de raadzaal. Zij is medewerkster van de omroep.
  De PvdA vroeg zich af of voor volwaardige, semi-professionele TV eigenlijk niet nog meer geld op tafel zou moeten komen. Hellendalls eigen VVD kwam niet verder dan te melden dat wie A zegt, nu eenmaal ook B moet zeggen. Een in de ogen van GroenLinks onzinnige opmerking, omdat volgens die fractie tussen A en B een moment van evaluatie en bezinning op volgende stappen heel verstandig kan zijn.
  Paul Regouin van GroenLinks betoogde dat de notitie over de stand van zaken bij de omroep, waarop het voorstel was gebaseerd, meer weg had van een reclamefolder dan van een serieuze met enige objectiviteit geschreven nota. In de begroting zijn overigens de verwachte inkomsten van sponsors, c.q. adverteerder voorlopig geraamd op niet meer dan 30 mille. Daarvoor moet dan ook nog eens een betaalde kracht aantreden, van wie wordt gehoopt dat hij zijn salaris terugverdient. “De financiële situatie van de locale omroep is uiterst ondoorzichtig,” aldus Regouin, die aankondigde dat zijn fractie rekenkamercommissie zal voorstellen een onderzoek in te stellen. Hij drong aan op het aangeven van kaders voor het functioneren van de omroep, overigens zonder zich met de inhoud van de programma’s te bemoeien. Bij de behandeling van de financiële kadernota van de gemeente, medio dit jaar, zou de omroep dan opnieuw aan de orde kunnen komen. Maar daar wilde de coalitie (CDA, VVD en PvdA) niets van weten. Zij kreeg steun van Burgerbelangen (BBA). De ChristenUnie deelde mening van GroenLinks.
  Hellendall wuifde alle kritiek weg, vond dat RTV Amstelveen een enorme prestatie heeft geleverd, dat de stad toch eigenlijk niet zonder TV kan (mede met het oog op citymarketing) en verwacht dat de inkomsten uit sponsoring zeker boven een ton kunnen stijgen. Regouin zij de juichtoon van de wethouder niet te kunnen delen. Volgens hem is Hellendall als wethouder van cultuur voornamelijk emotioneel bij de zaak betrokken.

  Lees ook:Alleen GroenLinks tegen wegwerken schuld STRAAL
  Lees ook:Raad hield financiële chaos omroep een jaar onder de pet
  Lees ook:Lokale omroep nog in financiële storm
  Lees ook:Politiek stemt in met investeringen omroep
  Lees ook:Succesvol (column)

  1. j
   Waarom geen TT (TeleTekst)???
   Handiger kun je wat sneller bepaalde informatie vinden…..
      /   Beantwoorden  /
  2. Rob Nijkamp
   Los van de evt. juistheid van de betogen die Paul Requin heeft gedaan lijkt het wel een herhaling van zetten uit een kort verleden. Toen als wethouder toch ook ingepakt met mooi reclamefoldermateriaal en ook geld willen pompen in iets op een verkeerde plek. Ook geen oog of oor hebben voor de gemeenteraad en eigen burgers. Maar ja, een raadszetel is natuurlijk anders dan wethouder zijn. Voor wethouder Hellendal: er zijn nog genoeg gemeenten die zonder eigen tv zender kunnen, want een stad is Amstelveen niet.

  +++++++++++++++++++++

  Bevroren

  Nogal gek, eigenlijk. Voor elke door de lokale bureaucratie als wapenfeit beschouwde scheet, roept de tegenwoordig zwaar bemenste gemeentelijke afdeling communicatie de media op voor een zogenaamd persgesprek met de voor de te etaleren vooruitgang verantwoordelijke wethouder. Het zijn vooral propagandasessies, waarin wordt onderstreept hoe goed deze stad wordt bestuurd. Het journaille ontvangt vervolgens ook nog een ronkend persbericht met hoog reclamegehalte.

  Nu er eens écht schokkend nieuws was, zat ik tevergeefs te wachten op een oproep voor zo’n informatieve happening. De gemeente vergokte vijftien miljoen euro in IJsland. Leek mij toch een nieuwsfeit van nu al historische importantie. Laten de zogenoemde communicatie experts dát nou toevallig even niet hebben doorgehad. Geen persgesprek dus. Ook niet over alles daarna, zoals de botsing met Wouter Bos enzovoort.

  Er kwam nog wel een persbericht, dat nota bene eerst nog voor toetsing op ‘negatiebe’ inhoud aan politici blijkt te zijn voorgelegd. Maar geen persgesprek dus. De voorlichting aan burgers bleek, samen met hun geld, op IJsland bevroren. De redenering daarachter schijnt nu te zijn dat de media zélf de verantwoordelijke wethouder Hellendall van financiën wel zouden benaderen. Ja, natuurlijk. Hij verscheen, op hún initiatief op radio en tv. Daar stonden de communicatie specialisten op het raadhuis in feite volstrekt buiten. Die zijn dus in crisissituaties volstrekt overbodig. Zij hebben blijkbaar de wethouder, c.q, het college van B&W, ook niet geadviseerd een persconferentie te houden. Ik zou dat – met toevallig ook redelijke ervaring als communicatie adviseur in uiterst netelige kwesties –  in hun positie juist wel hebben gedaan. Om openheid van zaken te geven en gelegenheid tot het stellen van vragen. Dat is allemaal toch gebeurd, niet dankzij, maar ondanks de gemeentelijke consultants, die anders zo gretig met ‘persgesprekken’ strooien. Zij hadden er misschien ook voor kunnen zorgen dat de wethouder op die bewuste 7de oktober, toen hij tijdens een raadsvergadering over het debacle zweeg en zelfs de betrokken ambtenaren niet erover aanspraak, voor een betere naleving van ’s mans informatieplicht kunnen zorgen. Communicatie adviesje. Het gebeurde allemaal niet. De missie van de jongens en meisjes die beweren voor communicatie te hebben doorgeleerd, werd op deze manier in elk geval duidelijk. Zij zijn er niet om de bevolking voor te lichten over goede en slechte ontwikkelingen die haar regelrecht kunnen raken, zoals gokken met gemeenschapsgeld, maar om – al dan niet vermeende – successen  te bewieroken. Gewoon een reclamebureau voor B&W dus eigenlijk. Maar als het alleen om reclame gaat, weet ik betere bureaus. Misschien zelfs veel goedkoper. En van bureau kun je nog eens wisselen. Van ambtenaren heel wat moeilijker.

  Lees ook:Energie
  Lees ook:Non-info over informatie avond jeugdzorg
  Lees ook:Ook VVD claimt bijdrage oplossing brug
  Lees ook:SP betwijfelt nut ‘snoepreis’ naar rechtzaak in IJsland
  Lees ook:Veiligheid

  Geen reacties

  +++++++++++++

  Zender RTV Amstelveen nog steeds niet in de lucht

  Het blijft kwakkelen met de zender van RTV Amstelveen. Nadat de zender twee keer is gestolen, is het wachten nu op een hoge zendmast, maar daarvoor is bouwvergunning en vrijstelling van het betreffende bestemmingsplan nodig, meldde wethouder Frans Hellendall in de raadscommissie Burgers en Samenleving desgevraagd aan David de Jong van Burgerbelangen (BBA).

  Overigens had allang een lagere zendmast geplaatst kunnen zijn, waarvoor voor geen bestemmingsplanprocedure nodig is, vertelde de wethouder. “De mast is leverbaar in twee delen,” zei hij. “RTV Amstelveen zou met een lagere variant kunnen beginnen, die vergunningvrij is. Het is de zaak van het bestuur de mast zo snel mogelijk te laten plaatsen en anders een vrijstellingsprocedure te starten.” De lokale zender is nog steeds alleen via de kabel en internet te ontvangen. Vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies worden overigens door de gemeente zelf via internet uitgezonden. De plaatselijke omroep doet vrijwel niets aan de politiek.

  Lees ook:Raat: ‘Geen oorlog rond nieuwe zendmast’
  Lees ook:Weer nieuwe aanvragen voor zendmasten
  Lees ook:Lokale omroep weer in de lucht – geen extra subsidie
  Lees ook:RTVA krijgt extra geld voor nieuwsvoorziening
  Lees ook:Deining over zendmast aan bosrand

  1. Erik
   Waarom zetten ze die zender niet op een hoog flatgebouw? Dat deed voorganger Amstelveen Lokaal volgens mij ook.

      /   Beantwoorden  /
  2. I.P.O. Janssen
   Omdat Hellenthal hoogtevees heeft.

      /   Beantwoorden  /
  3. R de Kroon
   Ik wil u er op wijzen dat er twee zenders door elkaar lopen wat geluid betreft. Dit is niet om aan te horen. Indien u kijkers wilt trekken lijkt mij dit niet de beste manier.Misschien kunt u hier snel iets aan doen. Bij voorbaat dank

  +++++++++++++++++

  Contact met burger moet wéér eens beter worden…

  Proberen de communicatie tussen burgers en gemeenteraad te verbeteren en verder de lokale bestuursstructuur houden zoals die is. Dat lijkt zo ongeveer het voorstel van B&W, gebaseerd op dat van een werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Aan de raad wordt nu gevraagd te besluiten het bestaande klassieke commissiestelsel te ‘behouden en te optimaliseren’ en het besluitvormingsproces te organiseren via drie fasen: beeldvorming (over het onderwerp in kwestie), opinievorming en besluitvorming (BOB-principe). Die drie lopen nu door elkaar en dat is weinig effectief en voor de burger moeilijk te volgen, volgens de werkgroep.

  Om de participatie van burgers te vergroten moeten die meer dan de nu toegestane vijf minuten (in) spreektijd krijgen in raadscommissies. Zij zouden – anders dan nu – ook na hun spreektijd nog moeten kunnen reageren op wat de commissieleden zeggen. Bovendien moeten volgens de werkgroep burgers ook over niet voor de commissie geagendeerde onderwerpen kunnen inspreken. Verder wordt voorgesteld een open huis voor burgers te houden, waar zij contacten met raadsleden kunnen leggen.

  De verwachting dat het enkele jaren geleden ingevoerde zogenoemde dualisme het vergaderen zou beperken en raadsleden meer tijd voor contact met burgers zouden krijgen, is volstrekt mislukt. De werkgroep zegt dat niet zo, maar constateert dat de praktijk ‘tegenvalt.’ Die praktijk is dat van de het gemeentebestuur controlerende taak van de raad weinig of niets terecht komt. De coalitie volgt klakkeloos ‘haar’ college en de oppositie sputtert vruchteloos soms tegen. Maar zo cynisch formuleert de werkgroep het uiteraard niet. Die verzandt in typisch politiek, c.q. bestuurlijk jargon om aan te geven dat het allemaal wel een beetje spannender zou mogen maar eigenlijk niet kan.

  De werkgroep constateert wel dat debatten in de raadsvergadering vaak een herhaling zijn van die in de raadscommissies. Hoewel in die commissies helemáál – vooral door sommige notoire zeurpieten – eindeloos over details wordt doorgeneuzeld, die geen burger kan volgen. David de Jong van Burgerbelangen is de absolute kampioen Leuteren in de Marge, hoewel hij – toen hij eens tot invallend voorzitter van een commissie werd benoemd – zo goed de spelregels bleek te kennen en de vergadering zo efficiënt leidde dat hij bijna onherkenbaar werd.

  Het ‘open huis’ voor burgers zou wat de werkgroep betreft kunnen worden gecombineerd met een ‘technische inloop’, voorafgaande aan fractieberaad, waarbij ambtenaren technische vragen beantwoorden.

  De burger moet zich verbonden voelen met het bestuur, vinden B&W en werkgroep. Het is een oeroude loze kreet. Er is nu een raadscommunicatieplan in de maak. Zoveelste poging, maar of dat gaat werken, is de vraag. Waarschijnlijk niet. Daar zorgt de politiek zelf wel voor.

  Lees ook:Negentien voorstellen voor efficientere gemeenteraad
  Lees ook:Spreekrecht burgers bij raadscommissies niet beknot
  Lees ook:CDA ziet niets in bestuurlijk vernieuwen
  Lees ook:Audio
  Lees ook:Gemeente wacht nu op atelier-initiatief kunstenaars

  Geen reacties
  +++++++++++++++++++

  Lokaal?

  Kan iemand uitleggen wat er lokaal is aan de Amstelveense lokale radio? Het speeltje van wethouder Hellendall, waaraan tonnen gemeenschapsgeld werden uitgegeven, is in de praktijk gewoon de zoveelste imitatie van de landelijke muziekzenders is. Uit het uitzendschema blijkt dat hooguit een paar promille van de beschikbare tijd aan iets anders wordt besteed. Bij raadsvergaderingen of persgesprekken met onze plaatselijke bestuurders kwam ik nog nooit een verslaggever van RTV Amstelveen tegen. Terwijl volgens B&W zonodig geld naar dat station moest om de broodnodige communicatie tussen bestuur en bestuurden te dienen. Maar de programmamakers hebben kennelijk een unieke opvatting over die taak. Zij draaien gewoon dezelfde plaatjes die u op 101 andere zenders ook kunt horen.

  Als publieke omroep met een licentie moet RTV Amstelveen voldoen aan wettelijke normen. Die houden onder meer in het aanbieden van een gevarieerd pakket met in redelijke onderlinge verhouding culturele, informatieve, verstrooiende en educatieve elementen. Ik heb het station er nog niet op kunnen betrappen daar ook maar enigszins serieus mee bezig te zijn. Journalistiek lijkt de zender geheel vreemd. Wie wil horen wat er in de gemeenteraad en de raadscommissies wordt besproken, is aangewezen op de internetuitzendingen van de gemeente zelf. Een soort stedelijke variant van een staatsomroep dus.

  De voorganger van RTV Amstelveen, STRAAL – die op haar beurt Amstelveen Lokaal juridisch weg treiterde – moest stoppen omdat zij er een zooitje van had gemaakt en in haar bestuursorganen niet de stromingen binnen de samenleving breed waren vertegenwoordigd. Maar STRAAL deed wel haar best, zij het heel amateuristisch, onze volksvertegenwoordigers en bestuurders voor het voetlicht te brengen. Kun je van RTV Amstelveen niet zeggen. Die weet volgens mij niet eens waar het raadhuis ligt. O nee, foutje. Tuurlijk wel. Het is dat pand waar zijn meer geld in de wacht wist te slepen dan ooit een van haar voorgangsters. En waar de politiek groen licht gaf voor haar disfunctioneren.

  Ons huidige ten onrechte lokaal genoemde station meldt alleen zo nu en dan wat er in het theater speelt. Daar houdt de informatiestroom zo ongeveer mee op. Zoals veel plaatselijke omroepen, is ook de Amstelveense weer zo’n station waar gefrustreerde plaatjesdraaiers, die eigenlijk vinden dat zij allang een ster bij een landelijke zender hadden moeten zijn, hun hobby kunnen botvieren. Niet omdat ze daar de burgers een dienst mee bewijzen, maar vooral zichzelf. De gemeente financiert dus gewoon de vrijetijdsbesteding van een handjevol mannetjes (en vrouwtjes) van de radio. Misschien kan ze er het hangjongerenprobleem mee oplossen.

  Lees ook:Straal krijgt nog twee maanden om orde op zaken te stellen
  Lees ook:RTV Amstelveen gestart met radiouitzendingen
  Lees ook:Mediacommissariaat ontkent uitspraak over voorbeeldfunctie RTV Amstelveen
  Lees ook:Geen extra geld voor RTV Amstelveen
  Lees ook:Gemeente krijgt stevige vinger in lokale omroep

  11 Reacties // Reageer

  1. Jan DemmingEn dan heb je het nog niet eens over de TV-uitzendingen die volgens mij al meer dan een jaar geleden zouden beginnen. Je ziet praktisch alleen stilstaande beelden. Dankzij de tienduizenden euro’s die de gemeente erin heeft gestopt zijn die beelden kwalitatief wel wat beter dan die van Straal, maar verder houdt elke vergelijking met die voorganger op. Uit ervaring weet ik dat bij dat lokale station in elk geval gedreven mensen werkten.
  2. 18 december 2008 at 16:11   /   Beantwoorden  /
  3. David de JongJe hebt waarschijnlijk gelijk met betrekking tot het gehalte aan Informatie, Cultuur en Educatie.19 december 2008 at 3:40   /   Beantwoorden  /
  4. Johan Bos, je kan als vrijwilliger bijdragen dat beter te maken…wat belet je, om je aan te melden als vrijwilliger om daar journalistieke lokale radio te gaan maken?
  5. JohanDus als ik vaststel dat aan de lokale omroep meer dan aan enige voorganger is uitgegeven, met een bedroevend lokaal resultaat, moet ik het zelf maar gaan doen? Gaat een raadslid alles waarop het kritiek heeft zelf doen? Wat een onzin. Die enorme bedragen werden gevoteerd omdat Amstelveen een vreselijk professionele omroep zou krijgen. En ik constateer dat ook dit geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Zoveelste putje waarin de reserves van de gemeente afvloeiden. En de politiek zwijgt. Ook bij de begroting heb er niemand over gehoord. Alle gefrustreerde vrijwilligers van Amstelveen Lokaal zijn inmiddels van het podium verdwenen en van RTV Amstelveen vraag ik me af of daar wel Amstelveners bij zitten. Ik denk dat het tijd wordt het Commissariaat voor de Media maar weer eens te benaderen…RTV Amstelveen is een schertsvertoning. Duurder dan alle voorgaande, maar ook minder lokaal dan zij…
  6. 19 december 2008 at 14:05   /   Beantwoorden  /
  7. Gerard Lohuis (bestuur RTV)Beste Johan,
   Toen we op 11 april dit jaar als nieuw bestuur aantraden erfden we een enorme financiële en organisatorische chaos wat triest is gezien de middelen die er tot die tijd vanuit de lokale overheid ingestopt zijn en waar nauwelijks iets meer van over was. Daar is meteen een juridisch traject op gestart. De zender was uit de lucht en komt binnenkort weer in de lucht. Daarvoor moest namelijk een uitgebreide bouwaanvraag ingediend worden met alle (lange) termijnen die daarbij horen. Verwachting is eind januari in de lucht.
   Een groot aantal nieuwe programma’s gaat starten in 2009 met nadruk op nieuws, sport en cultuur.
   Er wordt door een kleine groep vrijwilligers hard gewerkt en we krijgen het volgend jaar goed op de rit. Daar mag je ons op afrekenen.
  8. 19 december 2008 at 14:11   /   Beantwoorden  /
  9. Jan DemmingOp 11 april dit jaar was Straal naar mijn mening al geruime tijd uit de lucht, waardoor ik aanneem dat die niet voor genoemde ‘enorme financiele en organisatorische chaos’ heeft gezorgd. Dat moeten dan de eerste opvolgers zijn geweest. Wie waren dat en kunnen zij nog ter verantwoording worden geroepen voor hun gruweldaden?
   Mijn tweede vraag is of we in 2010 eindelijk ook lokale televisie mogen verwachten, zoals ons al zo lang is beloofd?
  10. 19 december 2008 at 14:18   /   Beantwoorden  /
  11. Johan Bos@Gerard. Leuk dat je het bewijs levert dat RTV Amstelveen niet functioneert. Er blijkt dus een chaos te hebben geheerst, de directeur is vertrokken etc., en uitgerekend de lokale zender heeft met dat toch op haar bordje liggende nieuws niets gedaan. Al die dikke rapporten van de opvolgers van STRAAL, waarop de wethouder zo sterk vertrouwde, blijken dus achteraf ook gewoon gebakken lucht te zijn geweest. En evenals STRAAL zorgde ook de opvolger ervan voor een financiele en organisatorische chaos. Ik wil daar graag eens wat meer van weten, want het bleef allemaal nogal onderbelicht. En dat is zuinig gezegd. Hoe kan het dat de voorgangers de zenders allemaal sneller geregeld hadden? Mail me eens dan maken we een afspraak: jthbos@tiscali.nl
  12. 19 december 2008 at 15:07   /   Beantwoorden  /
  13. David de JongNee, Johan. Ik constateer alleen dat hier heel veel kritiek van buiten is, en ik geef je ook deels gelijk mbt het ICE-gehalte. En nee een raadslid hoeft niet noodzakelijkerwijs bij kritiek zaken zelf te doen. Het is zeker niet zo dat niemand kritiek heeft gehad in het recente verleden over RTV Amstelveen. Nee het is niet bij de begrotingsbehandeling aan de orde geweest, nee. Maar wel op andere momenten in o.a. de raadscommissie Burgers & Samenleving. De stelling dat ‘de politiek’ zwijgt is onjuist. Van het huidige RTV Amstelveen is Wim Jansen een Amstelvener en Gerard Lohuis kan als directeur van P60 ook als zodanig worden beschouwd. Jouw kritiek spitst zich in jouw artikel vooral toe op de inhoud van de zender. Zo’n lokale omroep werkt nu eenmaal met vrijwilligers, kortom mijn opmerking was vooral uitdagend bedoeld, want als geen vrijwilliger aan die zender meedoet met journalistieke achtergrond of interesse, zal het journalistieke gehalte nooit van de grond kunnen worden getild. Overigens had Amstelveen Lokaal ook een probleem met Informatie, Cultuur en Educatie en zijn bij mijn weten wel enkele medewerkers van Amstelveen Lokaal later nog wel teruggekeerd bij RTV Amstelveen, maar dat terzijde.19 december 2008 at 23:56   /   Beantwoorden  /
  14. Over hetgeen verder is gebeurd, adviseer ik je contact op te nemen met de verantwoordelijk wethouder en/of de huidige bestuursleden van RTV Amstelveen. Is nu even niet aan mij om daar verder eea over te melden maar in algemene zin kan ik wel melden dat mijn partij over dit soort zaken kritisch is en is geweest. Op basis van Lohuis hier in de openbaarheid meldt, is te verwachten dat het laatste woord nog lang niet hierover gesproken is. Ik verwijs je overigens ook graag naar mijn stuk over RTV Amstelveen in het Amstelveens Nieuwsblad deze week.
  15. Jan DemmingIk kan me nog goed herinneren dat, toen Straal werd opgedoekt, hoog van de toren werd geblazen over hoe goed het nu allemaal zou worden. Zal best, maar ik moet het eerst nog zien. Het duurt hoe dan ook wel heel erg lang.
   Voor de Gondelkoerier wil ik graag een interview met de heer Lohuis. Misschien kan hij de lucht enigszins klaren, ook wat de TV-uitzendingen betreft.
  16. 20 december 2008 at 0:20   /   Beantwoorden  /
  17. David de JongJan Demming: de bestuursleden en leiding van toen zijn allemaal weg; uiteindelijk bleken die idee-en vooral illusies te zijn, al hebben ze met name in het begin wel eea weten op te starten. De huidige bestuursleden zijn veel realistischer.20 december 2008 at 12:13   /   Beantwoorden  /
  18. Zelf denk ik dat tv pas aan de orde is bij goedlopende radio-uitzendingen + kabelkrant. Ik verwacht niet op korte termijn tv-uitzendingen.
  19. Johan BosMaar intussen heeft de gemeente wel alvast de tv-apparatuur gefinancierd, met royale medewerking van de politiek.
  20. 21 december 2008 at 13:49   /   Beantwoorden  /
  21. David de JongJohan Bos: bij mijn weten is dat tv-geld gereserveerd en nog NIET vergeven.
  22. 21 december 2008 at 16:15

  +++++++++++++++++++

  Wijkblad: Bezorging weekbladen dramatisch slecht

  Veertig procent van de Amstelveense bevolking krijgt niet of sporadisch een van de twee lokale kranten. Dat is althans de uitkomst van een door de Gondelkoerier, wijkblad voor Waardhuizen en Middenhoven, gehouden telefonische steekproef. In Waardhuizen zei de helft van de ondervraagden de het Amstelveens Nieuwsblad niet of onregelmatig te ontvangen. De andere helft ontvangt het blad regelmatig, vooral de laatste tijd. Het Amstelveens Weekblad wordt in dezelfde wijk door 40 procent niet of onregelmatig en door dertig procent regelmatig ontvangen. De overige dertig procent zei de krant alleen de laatste tijd geregeld te ontvangen, maar voorheen nauwelijks.

  In Middenhoven kwam de uitslag wat het Weekblad betreft ongeveer op hetzelfde neer. Daar ontvangt de helft van de bewoners het Nieuwsblad niet of onregelmatig, de rest regelmatig, met dien verstande dat het voor twintig procent pas de laatste tijd het geval is. In de rest van Amstelveen lijkt de bezorging iets beter te zijn, maar ook daar krijgt veertig procent één of beide bladen niet of sporadisch. Al ziet men ook daar de laatste tijd de bezorging iets beter worden. Overigens zou dat laatste volgens sommigen een jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn en mogelijk verband houden met het naderende rondbrengen van de traditionele Nieuwjaarswensen (in de hoop op een financiële bijdrage).

  Volgens Gondelkoerier meldde Holland Combinatie, uitgeven van beide bladen, zich niet in de cijfers te herkennen. De klachten over de bezorging van het AN zouden al sinds juni 2008 fors zijn gedaald. Volgens de vestiging van het AN in Amstelveen komen daar wekelijks niet meer dan 35 klachten binnen.  Het aantal klachten over de bezorging van het Weekblad bedraagt volgens HC circa vijftien per week, waarbij natuurlijk de vraag is wie een krant waar toch weinig in staat zou missen. Overigens is het Weekblad wel de krant waarin wekelijks de gemeentepagina’s staan.

  Lees ook:BbA wil onderzoek verspreiding Nieuwsblad
  Lees ook:Ouder-Amstel krijgt eigen krant
  Lees ook:Helft klagers ombudsman gemeente niet of matig tevreden over afhandeling
  Lees ook:Ruim helft Amstelveners wil wekelijkse koopzondag
  Lees ook:Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

  13 Reacties // Reageer

  1. David de JongAls het aantal klachten is gedaald wil het nog niet zeggen dat de krant wordt bezorgd. Bij het Amstelveens Weekblad zou ik zelf bijvoorbeeld misschien wel 50 weken op 52 kunnen klagen. Ik ben er zelf mee opgehouden want het heeft geen zin (hij wordt niet nabezorgd of de week er op alsnog weer bezorgd). Kan me voorstellen dat mensen sowieso na een paar klagen geen resultaat te hebben verkregen stoppen met klagen. Als het aantal klachten het enige kriterium is mbt het checken van bezorging voor de afdeling lokale bladen van de Telegraaf Media Groep!?22 december 2008 at 16:19   /   Beantwoorden  /
  2. Mijn partij (BBA) vraagt al lange tijd een rondgang in de wijkplatforms naar de situatie va nbezorging en die stemt niet goed. Contractueel hebben we B&W om aanscherping van de contracten van de gemeentemededelingen gevraagd…
  3. HeviOp Bolestein in Buitenveldert is zelfs geconstateerd dat hele pakken in de ondergrondse afvalcontainers werden geworpen. Geen haan die er naar kraait. En klagen dat er niet bezorgd wordt, doet bijna niemand meer. Het heeft geen zin. Iedereen weet hoe het zit met die bezorging: de bewoners, de bezorger, het distributiesysteem, alleen de adverteerder denkt nog steeds dat zijn advertentie in elke huiskamer terecht komt. Maar de ondergrondse afvalcontainer is geen huiskamer.
  4. 22 december 2008 at 20:05   /   Beantwoorden  /
  5. Hevihttp://bolestein.web-log.nl/bolestein/2008/11/stadsblad.html
  6. 22 december 2008 at 20:08   /   Beantwoorden  /
  7. GerHet is triest voor de adverteerders dat de kranten zo slecht worden bezorgd. Als er geen goede bezorgers meer te vinden zijn kunnen er dan niet meer vaste ophaalplekken worden geregeld?
  8. 23 december 2008 at 16:29   /   Beantwoorden  /
  9. Jan DemmingHet maakt de adverteerders kennelijk niet zoveel uit, want ze adverteren al vele jaren, terwijl zij (kunnen) weten dat het een janboel is met de bezorging. Beetje raar voor een sector die toch met geld omgaat.
   Vaste ophaalplekken zouden een oplossing kunnen bieden, maar dan moeten er wel zoveel kranten komen dat ALLE gezinnen in een bepaalde wijk er hun krantje kunnen halen. Dus ook eventueel kranten aanvullen.
  10. 23 december 2008 at 23:31   /   Beantwoorden  /
  11. de.sweijenJammer dat u het alleen heeft over de wijken Middenhoven en Waardhuizen terwijl de bezorging inde wijk Groenelaan misschien nog wel slechter is en dat al maanden lang. We kunnen bellen wat we willen maar er ligt geen krant in de bus. Leg
   ze in de portieken van de flats en/of een veel groter aantal in het winkelcentrum Groenhof, want het aantal dat nu neergelegd wordt in Groenhof is om 11.00 uur al op.Waarom niet wat creatiever in uw oplossingen. U maakt de krant toch voor de bewoners, nu lijkt het wel of u uzelf aan het werk houdt. Als de bezorging in deze 3 wijken al maandenlang zo slecht is waarom neemt u dat dan niet serieus. Graag een reactie en geen excuses van “wij kunnen geen bezorgers krijgen”, want dat weet u al meeer dan een helf jaar.
  12. 5 februari 2009 at 16:51   /   Beantwoorden  /
  13. Johan BosDe kans dat u een van de hoofdprijzen in de staatsloterij wint, is groter dan dan u een krant in de bus krijgt.
  14. 5 februari 2009 at 16:59   /   Beantwoorden  /
  15. Jan DemmingDat het bericht over de beroerde bezorging in Waardhuizen en Middenhoven ging (zelf heb ik ook dit jaar nog steeds geen enkel Amstelveens Nieuwsblad ontvangen) komt omdat de Gondelkoerier in deze twee wijken huis aan huis wordt bezorgd. Dat de bezorging ook in Groenelaan (en nog veel meer wijken) zeer slecht is, zou een reden voor u kunnen zijn om eens contact op te nemen met de redactie van de Wijkkrant die ook in de wijk Groenelaan wordt verspreid.
  16. 5 februari 2009 at 17:16   /   Beantwoorden  /
  17. HeviMoet ik uit bovenstaande reactie concluderen dat het Amstelveens Weekblad en de Echo ook niet in de hemel worden bezorgd? Of is die krantenbezorger daar al woonachtig?
  18. 6 februari 2009 at 13:03   /   Beantwoorden  /
  19. JohanSorry, die reactie kwam onder een verkeerd berciht terecht
  20. 6 februari 2009 at 14:25   /   Beantwoorden  /
  21. R.N.Duisdeikernav 2 eerder gestuurde bezorgklachten,geef ik hierbij de volgende klacht. hedenmorgen dinsdag de 18e worden wij en de buren maar overgeslagen door de bezorger.
   Ik vraag mij af wat voor soort individu is deze persoon.
   Hij of zij maakt een indruk van “ikmaak wel uit bij wie ik bezorg of niet” We hebben in het verleden ook wel dergelijke soort van bezorgers aan de deur gehad mnv post of reclamefolders.
   en nu worden wij er weer mee geconfronteerd.
   Ik zou zo zeggen doe er wat aan!!

   1. Hans van der LietDie slechte bezorging is inderdaad zorgelijk. Hopelijk ontvangt u wel de Gondelkoerier, want dan blijft u tenminste nog een beetje op de hoogte van wat er speelt in Amstelveen (proest). According to Jan Demming dan, dus dan weet je het wel.
   2. 18 mei 2010 at 11:26   /   Beantwoorden  /
   3. JohanMaar waarom klaagt u daarover op deze site? Bezorging van wat? amstelveen.blog.nl ‘bezorgt’ alleen via internet. Over welk medium hebt u het? Amstelveens Weekblad? Amstelveens Nieuwsblad? Moet u toch echt bij de uitgevers daarvan zijn.
   4. 18 mei 2010 at 14:29
  22. 18 mei 2010 at 10:26   /   Beantwoorden  /

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s